ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 25 ianuarie 2021  Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,având în vedere prevederile art. 104,art. 129 alin. (3) lit. a) teza a doua și art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale administrație publică nr. 531/MDLPA din 5.01.2021, în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 14 ianuarie 2021.Nr. 25.  +  Anexa nr. 1
  Modelul orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale
  Statutul .......... (denumirea unității administrativ-teritoriale)^1..........
   +  Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale  +  Articolul 1(1) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)........ este:a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;b) subiect juridic de drept fiscal; c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.(2) ...........(denumirea unității administrativ-teritoriale)............^1 are sediul social în ..........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1, la adresa: .....................^2, precum și codul de înregistrare fiscală ............................... .(3) Însemnele specifice ale ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)...^1 sunt:a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ......^3, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut; b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ...... ^4, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.b prezentul statut; c) imnul^5, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local/Județean al ..................................................................^1, al cărui text și muzică sunt prevăzute în anexa nr. 1.c la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^2 Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al .......................................^1 nr. ...... din ............ .^3 Se completează cu numărul Hotărârii Guvernului prin care a fost aprobat modelul stemei unității administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările și completările ulterioare.^4 Se completează cu numărul Hotărârii Guvernului prin care a fost aprobat modelul steagului unității administrativ-teritoriale potrivit Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.^5 Acolo unde unitatea administrativ-teritorială are aprobat imn.  +  Articolul 2(1) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)....^1 are reședința în ....................^6.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^6 Se va completa cu numele localității de reședință.(2) .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)...........^1 se delimitează din punct de vedere teritorial ….... .^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)...........^1 are în componență un număr de …..... localități, dintre care ..... localități urbane și ..... localități rurale, după caz, care sunt amplasate după cum urmează ….^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(4) Municipiul/Orașul/Comuna …..(denumirea)...., potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul ...... .(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.  +  Articolul 3(1) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, lacuri, mlaștini sau ape subterane, după caz.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Pe teritoriul ....(denumirea unității administrativ-teritoriale).........^1, după caz, se regăsesc o floră și faună diverse.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 dispune de o mare diversitate de soluri.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(4) Resursele de subsol ale ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 sunt formate din:a) resurse de apă termominerală, după cum urmează ......;b) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate;c) alte resurse.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a ...........(denumirea unității administrativ-teritoriale).........^1 se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 4(1) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1 s-a înființat în anul ......... .^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Prima atestare documentară a .....(denumirea unității administrativ-teritoriale).....^1 a fost în ............^7.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^7 Se va prezenta data la care a fost atestară documentar localitatea;(3) Evoluția istorică a .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 5(1) Populația ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)............^1 numără ............. locuitori^8.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^8 Se va completa cu numărul populației totale potrivit datelor Institutului Național de Statistică cu privire la ultimul recensământ al populației și locuințelor;(2) Componența și structura populației ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1, defalcate inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.  +  Capitolul II Autoritățile administrației publice locale  +  Articolul 6(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:a) Consiliul Local/Județean al .............^1, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)..........^1. Consiliul Local/Județean al .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)...... este format din ...(număr).... membri^9;^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^9 Se va completa numărul membrilor consiliului local/județean potrivit art. 112 sau art. 171, după caz, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.b) primarul/președintele consiliului județean .......................^1, ca autoritate executivă;^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.c) La nivelul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......., consiliul local/județean a ales un/doi viceprimar/i, respectiv vicepreședinți, după caz, numele acestuia/acestora fiind ................^10.^10 Se completează cu numele viceprimarului/viceprimarilor sau al vicepreședinților consiliului județean, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale.(2) Apartenența politică a consilierilor locali/județeni este următoarea ..............^11.^11 Se va completa cu numărul consilierilor potrivit configurației politice rezultate în urma constituirii consiliului local.(3) Constituirea Consiliului Județean al Județului ....................../Consiliului Local al Municipiului/ Orașului/Comunei .......................... s-a constatat prin Ordinul prefectului județului ............................... nr. ....^12.^12 Se va completa cu numărul ordinului prefectului, potrivit art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.  +  Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Județului/Municipiului/Orașului/ Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a județului/municipiului/orașului/comunei ..................... se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.  +  Capitolul III Căi de comunicații  +  Articolul 8(1) Raza teritorială a .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1 este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:a) rețeaua rutieră;b) rețeaua de căi ferate; c) rețeaua de căi navigabile interioare și porturi;d) rețeaua de aeroporturi;e) rețeaua de transport combinat;^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut^13.^13 În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea drumurilor de interes național, respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes local respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se află pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei .... .(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul statut.(4) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. c), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare; puncte de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare; puncte de trafic RO - RO noi; porturi la care se vor executa lucrări de modernizare; porturi noi sau porturi turistice și debarcadere pentru nave de pasageri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.c prezentul statut.(5) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. d), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare sau aeroporturi noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.d la prezentul statut.(6) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. e), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare sau terminale de transport combinat noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.e la prezentul statut.  +  Capitolul IV Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale  +  Articolul 9(1) Rețeaua școlară de la nivelul .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)....^1, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Pe raza teritorială a .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)....^1 își desfășoară activitatea un număr total de ...(număr).... unități de învățământ de stat și particular preuniversitar.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Pe raza teritorială a ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)............^1 își desfășoară activitatea un număr total de ....(număr).. universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz. ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum și universitățile, academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.(5) .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 10(1) Pe raza teritorială a .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1 își desfășoară activitatea ...(număr)... de instituții de cultură.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Pe raza teritorială a .......(denumirea unității administrativ-teritoriale).....^1 se organizează ...(număr)... de .... manifestări culturale^14^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^14 Prin manifestare culturală se au în vedere festivaluri naționale/internaționale, inițiative culturale publice etc.(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.(4) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)..........^1 participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 11(1) Pe raza teritorială a ........(denumirea unității administrativ-teritoriale).........^1 se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz:a) asistență medicală profilactică și curativă;b) asistență medicală de urgență;c) asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de asistență medicală și prestații autorizate conform legii.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin:a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centre de diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum și prin alte unități sanitare publice și private, după caz;b) unități sanitare publice și private cu paturi.(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unități specializate de urgență și transport sanitar publice sau private, precum și prin structuri de primire a urgențelor, organizate în acest scop.(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.  +  Articolul 12(1) Pe raza teritorială a ........ (denumirea unității administrativ-teritoriale).........^1 se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) ......... (denumirea unității administrativ-teritoriale)...........^1 asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de ........ (denumirea unității administrativ-teritoriale).....^1 se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 13(1) Pe raza teritorială a ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)....^1 își desfășoară activitatea, dacă este cazul, ....(număr)... instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut.  +  Articolul 14(1) Pe raza teritorială a ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 își desfășoară activitatea, dacă este cazul, ..(număr).. de cluburi ale copiilor, cluburi sportiv-școlare ori cluburi studențești, cluburi/asociații sportive, după caz.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut.  +  Capitolul V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale  +  Articolul 15Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.  +  Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale  +  Articolul 16(1) Patrimoniul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al ........(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul ........................^1, întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. ....../Hotărârea Consiliului Local nr. ......, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1, în secțiunea dedicată acestui statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Capitolul VII Serviciile publice existente  +  Articolul 17Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul ........ (denumirea unității administrativ-teritoriale)......... ^1 sunt, după caz:a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de ......... (numele operatorului)........;b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, după caz, furnizat de ....... (numele operatorului)......;c) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: ...... (numele operatorului/operatorilor)....;d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: ....... (numele operatorului/operatorilor).......;e) serviciul public de iluminat;f) alte servicii publice ............ (denumirea serviciului public precum și numele operatorului/operatorilor, după caz)............ .^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 18Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 sunt furnizate de .....(numele operatorului/operatorilor)..... .^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 19Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a .....(denumirea unității administrativ-teritoriale).... ^1 este asigurată de: ..... (numele operatorului/operatorilor)...... .^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 20Serviciul public de administrare a domeniului public al ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1 este furnizat de: ....... (numele operatorului/operatorilor)........, dacă este cazul.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local  +  Articolul 21(1) Municipiul/Orașul/Comuna .........(denumire)......., atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IX Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială  +  Articolul 22(1) ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)....... ^1 realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)....... ^1 acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......... ^1 poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a ...........(denumirea unității administrativ-teritoriale)..... ^1 se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 23(1) Pe teritoriul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1 își desfășoară activitatea ..(număr)..... de partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 24(1) Pe teritoriul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)........ .^1 își desfășoară activitatea ...(număr)... organizații sindicale sau asociații profesionale, după caz.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea în .........(denumirea unității administrativ-teritoriale)....... ^1 se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 25(1) În ......(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1 își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: ...............................^15^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.^15 Se va completa cu denumirea cultelor religioase care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei .... (denumire)...... .(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  +  Capitolul X Participare publică  +  Articolul 26Populația din .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1 este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel:a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz;e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 27(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.  +  Capitolul XI Cooperare sau asociere  +  Articolul 28.......(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1 se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 29(1) .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1 aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de .......(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1 se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 30Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.  +  Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. ... .  +  Articolul 32Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)..... sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.  +  Articolul 33Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.  +  Articolul 34Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată pe an.  +  Anexa nr. 1.a la statut
  Modelul stemei .......... (denumirea unității administrativ-teritoriale)...........
