HOTĂRÂRE nr. 627 din 13 iulie 2000 (*actualizată*)privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.(actualizată până la data de 9 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Hotărârii Guvernului nr. 138/2000 privind programul de restructurare în sectorul energiei electrice şi termice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele societăţi comerciale: a) Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, şi bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, denumita în continuare "Transelectrica" - S.A.; b) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, denumita în continuare "Termoelectrica" - S.A.; c) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, denumita în continuare "Hidroelectrica" - S.A.; d) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, denumita în continuare "Electrica" - S.A. prin divizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului şi pasivului Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi ale filialelor sale, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 decembrie 1999, care va fi actualizat conform legii. (2) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de statul roman în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 3Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul specific al energiei electrice şi termice din aria de activitate a Ministerului Industriei şi Comerţului care exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului.  +  Articolul 4"Transelectrica" - S.A. este persoana juridică romana, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.1.  +  Articolul 5Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. este de 4.959.822.000 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 49.598.220 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei*).  +  Articolul 6"Transelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea şi administrarea pieţei de energie electrica, exploatarea interconexiunilor şi tranzitul internaţional al energiei electrice, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de transport, telecomunicaţii şi tehnologii informatice, în corelare cu sistemele de producere şi distribuţie, rularea programelor specializate de calcul pentru determinarea parametrilor de funcţionare optima a Sistemului energetic naţional, formarea şi perfecţionarea personalului din sectorul energetic; convenirea şi efectuarea unor schimburi de energie electrica cu partenerii externi de interconexiune pentru evitarea dezechilibrelor de producţie-consum.  +  Articolul 7"Transelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.  +  Articolul 8 (1) "Transelectrica" - S.A. îndeplineşte funcţiile de operator de transport al Sistemului naţional de transport al energiei electrice, operator de sistem al Sistemului energetic naţional şi operator comercial al pieţei de energie electrica, desfasurand aceste activităţi pe baza de licenţe acordate de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei conform legii, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor comerciale şi tehnice rezultate din aceste operaţiuni. (2) "Transelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea Sistemului naţional de transport al energiei electrice în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 9 (1) In structura "Transelectrica" - S.A. se înfiinţează filiala Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrica" - S.A., denumita în continuare "Opcom" - S.A*). (2) "Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al "Opcom" - S.A. ca acţionar unic. (3) "Transelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 8 sucursale de transport fără personalitate juridică şi o sucursala de formare şi perfecţionare a personalului din sectorul energetic. (4) Sediile filialelor şi sucursalelor sunt redate în anexa nr. 1.2. (5) In cadrul "Transelectrica" - S.A. se desfăşoară activităţi de operator de transport şi operator de sistem prin Dispecerul energetic naţional. (6) Dispecerul energetic naţional îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, conform anexei nr. 1.2. (7) Operatorul de transport şi operatorul de sistem la nivelul "Transelectrica" - S.A. ţin fiecare contabilitatea proprie, pana la nivelul balanţei de verificare.  +  Articolul 10 (1) "Opcom" - S.A. este persoana juridică romana, societate comercială cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, care se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Activitatea "Opcom" - S.A. se desfăşoară pe baza de licenţa acordată de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii. (3) Veniturile "Opcom" - S.A. se vor reinvesti în principal pentru dezvoltare, în condiţiile legii. (4) Soluţionarea diferendelor legate de deciziile operatorului comercial se efectuează de Comitetul de arbitrare a diferendelor pe piaţa energiei electrice, care se organizează de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei ori de câte ori este necesar, în baza reglementărilor emise de aceasta.  +  Articolul 11Capitalul social al "Opcom" - S.A. este de 1.203.500 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 12.035 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.  +  Articolul 12"Opcom" - S.A. are ca obiect principal de activitate administrarea pieţei de energie electrica, stabilirea ordinii de merit-vânzare pentru producători către furnizori, în scopul menţinerii echilibrului permanent dintre producţie şi consum, asigurând desfăşurarea tranzacţiilor şi contractelor comerciale ale participanţilor autorizaţi pe baza de licenţe în condiţiile legii.  +  Articolul 13"Termoelectrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 14*)Capitalul social al "Termoelectrica" - S.A. este de 24.612.370.400 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 246.123.704 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.  +  Articolul 15"Termoelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea energiei electrice, precum şi producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, pe baza de licenţe conform legii, şi aprovizionarea cu combustibil tehnologic pentru producerea energiei electrice şi termice.  +  Articolul 16"Termoelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.  +  Articolul 17*)"Termoelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 18"Termoelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 19 sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2*).  +  Articolul 19"Hidroelectrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.  +  Articolul 20*)Capitalul social al "Hidroelectrica" - S.A. este de 34.855.998.800 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 348.559.988 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.  +  Articolul 21"Hidroelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice şi furnizarea acesteia pe baza de licenţe, conform legii.  +  Articolul 22"Hidroelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.  +  Articolul 23"Hidroelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 24*)"Hidroelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 10 sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2.  +  Articolul 25"Electrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.1.  +  Articolul 26*)Capitalul social al "Electrica" - S.A. este de 27.760.585.100 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 277.605.851 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.  +  Articolul 27"Electrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, telecomunicaţii şi tehnologii informatice în corelare cu sistemele de producere şi transport, pe baza de licenţe conform legii.  +  Articolul 28"Electrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.  +  Articolul 29"Electrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.  +  Articolul 30*)"Electrica" - S.A. are organizate în componenta sa 36 de sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 5.2.  +  Articolul 31 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (3) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 sunt prevăzute în statutele proprii.  +  Articolul 32Sucursalele din componenta societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 33 (1) Staţia de 400 kV Cernavodă, cu valoarea de 132.437.147.660 lei, atribuită Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 3 iulie 1998, trece în administrarea "Transelectrica" - S.A. şi va urma regimul juridic al bunurilor proprietate publica. (2) Bunurile materiale, piesele de schimb şi subansamblurile aferente Staţiei de 400 kV Cernavodă, prevăzute în anexa nr. 6, trec în patrimoniul "Transelectrica" - S.A. (3) Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 34 (1) Pe data prezentei hotărâri obiectivele prevăzute în anexa nr. 7 se transfera la "Transelectrica" - S.A. (2) Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. se majorează corespunzător pe baza protocoalelor de predare-preluare.  +  Articolul 35Bunurile proprietate publica a statului atribuite fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, identificate în anexa nr. 8, se preiau, după caz, de societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, fără a fi incluse în capitalul social al acestora, urmând sa li se stabilească statutul juridic, în condiţiile legii.  +  Articolul 36 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. şi ale filialelor sale şi se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs, preluarea urmând sa se facă pe baza de protocol finalizat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Protocolul încheiat potrivit alin. (1) va fi valabil numai după obţinerea avizelor în termenul prevăzut la alin. (1) de la organele fiscale teritoriale la care se afla înregistrate ca plătitori atât Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi filialele sale componente, cat şi societăţile comerciale nou-înfiinţate prin prezenta hotărâre, în vederea recuperării integrale a creanţelor bugetare de la persoanele juridice reorganizate şi de la cele rezultate din reorganizare. (3) Situaţia obligaţiilor totale datorate şi neachitate la bugetul de stat la data de 31 mai 2000 de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., care urmează sa fie definitivata prin protocolul încheiat în condiţiile prevederilor alin. (2), este prevăzută în anexa nr. 12. (4) Pentru creditele interne şi creditele externe contractate direct de stat şi subimprumutate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. sau pentru creditele garantate de stat protocolul se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. In acelaşi termen societăţile comerciale nou-înfiinţate au obligaţia sa încheie cu Ministerul Finanţelor, în calitatea acestuia de garant sau de parte în contractele de subimprumut, acte juridice prin care preiau drepturile şi obligaţiile fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A., rezultate din convenţiile de garantare şi împrumut subsidiar încheiate de acestea cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 37 (1) Acţiunile deţinute de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. la Societatea Comercială de energie electrica şi termica Grozăveşti - S.R.L. si, respectiv, la Societatea Comercială mixtă romano-americana "Black Sea LPG" România - S.A. se preiau de "Termoelectrica" S.A. pe baza de protocol încheiat în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1). (2) Cele 5 pachete a câte 20 de acţiuni cu valoarea nominală de 450.000 lei/acţiune, conferind dreptul la 5 voturi în adunarea generală a acţionarilor Bursei Romane de Mărfuri, se repartizează astfel: 2 pachete la "Transelectrica" - S.A. şi câte un pachet la "Termoelectrica" - S.A., "Hidroelectrica" - S.A. şi "Electrica" - S.A., majorand corespunzător capitalul social al acestora.  +  Articolul 38 (1) Situaţia creditelor contractate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., existente în derulare la data de 31 mai 2000 şi repartizate pe societăţile comerciale nou-înfiinţate conform art. 1, este prevăzută în anexa nr. 9.1. (2) Repartizarea acestor credite pe societăţi comerciale este prevăzută în anexa nr. 9.2 şi va fi definitivata prin protocoalele semnate între societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Situaţia creditelor al căror beneficiar este Compania Naţionala de Electricitate - S.A., existente în derulare la data de 31 mai 2000, împărţite pe beneficiari, este prevăzută în anexa nr. 9.3. (4) In scopul garantarii rambursarii împrumuturilor garantate de stat sau contractate direct de stat şi subimprumutate Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., se vor institui ipoteci legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societăţilor comerciale nou-înfiinţate, precum şi orice alte garanţii considerate necesare, pana la acoperirea sumelor datorate Ministerului Finanţelor şi instituţiilor financiar-bancare creditoare. Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acordurile de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acordurile de împrumut contractate de la instituţii financiar-bancare cu garanţia statului.  +  Articolul 39 (1) Între societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 relaţiile comerciale vor avea loc numai pe baze contractuale, în condiţiile legii. (2) Ministerul Industriei şi Comerţului va verifica lunar, pe baza datelor primite de la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, respectarea decontărilor şi a relaţiilor contractuale dintre acestea. (3) Nerespectarea condiţiilor contractuale, a disciplinei financiare şi a obligativitatii achitării datoriilor se sancţionează conform legii.  +  Articolul 40Situaţia datoriilor înregistrate între filiale, respectiv între acestea şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., întocmită la data de 31 decembrie 1999, este prezentată în anexa nr. 10 şi va fi reactualizata pana la încheierea protocoalelor dintre acestea şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1.  +  Articolul 41Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au obligaţia sa respecte întocmai deciziile operatorului de sistem din cadrul "Transelectrica" - S.A., emise în scopul asigurării echilibrului balanţei producţie-consum şi funcţionarii în condiţii de siguranţa a Sistemului energetic naţional.  +  Articolul 42"Transelectrica" - S.A. şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 pot beneficia de alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii, proprietate publica a statului, în condiţiile legii, prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, în completarea surselor proprii, creditelor bancare şi alocaţiilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic.  +  Articolul 43 (1) Personalul angajat la fosta Companie Naţionala de Electricitate - S.A. şi la filialele sale, care se desfiinţează, se redistribuie la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi se considera transferat. (2) Personalul aferent Staţiei de 400 kV Cernavodă, care trece la "Transelectrica" - S.A. potrivit art. 33, se considera transferat. (3) Contractele colective de munca încheiate anterior de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi de filialele sale rămân în vigoare pana la încheierea noilor contracte colective de munca, în condiţiile legii.  +  Articolul 44Ministerul Industriei şi Comerţului va coordona reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., imputernicind adunările generale ale acţionarilor şi consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate conform art. 1 cu aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 45 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor întocmi programe de restructurare proprii si, după caz, programe de închidere operaţională pentru unele obiective care vor fi aprobate de consiliile de administraţie şi de adunările generale ale acţionarilor, împuternicite în condiţiile legii. (2) Programele de restructurare aprobate în cadrul fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. şi al filialelor sale rămân valabil aprobate şi se derulează pana le epuizarea lor. (3) Ministerul Industriei şi Comerţului va imputernici adunarea generală a acţionarilor din cadrul "Electrica" - S.A. sa reorganizeze, în conformitate cu statutul sau, sistemul de distribuţie a energiei electrice pana la data de 31 octombrie 2000.  +  Articolul 46 (1) Repartizarea sediilor fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A., care se desfiinţează, societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 10, precum şi Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 365/1998, este redata în anexa nr. 11. (2) Definitivarea proceselor-verbale de predare-preluare a spaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului se fac în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 47Nerespectarea prevederilor şi a obligaţiilor cuprinse în prezenta hotărâre atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 48Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care reglementau înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., se modifica după cum urmează:1. Prima liniuta de la articolul 1, articolul 3, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 7 şi alineatul (1) al articolului 17 se abroga.2. Denumirea Compania Naţionala de Electricitate S.A. se elimina din cuprinsul alineatelor (1), (2) şi (3) ale articolului 14, al alineatelor (1) şi (2) ale articolului 16, al alineatelor (4) şi (6) ale articolului 17, al articolului 18, al alineatului (1) al articolului 19, al articolului 20 şi al alineatului (1) al articolului 21.3. Anexele nr. 1.1, 2.1, 3.2, 3.3 şi 4 se abroga.4. Din anexa nr. 5 se elimina coloanele 1-5.  +  Articolul 49Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11 şi 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statMinistrul muncii siprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescu  +  Anexa 1.1STATUT 13/07/2000  +  Anexa 1.2---------LISTAcuprinzând sucursalele şi filialeleCompaniei Naţionale de Transport al EnergieiElectrice "Transelectrica" - S.A.1. Sucursalele "Transelectrica" - S.A.1.1. Sediile operatorului de transport: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Sucursala de     transport Bacău Bacău str. Nicolae Titulescu nr. 33  2. Sucursala de sos. Ştefan cel Mare     transport Bucureşti Bucureşti nr. 1A, sectorul 1  3. Sucursala de transport     Cluj Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27  4. Sucursala de     transport Craiova Craiova Str. Brestei nr. 5  5. Sucursala de     transport Timişoara Timişoara Piaţa Romanilor nr. 11  6. Sucursala de     transport Constanta Constanta str. Nicolae Iorga nr. 89A  7. Sucursala de     transport Piteşti Piteşti Bd Republicii nr. 148  8. Sucursala de     transport Sibiu Sibiu Str. Uzinei nr. 1-71.2. Sucursala de Bucureşti bd Gheorghe Şincai nr. 3,     formare şi sectorul 4     perfecţionare a     personalului din     sectorul energetic2. Sediile operatorului de sistemDispecerul energetic naţional - bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3,                                BucureştiDispecerul energetic teritorial Bacău - bd Oituz nr. 41, BacăuDispecerul energetic teritorial Bucureşti - bd Hristo Botev nr. 16-18,                                            sectorul 3, BucureştiDispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 1,                                          CraiovaDispecerul energetic teritorial Timişoara - Piaţa Romanilor nr. 11,                                            TimişoaraDispecerul energetic teritorial Cluj - Str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca.3. Filiala Societatea Comercială "Opcom" - S.A. - Bucureşti - bd Hristo                                                  Botev nr. 16-18,                                                  sectorul 3. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Rândul 4, pct. 2 din anexa 1.2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 627 din 13 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Dispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 2, Craiova" cu sintagma "Dispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 1, Craiova".  +  Anexa 2STATUT 13/07/2000  +  Anexa 3.1*)STATUT 13/07/2000  +  Anexa 3.2LISTAcuprinzând sucursalele Societăţii Comercialede Producere a Energiei Electrice şi Termice "TERMOELECTRICA" - S.A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sucursala Electrocentrale Arad Arad str. 6 Vânători 2. Sucursala Electrocentrale Bacău Bacău Str. Chimiei nr. 6 3. Sucursala Electrocentrale Borzeşti Onesti Str. Uzinei nr. 1 4. Sucursala Electrocentrale Braşov Braşov str. Timiş Triaj nr. 6 5. Sucursala Electrocentrale Brăila Chiscani satul Chiscani 6. Sucursala Electrocentrale Bucureşti Bucureşti Splaiul Independentei                                                      nr. 227, sectorul 6 7. Sucursala Electrocentrale Constanta Constanta str. Aurel Vlaicu                                                      nr. 123 8. Sucursala Electrocentrale Craiova Işalniţa Platforma Industriala                                                      Işalniţa 9. Sucursala Electrocentrale Deva Mintia Str. Şantierului nr. 110. Sucursala Electrocentrale Iaşi Iaşi Calea Chisinaului                                                      nr. 2511. Sucursala Electrocentrale Mureş Iernut Str. Energeticii nr. 112. Sucursala Electrocentrale Oradea Oradea Sos. Borsului nr. 2313. Sucursala Electrocentrale Paroşeni Vulcan str. Paroşeni nr. 2014. Sucursala Electrocentrale Piteşti Piteşti Bd Petrochimistilor                                                      km 815. Sucursala Electrocentrale Ploieşti Brazi Drobeta Str. Uzinei nr. 116. Sucursala Electrocentrale Rovinari Rovinari Str. Energeticianului                                                      nr. 117. Sucursala Electrocentrale Suceava Suceava Str. Energeticianului                                                      nr. 118. Sucursala Electrocentrale Timişoara Timsioara Piaţa Romanilor nr. 1-219. Sucursala Electrocentrale Turceni Turceni comuna Turceni20. Sucursala Electrocentrale Galaţi Galaţi sos. Smardan nr. 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Pct. 20 din anexa 3.2 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 483 din 17 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 29 mai 2001.  +  Anexa 4.1*)STATUT 13/07/2000  +  Anexa 4.2*)LISTAcuprinzând sucursalele Societăţii Comercialede Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sucursala Hidrocentrale Bistriţa Piatra-Neamţ str. Locotenent                                                        Draghicescu nr. 13 2. Sucursala Hidrocentrale Buzău Buzău str. Dorin Pavel nr. 1 3. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş Caransebeş str. Splai Sebeş nr. 2A 4. Sucursala Hidrocentrale Cluj Cluj-Napoca Str. Taberei nr. 1 5. Sucursala Hidrocentrale Curtea Curtea de Argeş Bd Basarabilor nr. 82-84    de Argeş 6. Sucursala Hidrocentrale Haţeg Haţeg Str. Progresului                                                        nr. 38 bis 7. Sucursala Hidrocentrale Porţile Drobeta-Turnu str. I. C. Bibicescu    de Fier Severin nr. 2 8. Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Ramnicu Valcea str. Decebal nr. 11    Valcea 9. Sucursala Hidrocentrale Sebeş Sebeş Str. Alunului nr. 910. Sucursala Hidrocentrale Targu Jiu Targu Jiu Str. Hidrocentralei                                                        nr. 83 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5.1*)STATUT 13/07/2000  +  Anexa 5.2*)LISTAcuprinzând sucursalele Societăţii Comercialede Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sucursala de Distribuţie Alba Iulia Piaţa Consiliul Europei nr.1    Alba Iulia 2. Sucursala de Distribuţie Alexandria str. Tudor Vladimirescu nr. 43-47    Alexandria 3. Sucursala de Distribuţie Bacău str. Nicolae Titulescu nr. 33    Bacău 4. Sucursala de Distribuţie Baia Mare Str. Victoriei nr. 64    Baia Mare 5. Sucursala de Distribuţie Bistriţa str. Vasile Conta nr. 11    Bistriţa 6. Sucursala de Distribuţie Botoşani Calea Naţionala nr. 28    Botoşani 7. Sucursala de Distribuţie Brăila Calea Călăraşilor nr. 48    Brăila 8. Sucursala de Distribuţie Braşov str. 13 Decembrie nr. 17 A    Braşov 9. Sucursala de Distribuţie Bucureşti bd Ion Mihalache nr. 41-43,    Bucureşti sectorul 110. Sucursala de Distribuţie Buzău str. Mareşal Averescu nr. 3    Buzău11. Sucursala de Distribuţie Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27    Cluj12. Sucursala de Distribuţie Constanta str. Nicolae Iorga nr. 89A    Constanta13. Sucursala de Distribuţie Craiova Str. Brestei nr. 2    Craiova14. Sucursala de Distribuţie Drobeta-Turnu Str. Plevnei nr. 37    Drobeta-Turnu Severin Severin15. Sucursala de Distribuţie Focşani Bd Independentei nr. 2-4    Focşani16. Sucursala de Distribuţie Galaţi str. Nicolae Bălcescu nr. 35a    Galaţi17. Sucursala de Distribuţie Giurgiu Str. Frumoasei nr. 2    Giurgiu18. Sucursala de Distribuţie Iaşi Str. Uzinei nr. 38    Iaşi19. Sucursala de Distribuţie Bucureşti sos. Ştefan cel Mare nr. 1A,    Ilfov sectorul 120. Sucursala de Distribuţie Miercurea-Ciuc str. George Coşbuc nr. 50    Miercurea-Ciuc21. Sucursala de Distribuţie Oradea Str. Griviţei nr. 2    Oradea22. Sucursala de Distribuţie Piatra-Neamţ str. Alecu Russo nr. 12    Piatra-Neamţ23. Sucursala de Distribuţie Piteşti Bd Republicii nr. 148    Piteşti24. Sucursala de Distribuţie Ploieşti str. Mărăşeşti nr. 44    Ploieşti25. Sucursala de Distribuţie Ramnicu Valcea str. Stirbei Voda nr. 15    Ramnicu Valcea26. Sucursala de Distribuţie Satu Mare Str. Magnoliei nr. 37/A    Satu Mare27. Sucursala de Distribuţie Sfantu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 9/A    Sfantu Gheorghe28. Sucursala de Distribuţie Sibiu Str. Uzinei nr. 1-7    Sibiu29. Sucursala de Distribuţie Slatina Str. Primăverii nr. 18A    Slatina30. Sucursala de Distribuţie Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 24    Suceava31. Sucursala de Distribuţie Târgovişte Calea Domnească nr. 236    Târgovişte32. Sucursala de Distribuţie Targu Jiu Str. Republicii nr. 17    Targu Jiu33. Sucursala de Distribuţie Targu Mureş Str. Călăraşilor nr. 103    Targu Mureş34. Sucursala de Distribuţie Timişoara Str. Romanilor nr. 11    Timişoara35. Sucursala de Distribuţie Vaslui str. Toma Caragiu nr. 7    Vaslui36. Sucursala de Distribuţie Zalău bd Mihai Viteazul nr. 79    Zalău ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6SITUAŢIAbunurilor aferente Staţiei de conexiuni de400 kV - Cernavodă, necuprinse în patrimoniul public,care se transfera de la Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.la Compania Naţionala de Transport al EnergieiElectrice "Transelectrica" - S.A. 1. Mijloace fixe necuprinse în patrimoniul public, afe-    rente Staţiei de conexiuni de 400 kV - Cernavodă,    de tipul: dispozitive mobile de legare la pământ si    scurtcircuit, calculatoare, dulapuri, extinctoare cu    halon sau cu pulbere, stingatoare etc.: - Lei -                                                          -----------------    - valoarea de inventar 1.208.258.147    - amortizare 393.767.446    - valoarea rămasă 814.490.701 2. Piese de schimb 633.474.759 3. Materiale 59.475.546 4. Obiecte de inventar 59.914.165---------------------------- --------------------      TOTAL: 1.961.122.617  +  Anexa 7LISTAcuprinzând obiectivele care aparţin SocietăţiiComerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice"Termoelectrica" - S.A., care se transfera la CompaniaNaţionala de Transport al EnergieiElectrice "Transelectrica" - S.A. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Sucursala Valoarea Valoarea rămasă * Valoarea   Electrocentrale de Inventar de amortizat investiţiilor in  Staţia electrica (lei) la data de curs                                         30 aprilie 2000 * Furnizori                                             (lei) * Antreprenori                                                                (garanţii) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Staţia Işalniţa 8.668.924.900 5.640.197.765 -  220/110 kVStaţia Bucureşti-Sud 42.008.029.493 34.964.596.381 -  400/220/110 kVStaţia Iernut 2.764.707.256 1.578.410.419 -  400/220/110 kVStaţia Fantanele 2.486.494.855 1.927.532.318 -  220/110/20 kVStaţia Mintia 108.035.897.483 91.704.430.431 . 1.819.162.936  400/220/110 kV . 858.545.562                                                               . 449.809.446 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8INVENTARULbunurilor imobile care alcătuiesc domeniulpublic al statului, preluate de1. COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.A. Linii electrice aeriene buclate, cu tensiuni de 220 kV şi mai mari*Font 7*                                                                                                                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Codul de Anul Valoarea lacrt. clasi- Denumirea Descrierea tehnica Vecinatati Adresa punerii data de 31       ficare (dupa caz, pe scurt) in decembrie                                                                                                                        functiune 1999────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 121,496 km; 385 stalpi; - - 1974 209.014.096.289              S.C. Gutinas-Brasov 90.070 m2 2. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 136,388 km; 427 stalpi; - - 1968 206.989.552.205              S.C. Gutinas-Smardan 67.545 m2 3. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 55,672 km; 160 stalpi; - - 1980 121.905.160.400              S.C. Gutinas-Bacau-Sud 20.840 m2 4. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 55,718 km; 155 stalpi; - - 1980 188.036.856.716              Bacau-Sud-Roman-Nord 29.031 m2 5. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 98,523 km; 274 stalpi; - - 1980 118.866.811.092              Roman-Nord-Suceava 32.082 m2 6. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 88,951 km; 271 stalpi; - - 1966 106.831.383.180              D.C. Focsani-Vest-Barbosi 12.229 m2 7. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 263,620 km; 845 stalpi; - - 1971 301.200.319.610              S.C. Urechesti-Domnesti 246.253 m2 8. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 64,054 km; 170 stalpi; - - 1975 140.169.594.514              S.C. Domnesti-Brazi-Vest 32.972 m2 9. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 116,5 km; 374 stalpi; - - 1973 178.615.092.995              S.C. Brazi-Vest-Darste 66.084 m210. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 123,13 km; 383 stalpi; - - 1979 400.092.528.087              S.C. Constanta-Nord-Tulcea-Vest 52.225 m211. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 32,132 km; 93 stalpi; - - 1975 64.992.452.288              S.C. Tulcea-Vest-Isaccea 14.982 m212. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 63,184 km; 185 stalpi; - - 1976 137.062.622.668              S.C. Isaccea-Lacu Sarat 28.856 m213. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 56,872 km; 181 stalpi; - - 1987 32.781.428.102              S.C. si D.C. Isaccea-Smardan 15.232 m2              (Circuit 2)14. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 57,045 km; 178 stalpi - - 1987 226.357.547.656              D.C. Isaccea-Smardan (Circuit 1)15. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 31,918 km; 117 stalpi; - - 1967 47.908.947.913              S.C. si D.C. Smardan-Lacu Sarat 13.668 m216. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 69,2 km; 230 stalpi; - - 1966 102.741.874.460              S.C. Lacu Sarat-Gura Ialomitei 38.235 m217. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 139,437 km; 476 stalpi; - - 1968 54.986.713.606              Bucuresti-Sud-Gura Ialomitei 1.140.396 m218. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 151,535 km; 455 stalpi; - - 1960 308.175.104.137              S.C. Bradu-Brasov 91.248 m219. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 87,800 km; 250 stalpi; - - 1978 212.788.636.668              Tantareni-Slatina 12.423 m220. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 217,8 km; 626 stalpi; - - 1976 318.884.119.321              Tantareni-Sibiu 122.534 m221. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 196,9 km; 632 stalpi; - - 1971 365.301.817.041              S.C. Tantareni-Bradu 142.156 m222. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 22 km; 72 stalpi; - - 1976 24.854.795.104              S.C. Tantareni-Urechesti 12.879 m223. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 84 km; 277 stalpi; - - 1971 38.901.771.111              S.C. Portile de Fier-Urechesti 39.550 m224. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 171 km; 489 stalpi; - - 1963 186.342.014.770              S.C. Portile de Fier-Slatina 102.424 m225. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 122,2 km; 309 stalpi; - - 1963 143.882.495.578              S.C. Rosiori-Gadalin 61.800 m226. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 126 km; 385 stalpi; - - 1969 165.017.743.637              S.C. Sibiu-Sud-Brasov 96.387 m227. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 14,4 km; 43 stalpi; - - 1984 18.765.055.901              S.C. Brasov-Darste 13.691 m228. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 191,970 km; 627 stalpi; - - 1974 299.954.140.168              D.C. Gutinas-Munteni-Fai 17.142 m229. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 89,744 km; 291 stalpi; - - 1968 90.895.431.671              S.C. Gutinas-Dumbrava 6.771 m230. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 86,607 km; 217 stalpi; - - 1965 24.634.628.161              S.C. Gutinas-Focsani-Vest 4.309 m231. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 115,440 km; 396 stalpi; - - 1973 105.644.780.449              S.C. Fai-Suceava 7.703 m232. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 6,623 km; 29 stalpi; - - 1967 8.113.564.272              S.C. Barbosi-Filesti 919 m233. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 29,428 km; 108 stalpi; - - 1967 18.837.831.208              S.C. Lacu Sarat-Filesti 2.598 m234. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 67,3 km; 248 stalpi; - - 1971 64.283.439.812              D.C. Fundeni-Brazi-Vest 9.228 m235. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 50,5 km; 155 stalpi; - - 1975 45.234.495.494              D.C. Brazi-Vest-Targoviste 6.270 m236. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 82,228 km; 277 stalpi; - - 1973 7.740.111.480              S.C. Ghizdaru-Turnu Magurele 7.953 m237. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 53,7 km; 175 stalpi; - - 1975 50.497.465.577              D.C. Bradu-Targoviste 5.780 m238. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 5,9 km; 21 stalpi; - - 1982 10.206.447.157              S.C. Bradu-Pitesti-Sud 823 m239. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 75 km; 237 stalpi; - - 1975 90.311.361.372              S.C. Bradu-Stuparei 9.474 m240. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 12,7 km; 27 stalpi; - - 1976 17.765.020.742              S.C. Stuparei-Raureni 761 m241. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 46,2 km; 151 stalpi; - - 1971 53.289.284.479              S.C. Raureni-Arefu 4.255 m242. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 71,4 km; 246 stalpi; - - 1970 75.123.024.415              S.C. Bradu-Arefu 7.246 m243. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 51,4 km; 160 stalpi; - - 1968 70.689.093.509              D.C. Craiova-Nord-Slatina 4.272 m244. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 23,3 km; 79 stalpi; - - 1968 45.890.739.803              Gradistea-Slatina 2.769 m245. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 125 km; 381 stalpi; - - 1968 124.377.969.747              S.C. Craiova-Nord-Turnu Magurele 8.364 m246. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 70,6 km; 164 stalpi; - - 1968 19.437.001.840              S.C. Craiova-Nord-Sardanesti 3.347 m247. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 68 km; 183 stalpi; - - 1968 38.156.504.443              S.C. Urechesti-Sardanesti 6.346 m248. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 22 km; 65 stalpi; - - 1971 10.384.577.987              S.C. Urechesti-Targu Jiu-Nord 1.121 m249. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 116,476 km; 422 stalpi; - - 1970 220.389.292.847              D.C. Portile de Fier-Resita 8.890 m250. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 73,103 km; 245 stalpi; - - 1971 203.648.080.267              D.C. Resita-Timisoara 1.904 m251. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 53,896 km; 172 stalpi; - - 1972 91.601.848.402              D.C. Timisoara-Arad 3.721 m252. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 12,650 km; 40 stalpi; - - 1978 31.486.638.382              D.C. Racord Sacalaz 928 m253. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 16,688 km; 54 stalpi; - - 1978 14.254.580.925              S.C. (D.C.) Pestis-Hasdat 1.529 m254. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 43,897 km; 131 stalpi; - - 1966 37.862.444.539              S.C. Hasdat-Baru Mare 3.144 m255. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 33,1 km; 102 stalpi; - - 1978 69.009.268.834              D.C. Rosiori-Baia Mare 2.856 m256. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 57,5 km; 188 stalpi; - - 1964 85.427.894.231              S.C. Baia Mare-Tihau 9.212 m257. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 68 km; 225 stalpi; - - 1975 53.266.603.547              S.C. Cluj-Napoca-Floresti-Tihau 7.875 m258. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 54,28 km; 174 stalpi; - - 1972 19.539.070.797              D.C. Cluj-Napoca-Floresti- 4.872 m2              Campia Turzii59. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 27 km; 84 stalpi; - - 1961 21.517.114.703              S.C. Ungheni-Fantanele 2.940 m260. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 80,420 km; 246 stalpi; - - 1961 82.302.132.081              S.C. Fantanele-Gheorgheni 6.610 m261. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 97 km; 191 stalpi; - - 1963 82.302.132.081              S.C. Cluj-Napoca-Floresti- 18.756 m2              Alba Iulia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-B. Linii electrice aeriene de interconexiune cu sistemele energetice ale tarilor vecine, prin care se fac operatiuni de export-import*Font 7*                                                                                                                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. 8.14 Linii electrice aeriene 750 kV 150,16 km; 463 stalpi; - - 1986 897.554.798.419              Isaccea-Varna (Bulgaria) 182.744 m2 2. 8.14 Linii electrice aeriene 750 kV 4,434 km; 12 stalpi; - - 1988 8.650.495.770              Isaccea-Ucraina (inclusiv 3.738 m2              traversare) 3. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 101 km; 319 stalpi; - - 1986 372.028.510.147              (D.C.) Tantareni-Kozlodui 5.507 m2              (Bulgaria) 4. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 0,5 km; 3 stalpi; 78 m2 - - 1972 13.166.483.779              Portile de Fier I-Djerdap              (Iugoslavia) 5. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 38,6 km; 93 stalpi; - - 1966 10.524.321.436              Rosiori-Mukacevo (Ucraina) 19.027 m2 6. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 54,645 km; 156 stalpi; - - 1972 65.433.043.888              Arad-Szeged (Ungaria) 22.500 m2 7. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 81 km; 268 stalpi; - - 1967 33.017.619.368              Isalnita-Kozlodui (Bulgaria) 50.905 m2 8. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 9,81 km; 3 stalpi (din - - 1964 2.531.400.000              Gura Vaii-Sip (Iugoslavia) care 9,6 km dublu                                                circuit); 14 m2 9. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 1,9 km; 17 stalpi; - - 1964 4.995.350.000              Jimbolia-Kikinda (Iugoslavia) 357 m210. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 7 km; 32 stalpi; 360 m2 - - 1984 5.740.363.677              Stanca-Costesti (Republica              Moldova)11. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 0,14 km; 2 stalpi; 24 m2 - - 1992 86.422.022              Tutora-Ungheni (Republica              Moldova)12. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 14,408 km; 84 stalpi; - - 1984 527.117.111              Husi-Cioara (Republica Moldova) 84 m213. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 2,691 km; 12 stalpi; - - 1992 86.835.960              Siret-Porubnoe (Ucraina) 23 m2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-C. Terenul pe care este amplasata linia electrica aeriana 400 kv Vulkanesti-Dobrudja (echipamentul apartine Bulgariei)*Font 7*                                                                                                                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. 8.14 Teren linii electrice aeriene 160.450 m2 - - - -              400 kV Vulkanesti              (Ucraina)-Dobrudja (Bulgaria)                           D. Statii electrice de sistem amplasate in vecinatatea producatorilor de energie electrica 1. 8.14 Statia 400/220/110 kV Cernavoda 74.969 m2 CNE Cernavoda; Canal Cernavoda, judetul 1994 132.437.147.660                                                                         Dunare-Marea Neagra Constanta 2. 8.14 Statia 400/220/110 kV CET 85.446 m2 CET Bucuresti-Sud; Str. Releului nr. 2, 1966 64.065.654.809              Bucuresti-Sud Asezamantul "Domnita Bucuresti                                                                         Balasa" 3. 8.14 Statia 400/220/110 kV Mintia 55.332 m2 CET Mintia Sat Mintia, Str. 1969 94.834.033.092                                                                                                    Santierului nr. 1,                                                                                                    judetul Hunedoara 4. 8.14 Statia 400/220/110 kV Iernut 99.791 m2 CET Iernut Str. Energeticii nr. 1963 1.563.784.607                                                                                                    1, Iernut, judetul                                                                                                    Mures 5. 8.14 Statia 220 kV Fantanele 14.702 m2 CET Fantanele Str. Principala nr. 1966 187.296.337                                                                                                    125, Fantanele,                                                                                                    judetul Mures 6. 8.14 Statia 220/110 kV CET Isalnita 61.532 m2 CET Isalnita Platforma industriala 1965 8.668.700.175                                                                                                    Isalnita, judetul                                                                                                    Craiova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-E. Celule de capat ale liniei electrice aeriene buclate, cu tensiuni de 220 kV si mai mari, aflate in statii electrice de sistem*Font 7*                                                                                                                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. 8.14 Statia 220 kV Bacau-Sud 36.297 m2 Letea Veche Comuna Letea Veche, 1976 1.489.378.010                                                                                                    judetul Bacau 2. 8.14 Statia 220/110 kV Focsani-Vest 36.212 m2 Golesti Comuna Campineanca, 1985 1.778.115.290                                                                                                    judetul Vrancea 3. 8.14 Statia 220/110 kV Roman-Nord 52.424 m2 Cordun Comuna Cordun, 1994 968.868.140                                                                                                    judetul Neamt, Str.                                                                                                    Ploilor nr. 1 4. 8.14 Statia 400/220 kV Gutinas 151.471 m2 Gutinas Comuna Stefan cel 1968 2.991.982.890                                                                                                    Mare, judetul Bacau 5. 