ORDIN nr. 72 din 29 ianuarie 2021privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 29 ianuarie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV 975/2021 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, în temeiul prevederilor:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;– Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Coordonarea activităților derulate în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare și autoritățile administrației publice locale, după caz, este realizată de un medic coordonator.(2) Medicul coordonator este desemnat de conducătorul instituției organizatoare, din cadrul personalului medico-sanitar care deservește centrul de vaccinare, cu îndeplinirea următoarelor criterii minime: a) este medic specialist, în oricare dintre specialitățile din domeniul medicinei umane; b) își asumă, prin declarație pe propria răspundere, disponibilitatea de îndeplinire a activităților de coordonare a centrului de vaccinare. (3) Conducătorii unităților sanitare și ai autorităților publice locale pot stabili și alte criterii de desemnare a medicului coordonator.  +  Articolul 2Medicul coordonator îndeplinește următoarele atribuții și responsabilități:1. asigură buna desfășurare a activităților la nivelul centrului; 2. asigură continuitatea funcționării centrului, conform programului de lucru al centrului de vaccinare, stabilit de direcția de sănătate publică în funcție de numărul de programări și de disponibilitatea dozelor de vaccin; 3. informează nucleul local de coordonare sau nucleul de coordonare de la Comitetul județean de conducere și coordonare a intervenției (CJCCI), după caz, despre măsurile adoptate în cadrul centrului de vaccinare;4. realizează planificarea personalului pentru asigurarea activității centrelor de vaccinare; 5. realizează instruirea personalului pentru activitatea de vaccinare și activitățile adiacente;6. întocmește necesarul de vaccinuri în baza programărilor/ înscrierilor populației (on-line, telefonic, medic de familie) și în funcție de stocurile centrului de vaccinare înregistrate în Registrul electronic național de vaccinare; 7. transmite periodic necesarul de vaccinuri estimat către nucleul de coordonare județean, în conformitate cu cerințele transmise de Centrul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare (CNCAV) prin instrucțiunile aprobate de președintele acestuia; 8. stabilește necesarul de materiale medicale și nemedicale necesare bunei funcționări a centrului de vaccinare și îl transmite nucleului local de coordonare sau nucleului de coordonare de la CJCCI, după caz, la care este arondat;9. asigură coordonarea procesului de recepție a cantităților de vaccinuri alocate și se asigură de respectarea lanțului de frig la nivelul centrului de vaccinare; 10. primește materialele medicale și nemedicale necesare bunei funcționări a centrului;11. adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea fluenței și siguranței procesului de vaccinare și pentru respectarea procedurilor de înregistrare, raportare, evidență și analiză a evenimentelor deosebite (incidente, reacții postvaccinale, efecte adverse);12. respectă și aplică procedurile de vaccinare transmise ierarhic de la nivelul CNCAV;13. cooperează cu structurile implicate pentru asigurarea instalării și funcționării rețelelor și aplicației informatice de planificare și evidență electronică și a Registrului de evidență național al vaccinării (RENV), respectiv cu direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale;14. asigură instruirea persoanelor desemnate pentru înregistrarea datelor în RENV prin participarea la instruirile on-line organizate de către INSP și prin accesul la manualele de utilizator; 15. se asigură că toate echipele din centrul de vaccinare cunosc datele de acces în RENV și vor introduce informațiile în timp real;16. se asigură că toate pierderile de vaccin sunt înregistrate în RENV la sfârșitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie;17. operează personal sau prin persoana desemnată recepția de vaccin în RENV;18. monitorizează personal sau prin persoana desemnată consumul de vaccin și stocurile proprii înregistrate în RENV;19. informează operativ nucleul local de coordonare a vaccinării sau nucleul de coordonare de la CJCCI, după caz, cu privire la problemele apărute în desfășurarea activității.  +  Articolul 3(1) Ministerul Sănătății asigură, în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, decontarea următoarelor tipuri de cheltuieli: a) pentru plata personalului medico-sanitar și a registratorilor care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare;b) cheltuieli curente; c) cheltuieli de capital. (2) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare se face în baza unui contract distinct, de prestări servicii, încheiat cu reprezentantul legal al autorității publice locale și beneficiază pentru timpul efectiv lucrat de un tarif orar diferențiat, după cum urmează: a) 90 lei/oră pentru medici; b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali; c) 20 lei/oră pentru registratori.