  NOTĂ: În această anexă se prevăd descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei unității administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 1.b la statut
  Modelul steagului ......... (denumirea unității administrativ-teritoriale).......
  NOTĂ:În această anexă se prevăd descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale.
   +  Anexa nr. 1.c la statut
  Modelul imnului ....... (denumirea unității administrativ-teritoriale)..........
  NOTĂ:În această anexă se cuprind: titlul, textul și muzica, precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale.
   +  Anexa nr. 2 la statut
  Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități
  NOTĂ:În această anexă se cuprind prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități.
   +  Anexa nr. 3 la statut
  Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale
  I. Hidrografia ......... (denumirea unității administrativ-teritoriale)...............^1 este reprezentată, după caz, de următoarele râuri, lacuri etc.a) RâuriRâul ....................., cu o lungime de ...(numr)..... km pe teritoriul ....... (denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1b) LacuriLacul ............................., cu o lungime de ...(număr).... km pe teritoriul ....... (denumirea unității administrativ-teritoriale)........^1NOTĂ:Se va completa de acele unități administrativ-teritoriale a căror rază teritorială este tranzitată de râuri, lacuri, mlaștini sau ape subterane.II. Flora ....... (denumirea unității administrativ-teritoriale).......^1 este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante:............................................................................................................III. Fauna care trăiește pe teritoriul ......... (denumirea unității administrativ-teritoriale).........^1 este reprezentată, în principal, de următoarele specii:............................................................................................................^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.
   +  Anexa nr. 4 la statut
  Datele privind înființarea ....... (denumirea unității administrativ-teritoriale)........., prima atestare documentară, precum și evoluția istorică
  NOTĂ:În această anexă se vor prezenta informații privind evoluția istorică a județului/municipiului/orașului/comunei; evoluția istorică poate să cuprindă și elemente de identitate de natură culturală, obiceiuri și/sau tradiții.
   +  Anexa nr. 5 la statut Componența și structura populației ... (denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1, defalcate pe localități componenteNOTĂ:În această anexă se vor prezenta informații privind populația, inclusiv pentru fiecare localitate componentă a unității administrativ-teritoriale distribuția populației pe sexe, după etnie, în funcție de statutul profesional al acesteia etc.^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Anexa nr. 6.a la statut
  Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
  de la nivelul ...... (denumirea unității administrativ-teritoriale).....^1,
  precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992
  PRIMAR/PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEANa) mandatul 1992-1996
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  b) mandatul 1996-2000
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  c) mandatul 2000-2004
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  d) mandatul 2004-2008
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  e) mandatul 2008-2012
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  f) mandatul 2012-2016
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  g) mandatul 2016-2020
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  h) mandatul ....
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.
   +  Anexa nr. 6.b la statut
  Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali
  de la nivelul ... (denumirea unității administrativ-teritoriale...)^1,
  precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992
  I. CONSILIERI LOCALI/CONSILIERI JUDEȚENIa) mandatul 1992-1996
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  b) mandatul 1996-2000
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  c) mandatul 2000-2004
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  d) mandatul 2004-2008
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  e) mandatul 2008-2012
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  f) mandatul 2012-2016
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  g) mandatul 2016-2020
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  h) mandatul ....
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  II. VICEPRIMARI/VICEPREȘEDINȚI AI CONSILIILOR JUDEȚENEa) mandatul 1992-1996
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  b) mandatul 1996-2000
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  c) mandatul 2000-2004
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  d) mandatul 2004-2008
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  e) mandatul 2008-2012
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  f) mandatul 2012-2016
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  g) mandatul 2016-2020
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  h) mandatul ....
  Nr. crt.Nume și prenumeData nașteriiApartenența politicăPerioadă
  01234
  1.
  2.
  3.
  ...
  ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.