8.14 Statia 220/110 kV Dumbrava 294.095 m2 Dumbrava-Deal Comuna Savinesti, 1974 810.586.584                                                                                                    judetul Neamt 6. 8.14 Statia 220/110 kV Fai 50.878 m2 Iasi Comuna Rediu, DN 28, 1974 346.494.184                                                                                                    judetul Iasi 7. 8.14 Statia 220/110 kV Munteni 30.630 m2 Vaslui Str. Podu Inalt, 1976 725.968.514                                                                                                    Vaslui, judetul                                                                                                    Vaslui 8. 8.14 Statia 220/110 kV Suceava 43.362 m2 DN 2 (la 2 km de Comuna Scheia, 1975 1.076.046.574                                                                         localitatea Sfantu Ilie) judetul Suceava 9. 8.14 Statia 400/110 kV Constanta-Nord 59.434 m2 Constanta Constanta, judetul 1981 539.581.329                                                                                                    Constanta10. 8.14 Statia 400/110 kV Tulcea-Vest 67.397 m2 Tulcea Tulcea, judetul 1982 1.069.689.795                                                                                                    Tulcea11. 8.14 Statia 750/400 kV Isaccea 175.448 m2 Isaccea Isaccea, judetul 1982 1.598.397.318                                                                                                    Tulcea12. 8.14 Statia 220/110 kV Filesti 33.752 m2 Galati Galati, judetul 1966 175.470.055                                                                                                    Galati13. 8.14 Statia 400/220/110 kV Lacu Sarat 125.706 m2 Lacu Sarat-Braila Lacu Sarat-Braila 1974 1.746.380.66814. 8.14 Statia 400/220 kV Smardan 89.410 m2 Smardan-Galati Smardan-Galati 1980 1.865.573.01515. 8.14 Statia 220/110 kV Barbosi 53.587 m2 Galati Galati, judetul 1969 61.389.731                                                                                                    Galati16. 8.14 Statia 400/220/110 kV Brazi-Vest 70.641 m2 Cimitir, S.C. "Ceres" Comuna Brazi, judetul 1971 821.827.500                                                                                                    Prahova17. 8.14 Statia 220/110 kV Fundeni 66.462 m2 Comuna Straulesti Bucuresti 1972 193.448.00018. 8.14 Statia 220/110 kV Targoviste 60.201 m2 Proprietati particulare Comuna Ulmi, judetul 1973 203.721.379                                                                                                    Dambovita19. 8.14 Statia 220/110 kV Ghizdaru 30.474 m2 Str. Ghizdaru Comuna Stanesti, 1978 17.278.734                                                                                                    judetul Giurgiu20. 8.14 Statia 220/110 kV Turnu Magurele 58.523 m2 Proprietate particulara Turnu Magurele, 1977 15.616.099                                                                                                    judetul Teleorman21. 8.14 Statia 400/110 kV Domnesti 56.830 m2 Proprietate particulara Comuna Domnesti, 1983 463.581.819                                                                                                    judetul Ilfov22. 8.14 Statia 400 kV Gura Ialomitei 107.834 m2 Teren agricol Comuna Mihail 1968 86.736.767                                                                                                    Kogalniceanu,                                                                                                    judetul Ialomita23. 8.14 Statia 400/220/110 kV Bradu 145.086 m2 Bradu Comuna Bradu, satul 1977 925.565.530                                                                                                    Bradu de Jos,                                                                                                    judetul Arges24. 8.14 Statia 220/110 kV Pitesti-Sud 41.208 m2 Comuna Oarja Comuna Oarja, judetul 1973 185.007.903                                                                                                    Arges25. 8.14 Statia 220/110 kV Arefu 61.853 m2 Arefu Comuna Arefu, satul 1969 157.297.756                                                                                                    Capataneni, judetul                                                                                                    Arges26. 8.14 Statia 400 kV Slatina 58.300 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1973 236.555.30527. 8.14 Statia 220/110 kV Gradistea 30.472 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1979 25.363.88028. 8.14 Statia 220/110 kV Craiova-Nord 47.403 m2 Consiliul Local Craiova Craiova, judetul Dolj 1975 1.526.200.19929. 8.14 Statia 400 kV Tantareni 166.616 m2 Proprietate particulara Tantareni, judetul 1978 2.693.254.653                                                                                                    Gorj30. 8.14 Statia 400/110 kV Urechesti 90.294 m2 Consiliul Local Urechesti Urechesti, judetul 1972 3.178.163.119                                                                                                    Gorj31. 8.14 Statia 220 kV Sardanesti 28.962 m2 Consiliul Local Urechesti Sardanesti, judetul 1976 1.190.234.182                                                                                                    Gorj32. 8.14 Statia 220 kV Targu Jiu-Nord 22.777 m2 Consiliul Local Targu Jiu Targu Jiu, judetul 1982 627.642.393                                                                                                    Gorj33. 8.14 Statia 400 kV Portile de Fier I 59.956 m2 Consiliul Local Portile de Fier, 1971 601.773.522                                                                                                    judetul Mehedinti34. 8.14 Statia 220/110 kV Resita 32.907 m2 Soceni Soceni, judetul 1971 7.703.223.510                                                                                                    Caras-Severin35. 8.14 Statia 220/110 kV Timisoara 46.142 m2 Mosnita Mosnita, judetul 1967 8.666.126.454                                                                                                    Timis36. 8.14 Statia 220/110 kV Sacalaz 46.142 m2 Sacalaz Sacalaz, judetul 1978 4.356.308.290                                                                                                    Timis37. 8.14 Statia 220/110 kV Arad 44.783 m2 Arad Arad, judetul Arad 1974 3.789.889.76638. 8.14 Statia 220/110 kV Pestis 36.678 m2 Pestisu Mare Pestisu Mare, judetul 1966 891.375.647                                                                                                    Hunedoara39. 8.14 Statia 220/110 kV Hasdat 34.032 m2 Hasdat Hasdat, judetul 1969 1.964.639.464                                                                                                    Hunedoara40. 8.14 Statia 220/110 kV Baru Mare 27.167 m2 Baru Mare Baru Mare, judetul 1977 1.451.441.509                                                                                                    Hunedoara41. 8.14 Statia 220/110 kV Alba Iulia 27.080 m2 Alba Iulia Alba Iulia, judetul 1977 72.319.392                                                                                                    Alba42. 8.14 Statia 400/220/110 kV Sibiu-Sud 101.316 m2 S.C. "Retrasib"-Sibiu Sibiu, judetul Sibiu 1976 414.622.70443. 8.14 Statia 400/110 kV Brasov 106.404 m2 Brasov Brasov, judetul 1976 359.433.156                                                                                                    Brasov44. 8.14 Statia 400/110 kV Darste 64.234 m2 Darste Darste, judetul 1977 156.470.622                                                                                                    Brasov45. 8.14 Statia 400/220 kV Rosiori 64.341 m2 Rosiori Rosiori, judetul 1978 703.625.623                                                                                                    Satu Mare46. 8.14 Statia 220/110 kV Baia Mare 3 32.625 m2 Baia Mare Baia Mare, judetul 1978 245.823.890                                                                                                    Maramures47. 8.14 Statia 220/110 kV Tihau 14.595 m2 Tihau Tihau, judetul Salaj 1964 99.634.91248. 8.14 Statia 220/110 kV Floresti 31.700 m2 Floresti Comuna Floresti, 1975 204.645.990                                                                                                    judetul Cluj49. 8.14 Statia 220/110 kV Campia Turzii 38.610 m2 Campia Turzii Campia Turzii, 1972 85.873.534                                                                                                    judetul Cluj50. 8.14 Statia 220/110 kV Ungheni 25.383 m2 Ungheni Comuna Ungheni, 1961 154.637.330                                                                                                    judetul Mures51. 8.14 Statia 220/110 kV Gheorgheni 24.517 m2 Gheorgheni Gheorgheni, judetul 1961 144.813.320                                                                                                    Harghita52. 