ORDIN nr. 3.164 din 21 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 22 ianuarie 2021  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile art. 19 și 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/a XI-a/ anul I în învățământul de masă se realizează astfel:a) învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera tehnologică și învățământ profesional, inclusiv dual, din 24 de elevi;b) învățământ liceal cu frecvență (zi) filiera teoretică, din 26 de elevi; c) învățământ liceal cu frecvență (zi) filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și la învățământul liceal de artă, din 24 de elevi; d) învățământ liceal cu frecvență (seral) și frecvență redusă, din 28 de elevi;e) învățământ liceal cu frecvență (seral), filiera tehnologică, ciclul superior, din 28 de elevi;f) învățământul postliceal, din 28 de elevi.2. La articolul 7, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:3^1. formațiunile de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale se pot organiza, înființa și funcționa cu efective sub limita minimă prevăzută de lege cu până la 3 elevi; la nivelul învățământului primar cu predare în limba unei minorități naționale, formațiunile de studiu în regim simultan se pot organiza, înființa și funcționa cu efective la jumătatea limitei minime prevăzute de lege; clasele aflate în funcțiune rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ;3^2. prevederile pct. 3^1 se aplică și formațiunilor de studiu cu predare în limba română, atunci când acestea funcționează în zone unde ponderea unei minorități etnice este majoritară;3. În anexa la metodologie, Calendarul operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare/Ministerul Educației și Cercetării cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  9Transmiterea de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației și Cercetării a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-20221 februarie 2021
   +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 21 ianuarie 2021.Nr. 3.164.-----