LEGE nr. 290 din 15 decembrie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 decembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106 din 25 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 1 iulie 2020, cu următoarelemodificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cincisprezece noi liniuțe, cu următorul cuprins:– La articolul 3, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 19^1 și 19^2, cu următorul cuprins:19^1. contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil și care este construită și operată de către un operator economic în condițiile legii, este rezervată de către un producător/operator economic, inclusiv de gaze naturale, în vederea transformării unei cantități de combustibil din producția proprie în energie electrică, ce urmează a fi valorificată în piață de către producător/operatorul economic pe baza licenței de furnizare de energie electrică, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice către operatorul economic care construiește și operează centrala electrică;19^2. contract de rezervare de capacitate de producere a îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil și care este construită și operată de către un operator economic în condițiile legii, este rezervată de către un producător/operator economic, inclusiv de gaze naturale, în vederea transformării unei cantități de combustibil din producția proprie în îngrășăminte chimice, produse petrochimice, ce urmează a fi valorificată/valorificate în piață de către producătorul/operatorul economic de îngrășăminte chimice, produse petrochimice, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice către operatorul economic care construiește și operează capacitatea de producere a îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice;– La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea asigurării siguranței în funcționarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanță efectuate de operatorul de transport și de sistem, autoritățile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării și implementării unor mecanisme de asigurare a capacităților energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanță cu respectarea și în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene și naționale în vigoare.– La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) emite autorizații pentru înființare de noi capacități de producere a energiei electrice/îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice, în baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;– La articolul 10, alineatele (5^2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5^2) În scopul facilitării finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul: a) să încheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 19^1 și ale art. 23 alin. (1^1); b) să contracteze, în calitate de producător, în condițiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deține, la momentul încheierii contractului, licența prevăzută la alin. (2) lit. a).……………………......................................……………………(7) Pentru a comercializa energia electrică obținută în urma unui contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, producătorul de gaze naturale parte a unui astfel de contract trebuie să dețină licența de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. g).– La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice/îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice se încheie în cadrul pieței concurențiale, bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurență. Selecția investitorului în capacitățile de producție de energie electrică/îngrășăminte chimice, produse petrochimice se realizează în baza unui set de criterii aprobat prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și care ține seama de randamentul, eficiența, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și noxe ale acelei capacități de producție.– La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Producătorii de energie electrică și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care valorifică apa geotermală/valorifică energia termică produsă din apa geotermală pot stabili prețul în regim concurențial, în condiții de piață liberă, prin negociere între producător și cumpărător, conform principiilor concurențiale din economia de piață, fără a fi supus avizării vreunei autorități. (la 15-02-2021, sintagma: care valorifică apa geotermală energia termică produsă din apa geotermală a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 290 din 15 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 15 februarie 2021 ) – La articolul 28, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b^1), cu excepția energiei electrice/îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice produse prin utilizarea capacităților de producție de energie electrică rezervate în baza contractelor încheiate conform art. 23 alin. (1^1) și a energiei electrice provenite de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (2^1);– La articolul 29 alineatul (1), după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:c^2) să comercializeze capacitățile energetice de producție prin încheierea de contracte de rezervare a acestora în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 19^1 și ale art. 23 alin. (1^1);– La articolul 44, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Operatorul de distribuție este obligat:a) să ofere o soluție de racordare la rețea a tuturor solicitanților;b) să comunice condițiile de racordare;c) să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție.– La articolul 44, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Restricționarea accesului la rețea al solicitanților având calitatea de consumatori sau producători de energie electrică este interzisă în afara condițiilor prevăzute de lege.– La articolul 51, după alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5), cu următorul cuprins:(3^5) În cazul clienților casnici, operatorul de distribuție are obligația racordării lor în termen de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de către clienții casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amortizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție, în conformitate cu reglementările ANRE.– La articolul 57, alineatele (1^1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Furnizorul este obligat să înființeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienților finali modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare, la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctele fizice unice de contact sunt ușor accesibile clienților finali care beneficiază de serviciu universal, sunt situate la distanță de maximum 50 km de locurile de consum și oferă acestora informații în mod gratuit. Punctele de informare generală pot face parte din punctele unice de contact și oferă clienților finali informații în mod gratuit................................................................................................(6) Furnizorul are obligația să achiziționeze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților săi, cu prioritate pentru clienții beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu. În acest sens, energia electrică obținută în baza contractelor de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se consideră energie achiziționată de către furnizor.– La articolul 100, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:34. conductă de interconectare - conductă de transport care traversează sau trece peste o frontieră dintre state membre cu scopul de a conecta sistemul de transport național al respectivelor state membre sau o conductă de transport dintre un stat membru și o țară terță până pe teritoriul statelor membre sau până la marea teritorială a respectivului stat membru;– La articolul 100, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:77^1. rețeaua statelor membre - totalitatea rețelelor de transport, distribuție și de conducte de alimentare din amonte, aflate sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene;– La articolul 102, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) emite autorizații pentru înființarea de noi capacități de producere GNL/hidrogen, în baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului;2. La articolul I, după punctul 1 se introduc zece noi puncte, punctele 1^1-1^10, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 102^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) ANRE cooperează, în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu autoritatea sau autoritățile de reglementare din statele membre implicate și cu ACER. În ceea ce privește infrastructura înspre și dinspre o țară terță, ANRE poate coopera cu autoritățile relevante din țara terță în situația în care primul punct de interconectare cu rețeaua statelor membre este situat pe teritoriul României, după consultarea cu autoritățile de reglementare ale celorlalte state membre în cauză, consultarea vizând, în ceea ce privește această infrastructură, aplicarea consecventă pe teritoriul României a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. (2^2) ANRE se poate consulta și poate coopera cu autoritățile relevante ale țărilor terțe în ceea ce privește exploatarea infrastructurii de gaze naturale înspre și dinspre țări terțe cu scopul de a asigura, în ceea ce privește infrastructura în cauză, aplicarea consecventă pe teritoriul și marea teritorială ale României a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.1^2. La articolul 104, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Pentru unitățile administrativ-teritoriale în care sunt concesionate parțial distribuții:a) concesionarul este obligat să dezvolte sistemul de distribuție a gazelor naturale în toate localitățile aparținătoare unei unități administrativ-teritoriale din cadrul căreia pentru cel puțin o localitate a concesionat serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale; b) contractul de concesiune a prestării serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiat cu concesionarul din zona respectivă se modifică în mod corespunzător, în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului articol, prin act adițional, la inițiativa concesionarului; c) costul investițiilor realizate în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă cheltuieli justificate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuție aprobate de către ANRE.1^3. La articolul 108 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) la cererea proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa în termen de 120 de zile, cu despăgubire în limita cotei de eficiență a acestora stabilită conform reglementărilor ANRE;1^4. La articolul 124, alineatul (1^3) se abrogă.1^5. La articolul 124 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) să