8.14 Statia 400 kV Gadalin 39.480 m2 Gadalin Gadalin, judetul Cluj 1963 245.928.940────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-F. Terenuri pe care sunt amplasate statii electrice cu tensiuni de 220 kV si mai mari, altele decat cele mentionate la lit. D si E*Font 7*                                                                                                                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. 8.14 Statia 400/110 kV Medgidia-Sud 49.878 m2 Medgidia Medgidia, judetul 1978 -                                                                                                    Constanta 2. 8.14 Statia 400/110 kV Pelicanu 39.474 m2 Agromix Calarasi, judetul 1979 -                                                                                                    Calarasi 3. 8.14 Statia 220/110 kV Mostistea 28.290 m2 Asociatia Agricola Comuna Frasinet, 1975 -                                                                         Frasinet judetul Calarasi 4. 8.14 Statia 220/110 kV Stalpu 19.100 m2 Primaria Comunei Stalpu Comuna Stalpu, 1977 -                                                                                                    judetul Buzau 5. 8.14 Statia 220/110 kV Teleajen 28.254 m2 Consiliul Local Berceni Comuna Berceni, 1978 -                                                                                                    judetul Prahova 6. 8.14 Statia 220/110 kV Stuparei 42.559 m2 Satul Stuparei Comuna Mihailesti, 1971 -                                                                                                    judetul Valcea 7. 8.14 Statia 220/110 kV Raureni 30.342 m2 Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea, 1975 -                                                                                                    judetul Valcea 8. 8.14 Statia 220/110 kV Slatina 59.485 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1974 - 9. 8.14 Statia 220 kV Turnu Severin-Est 18.360 m2 Consiliul Local Turnu Severin, 1963 -                                                                                                    judetul Mehedinti10. 8.14 Statia 220 kV Cetate 19.276 m2 Consiliul Local Cetate, judetul Dolj 1975 -11. 8.14 Statia 220/110 kV Calafat 21.279 m2 Consiliul Local Calafat, judetul Dolj 1982 -12. 8.14 Statia 220/110 kV Iaz 27.578 m2 Iaz Comuna Obreja, satul 1975 -                                                                                                    Iaz, judetul                                                                                                    Caras-Severin13. 8.14 Statia 400/110 kV Cluj-Napoca-Est 31.275 m2 Cluj-Napoca Cluj-Napoca, judetul 1972 -                                                                                                    Cluj14. 8.14 Statia 220/110 kV Vetis 22.243 m2 Vetis Vetis, judetul Satu 1973 -                                                                                                    Mare15. 8.14 Statia 220/110 kV Salaj 17.371 m2 Zalau Zalau, judetul Salaj 1978 -16. 8.14 Statia 400/220/110 kV Oradea 52.408 m2 Oradea Oradea, judetul Bihor 1969 -17. 8.14 Statia 220 kV Otelaria Hunedoara 7.600 m2 Otelaria Hunedoara Hunedoara, judetul 1978 -                                                                                                    Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-2. SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE - "HIDROELECTRICA" - S.A.*Font 7*                                                                                                                                              - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Codul Vecinatati Anul Valoarea lacrt. de Denumirea Descrierea tehnica (dupa caz, pe scurt) Adresa punerii in data de 31     clasi- functiune decembrie     ficare 1999────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                                                                        A. Ecluze 1. 8.13.01 Ecluza romana Portile de Fier I L = 780 m; Centrala romana si Turnu Severin, 1972 1.154.999.585.369                                                    ampriza = 58,54 m; barajul deversor judetul Mehedinti                                                    S = 22,5037 ha 2. 8.13.01 Ecluza principala si de rezerva L = 310 m (120 m Dunarea Mica si Colonia Comuna Gogosu, 1984 1.543.466.514.631            Portile de Fier II pentru rezerva); provizorie judetul Mehedinti                                                    S = 12,60 ha                                                                        B. Diguri 1. 8.19 Acumulare Zervesti - Diguri constructii S = 4,55 ha; L = 1,3 km Caransebes Satul Zervesti + F207 1998 2.602.600.000 2. 8.19 Dig mal stang - Acumulare S = 16,32 ha; Comuna Berca Berca 1989 53.070.300.000            raul Buzau L = 1.920 m 3. 8.19 Dig mal drept - Acumulare S = 40,34 ha; Comuna Berca, Comuna Berca, Vernesti 1989 159.376.900.000            raul Buzau L = 4.746 m comuna Vernesti 4. 8.19 Dig mal stang raul Buzau protectie S = 2,2 ha; Comuna Maracineni, Buzau, Maracineni 1991 11.915.900.000            zona Simileasca L = 1.000 m C.N. "Apele Romane" 5. 8.19 Dig protectie regularizare raul Slanic S = 5,6 ha; Comuna Sapoca, Sapoca 1991 2.547.700.000                                                    L = 2.793 m C.N. "Apele Romane" 6. 8.19 Dig aparare mal stang Buzau S = 6 ha; Comuna Berca, Berca, Sapoca 1991 23.873.400.000            zona Candesti L = 2.993 m Comuna Sapoca, C.N. "Apele Romane" 7. 8.19 Dig mal drept Garleni S = 13,8575 ha; Comuna Garleni Comuna Garleni, 1965 6.435.480.340                                                    L = 6.025 m judetul Buzau 8. 8.19 Dig aparare longitudinal pamant + S = 91,1 ha; Comuna Nicolae Balcescu, Comuna Nicolae 1984 13.963.819.660            Piatra Galbeni L = 18.218 m comuna Tamasi Balcescu, judetul Bacau 9. 8.19 Dig mal drept Sebes S = 2,35 ha; Petresti Petresti, judetul Alba 1983 58.203.800.000                                                    L = 828,7 m10. 8.19 Diguri Vadeni S = 6,314 ha; Targu Jiu Targu Jiu 1992 63.385.800.000                                                    L = 3.150 m11. 8.19 Dig Tismana aval S = 0,594 ha; L = 692 m Tismana Tismana 1985 80.612.600.00012. 8.19 Diguri Targu Jiu mal stang si L = 3.050 m; Targu Jiu Targu Jiu 1999 24.572.200.000            mal drept S = 8,545 ha13. 8.19 Dig de aparare Ostrovul Corbului S = 16,8682 ha; Insula Ostrovul Corbului Comuna Hinova, 1998 2.700.962.617                                                    L = 7.800 m si Lacul de acumulare judetul Mehedinti                                                                              Portile de Fier II14. 8.19 Diguri Ostrovul Mare L = 8,1 km; Dunarea si insula Comuna Gogosu, 1998 7.098.137.383                                                    S = 27,0986 ha Ostrovul Mare judetul Mehedinti15. 8.19 Dig mal stang Voila L = 11.445 m; Dridif, Beclean, Fagaras Comuna Voila, 1989 308.135.420.266                                                    S = 59,514 ha judetul Brasov16. 8.19 Dig mal drept Vistea L = 461 m; S = 2,397 ha Cincsor Comuna Voila, 1988 43.292.071.001                                                                                                         judetul Brasov17. 8.19 Dig mal stang Vistea L = 3.143 m; Oltet, Sambata de Jos Comuna Vistea de Jos, 1989 86.539.817.737                                                    S = 16,344 ha judetul Brasov18. 8.19 Dig mal drept Vistea L = 3.086 m; Rucar Comuna Vistea de Jos, 1989 73.011.872.523                                                    S = 16,026 ha judetul Brasov19. 8.19 Dig mal stang Arpasu L = 8.760 m; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 241.286.619.630                                                    S = 45,656 ha Ucea de Sus judetul Sibiu20. 8.19 Dig mal drept Arpasu L = 498 m; S = 2,59 ha Noul Raman Comuna Arpasu de Jos, 1991 114.406.775.327                                                                                                         judetul Sibiu21. 8.19 Dig mal stang Scoreiu L = 4.375 m; Scoreiu, Carta Comuna Porumbacu 1992 138.662.517.542                                                    S = 22,750 ha de Jos, judetul Sibiu22. 8.19 Dig mal drept Scoreiu L = 651 m, S = 3,385 ha Colun Comuna Porumbacu 1992 63.009.304.843                                                                                                         de Jos, judetul Sibiu23. 8.19 Dig mal stang Avrig L = 11.860 m; Avrig, Porumbacu Avrig, judetul Sibiu NERECEPTIONAT                                                    S = 61,672 ha de Jos24. 8.19 Dig mal drept Avrig L = 9.000 m, S = 46,8 ha Sacadate Avrig, judetul Sibiu NERECEPTIONAT25. 