ORDIN nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 noiembrie 2011  În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 10 august 2009, și orice dispoziții contrare.  +  Articolul 3Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 1 noiembrie 2011.Nr. 6.143.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar