ORDIN nr. 3.237 din 5 februarie 2021privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 5 februarie 2021  În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în conformitate cu prevederile art. 241 alin. (1) ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2021, pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de bacalaureat 2021, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, articolul 3 alineatul (3) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2021, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.472/2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 19 martie 2020;b) art. 3 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020;c) alineatele (2), (4), (5) și (6) ale articolului 3 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 5 februarie 2021.Nr. 3.237.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEprivind programele pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-ași pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021