   +  Anexa nr. 7 la statut
  Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului/Municipiului/Orașului/Comunei“,
  respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Județului/Municipiului/Orașului/Comunei ...“
   +  Articolul 1Titlul de „Cetățean de onoare al Județului/ Municipiului/Orașului/Comunei ...“, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Județean al .../Consiliul Local al Municipiului/Orașului/Comunei ... .  +  Articolul 2Certificatul de „Fiu/fiică al/a Județului/Municipiului/ Orașului/Comunei ...“, denumit în continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Județean al .../Consiliul Local al Municipiului/Orașului/Comunei ... persoanelor născute în județul/municipiul/orașul/comuna ..., la împlinirea vârstei de 18 ani.  +  Articolul 3Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:a) primarului;b) consilierilor locali;c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Articolul 4Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  +  Articolul 5Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:a) sunt personale;b) sunt netransmisibile;c) reprezintă un drept al titularului;d) au valabilitate nedeterminată.  +  Articolul 6Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării județului/municipiului/orașului/comunei ... și a imaginii acestuia;b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Județului/Municipiului/Orașului/Comunei ..., în țară și străinătate;c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în județul/municipiul/ orașul/comuna ...;d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor județului/municipiului/ orașului/comunei ...;e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a județului/municipiului/orașului/comunei ... în lume;f) sportivi din județul/municipiul/orașul/comuna ... care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean/local, după caz.  +  Articolul 7Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice.  +  Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);b) curriculum vitae (în original);c) certificat de cazier judiciar (în original);d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);b) curriculum vitae (în original).(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară.(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz.(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.(9) Decernarea Titlului se face de către primarul municipiului/orașului/comunei ...sau de către președintele Consiliului Județean ..., după caz, în cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Județean/Consiliului Local ... .(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul municipiului/orașului/comunei ...sau de către președintele Consiliului Județean ..., după caz, în cadrul unei festivități care se organizează de către primar sau președintele consiliului județean, după caz.  +  Articolul 9Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;b) președintele consiliului județean.../primarul municipiului/ orașului/comunei ... prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii Consiliului Județean .../Hotărârii Consiliului Local nr. ....^1;^1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului județean sau al hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.c) președintele consiliului județean.../primarul municipiului/ orașului/comunei ... înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Județului/Municipiului/Orașului/Comunei ...“ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Județului/Municipiului/Orașului/Comunei ... .  +  Articolul 10Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Județean al .../Consiliului Local al Municipiului/Orașului/Comunei ... la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Județean al .../Consiliului Local al Municipiului/Orașului/Comunei ... sau în care acesta este coorganizator;c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din județul/municipiul/orașul/comuna ...;d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului județean/local;e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean al .../Consiliului Local al Municipiului/Orașului/Comunei .. .  +  Articolul 11Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:a) decesul titularului;b) retragerea Titlului.  +  Articolul 12Titlul se retrage în următoarele situații:a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură județului/municipiului/orașului/comunei ..., locuitorilor săi sau țării.  +  Articolul 13Retragerea Titlului se face de către Consiliul Județean al .../Consiliul Local al Municipiului/Orașului/ Comunei ..., după următoarea metodologie:a) este sesizat Consiliul Județean al .../Consiliul Local al Municipiului/Orașului/Comunei ........ de către persoanele menționate la art. 3;b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului județean/local;c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa.  +  Articolul 14Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea județului/municipiului/orașului/comunei .... .  +  Articolul 15Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia.  +  Articolul 16Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 17Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către președintele Consiliului Județean .../primarul municipiului/orașului/comunei ... .
   +  Anexa nr. 8.a la statut
  Rețeaua rutieră
  NOTĂ:În această anexă se va completa, dacă este cazul, lungimea în km a drumurilor de interes național, a drumurilor de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor noi care tranzitează teritoriul ....(denumirea unității administrativ-teritoriale)........, definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: A. Drumuri de interes național1. AutostrăziAutostrada .....(denumirea)....., cu o lungime de ..(număr).. de km pe teritoriul ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)..........2. Drumuri expresDrumul expres ....(denumirea)...., cu o lungime de ...(număr).. de km pe teritoriul .......(denumirea unității administrativ-teritoriale).......3. Drumuri internaționale «E»Drumul internațional «E» ...(număr)..., cu o lungime de .(număr)... de km pe teritoriul .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)........4. Drumuri naționale principaleDrumul național ....(denumirea)...., cu o lungime de ..(număr).... de km pe teritoriul .......(denumirea unității administrativ-teritoriale)...5. Drumuri naționale secundareDrumul național ....(denumirea)....., cu o lungime de ...(număr).... de km pe teritoriul ...(denumirea unității administrativ-teritoriale).......B. Drumuri de interes județeanDrumul județean .....(denumirea)..., cu o lungime de ..(număr)... de km pe teritoriul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)...C. Drumuri de interes local1. Drumuri comunale Drumul comunal ....(denumirea)..., cu o lungime de ..(număr).... de km pe teritoriul .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)......2. Drumuri vicinale Se va completa cu numărul total al drumurilor vicinale și lungimea totală exprimată în km pe care aceste drumuri o însumează.3. StrăziSe va completa cu numărul total al străzilor și lungimea totală exprimată în km pe care aceste străzi o însumează.
   +  Anexa nr. 8.bla statut
  Rețeaua de căi ferate
  NOTĂ: În această anexă se vor completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea liniilor de cale ferată convenționale, liniilor de cale ferată de interes local, după caz, care se regăsesc pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei ................... .
   +  Anexa nr. 8.c la statut
  Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi
  NOTĂ:În această anexă se vor completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea căilor navigabile; punctelor de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri; punctelor de trafic RO-RO noi; porturilor sau porturilor turistice și debarcaderelor pentru nave de pasageri, după caz, care se regăsesc pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei ...................... .
   +  Anexa nr. 8.d la statut
  Rețeaua de aeroporturi
  NOTĂ:În această anexă se va completa, dacă este cazul, denumirea aeroporturilor existente care se regăsesc pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului ........ (denumirea)...... .
   +  Anexa nr. 8.e la statut
  Rețeaua de transport combinat
  NOTĂ: În această anexă se va completa, dacă este cazul, denumirea terminalelor de transport combinat existente.
   +  Anexa nr. 9 la statut
  Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății,
  asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea
  I. Instituții din domeniul educației și cercetăriiNOTĂ:La această secțiune se vor completa informații referitoare la unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Statutul ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)....., precum și universitățile, academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, care se află pe raza teritorială a județului/municipiului/ orașului/comunei, după caz.II. Instituții din domeniul culturiiNOTĂ: La această secțiune se vor completa numele și tipul instituțiilor de cultură aflate pe raza teritorială a județului/municipiului/ orașului/comunei, după caz.III. Instituții din domeniul sănătățiiNOTĂ:La această secțiune se vor completa numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei, după caz.IV. Instituții din domeniul asistenței socialeNOTĂ:La această secțiune se vor completa lista și tipul serviciilor sociale asigurate pe raza teritorială a județului/municipiului/ orașului/comunei, după caz.V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemeneaNOTĂ:La această secțiune se va completa denumirea instituțiilor de presă, enumerate în funcție de presa scrisă, media online și/sau media audiovizuală, care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei, după caz.VI. Instituții în domeniul tineretului și sportuluiNOTĂ: La această secțiune se va completa numele cluburilor, cluburilor sportiv-școlare ori cluburilor studențești care funcționează pe raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei, după caz.
   +  Anexa nr. 10 la statut
  Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate
  din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură
  NOTĂ: În această anexă se vor completa informații referitoare la numărul operatorilor economici, profilul economic al unității administrativ-teritoriale, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură.
   +  Anexa nr. 11 la statut
  Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul ........(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1
  NOTĂ:În această anexă se vor completa informații privind bunurile din patrimoniul ......(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^1, inclusiv referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Codul civil.I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al .....(denumirea unității administrativ-teritoriale)......^11. 2. ....II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al .....(denumirea unității administrativ-teritoriale).......^11. 2. ^1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; pentru municipii, orașe și comune se va preciza și județul pe raza căruia se regăsește unitatea administrativ-teritorială respectivă.  +  Anexa nr. 12 la statut
  Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,
  instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale,
  care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale
  I. Principalele organizații neguvernamentaleNOTĂ:În această secțiune se vor completa informații privind denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale. II. Principalele partide politiceNOTĂ: În această secțiune se va completa denumirea partidelor politice sau a organizațiilor aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale.III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionaleNOTĂ:În această secțiune se va completa denumirea principalelor organizații sindicale sau asociații profesionale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale.IV. Cultele religioaseNOTĂ: În această secțiune se va completa denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 13 la statut
  Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de ............ (denumirea unității administrativ-teritoriale).....
  NOTĂ: În această anexă se va menționa, dacă este cazul, și activitatea cu caracter umanitar desfășurată de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 139/1995 privind Societatea Națională de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 14la statut
  Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local,
  prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții
  Nr. crt. Denumirea programului, proiectului sau activității, după cazDescrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se promovează/consolideazăPerioada în care se realizează
  0123
  1.
  2.
  ...
   +  Anexa nr. 2
  Modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare
  Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al ........... (denumirea unității administrativ-teritoriale)......
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectul de reglementare(1) Prezentul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al .......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......... are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligațiilor și răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredințat. (2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot ai ......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........., potrivit legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale. (3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor .......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......  +  Articolul 2Definiții generaleÎn sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) aleșii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai ....(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale).;b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;c) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, înființate, în condițiile legii, de ...^1 pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;^1 Se completează cu tipul și denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.d) autoritatea deliberativă - Consiliul Local al .....(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......, respectiv Consiliul General al Municipiului București;e) autoritatea executivă - primarul ...(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......;f) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în .......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........;g) cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a consiliului local;h) hotărâre - act administrativ adoptat de Consiliul Local al ......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale).........;i) majoritatea - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii;j) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local; calculul majorității absolute se realizează potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;k) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit în condițiile legii; calculul majorității absolute se realizează potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament.l) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a consiliului local, cu condiția îndeplinirii cvorumului;m) organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum și raporturile de colaborare;n) primăria ........(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......... - structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;o) secretarul general - secretarul general al .....(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)....... .  +  Capitolul II Constituirea consiliului local  +  Articolul 3Structura consiliului local al ................. (denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........(1) Consiliul Local al ........(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)...... are, conform legii, un număr de ......^2 consilieri locali.^2 Se completează cu numărul consilierilor locali care formează consiliul local, potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sediul Consiliului Local al .......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........ este la adresa .............................^3.^3 Se completează cu adresa unde se găsește sediul consiliului local.  +  Articolul 4Constituirea consiliului local(1) Consiliul local al ..........(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........ se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.  +  Articolul 5Validarea mandatului de consilier local și depunerea jurământului(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarați aleși sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv art. 119,121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor de constituire a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz.  +  Articolul 6Declararea consiliului local al ................. (denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale) ......ca legal constituit(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general și se aduce la cunoștință publică.(4) În situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia.(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general.  +  Articolul 7Organizarea alegerilor parțiale(1) În situația în care consiliul local nu a fost constituit în condițiile art. 6, sunt organizate alegeri parțiale de completare în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.  +  Articolul 8Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local(1) În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 55, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispozițiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului său.(3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului, depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.(4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații.  +  Capitolul III Organizarea consiliului local  +  Secţiunea 1 Președintele de ședință  +  Articolul 9Președintele de ședință(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termen de ....^4, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5 lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.^4 Termenul se stabilește prin hotărâre de către consiliul local legal constituit.(2) Alegerea președintelui de ședință se va realiza, de regulă, în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului.(3) Durata mandatului președintelui de ședință este de ... lună/luni^5.^5 Se trece durata aleasă pentru mandatul președintelui de ședință, între una și trei luni, în funcție de opțiunea consiliului local.(4) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.(5) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.  +  Articolul 10Atribuțiile președintelui de ședințăPreședintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:a) conduce ședințele consiliului local;b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general în procesul-verbal al ședinței;c) semnează procesul-verbal al ședinței;d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;g) semnează procesul-verbal de numerotare și sigilare a documentelor care au fost dezbătute în ședință;h) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.  +  Secţiunea a 2-a Viceprimarul/Viceprimarii unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale  +  Articolul 11Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului(1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.(4) În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.(5) Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.(6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune.(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.(9) Viceprimarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimar(1) În caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a acestuia, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condițiile art. 11 alin. (4), cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării de drept a atribuțiilor de primar, viceprimarul își păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local și primește o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de primar.(2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condițiile art. 11 alin. (4).(3) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar.(4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin. (3) înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1).(5) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, cât și viceprimarul, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către aceștia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplinește atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de primar. Pe perioada exercitării atribuțiilor de primar, precum și de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de primar.(6) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) și (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.  +  Secţiunea 3-a Comisiile de specialitate, comisiile mixte și comisiile speciale  +  Articolul 13Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.(2) Consiliul Local al ........(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......... are ......^6 comisii de specialitate: a) Comisia ...............................................^7 are ......^8 membri; b) Comisia ...............................................^9 are ......^10 membri;...^6 Se completează cu numărul comisiilor de specialitate.^7 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^8 Se completează cu numărul membrilor comisiei de specialitate.^9 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^10 Se completează cu numărul membrilor comisiei de specialitate.(3) Comisia de specialitate ...^11 avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: a) ...^12; b) ...; ...^11 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^12 Se completează cu domeniile de competență ale comisiei de specialitate.(4) Comisia de specialitate ........................................^13 avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: a) ...;b) ...; ... ^13 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.  +  Articolul 14Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, în funcție de ponderea acestora în cadrul autorității deliberative, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independenți de către consiliul local. În acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenței fiecărei comisii de specialitate, ținând cont, pe cât posibil, de următoarele:a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configurației politice a consiliului local;b) opțiunea consilierului local;c) pregătirea profesională și domeniul în care consilierul local își desfășoară activitatea;d) echilibrul de gen;e) echilibrul de reprezentare a localităților componente ale ..............................................................^14 de către consilieri locali cu domiciliul/reședința în aceste localități.^14 Se completează tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale. Acest criteriu nu se cuprinde în regulamentul autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București, precum și în cele ale unităților administrativ-teritoriale fără sate aparținătoare.(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. În vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, precum și a instrumentelor de prezentare și motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general și primarului.(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza următorul algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali în componența comisiilor de specialitate, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obținute de fiecare grup și a numărului comisiei:
  Partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau candidatul independentNumărul de mandate obținuteComisia IComisia IIComisia IIIComisia IVComisia V
  0123456
  A110000
  B101000
  C200110
  D311100
  E511111
  F722012
  Numărul de consilieri locali1955333
  (5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rând, de la stânga la dreapta, începând cu comisia de specialitate care are cele mai puține locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local să facă parte din două sau trei comisii de specialitate se dublează sau se triplează numărul din coloana 1, aplicând apoi același algoritm.(6) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.(8) În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenței comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a consiliului local, pe bază de consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).
   +  Articolul 15Atribuțiile comisiilor de specialitate(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.(2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comisiile de specialitate.(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.  +  Articolul 16Președintele și secretarul comisiei de specialitate(1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.(2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local și informează secretarul general cu privire la data și locul ședinței;c) conduce ședințele comisiei;d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local;g) comunică secretarului general în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.(3) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar, și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.(4) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz și asupra rezultatului votării;c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;d) poate întocmi pontaje de prezență la ședințele de comisie, în cazul în care consiliul local stabilește această sarcină prin regulamentul de organizare și funcționare; e) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.  +  Articolul 17Funcționarea comisiilor de specialitate(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 80.(3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.(4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.(5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.(6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 22 alin. (2).(7) Documentul de convocare a ședințelor comisiilor de specialitate conține în mod obligatoriu următoarele elemente:a) data și ora ședinței:b) locul de desfășurare a ședinței;c) proiectul ordinii de zi a ședinței.(8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.(9) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general, președintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (10) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.(13) Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul regulament, conține, în mod obligatoriu, următoarele:a) motivarea avizului;b) mențiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă;c) numărul/data înregistrării în registrul privind evidența avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, păstrat și completat de către secretarul acesteia;d) semnătura președintelui și cea a secretarului comisiei de specialitate.(14) Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul regulament și sunt prezentate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul regulament.(15) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.(16) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.(17) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.  +  Articolul 18Comisiile speciale și comisiile mixte(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută a consilierilor în funcție. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.(2) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.(3) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice.