utilizeze gazele naturale din producția proprie în vederea obținerii de energie electrică/îngrășăminte chimice, produse petrochimice, în baza contractelor de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice/îngrășămintelor chimice, produselor petrochimice, încheiate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1^1);1^6. La articolul 130 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins: h^1) să notifice ANRE, anterior intrării în vigoare, acordurile tehnice cu privire la exploatarea conductelor de transport cu o țară terță;1^7. La articolul 130 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: k) să mențină în vigoare și să încheie acorduri tehnice cu privire la exploatarea conductelor de transport cu o țară terță compatibile cu dreptul Uniunii Europene și cu reglementările ANRE.1^8. La articolul 130^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130^1(1) Operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale sau o altă entitate desemnată de către operatorul de transport și de sistem în cadrul căreia acesta deține o participație majoritară, de cel puțin 51% din acțiuni, denumit în continuare operator al PVT, asigură organizarea și administrarea PVT, în baza reglementărilor emise de către ANRE.1^9. La articolul 138 alineatul (1), litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins: d^1) să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform reglementărilor ANRE. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de către clienții casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată întro perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție conform reglementărilor ANRE;1^10. La articolul 138 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins: l) să elaboreze și să transmită ANRE studii de perspectivă privind îmbunătățirea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale în vederea injecției de hidrogen în amestec cu gazele naturale și/sau pentru a fi convertite ulterior în distribuții de hidrogen pentru a asigura conformitatea cu cerințele de mediu; m) să preia cantitățile de hidrogen în conformitate cu reglementările/standardele tehnice legale în vigoare privind injecția hidrogenului în rețele de distribuție a gazelor naturale, respectiv în convertirea acestora din distribuție de gaze naturale în distribuție de hidrogen.3. La articolul I, după punctul 5 se introduc cinci noi puncte, punctele 5^1-5^5, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Pentru realizarea lucrărilor de extindere a sistemelor de distribuție gaze naturale și/sau branșare a consumatorilor, operatorii de distribuție gaze naturale licențiați trebuie să asigure participarea oricărei societăți autorizate în regim concurențial, transparent și nediscriminatoriu.5^2. La articolul 164 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) derogarea nu aduce atingere concurenței pe piețele relevante care sunt susceptibile de a fi afectate de investiție, bunei funcționări a pieței interne a gazelor naturale, funcționării eficiente a sistemelor în cauză sau securității aprovizionării cu gaze naturale în Uniunea Europeană.5^3. Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 170Consultarea cu alte state membre sau autorități de reglementare(1) Înainte de a adopta o decizie de derogare, ANRE se consultă cu:a) autoritățile naționale de reglementare ale statelor membre ale căror piețe sunt susceptibile de a fi afectate de noua infrastructură; și b) autoritățile competente ale țărilor terțe, în cazul în care infrastructura în cauză este conectată la rețeaua Uniunii Europene aflată sub jurisdicția unui stat membru și își are originea sau se termină într-o țară terță sau în mai multe țări terțe. În cazul în care autoritățile consultate din țările terțe nu răspund consultării într-un termen rezonabil sau într-un termen determinat care nu poate depăși 3 luni, ANRE poate adopta decizia necesară. (2) În cazul în care toate autoritățile de reglementare implicate ajung la un acord cu privire la cererea de derogare în termen de 6 luni de la data la care a fost primită cererea de derogare de către ultima dintre autoritățile de reglementare, aceasta informează ACER cu privire la decizia lor. (3) În cazul în care noua infrastructură este o conductă de transport dintre o țară terță și care are primul punct de interconectare cu rețeaua statelor membre pe teritoriul României, ANRE informează suplimentar cu respectarea prevederilor alin. (2) autoritatea competentă din statul terț, înainte de a adopta o decizie de derogare, pentru a se asigura de aplicarea consecventă a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale pe teritoriul și, după caz, în marea teritorială a României. În cazul în care autoritatea consultantă din țara terță nu răspunde consultării într-un termen rezonabil sau într-un termen care nu poate depăși 3 luni, ANRE poate adopta decizia necesară.5^4. După articolul 170 se introduce un nou articol, articolul 170^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 170^1Procedura de abilitare(1) Acordurile existente încheiate de operatorul de transport și de sistem/operatorul conductei de alimentare din amonte cu o țară terță privind exploatarea unei conducte de transport/unei conducte de alimentare din amonte rămân valabile până la data intrării în vigoare a unui acord ulterior între Uniunea Europeană și aceeași țară terță sau până când intră în vigoare noi acorduri încheiate în conformitate cu procedura de la alin. (2)-(8).