(3) Normarea pentru plata personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare va ține cont de următoarele aspecte:a) pentru centrele de vaccinare fixe:– registratori medicali: 2 registratori/1-2 fluxuri, 3 registratori/ 3-4 fluxuri, 4 registratori/5-6 fluxuri; 5 registratori/6-8 fluxuri;– asistenți medicali: 1-2 asistenți medicali/flux; – medici: 2 medici/1-4 fluxuri, 3 medici/5-8 fluxuri;b) pentru centrele de vaccinare mobile:– 1 registrator;– 2 asistenți medicali;– 1 medic;c) pentru echipele mobile de vaccinare:– 1 registrator;– 2 asistenți medicali;– 1 medic;d) pentru centrele de vaccinare tip drive-through:– 1 medic coordonator;– 2 medici/4 fluxuri, 4 medici/8 fluxuri ș.a.m.d.;– 2 asistente medicale/flux;– 2 registratori/4 fluxuri.  +  Articolul 4(1) Decontarea prevăzută la art. 3 se acordă, în baza contractelor pentru decontare încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cu autoritățile administrației publice locale care au organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.(2) Modelul de contract pentru decontare este prevăzut în anexa la prezentul ordin. (3) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 se face lunar, conform prevederilor din contractul pentru decontare.  +  Articolul 5(1) Personalul care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentant de medici, asistenți medicali, care își exercită profesia în condițiile legii, precum și de registratori medicali.(2) Personalul care desfășoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, organizat în alte locații decât cele organizate un unități sanitare, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Autoritatea publică locală care a organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract pentru decontare cu direcția de sănătate publica județeană, în baza următoarelor documente:a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București semnată de reprezentantul legal;b) lista centrelor de vaccinare pentru care se solicită decontarea semnată de reprezentantul legal;c) decizia de înființare a centrului de vaccinare emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București;d) lista personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare, conform anexei nr. 1 la contract - Lista cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare organizat de autoritatea publică locală.  +  Articolul 7(1) În vederea decontării activității realizate, autoritatea publică locală transmite la direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București în format electronic, asumat prin semnătură electronică sau în original la sediul direcțiilor de sănătate publică, următoarele documente, pentru fiecare centru de vaccinare organizat:– borderou centralizator al activității desfășurate în centrul de vaccinare de personalul care deservește aceste centre, conform anexei nr. 2 la contract;– borderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile stabilite prin prezentul ordin, însoțit de copii conform cu originalul ale documentelor justificative (facturi).(2) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București transmite Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății un borderou centralizator întocmit pe baza borderourilor asumate de autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) în vederea decontării cheltuielilor efectuate conform obiectului contractului.  +  Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 29 ianuarie 2021.Nr. 72.  +  ANEXĂ
  CONTRACT
  pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor
  pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate
  de autoritățile administrației publice locale în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare
  - model -
  I. Părțile contractante1. Direcția de Sănătate Publică a Județului ...................../Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul ....................., str. ..................... nr. ...., județul/sectorul ..................., telefon/fax ......................, cont IBAN nr. ..............................., deschis la Trezoreria ..............................., reprezentată prin ..............................., în calitate de director executiv,și2. Autoritatea administrației publice locale: Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ..............................................., cu sediul în ..................., str. ................. nr. ....., telefon ......................, fax ............., contul nr. .........., deschis la Trezoreria .............., reprezentată prin .........................., în calitate de ....................., au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, precum și a cheltuielilor de capital, necesare pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de autoritățile publice