   +  Capitolul IV Funcționarea consiliului local  +  Secţiunea 1 Rolul și atribuțiile consiliului local  +  Articolul 19Mandatul consiliului local(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).  +  Articolul 20Condiții speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorități a administrației publice locale.(2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unități administrativ-teritoriale își exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.  +  Articolul 21Atribuțiile consiliului local(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 11 alin. (2);c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.(5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local.(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:a) educația;b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;c) sănătatea;d) cultura;e) tineretul;f) sportul;g) ordinea publică;h) situațiile de urgență;i) protecția și refacerea mediului;j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;k) dezvoltarea urbană;l) evidența persoanelor;m) podurile și drumurile publice;n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local; o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;p) activitățile de administrație social-comunitară;q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.(10) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a),b) și d), consiliul local:a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.(11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.(12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.(14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.  +  Secţiunea a 2-a Funcționarea consiliului local  +  Articolul 22Tipurile de ședințe ale consiliului local(1) Consiliul Local al ........(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)........ se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.(2) Consiliul Local al ...(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......... se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:a) primarului;b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență.  +  Articolul 23Convocarea ședințelor consiliului local(1) Consiliul Local al ....(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)......... se convoacă după cum urmează:a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regăsește în anexa nr. 6 la prezentul regulament.(2) Consilierii locali sunt convocați, prin grija secretarului general, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, în una dintre următoarele modalități:a) în scris;b) prin mijloace electronice;c) în scris și prin mijloace electronice.(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:a) data și ora desfășurării;b) modalitatea de desfășurare;c) locul desfășurării în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;d) proiectul ordinii de zi;e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;h) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, drept urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. e).(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.  +  Articolul 24Ordinea de zi(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10).(3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde:a) aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;b) proiecte de hotărâri, cu menționarea: numărului de înregistrare, a titlului și a inițiatorului, potrivit anexei nr. 7 la prezentul regulament;c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;d) rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică, după caz;e) întrebări, interpelări, răspunsuri;f) petiții;g) orice alte probleme de interes local.(4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștința locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedia, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.(5) În comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25 alin. (10).(7) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.  +  Articolul 25Proiectele de hotărâri ale consiliului local(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local se vor respecta prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local adoptat prin Hotărârea consiliului local nr. .../.........^15.^15 Se completează cu numărul hotărârii și anul adoptării acesteia de către consiliul local.(3) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare a acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare a acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăsește în anexa nr. 7 la prezentul regulament și se transmit de secretarul general:a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.(5) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către primar împreună cu secretarul general.(6) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză se regăsește în anexa nr. 2 la prezentul regulament.(7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. (8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoțesc proiectul de hotărâre care se dezbate în ședința consiliului local.(9) Avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.(10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;d) alte documente prevăzute de legislația specială.(11) Secretarul general asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (10) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.(12) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.(13) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.  +  Articolul 26Cvorumul ședințelor consiliului local(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.(2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;b) unei deplasări în străinătate;c) unor evenimente de forță majoră;d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;e) concediului de odihnă;f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv;g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv;h) unei delegații în interesul comunității locale sau în interesul serviciului;i) participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională;h) altor situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local al ......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)....... .(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 80.(4) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general.(5) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general.  +  Articolul 27Desfășurarea ședințelor consiliului local(1) Ședințele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfășura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art. 23 alin. (5).(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului local;b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.(3) Primarul participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora.(4) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștința publică în limba română.(5) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Președintele de ședință poate oferi invitaților posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.(6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament de organizare și funcționare a consiliului local.(7) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc, după caz.(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.(9) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.(10) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.(11) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.(13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. (14) Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Inițiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunța la susținerea acestuia, în orice moment. În acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.(15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai târziu în ziua ședinței consiliului local. (16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă și conțin următoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:a) inițiatorul sau inițiatorii;b) numărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru care se depune amendamentul;c) tipul amendamentului: modificare sau completare;d) textul inițial;e) textul amendamentului formulat;f) motivația amendamentului;g) semnătura persoanei care propune amendamentul.(17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ținând cont de ordinea textelor asupra cărora se formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la același text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.(18) În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care să vizeze corelări tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotărâre a consiliului local. Astfel:a) conținutul amendamentelor verbale se menționează în procesul-verbal de ședință;b) asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, inițiatorul are dreptul de a exprima un punct de vedere. (la 07-07-2021, Alineatul (18) din Articolul 27 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 846 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 07 iulie 2021 ) (19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.(20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente.(21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, precum și orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menționânduse doar rezultatul votului în procesul-verbal al ședinței fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.(22) Supunerea la vot în timpul ședințelor consiliului local a unei situații procedurale prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menționarea acestor situații procedurale, precum și rezultatul votului se fac obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.(23) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general.(24) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.(25) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.(26) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general, după aprobarea procesului-verbal, sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.(27) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de vot  +  Articolul 28Adoptarea hotărârilor consiliului local(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:a) hotărârile privind bugetul local;b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului;f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;i) hotărârile privind aplicarea de sancțiuni, în condițiile legii, pentru consilierii locali;j) alte hotărâri prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al ......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale).....^16.^16 De exemplu, hotărâri privind înființarea comisiilor speciale sau a comisiilor mixte.(4) Consiliul local stabilește prin majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care dintre următoarele subiecte se reglementează în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al .......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale).....:a) condițiile în care președintele de ședință asigură menținerea ordinii în cadrul ședințelor consiliului local;b) alte atribuții și însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul consiliului local;c) alte situații, față de cele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a)-d), în care consiliul local consideră absență motivată a unui consilier local la ședințele consiliului local;d) posibilitatea și modalitatea concretă prin care cetățenii cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă pot să asiste la ședințele consiliului local și/sau să le urmărească pe internet;e) condițiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, precum și alte persoane interesate;f) tipologia problemelor pentru care președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal;g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la ședință, care semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3);h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritorială referitor la indemnizația lunară a consilierilor locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.(5) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.(6) Votul deschis se exprimă prin oricare dintre următoarele modalități:a) prin ridicarea mâinii;b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;c) electronic.(7) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afara cazurilor când prin lege sau prin regulamentul de organizare și funcționare se stabilește o anumită modalitate.(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele „da“ sau „nu“.(11) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10).(12) Abținerile se numără la voturile împotrivă.(13) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele de ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor „pentru“ și „împotrivă“. Secretarul general va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică și propune cuvântul „pentru“ sau „împotrivă“ în funcție de opțiunea sa.(14) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.(15) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.(16) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.  +  Articolul 29Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local(1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general.(2) În cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință. (3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează în una dintre următoarele modalități:a) în funcție de configurația politică de la ultimele alegeri locale;b) de unul dintre cei mai în vârstă consilieri și de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanți la ședință;c) prin altă modalitate stabilită prin hotărâre a consiliului local.(4) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții privind actele administrative adoptate de consiliul local  +  Articolul 30Tipuri de hotărâri adoptate de consiliul local(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile locale adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual, a căror evidență se ține într-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliile locale adoptă sau încheie, după caz, și alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații.  +  Articolul 31Comunicarea și aducerea la cunoștința publică a hotărârilor consiliului local(1) Secretarul general comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.(3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.(4) Hotărârile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general.(5) Hotărârile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local.  +  Articolul 32 Hotărârile consiliului local cu caracter normativ(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publică.(2) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoștința publică atât în limba română, cât și în limba minorității respective.  +  Articolul 33Alte modalități de aducere la cunoștința publică a hotărârilor consiliului local cu caracter normativ(1) Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează și prin:a) publicare pe pagina de internet a ......(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale).......;b) afișare într-un spațiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziție a primarului;c) publicare în mass-media locală.