HOTĂRÂRE nr. 17 din 27 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 3 februarie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziție a primarului.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) După transmiterea somațiilor de către autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.(2) Verificarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din lege și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 din lege se fac de către persoanele prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) prin proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care se încheie de către personalul împuternicit prin dispoziție a primarului din cadrul autorităților administrației publice locale și polițiștii locali;b) prin proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare, care se încheie de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.3. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru identificarea buruienii ambrozia și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituțiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetație, modul de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, afecțiunile cauzate, cu recomandările de specialitate.4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cadrul paginii speciale de prezentare a buruienii ambrozia prevăzută la alin. (1), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, autoritățile administrației publice locale și/sau parteneri locali, desfășoară anual campanii de informare/comunicare și conștientizare în media, on-line și în formă scrisă cu privire la buruiana ambrozia și pun la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcții, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) verifică proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, în prezența acestora, după caz, constată nerespectarea dispozițiilor art. 1 din lege și aplică sancțiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza centralizatorului prevăzut la art. 3 alin. (2).8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează primul control pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității în perioada 1-15 iulie a fiecărui an și ulterior, în situația în care buruiana ambrozia a răsărit mai târziu, ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile din primăvară.(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, întocmesc un proces-verbal potrivit art. 4 alin. (2), aplicând sancțiunea «Avertisment».(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constatator.9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea «Avertisment» în perioada 16 iulie-31 octombrie a fiecărui an.(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) se constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, după caz, sancționați cu «Avertisment», persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) încheie un nou proces-verbal în trei exemplare originale și aplică sancțiunile prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege.(3) La cel de-al doilea control, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) realizează imagini video/foto datate și relaționate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la instituția din care face parte agentul constatator.10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Autoritățile administrației publice locale transmit către structurile județene aflate în subordinea instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situația persoanelor care au fost sancționate cu avertisment, precum și a celor sancționate cu amendă, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an.11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Sănătății pot solicita autorităților administrației publice locale, poliției locale sau Gărzii Naționale de Mediu efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancțiunile aplicându-se corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.(2) Verificarea autorităților administrației publice locale care nu respectă sau nu aplică măsurile prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (2) din lege se realizează de către specialiști desemnați de prefect, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor legii.(3) Specialiștii desemnați de prefect desfășoară permanent activități de verificare și control, în perioada 1 august-31 octombrie a fiecărui an.12. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.13. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 12 septembrie 2018, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 27 ianuarie 2021.Nr. 17.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) Județul ......................................Localitatea ................................Adresa ......................................Către .........................................
  SOMAȚIE
  În urma verificărilor efectuate de către primăria localității ......................................... s-a constatat prezența unor focare de infestare a terenurilor deținute/administrate de dumneavoastră pe raza acestei unității administrativ-teritoriale, în locul .......................(Se va descrie locația.)......................, pentru care urmează să aplicați metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare.Pentru recunoașterea buruienii ambrozia vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante și totodată vă informăm că puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății (www.ms.ro).Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați Direcția pentru Agricultură Județeană ....................................... la telefon .......................................... pentru a obține informațiile necesare.Vă atenționăm că aveți obligația aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1-15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile specifice de combatere, veți fi sancționați cu „Avertisment“.În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.Aveți obligația să informați în scris primăria pe raza căreia ați efectuat lucrările prevăzute mai sus.
  Primar,
  .........................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice) Unitatea administrativ-teritorială …………/Poliția locală ……………………..Adresa .................................................... Telefon ..................................................., fax ..............................................E-mail ......................................................
  PROCES-VERBAL
  de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale
  nr. ........, încheiat astăzi, .................... (locul, ziua, luna, anul, ora)
  Seria ....... Nr. ............
  1. Agent constatator:Subsemnatul/Subsemnații, ……………………….………….., în calitate de persoană/persoane împuternicită/împuternicite prin Dispoziția primarului nr. ......................., /Subsemnatul/Subsemnații, .....................(grad profesional/funcție, nume, prenume) ................., din cadrul Poliției Locale ............... (unitatea).........../,2. Contravenientul:a) numele și prenumele .........................................., data și locul nașterii ......................................, domiciliul actual stabil .............................., CNP .............................., BI/CI .............................. seria ............... nr. ........................., eliberat/eliberată de Poliția .................................... la data de ............................;b) persoana juridică ....................................., cu sediul în ....................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ........, ap. ........., județul/sectorul .................., constituită în baza ........................, având codul fiscal ......................., cont nr. ................................ la ......................, reprezentată legal prin domnul/doamna .................................., în calitate de ................................., domiciliat/domiciliată în ............................................, str. .............................. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ........, județul/sectorul .................., având BI/CI seria ...... nr. .................., eliberat/eliberată de ........................... la data de ....................., CNP .........................,în calitate de .........................................................................^13. Obiectul verificării^2: ..................................................................4. Realizare imagini foto/film^3: .............................................................................................................5. Constatări în timpul efectuării verificării^4 - ziua - ora - luna - anul: ...........................................................................6. Constatarea săvârșirii contravenției: ..................................................................................................7. Sancțiunea contravențională aplicată:– În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, agentul constatator/agenții constatatori stabilește/stabilesc avertisment (după caz, la primul control) sau– În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare (la următoarele controale): se aplică contravenientului ....................................................... amenda de ..................... lei (........................................), care se poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în contul autorității administrației publice locale ..........................................................., în contul de trezorerie al acestuia nr. ....................................................... deschis la ..............................................8. Contravenientul nu se află de față/refuză să semneze sau nu poate lua cunoștință de conținutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă situația aplicabilă), fapt atestat de martor, domnul/doamna ................................., domiciliat/domiciliată în ................................................., str. .......................................... nr. ............., bl. ................, sc. ............, ap. ............, județul/sectorul .................., având BI/CI seria ............... nr. ........................., eliberat/eliberată de .................................. la data de ........................., CNP .............................. .Prezentul proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive:...........................................................................9. Documentul doveditor al plății se va trimite recomandat sau va fi prezentat în termen de 15 zile la sediul .........................................., pe raza căreia s-a identificat terenul infestat cu buruiana ambrozia, în acest fel orice urmărire încetând. În caz de neachitare a amenzii(lor), se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.10. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, cu modificările ulterioare, aplicate astăzi, ziua ................. luna ................. anul ................., cumulată, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, respectiv suma de............................... lei (adică...........................).11. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea^5 acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.12. Alte mențiuni: ......................................................................................................................................................13. Prezentul proces-verbal conține ................ pagini și a fost întocmit în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi ................./va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.
  Agent constatator/Agenți constatatori,
  .................................................
  Martor,
  ..........................
  Contravenient,
  ..........................
  ^1 Identificați conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare.^2 Se va indica ce metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia nu au fost aplicate potrivit somației.^3 Se vor realiza fotografii/filme prin care să se dovedească autenticitatea probelor/recunoașterea locației.^4 Descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravității și pericolului social al faptei.^5 În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în situația în care contravenientul este de față, semnează și i se înmânează procesul-verbal.În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în situația în care contravenientul nu este de față, nu semnează sau nu poate să ia cunoștință despre conținutul procesului-verbal.
  ----