locale în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.III. Durata contractului  +  Articolul 2(1) Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2022. (la 13-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 , Punctul III. din ANEXĂ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.654 din 9 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.IV. Obligațiile părților  +  Articolul 3(1) Direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București au următoarele obligații:1. să încheie contracte cu autoritățile publice locale sau județene pentru desfășurarea activităților de vaccinare împotriva COVID-19, conform strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19;2. să asigure decontarea lunară a cheltuielilor prevăzute la art. 1 în baza documentelor prevăzute la art. 6 din prezentul contract și a listei personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea creditelor bugetare de la Ministerul Sănătății.(2) Autoritățile publice locale au următoarele obligații:1. să asigure organizarea centrelor de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;2. să desemneze un medic coordonator pentru fiecare centru de vaccinare;3. să asigure personalul medico-sanitar și registratorii medicali pentru desfășurarea activităților de vaccinare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 4. să asigure desfășurarea activităților de vaccinare împotriva COVID-19 conform instrucțiunilor transmise de nucleul județean de coordonare din cadrul CJCCI sau nucleul local de coordonare a vaccinării;5. să asigure respectarea condițiilor de recepție, depozitare, manipulare, administrare și de raportare a vaccinurilor, conform instrucțiunilor transmise de nucleul județean de coordonare din cadrul CJCCI sau nucleul local de coordonare a vaccinării;6. răspund de utilizarea fondurilor decontate din bugetul Ministerului Sănătății potrivit destinației stabilite pentru acestea.V. Modalitatea de decontare  +  Articolul 4Cheltuielile curente eligibile la decontare sunt: a) cheltuieli cu managementul deșeurilor menajere și al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de vaccinare, inclusiv recipiente pentru depozitare;b) cheltuieli cu utilitățile aferente punctelor de vaccinare;c) cheltuieli cu curățenia centrelor de vaccinare, inclusiv dezinfecție grupuri sanitare;d) cheltuieli cu produse pentru igiena mâinilor prin spălare (săpun lichid, prosoape de hârtie);e) cheltuieli cu consumabile de birotică (pixuri, hârtie, consumabile pentru imprimante, dosare, bibliorafturi);f) cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, echipamente de protecție, dezinfectanți pentru mașini și suprafețe, dispozitive medicale (1 termometru contactless/flux), dacă acestea nu au fost furnizate de autoritățile responsabile; g) cheltuieli cu dozatoarele de apă (2/centru de vaccinare), cheltuieli cu apa pentru dozatoare și cu pahare de unică folosință;h) cheltuieli cu mobilier: – 1 birou de primire pentru zona de recepție/registrator, 1 scaun de birou/registrator, 1 masă și 6 scaune/flux pentru zona de triaj, 1 scaun de vaccinare/flux, 1 măsuță pentru depozitarea materialelor sanitare și a vaccinului/flux, 12 scaune/ flux pentru zona de supraveghere postvaccinare; 1 pat de consultație/flux, 1 suport pentru perfuzie/flux, 1 cuier de haine/flux; i) 1 frigider dotat cu termometru de monitorizare a temperaturii/centru de vaccinare, cu dimensiuni adaptate la numărul de fluxuri din centru; j) cheltuieli cu materiale pentru signalistică;k) 1 PC (sau laptop)/flux, 1 imprimantă/flux;l) dispensere pentru dezinfectanți și pentru prosoape de hârtie (câte 1/flux);m) dispensere pentru hârtie igienică, săpun lichid și prosoape de hârtie (câte 1 pe fiecare grup sanitar); n) 1 trusă de urgență/flux, dotată cu: tensiometru, stetoscop, ser fiziologic, branule, adrenalină, epipen, HHC, perfuzor;o) cheltuieli cu reamenajarea unui spațiu existent: între 1 și 3 panouri despărțitoare/flux, 1 chiuvetă (chiuvetă fixă sau chiuvetă mobilă)/flux.  +  Articolul 5Cheltuielile de capital eligibile la decontare sunt cheltuieli cu licențele pentru PC/laptop.  +  Articolul 6(1) În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1, autoritățile publice locale prezintă până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, următoarele documente:– borderou centralizator al activității desfășurate în centrul de vaccinare de personalul angajat în aceste centre, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract; – borderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile la decontare stabilite prin prezentul contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, însoțit de copii conform cu originalul ale documentelor justificative (facturi), cu încadrarea în limitele bugetare aprobate cu această destinație;– situație centralizată cu privire la numărul de programări/zi, în funcție de disponibilitatea vaccinului în cadrul centrelor de vaccinare; programul centrelor de vaccinare se adaptează la numărul de programări;– evidența orelor aferente transportului spre zonele de vaccinare, în cazul echipelor mobile de vaccinare.