(2) Secretarul general asigură aducerea la cunoștința publică, potrivit alin. (1), consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, modalitatea utilizată.(3) Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin secretarului general în vederea intrării în vigoare a hotărârilor consiliului local, acesta folosește la finalul fiecărei hotărâri a consiliului local cartușul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local din anexa nr. 9 la prezentul regulament. (4) Exemplarele hotărârilor consiliului local care se transmit prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate, conțin în mod obligatoriu cartușul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul regulament.  +  Articolul 34Hotărârile consiliului local cu caracter individual(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, și în limba minorității respective.  +  Articolul 35Verificarea legalității actelor administrativeHotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Folosirea limbii minorității naționale  +  Articolul 36Folosirea limbii minorităților naționale(1) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale tratatelor internaționale la care România este parte.(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 37Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale(1) În raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se folosește limba română.(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele subordonate acestora, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba minorității naționale respective și primesc răspunsul atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective.(3) În scopul exercitării dreptului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate au obligația să pună la dispoziția cetățenilor aparținând unei minorități naționale formulare și texte administrative de uz curent în format bilingv, respectiv în limba română și în limba minorității naționale.(4) Lista formularelor și a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizează conform alin. (3), se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Relații Interetnice elaborată în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, cu avizul ministerelor cu atribuții în domeniul administrației publice, finanțe publice și afaceri interne.(5) În condițiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuții privind relații cu publicul sunt încadrate și persoane care cunosc limba minorității naționale respective.(6) Autoritățile administrației publice locale asigură inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective, în condițiile prevăzute la alin. (2).(7) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancțiunea nulității.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri  +  Articolul 38Inițiativa cetățenească(1) Cetățenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.(3) Inițiatorii depun la secretarul general forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general. (4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general.(5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.(6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.(7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.  +  Articolul 39Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetățenii(1) Pentru asigurarea transparenței decizionale în raporturile cu cetățenii, consiliul local va respecta următoarele principii:a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum și asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la inițiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;c) participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.(2) Se vor respecta următoarele reguli:a) ședințele consiliului local sunt publice, în condițiile legii;b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței consiliului local și făcute publice, în condițiile legii;c) hotărârile de consiliu local adoptate în ședințele consiliului local vor fi înregistrate, arhivate și, după caz, aduse la cunoștința publică, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și funcționare.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local și în cel al ședințelor în care sunt prezentate:a) informații privind apărarea națională, siguranța națională și ordinea publică la nivel național, precum și deliberările care fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare și datele tehnico-economice ale activităților comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.  +  Articolul 40Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ inițiatorul are obligația, prin intermediul secretarului general, să aducă la cunoștința publică un anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ.(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoștința publică, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile administrației publice locale. Anunțul va cuprinde referatul de aprobare al inițiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ. (3) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanță asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) La publicarea anunțului inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice. (5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus. (6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică. (8) În toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei și locului unde urmează să fie organizate. Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta. (9) În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare. (10) Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin inițiativă cetățenească obligațiile menționate la alin. (1), (4) și (7) se realizează prin grija secretarului general. (11) Inițiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora.  +  Articolul 41Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale consiliului local(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice ale consiliului local se va face în condițiile art. 27, cu respectarea prealabilă a următoarelor etape: a) anunțul privind ședința consiliului local se afișează la sediul consiliului local, pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite către mass-media, după caz, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședințelor ordinare și cu cel puțin 24 de ore înaintea ședințelor extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excepția situațiilor în care consiliului local este convocat de îndată în ședințe extraordinare; b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute în ședința consiliului local; c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței consiliului local, precum și proiectul ordinii de zi. (2) Consiliul local poate hotărî ca ședințele consiliului local să fie înregistrate în condițiile art. 27 alin. (2) lit. c) și art. 28 alin. (4) lit. d).  +  Articolul 42Dreptul persoanelor interesate la înregistrările ședințelor consiliului localÎn temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) și ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistrările ședințelor consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile legislației privind liberul acces la informațiile de interes public.  +  Articolul 43Delegatul sătesc(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt reprezentați la ședințele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleșilor locali.(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puțin 15 zile înainte și desfășurată în prezența primarului sau a viceprimarului și a secretarului general al unității administrativ-teritoriale.(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima ședință a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toți cetățenii cu drept de vot din satul respectiv.(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situații:a) demisie;b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unității administrativ-teritoriale respective;d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;e) punerea sub interdicție judecătorească;f) pierderea drepturilor electorale;g) deces.(5) În situațiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3), care se aplică în mod corespunzător.(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcție a delegatului sătesc și alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcție, în condițiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegații sătești sunt invitați în mod obligatoriu. Delegații sătești au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al ședinței.  +  Articolul 44Adunările cetățenești(1) Cetățenii comunei sau orașului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau străzi, în mediul urban.(2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.(3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștința publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.(4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.(6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general.  +  Capitolul V Dizolvarea consiliului local  +  Articolul 45Situațiile de dizolvare a consiliului local(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 6.(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.  +  Articolul 46Referendumul local(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.  +  Articolul 47Organizarea referendumului local(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unității administrativ-teritoriale.(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.  +  Articolul 48Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.  +  Articolul 49Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul general rezolvă problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.(2) În situația excepțională în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile art. 45, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, iar funcția de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare, în condițiile părții a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite atribuțiile de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în condițiile legii.(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute la partea a III-a titlul VII și la partea a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația prevăzută la alin. (2), prin excepție de la prevederile părții a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, se organizează de instituția prefectului.(5) Numirea în funcția de secretar general al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, se face, în situația prevăzută la alin. (2) sau în situația în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situației excepționale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situația care a determinat imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către primar.  +  Capitolul VI Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier local  +  Secţiunea 1 Exercitarea mandatului de consilier local  +  Articolul 50Mandatul aleșilor localiMandatul consilierului local este de 4 ani și se exercită în condițiile legii.  +  Articolul 51Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritorialeConsilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.  +  Articolul 52Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionaliComunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.  +  Articolul 53Suspendarea mandatului de consilier local(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situații:a) a fost dispusă măsura arestării preventive;b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.(3) Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situație, prin hotărâre.(4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).(5) Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.(6) În cazul în care față de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condițiile alin. (1) lit. a) și b), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii.  +  Articolul 54Suspendarea mandatului viceprimarului(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situații:a) a fost dispusă măsura arestării preventive;b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.(4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).(5) În cazul în care față de viceprimarul suspendat din funcție a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.  +  Articolul 55Încetarea mandatului de consilier local(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:a) demisie;b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;h) punerea sub interdicție judecătorească;i) pierderea drepturilor electorale;j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia;l) deces.(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) și l), este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz.(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general și către consilierul local a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.(6) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, precum și consilierului local. Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.(7) Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general, în situația neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.(8) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale sau de către instanță, după caz.(9) Ordinul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, consilierului local și secretarului general.(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) și l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general. Referatul este însoțit de acte justificative.(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înștiințările transmise prefectului de către instanță.(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8, consilierului local și secretarului general.(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f), hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.(14) În toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și secretarului general, care are obligația afișării acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în termen de maximum două zile de la comunicare.(15) Funcția constatată vacantă în condițiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței.(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii. (17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general, primarului și președintelui de ședință. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 8.(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. În aceste cazuri, data respectivă este și data la care încetează de drept mandatul.(19) În situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești.(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ședințele autorității deliberative din care face parte;b) nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;c) nu mai are dreptul la indemnizația lunară.  +  Articolul 56Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier(1) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 55 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar.(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în condițiile art. 11.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile aleșilor locali  +  Articolul 57Legitimația și semnul distinctiv ale aleșilor locali(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului este înmânată de către secretarul general.