ORDIN nr. 3.235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.235 din 4 februarie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 93 din 4 februarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 februarie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 32 și 34 din Constituția României, republicată; – art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 3.02.2021,văzând Referatul de aprobare nr. 217 din 4.02.2021 al Ministerului Educației și Cercetării și Referatul de aprobare nr. 1.274 din 4.02.2021 al Ministerului Sănătății,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate cu prezența fizică în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul „Școală după Școală“. (3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 2(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, denumite în continuare DSPJ/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul școlar județean/al municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituției de învățământ superior, comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență, denumite în continuare CJSU/CMBSU, cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.(2) ISJ/ISMB transmite unităților școlare/conexe informarea DSPJ/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ, pe parcursul anului școlar/universitar, se va actualiza în funcție de situația epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină. (la 17-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.805 din 17 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 17 mai 2021 )  +  Articolul 3(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecțieIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
  Scenariul 2a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiuIncidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.
  (la 29-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.755 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021 )
  (2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB. (3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu și de resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
  Scenariul 2Participare în sistem mixt - prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universități
  Scenariul 3Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online
  (4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și activitatea didactică se desfășoară exclusiv online. (la 06-03-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) (5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, evaluărilor naționale și a examenelor pentru anii terminali, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localității, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii. (la 23-03-2021, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.515 din 23 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 23 martie 2021 ) (6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezență fizică, în unitățile de învățământ, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare corectă, aerisirea frecventă a spațiilor, respectarea normelor de igienă și purtarea obligatorie a măștii de protecție. (la 29-04-2021, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.755 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021 ) (7) Este permisă participarea preșcolarilor/elevilor din învățământul special, cu prezența fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unitățile de învățământ care funcționează în localități în care nu este declarată starea de carantină, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanțare adecvată, respectarea normelor de igienă și asigurarea ventilării regulate a spațiilor. (la 29-04-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.755 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021 ) (8) Personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ prevăzut la alin. (7) are obligația să poarte mască în permanență în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor atât în interior, cât și în exterior, precum și în sălile de clasă, cu excepția situațiilor în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere și vor evita în permanență contactul față în față cu copiii la o distanță mai mică de 2 m. (la 29-04-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.755 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 aprilie 2021 )
   +  Articolul 4(1) ISJ/ISMB și DSPJ/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.(2) Propunerea este fundamentată pe baza informării DSPJ/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.  +  Articolul 5CJSU/CMBSU emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 6Pentru pregătirea unităților de învățământ/conexe/ instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;b) stabilirea circuitelor funcționale;c) organizarea spațiilor de recreere;d) evaluarea necesarului de resurse umane;e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi/studenți și personal.  +  Articolul 7(1) Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, conducerea unității/instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.(2) Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.(3) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (2), conducerile unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional online.(4) Conducerile unităților de învățământ au obligația să se asigure că sunt respectate măsurile de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte. (5) Preșcolarii/Elevii menționați la alin. (2), precum și părinții acestora pot fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare necesare.(6) Preșcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la școală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/ reprezentantului legal.(7) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin. (6), conducerile unităților de învățământ vor asigura desfășurarea procesului educațional în sistem online.(8) Preșcolarii/Elevii cu dizabilități, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.(9) Măsurile de protecție pentru învățământul special, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.  +  Articolul 8Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/conexă/instituție de învățământ stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea unității/instituției.  +  Articolul 9(1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se efectuează testarea colegilor, se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi carantinate. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. (la 06-03-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea colegilor acestuia și a cadrelor didactice, conform indicațiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz. (la 06-03-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi testate și carantinate. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-03-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) (2) DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar. (3) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSPJ/DSPMB. (4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și alin. (3) procesul de învățământ continuă în sistem online.(5) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul DSPJ/DSMB.(6) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.(7) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin. (la 06-03-2021, Alineatul (7) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) (8) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.  +  Articolul 10În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unității/instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor;b) dezinfecția generală și nebulizarea spațiilor unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.  +  Articolul 11(1) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB.(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea/structura de învățământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/ conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSPJ/DSPMB.(3) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea și avizul DSPJ/DSPMB.  +  Articolul 12(1) DSPJ/DSPMB au obligația să informeze unitatea/instituția conexă/instituția de învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenți/personalul din unitățile/instituțiile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare.(2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.(4) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în unitatea/instituția de învățământ minimum 14 zile și vor continua învățarea în sistem online. (la 06-03-2021, Articolul 12 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 )  +  Articolul 13Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, DSPJ/DSPMB, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistența medicală pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă/instituție de învățământ.  +  Articolul 14Ministerul Sănătății prin DSPJ/DSPMB și Ministerul Educației și Cercetării prin ISJ/ISMB, conducerea unităților de învățământ/instituției conexe/instituției de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.  +  Articolul 15(1) Conducerile unităților de învățământ/unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții ISJ/ISMB, DSPJ/DSPMB, precum și ai autorităților administrației publice locale. (2) Unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora.  +  Articolul 16(1) Unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituțiile de învățământ au obligația să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;d) organizarea programului de învățământ;e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.(2) Măsurile prin care unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe duc la îndeplinire dispozițiile prevăzute la alin. (1) sunt menționate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
