ORDIN nr. 379/C din 27 ianuarie 2021privind condițiile de acordare, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 5 februarie 2021  În temeiul art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, personalul din sistemul administrației penitenciare are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în condițiile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență.(2) Majorarea salarială prevăzută la alin. (1), denumită în continuare majorare salarială, se acordă și în situațiile în care sa stabilit aplicarea scenariului 2 „Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, și revenirea parțială prin rotație de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție“, respectiv a scenariului 3 „Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online“, reglementate la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență, pentru zilele lucrătoare din perioada prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.(3) Majorarea salarială se acordă și în situația în care prin ordin al ministrului educației se dispun suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.  +  Articolul 2(1) Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă polițiștilor de penitenciare și personalului civil din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență, în cazul în care unul dintre părinți nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență.(2) Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență și până la data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea într-o instituție din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv din sistemul administrației penitenciare și/sau din unitățile sanitare publice, majorarea salarială se acordă doar unuia dintre părinți.(3) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020, în situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea întro instituție din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv din sistemul administrației penitenciare și/sau din unitățile sanitare publice, majorarea salarială se acordă acelui părinte, cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență.(4) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în una dintre instituțiile prevăzute la alin. (3), majorarea salarială se acordă doar unuia dintre părinți.(5) Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător și în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (4), (4^1), (5) și (5^1) din Ordonanța de urgență.(6) Indiferent de numărul de copii ai solicitantului înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, se acordă o singură majorare salarială.  +  Articolul 3Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a majorării salariale, structurile de resurse umane efectuează verificări, trimestrial, solicitând, raportat la persoanele cărora li s-a acordat majorarea, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, instituțiilor publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi. Rezultatul verificărilor efectuate și propunerile formulate se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează directorului unității spre analiză și dispunerea măsurilor corespunzătoare, în raport cu concluziile acestor verificări și propunerile formulate.  +  Articolul 4(1) Personalul din cadrul unității care îndeplinește condițiile de acordare a majorării salariale solicită acest drept prin cererea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, însoțită de documentele justificative prevăzute de art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență.(2) Acolo unde este cazul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin, care va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a beneficiat la locul său de muncă de zile libere ce i s-ar cuveni și că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență.(3) Actul administrativ de acordare a majorării salariale se emite lunar, în luna curentă pentru luna anterioară, conform competențelor de gestiune a resurselor umane stabilite de art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. (4) Structura de resurse umane emite actul administrativ de alocare la plată a majorării, iar structura economico-financiară calculează lunar drepturile salariale, raportat la fondul de timp individual și la datele consemnate în declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte.(5) Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte se depune lunar, în perioada 1-3 a lunii următoare celei pentru care solicită acordarea majorării.(6) Majorarea prevăzută la art. 1 se acordă personalului din sistemul poliției penitenciare indiferent de modul de organizare a timpului de lucru, în limita timpului corespunzător numărului de zile lucrătoare, respectiv program de 8 ore sau în tură, aferente fiecărei luni din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), art. 8^1 alin. (1) și art. 8^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență, fiind excluse intervalele care, potrivit legii, nu permit plata majorării.(7) Calculul cuantumului reprezentând majorarea se realizează pe baza fondului total individual acumulat în perioada lunii, la care se adaugă absențele care nu fac parte din categoriile care exclud plata majorării.(8) Timpul astfel rezultat se împarte la 8 ore pentru a se stabili numărul de zile lucrătoare, cu excepția personalului pentru care legiuitorul stabilește o obligație lunară de muncă în cuantum derogator. Fracțiile de zi care rezultă din calcul se vor achita proporțional.  +  Articolul 5Prin excepție de la prevederile art. 2, în cazul familiilor monoparentale se acordă zile libere potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență.  +  Articolul 6(1) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (1) majorarea salarială se acordă de la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, respectiv 14 septembrie 2020, pentru zilele lucrătoare, până la încetarea stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare și, după caz, a zilelor în care solicitantul sau celălalt părinte s-a aflat în vreuna din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență.(2) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (2) majorarea salarială se acordă începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, pe perioada stării de alertă instituite potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (3) majorarea salarială se acordă, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Majorarea se acordă pe durata stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul 7Dispozițiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător și polițiștilor de penitenciare din cadrul Ministerului Justiției.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  București, 27 ianuarie 2021.Nr. 379/C.  +  Anexa nr. 1UNITATEA ............................Nr. .................../............... 2021Către .........................................,(grad profesional, nume și prenume)director unitateI. Subsemnatul/Subsemnata, ................................. (grad profesional, nume și prenume), cu domiciliul în ............................., posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ..............., nr. .................., CNP ..................................., căsătorit(ă)/necăsătorit(ă)/divorțat(ă), având în prezent funcția de ........................................, structura ......................................, în calitate de*):*) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.– părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;– adoptator;– persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;– persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;– persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;– părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,– părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare,al minorului/minorei:
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPStatutul deținut**)Unitatea de învățământ/serviciul de zi
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  **) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:1“ - preșcolar;2“ - școlar de până la 12 ani inclusiv;3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special;4“ - copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară;5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului;7“ - copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară care suferă de o boală cronică.
  II. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, că:[ ] nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu mă aflu într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență.III. În temeiul art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, (Ordonanța de urgență), solicit***) majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență, pentru perioada ............................................................, având în vedere limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, precum și ca urmare a situațiilor în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2, respectiv a scenariului 3 prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei de COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, reglementate la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență.***) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului/documentelor care atestă calitatea în care se solicită majorarea salarială, precum și, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani ori, în cazul prevăzut la art. 1 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență, adeverința de la medicul de familie sau medicul specialist.
  ..............................
  (data)
  ..............................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a celuilalt părinte conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020
  privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,
  în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă
  a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară,
  ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................... (numele și prenumele), cu domiciliul în ......................................, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ............... nr. .................., CNP ..........................., având calitatea de angajat la ................................, în funcția de .............................., părinte*)/reprezentant legal al:*) Condiție prevăzută în legătură cu situațiile reglementate la art. 1 alin. (2) și (3) din ordin și după data intrării în vigoare a Legii nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și în ceea ce privește situația prevăzută la art. 1 alin. (1) din ordin.1. Nume/prenume: ................................................................, în vârstă de .............. ani;2. Nume/prenume: ................................................................, în vârstă de .............. ani,cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, în perioada ce face obiectul solicitării soțului/soției:a) nu beneficiez/nu am beneficiat de zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare (Ordonanța de urgență);b) nu beneficiez/nu am beneficiat de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite conform art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență;c) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflați în întreținere;e) nu mă aflu/nu m-am aflat în concediu de odihnă/concediu fără plată;f) nu desfășor/nu am desfășurat activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu*);g) nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) realizez venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, mă oblig să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul la majorarea acordată suplimentar celuilalt părinte, în temeiul Ordonanței de urgență.
  ............................
  (data)
  ............................
  (semnătura)
  -----