(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar, și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.(3) Modelul legitimației de viceprimar și de consilier local și modelul semnului distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.(5) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.(6) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.  +  Articolul 58Protecția aleșilor locali(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.(2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.(3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.(5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei alesului local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.  +  Articolul 59Grupurile de consilieri locali(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului. Denumirea, componența și conducerea grupului politic se transmit secretarului general care informează consiliul local asupra grupurilor politice formate.(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.(7) Primarul, în funcție de disponibilitate, pune la dispoziția grupurilor politice spațiile și logistica necesare desfășurării activităților politice în vederea exercitării atribuțiilor legale și regulamentare.  +  Articolul 60Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.(2) Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice.(4) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepțiile prevăzute de lege.  +  Articolul 61Indemnizația(1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe.(2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare și funcționare a autorității deliberative.(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (1).(5) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ȘCL+ 0,35 x P_CS/N_ȘCS), unde „I_L“ este indemnizația lunară pentru consilierul local; „a“ este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizația lunară a primarului (I_P); „I_P“ este indemnizația lunară a primarului; „P_CL“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele consiliului local din luna respectivă; „P_CS“ este numărul de participări ale consilierului local la ședințele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; „N_ȘCL“ reprezintă numărul ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „N_ȘCS“ reprezintă numărul ședințelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.(6) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(7) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și delegatului sătesc.(8) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin. (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.(9) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.(10) Consilierii locali și delegatul sătesc care participă la ședințele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.  +  Articolul 62Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrativeAleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.  +  Articolul 63TransportulAleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.  +  Articolul 64Formarea profesională(1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.(2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, precum și cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.  +  Articolul 65Accesul la informații(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.  +  Articolul 66Dreptul la asociereAleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Obligațiile aleșilor locali  +  Articolul 67Respectarea legii(1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.(2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.  +  Articolul 68Participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitateConsilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 69Buna-credință și fidelitateaConsilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, în calitatea lor de reprezentanți legali ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.  +  Articolul 70Probitatea și discreția profesionalăAleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.  +  Articolul 71Cinstea și corectitudinea(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.  +  Articolul 72Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali(1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.(2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general.(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării.  +  Articolul 73Transparența activității(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.(2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului sau viceprimarului.(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.(4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.  +  Capitolul VII Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese  +  Articolul 74Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local(1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin activități în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 75Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcția de viceprimar și de consilier local(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;d) o altă autoritate din care face parte;e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) o asociație sau fundație din care face parte.(2) În exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.  +  Articolul 76Declarația de interese și declarația de avereAleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 77Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de intereseNerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Răspunderea aleșilor locali  +  Articolul 78Tipurile de răspundere a aleșilor localiAleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 79Răspunderea consilierilor locali(1) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.  +  Articolul 80Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertismentul;b) chemarea la ordine;c) retragerea cuvântului;d) eliminarea din sala de ședință;e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile și viceprimarilor.(4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.  +  Articolul 81AvertismentulLa prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.  +  Articolul 82Chemarea la ordine(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.(4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.  +  Articolul 83Retragerea cuvântului și eliminarea din salăÎn cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. În situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.  +  Articolul 84Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, și ale comisiilor de specialitate.(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.(4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.(5) În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.  +  Articolul 85Aplicarea sancțiunilor(1) Sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritate absolută.(2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. d) și e), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.(3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-d).(4) Sancțiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local.  +  Articolul 86Sancțiuni aplicabile viceprimarilor(1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:a) mustrare;b) avertisment;c) diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni;d) eliberarea din funcție.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.(5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.(6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.  +  Articolul 87Răspunderea aferentă actelor administrative(1) Președintele de ședință al consiliului local, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.(2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării hotărârilor aparține exclusiv autorităților deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.(3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condițiile legii adoptate de autoritățile administrației publice locale.  +  Capitolul IX Alte dispoziții  +  Articolul 88Organizarea și funcționarea consiliilor locale ale sectoarelor și Consiliului General al Municipiului BucureștiConsiliile locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliul General al Municipiului București se constituie, funcționează și pot fi dizolvate în condițiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 89Atribuțiile Consiliului General al Municipiului București și atribuțiile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București(1) Consiliul General al Municipiului București îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 21, care se aplică în mod corespunzător.(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București exercită, în principal, următoarele atribuții:a) aleg viceprimarii, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, din rândul consilierilor; viceprimarii își păstrează calitatea de consilieri;b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;c) avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;d) aprobă bugetul local al subdiviziunii administrativ-teritoriale, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar;e) stabilesc taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;f) aprobă, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituțiilor publice de interes local;g) administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București;h) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condițiile legii;i) înființează instituții, societăți de interes local și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile publice de interes local, precum și pentru societățile pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor;j) aprobă, în condițiile legii, documentațiile de urbanism;k) aprobă, în limitele competențelor lor, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare pentru realizarea lor, în concordanță cu prevederile planului urbanistic general al municipiului București și ale regulamentului aferent;l) asigură, potrivit competențelor lor, condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultură, tineret și sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc și controlează activitatea acestora;m) contribuie la organizarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;n) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea poliției locale și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia;o) acționează pentru protecția și refacerea mediului, în scopul creșterii calității vieții; contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;p) contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale; înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;q) înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;r) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;s) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;ș) asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;t) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase.(3) Atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. c), e), g)-i), r) și s) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului București.(5) Prevederile art. 21 alin. (5) se aplică în mod corespunzător sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 90Relația dintre autoritățile administrației publice din municipiul București(1) Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii și pentru autoritățile administrației publice locale organizate în sectoarele municipiului București.(2) Primarul general al municipiului București împreună cu primarii sectoarelor municipiului București se întrunesc cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puțin 3 primari de sectoare. La ședințe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile cu caracter normativ ale primarului general și se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activități necesare în vederea bunei funcționări a administrației municipiului București. La ședințe poate fi invitat și prefectul municipiului București.(3) Primarii sectoarelor participă de drept la ședințele Consiliului General al Municipiului București și pot avea intervenții la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.(4) La ședințele comisiilor Consiliului General al Municipiului București pot participa președinții comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.(5) Președinții comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul să intervină la discuții, fără a avea drept de vot.  +  Articolul 91 Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale(1) În temeiul art. 243 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, secretarului general îi revin următoarele atribuții principale în relația cu consiliul local:a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;b) participă la ședințele consiliului local;c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect; d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local;e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local; g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia; h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local; i) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali; j) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; k) informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; l) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora; m) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 75 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; n) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local.(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care cuprinde cel puțin următoarele elemente: a) numărul total al recomandărilor primite; b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte administrative cu caracter normativ și în conținutul deciziilor luate; c) numărul participanților la ședințele publice; d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter normativ; e) situația cazurilor în care consiliul local a fost acționat în justiție pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparența decizională; f) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului. (3) Raportul anual privind transparența decizională va fi adus la cunoștința publică prin grija secretarului general.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 92AnexeAnexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 93Calculul termenelorCalculul termenelor prevăzute în regulament se realizează conform art. 181-183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 94Prevederi finalePrevederile prezentului regulament pot fi avute în vedere și la elaborarea și adoptarea regulamentului propriu de către consiliul județean, în măsura în care dispozițiile regulamentului nu contravin prevederilor exprese ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate
  Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:1. agricultură; 2. activități economico-financiare; 3. activități social-culturale, culte; 4. învățământ, sănătate și activități sportive; 5. amenajarea teritoriului și urbanism; 6. muncă, familie și protecție socială; 7. protecție mediu și turism; 8. juridică și de disciplină;9. administrarea serviciilor publice furnizate.În funcție de specificul activității și de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.