   +  ANEXĂ
  Măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ
  preuniversitar/unitățile conexe în perioada pandemiei de COVID-19
  I. Măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, înainte de reluarea cursurilor:1. evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învățământ pentru procesul de pregătire, precum și a unui spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2; 2. organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;3. stabilirea circuitelor funcționale;4. organizarea spațiilor de recreere;5. asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitarăII. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-21. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:a) organizarea circuitelor în interiorul școlii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzătoare între persoane. La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact; b) organizarea sălilor de clasă:– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi; – deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“;– este interzis schimbul de obiecte personale;– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei;– se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi;– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și exterior;c) organizarea grupurilor sanitare:– este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil;– se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție de la nivelul unității;d) organizarea curții școlii:– se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică;– spațiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jet de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ.2. Organizarea accesului în unitatea de învățământ:– accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ;– este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;– căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;– conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate;– după dezinfecția mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;– accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.3. Organizarea procesului de învățământ și a activităților sportive:– organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze;– în situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între acestea;– intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;– organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanțării fizice. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi;– jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței maxim posibile dintre elevi;– elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.);– se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit;– orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente;– pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;– la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool;– se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;– activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.4. Organizarea activităților practice în învățământul tehnic/tehnologic/profesional:– instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale acestuia;– atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;– va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;– vor fi organizate activități individuale, pentru a evita schimbul de materiale;– materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;– atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;– se va asigura aerisirea spațiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră;– la finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi.III. Măsuri de protecție la nivel individual1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilorAtât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:a) imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;b) înainte de pauzele de masă;c) înainte și după utilizarea toaletei;d) după tuse sau strănut;e) ori de câte ori este necesar.2. Purtarea măștii de protecție:a) masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;b) masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și pentru studenți și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior. La orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. în acest caz este necesară asigurarea de spații individuale pentru exersare; (la 06-03-2021, Litera b) din Subpunctul 2. , Punctul III. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică desfășurate în spații exterioare; (la 06-03-2021, Litera c) din Subpunctul 2. , Punctul III. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 ) d) schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.IV. Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2:1. personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul ordin și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare;2. cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare;3. instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu SARS-CoV-2.V. Comunicarea de instrucțiuni/informații pentru părințiPărinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.Sfaturi utile pentru părinți:1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2;4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii.9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii;12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:– elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;– elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;– elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.VI. Protocoale1. Protocol pentru cantine:a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului și intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;b) respectarea măsurilor de distanțare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât și pentru intervalele de circulație, de distribuire a alimentelor etc.;c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință;d) înainte și după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini și vor folosi substanțe dezinfectante;e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor așeza la masă;f) în cazul în care elevii sunt supravegheați în timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și se vor spăla pe mâini după fiecare contact;g) sala de mese va fi aerisită frecvent; se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și dezinfecție la nivelul unității.2. Protocol pentru internate școlare:a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor comune și de cazare; se va evita utilizarea de covoare/mochete;b) vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi;c) vor fi organizate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective; elevilor cazați în cămin li se va recomanda să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi din aceeași grupă pentru a limita interacțiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie;e) va fi organizat accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă dezinfectarea adaptată înainte și după fiecare utilizare;f) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid și substanțe dezinfectante;g) portul măștii este obligatoriu în spațiile comune;h) elevii vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și vor fi evitate aglomerările;i) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă;j) în situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare și se va anunța direcția de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgență 112.3. Protocol pentru transport:a) pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și reprezentații autorităților administrației publice locale vor colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se desfășoară transportul cu microbuze și autobuze școlare, în condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare după fiecare cursă);b) pe perioada transportului public la și de la unitatea de învățământ elevii vor respecta măsurile generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanței fizice și purtarea măștii.4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:a) anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar;b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;e) persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;g) după finalizarea perioadei de carantină/izolare, preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.VII. Alte dispoziții:a) cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare;b) în cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile;c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:1. cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;2. colegilor cazurilor confirmate atât preșcolari sau elevi (colegi de grupă sau clasă), cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), în aceeași zi în care s-a confirmat primul caz prin testare antigen rapidă, efectuată în unitatea de învățământ;d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate și au absentat de la școală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/învățătorului. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unității de învățământ. (la 06-03-2021, Punctul VII. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.459 din 6 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 06 martie 2021 )
  -----