(2) Netransmiterea de către autoritatea publică locală a documentelor prevăzute la alin. (1) către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Modalitatea de decontare se realizează în următoarele limite, astfel:a) pentru dotarea unui centru cu un flux - maximum 30.000 lei; în cazul operaționalizării mai multor fluxuri într-un centru, suma maximă decontată va crește cu câte 8.000 de lei/fiecare flux;b) pentru cheltuielile prevăzute la art. 4 lit. a)-g), decontarea se realizează în limita maximă de 20.000 de lei/lună/1 flux.VI. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 7Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.VII. Condiții încetare contract  +  Articolul 8Contractul încetează în următoarele condiții:1. în cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către autoritatea publică locală de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia; încetarea contractului nu este de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților;2. prin ajungere la termen;3. prin acordul părților, prin încetarea definitivă sau temporară a activității uneia dintre părți sau pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Neîndeplinirea clauzelor contractuale se poate constata de comun acord pe cale amiabilă sau prin adresarea către instanțele judecătorești competente;4. prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți. VIII. Clauze speciale  +  Articolul 9Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul aprobat, pe parcursul derulării acestuia.  +  Articolul 10Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, în conformitate cu prevederile legale. IX. Forța majoră  +  Articolul 11Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.  +  Articolul 12Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.  +  Articolul 13Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.  +  Articolul 14În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.X. Dispoziții finale  +  Articolul 15Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.
  Direcția de Sănătate Publică...............................Semnături autorizateComuna/Orașul/Municipiul/Județul/Sectorul municipiului București...............................Reprezentant legal,...............................
   +  Anexa nr. 1la contract
  LISTA
  cu personalul care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare
  organizat de autoritatea publică locală
  Nr. crt.Denumirea centrului de vaccinareNumele și prenumeleCNPCategoria de personal (medic/asistent/registrator)Cod parafă, pentru mediciNumăr de ore/lună
  Comuna/Orașul/Municipiul/Județul/ Sectorul municipiului București .......................Reprezentant legal..............................
   +  Anexa nr. 2la contract
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al activității desfășurate în centrul de vaccinare
  Luna .........................................../anul 2021
  Nr.Numele și prenumeleCentrul de vaccinare în care se desfășoară activitateaFuncție medic/asistent/registratorTarif/orăNr. ore efectuate*)C/val. ore efectuate
  1.
  2.
  3.
  Total centru de vaccinare ......................
  1.
  2.
  Total centru de vaccinare ......................
  TOTAL GENERAL
  Comuna/Orașul/Municipiul/Județul/ Sectorul municipiului București ...............................Reprezentant legal,..............................................*) Subsemnatul, ............................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că numărul de ore efectuate înscrise în prezentul borderou corespunde cu orele înscrise în documentele de prezență existente la nivelul centrului/centrelor de vaccinare.
   +  Anexa nr. 3la contractComuna/Orașul/Municipiul/Județul/Sectorul municipiului București
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  Nr. ………./data ..................
  cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile la decontare
  pentru luna ........................ an 2021
  Nr. crt.DocumentulDenumirea cheltuielii eligibile solicitate la decontare*)Valoare (lei)
  Denumirea centrului de vaccinareDenumirea furnizoruluiSeria facturiiNumărul facturiiData emiterii facturii (ziua/luna/anul)
  1.
  2.
  3.
  Total centru de vaccinare ....
  1.
  2.
  Total centru de vaccinare ....
  Total general
  Semnături autorizate**)Comuna/Orașul/Municipiul/Județul/ Sectorul municipiului București ...........................Reprezentant legal, ..............................*) Se va specifica clar tipul cheltuielii eligibile (de exemplu, dezinfectant, apă etc., așa cum sunt stabilite prin Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările și completările ulterioare.**) Subsemnatul, ................................, în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „Bun de plată“.
  -----