   +  Anexa nr. 2 la regulament
  Model al adresei prin care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
  transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză
  Nr. ...../...........PRIMĂRIA ........SECRETARUL GENERAL...........^1Către Comisia …......................................^2Doamnei/Domnului președinte,
  Spre știința doamnei/domnului secretar,
  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al .......................^3, se transmit spre avizare către Comisia ................................ următoarele documente:
  Nr. crt.Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raportInițiatorData-limită pentru adoptarea avizului/raportului
  1.P.H.C.L.^4 nr. ....../...... privind .......................primarul
  2.P.H.C.L. nr. ....../...... privind .....................consilierul local .........................
  3.Petiția nr. ....../...... din partea-
  4....

  Secretarul general al ...........................................,
  ......................................
  (prenumele și numele)
  NOTĂ: În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poșta electronică, partea cu semnătura nu mai este necesară.^1 Se completează, după caz, cu denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^3 Se completează, după caz, cu denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^4 Proiectul de hotărâre a consiliului local.
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general
  al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta
  CONSILIUL LOCAL AL ................................................^1Comisia ............................................^2 Nr. ....../................Către secretarul general al ...^3Stimată(e) Doamnă/Domnule ...^4,Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și ale art. 91 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local ....^5, vă transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ............................^6 din cadrul ședinței din data de ..............., cuprinse în Procesul-verbal nr. ..... . Anexat vă comunicăm și avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv:
  Nr. crt.Documentul trimis spre analizăNumărul de înregistrare al avizului/raportuluiTipul avizului/recomandarea raportuluiAmendamente
  01234
  1.P.H.C.L.^7 nr. ....../......... privind ................()^8 favorabil o nefavorabil() DA nr. ...... () NU
  2.P.H.C.L. nr. ....../.........() favorabil o nefavorabil() DA nr. ...... () NU
  3.Petiția nr. ....../......... din partea ....................
  4.......

  Președintele Comisiei ................................,
  ..........................................
  (prenumele și numele)
  Secretarul Comisiei ...................................,
  ..........................................
  (prenumele și numele)
  NOTĂ: În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poșta electronică, partea cu semnătura nu mai este necesară.^1 Se completează, după caz, cu denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^3 Se completează, după caz, cu denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^4 Se completează cu prenumele și numele secretarului general.^5 Se completează, după caz, cu denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^6 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^7 Proiectul de hotărâre a consiliului local.^8 Se bifează cu „X“ varianta care corespunde.
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  Model al avizului comisiei de specialitate
  CONSILIUL LOCAL AL ................................................^1Comisia ............................................^2
  AVIZUL
  Nr. ...... din ............^3 pentru P.H.C.L.^4 nr. ....../......... privind .......................^5
  Având în vedere ........................................................^6,în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,Comisia .......................................^7 adoptă următorul aviz.  +  Articolul 1Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. .../.........^8 privind ........................^9, cu ......^10/fără amendamente.  +  Articolul 2Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  +  Articolul 3Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al .........................................................^11.
  Președintele Comisiei ......................................,
  ………………….…………………………
  (prenumele și numele)
  Secretarul Comisiei ..........................................,
  ………………….…………………………
  (prenumele și numele)
  ^1 Se completează, după caz, cu tipul și denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.^2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^3 Se completează cu numărul de înregistrare și data înregistrării avizului în Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei ... pe anul ...^4 Proiectul de hotărâre a consiliului local.^5 Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.^6 Se completează cu motivarea avizului.^7 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^8 Se completează cu numărul de înregistrare și data înregistrării proiectului de hotărâre a consiliului local în Registrul privind proiectele de hotărâri ale consiliului local.^9 Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.^10 Se completează cu numărul de amendamente care au fost adoptate de către comisia de specialitate.^11 Se completează, după caz, cu tipul și denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 5 la regulament
  Model al registrului de evidență a avizelor/rapoartelor de către comisia de specialitate

  REGISTRUL^1
  privind avizele/rapoartele Comisiei ............................^2 pe anul .........
  Nr. de înregistrareData adoptării avizului/raportuluiDocumentulRezultatul analizei
  0123
  1...Aviz pentru P.H.C.L.^3 nr. ....../......... privind .....................Aviz favorabil cu 5 amendamente/ nefavorabil
  2...Raport privind analiza situației ............. realizat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ....../.........-
  3...Aviz pentru Petiția nr. ....../.........Aviz favorabil/nefavorabil
  ^1 Registrele pe fiecare an se țin în format electronic.^2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.^3 Proiectul de hotărâre a consiliului local.
   +  Anexa nr. 6 la regulament
  Model orientativ de convocare a consilierilor locali la ședința consiliului local
  de către cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție
  Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local ................................................^1,În temeiul art. ......^2, ......^3 vă invită la ședința .............................^4 a consiliului local care va avea loc în .......................................^5, în data de ............^6, la ora ......^7, cu următorul proiect de ordine de zi:Proiectul ordinii de zi a celei de-a ......^8 -a ședințe din cel de-al ......^9 -lea mandat al consiliului local1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare2. Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ....../......... privind ......................................3. Întrebări, interpelări și răspunsuri4. ......Diverse.Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței consiliului local. Puteți să formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică ...^10.
  Cu deplină colegialitate,
  ......................................
  ^1 Se completează cu prenumele și numele consilierului local.^2 Se completează, după caz, cu temeiul juridic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la tipul ședințelor consiliului local și persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) în cazul ședințelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) în cazul ședințelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) în cazul ședințelor extraordinare convocate de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.^3 Se completează cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele și numele consilierilor locali.^4 Se completează, după caz, cu tipul ședinței consiliului local, respectiv ordinară sau extraordinară.^5 Se completează cu locul de desfășurare a ședinței consiliului local, de exemplu: sala de ședințe a primăriei.^6 Se completează cu data în care va avea loc ședința consiliului local.^7 Se completează cu ora la care va avea loc ședința consiliului local.^8 Se completează cu numărul ședinței consiliului local din actualul mandat.^9 Se completează cu numărul mandatului consiliului local având ca referință primele alegeri locale din anul 1992, care reprezintă primul mandat. Pentru unitățile administrativ-teritoriale înființate după 1992, primul mandat este cel de după primele alegeri de la înființare.^10 Se completează cu adresa oficială de poștă electronică a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 7 la regulament
  Model al registrului pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

  REGISTRUL^1