(2) În cazul în care operatorul de transport și de sistem/ operatorul conductei de alimentare din amonte intenționează să înceapă negocieri cu o țară terță în vederea modificării, prelungirii, adaptării, reînnoirii sau încheierii unui acord cu privire la exploatarea unei conducte de transport cu o țară terță privind aspecte care fac parte, total sau parțial, din domeniul de aplicare a prezentei legi, acesta notifică în scris intențiile sale Comisiei Europene.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) cuprinde documentele relevante și indică dispozițiile care urmează a fi abordate în cadrul negocierilor sau care urmează a fi renegociate, obiectivele negocierilor și orice alte informații relevante și este transmisă Comisiei Europene cu cel puțin 5 luni înainte de data preconizată pentru începerea negocierilor.(4) Operatorul de transport și de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte poate începe negocierile cu o țară terță numai după autorizarea Comisiei Europene.(5) Operatorul de transport și de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte informează periodic Comisia Europeană în legătură cu evoluția și rezultatele negocierilor vizând modificarea, prelungirea, adaptarea, reînnoirea sau încheierea unui acord cu o țară terță.(6) Înainte de semnarea unui acord cu o țară terță, operatorul de transport și de sistem/operatorul conductei de alimentare din amonte notifică Comisiei Europene rezultatul negocierilor și îi transmite textul acordului negociat.(7) Operatorul de transport și de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte poate să semneze și să încheie acordul numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană.(8) Operatorul de transport și de sistem/Operatorul conductei de alimentare din amonte notifică Comisiei Europene încheierea și intrarea în vigoare a acordului cu o țară terță și orice modificări ulterioare ale statutului respectivului acord.5^5. La articolul 174, după alineatul (11) se introduc cinci noi alineate, alineatele (12)-(16), cu următorul cuprins: (12) ANRE acționează ca o autoritate de soluționare a litigiilor pentru litigiile transfrontaliere în cazul în care se refuză accesul la conducta de alimentare din amonte aflată sub jurisdicția statului român. (13) Atunci când, în litigiile transfrontaliere, conducta de alimentare din amonte se află sub jurisdicția mai multor state membre, ANRE se consultă cu autoritățile competente care acționează ca autorități de soluționare a litigiilor din aceste state membre pentru a se asigura de aplicarea coerentă a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. (14) Conducta de alimentare din amonte care își are originea într-o țară terță în raport cu Uniunea Europeană se conectează la rețeaua de transport și/sau de distribuție din România cu respectarea prevederilor prezentei legi.(15) În cazul în care conducta de alimentare din amonte își are originea într-o țară terță în raport cu Uniunea Europeană și tranzitează teritoriul României și este conectată la o rețea de transport/distribuție dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ANRE se consultă cu autoritățile competente din statele membre în cauză, cu scopul de a asigura aplicarea consecventă a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.(16) În cazul în care primul punct de conectare a unei conducte din amonte care își are originea într-o țară terță în raport cu Uniunea Europeană la o rețea de transport/distribuție este situat pe teritoriul României, ANRE se consultă cu autoritățile competente din statele membre ale căror teritorii sunt tranzitate de conductele de alimentare din amonte care își au originea într-o țară terță în raport cu Uniunea Europeană și cu țara terță vizată, cu scopul de a asigura aplicarea consecventă a normelor comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.4. La articolul I punctul 7, litera b) a alineatului (3^16) al articolului 177 se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepția consumului tehnologic și a consumului propriu, pentru anii 2021 și 2022; pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 cota procentuală de 40% se calculează din producția anuală a anului 2019, luând în considerare produsele care se pot oferta începând cu data de 1 iulie 2020;5. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 și 42;6. La articolul I punctul 12, litera e) a punctului 2 al alineatului (1) al articolului 195 se modifică și va avea următorul cuprins:e) pentru abateri repetate, cu amendă cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 24^2, 25, 35, 35^1, 36^1 și 42;  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 1 liniuța 13 referitoare la art. 100 pct. 34, art. I pct. 1 liniuța 14 referitoare la art. 100 pct. 77^1, art. I pct. 2 pct. 1^1 referitoare la art. 102^1 alin. (2^1) și (2^2), art. I pct. 2 pct. 1^6 referitoare la art. 130 alin. (1) lit. h^1), art. I pct. 2 pct. 1^7 referitoare la art. 130 alin. (2) lit. k), art. I pct. 3 pct. 5^2 referitoare la art. 164 alin. (1) lit. e), art. I pct. 3 pct. 5^3 referitoare la art. 170, art. I pct. 3 pct. 5^4 referitoare la art. 170^1, art. I pct. 3 pct. 5^5 referitoare la art. 174 alin. (12)-(16) ale prezentei legi transpun Directiva UE 2019/692 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 117 din 3 mai 2019.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 decembrie 2020.Nr. 290.-----