8.19 Dig mal stang Gura Lotrului L = 1.125 m; S = 6,5 ha Varatica Orasul Brezoi, judetul 1986 81.428.886.634                                                                                                         Valcea26. 8.19 Dig mal drept Gura Lotrului L = 5.300 m; S = 22 ha Corbu, Proieni Orasul Brezoi, judetul 1986 153.818.900.730                                                                                                         Valcea27. 8.19 Dig mal stang Turnu L = 343 m; S = 3,5 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 43.020.216.996                                                                                                         judetul Valcea28. 8.19 Dig mal drept Turnu S = 3 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 21.260.640.423                                                                                                         judetul Valcea29. 8.19 Dig mal stang Calimanesti L = 1.369 m; S = 7 ha Jiblea Veche Orasul Calimanesti, 1981 57.063.427.057                                                                                                         judetul Valcea30. 8.19 Dig mal drept Calimanesti L = 2.196 m; S = 10,5 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1981 116.286.563.628                                                                                                         judetul Valcea31. 8.19 Dig mal stang Daesti L = 1.980 m; S = 11 ha Sambotin Comuna Daesti, 1976 47.758.277.447                                                                                                         judetul Valcea32. 8.19 Dig mal drept Daesti L = 1.200 m; S = 8 ha Gura Vaii Comuna Daesti, 1976 19.080.170.492                                                                                                         judetul Valcea33. 8.19 Dig mal stang Vladesti L = 1.443 m; S = 7,5 ha Vladesti Comuna Vladesti, 1983 15.254.111.247                                                                                                         judetul Valcea34. 8.19 Dig mal drept Vladesti L = 154 m; S = 1,2 ha Priporu Comuna Vladesti, 1983 1.693.713.274                                                                                                         judetul Valcea35. 8.19 Dig mal stang Raureni L = 5.453 m; S = 35 ha Goranu, Budesti Comuna Stolniceni, 1981 3.626.879.757                                                                                                         judetul Valcea36. 8.19 Dig mal drept Raureni L = 6.335 m; S = 39 ha Ramnicu Valcea Comuna Stolniceni, 1981 25.677.057.242                                                                                                         judetul Valcea37. 8.19 Dig mal stang Govora L = 672 m; S = 4,8 ha Bercioiu Comuna Mihailesti, 1975 12.689.033.474                                                                                                         judetul Valcea38. 8.19 Dig mal drept Govora L = 3.028 m; S = 15,5 ha Stuparei Comuna Mihailesti, 1975 28.899.483.554                                                                                                         judetul Valcea39. 8.19 Dig mal stang Babeni L = 7.573 m; S = 75 ha Bratia din Vale, Ostroveni Comuna Babeni, 1978 59.370.166.917                                                                                                         judetul Valcea40. 8.19 Dig mal drept Babeni L = 11.517 m; S = 115 ha Tatareni, Bonciu, Comuna Babeni, 1978 84.295.440.661                                                                              Valea Mare judetul Valcea41. 8.19 Dig mal stang Ionesti L = 4.259 m; S = 45 ha Teiul, Nicolaesti Olanu Comuna Ionesti, 1978 71.857.025.604                                                                                                         judetul Valcea42. 8.19 Dig mal drept Ionesti L = 15.675 m; S = 150 ha Marcea, Prodanesti, Comuna Ionesti, 1978 77.579.031.281                                                                              Ionesti judetul Valcea43. 8.19 Dig mal stang Zavideni L = 7.200 m; S = 75 ha Dragoiesti, Buciumeni Comuna Orlesti, 1983 99.690.114.725                                                                                                         judetul Valcea44. 8.19 Dig mal drept Zavideni L = 9.750 m; S = 98 ha Fiscalia, Scaiosi, Auresti Comuna Orlesti, 1979 101.423.339.433                                                                                                         judetul Valcea45. 8.19 Dig mal stang Dragasani L = 8.100 m; S = 85 ha Campu Mare, Vulturesti Orasul Dragasani, 1980 139.934.605.361                                                                                                         judetul Valcea46. 8.19 Dig mal drept Dragasani L = 11.200 m; S = 120 ha Prundeni, Calina, Orasul Dragasani, 1980 162.858.982.237                                                                              Dragasani judetul Valcea47. 8.19 Dig mal stang Strejesti L = 6.360 m; S = 32 ha Poganu, Cucuieti, Deleni Comuna 1983 43.841.118.782                                                                                                         Strejesti, judetul Olt48. 8.19 Dig mal drept Strejesti L = 19.440 m; Zlatarei, Voicesti, Comuna Strejesti, 1979 312.535.412.148                                                    S = 137,26 ha Tomeni, Greci judetul Olt49. 8.19 Dig mal stang Arcesti L = 10.730 m; Teslui, Curtisoara Comuna Plesoiu, 1980 171.859.887.386                                                    S = 71,715 ha judetul Olt50. 8.19 Dig mal drept Arcesti L = 10.410 m; Colibasi, Plesoiu, Comuna Plesoiu, 1980 159.174.152.459                                                    S = 69,102 ha Arcesti, Cotu judetul Olt51. 8.19 Dig mal stang Slatina L = 8.466 m; Slatina Comuna Slatioara, 1981 88.739.974.087                                                    S = 41,460 ha judetul Olt52. 8.19 Dig mal drept Slatina L = 7.400 m; Salcia, Slatioara Comuna Slatioara, 1981 79.305.257.804                                                    S = 36,260 ha judetul Olt53. 8.19 Dig mal stang Ipotesti L = 14.600 m; Ulmi, Ipotesti Comuna Coteana, 1986 647.441.510.004                                                    S = 123 ha judetul Olt54. 8.19 Dig mal drept Ipotesti L = 15.260 m; Coteana Comuna Coteana, 1986 653.900.833.189                                                    S = 88,45 ha judetul Olt55. 8.19 Dig mal stang Draganesti L = 12.441 m; Maruntei, Comani Orasul Draganesti, 1987 514.629.282.972                                                    S = 106,14 ha judetul Valcea56. 8.19 Dig mal drept Draganesti L = 28.739 m; Cioroiu, Draganesti, Satul Draganesti, 1987 953.296.246.893                                                    S = 155,76 ha Farcasele judetul Valcea57. 8.19 Dig mal stang Frunzaru L = 16.087 m; Pestea, Berindei, Comuna Sprancenata, 1988 459.566.541.411                                                    S = 116,08 ha Frunzaru judetul Olt58. 8.19 Dig mal drept Frunzaru L = 22.084 m; Stoenesti, Gostavatu Comuna Sprancenata, 1988 527.789.321.565                                                    S = 142,77 ha judetul Olt59. 8.19 Dig mal stang Rusanesti L = 15.450 m; Smardani, Dudu Comuna Cilieni, 679.938.871.328                                                    S = 107,3 ha judetul Olt60. 8.19 Dig mal drept Rusanesti L = 15.258 m; Babiciu, Scarisoara, Comuna Cilieni, 1989 729.561.822.929                                                    S = 108,15 ha Rusanesti judetul Olt61. 8.19 Dig mal stang Izbiceni S = 82,173 ha Tia Mare, Izbiceni Comuna Izbiceni, NERECEPTIONAT                                                                                                         judetul Olt62. 8.19 Dig mal drept Izbiceni S = 86,87 ha Cilieni, Tia Mare, Comuna Izbiceni, NERECEPTIONAT                                                                              Izbiceni judetul Olt63. 8.19 Diguri si alte constructii Curtea de S = 0,025 ha Municipiul Curtea de 1972 12.920.352.245            Arges Arges, judetul Arges64. 8.19 Diguri Acumulare Zigoneni L Dig. stang = 2.375 m; Comuna Baiculesti, 1973 110.781.447.755                                                    L Dig drept = 412 m; judetul Arges                                                    S = 12,9675 ha65. 8.19 Diguri UHE Ostrovul Mic L stang = 1.909 m; Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 234.964.200.000                                                    L DR. = 1.856 m; judetul Hunedoara                                                    S = 30,7511 ha66. 8.19 Diguri UHE Paclisa L stang = 2.340 m; Santamaria-Orlea Comuna Santamaria- 1988 191.632.600.000                                                    L DR. = 1.205 m; Orlea, judetul                                                    S = 16,2488 ha Hunedoara67. 8.19 Diguri UHE Hateg L ST. = 2.650 m; Santamaria-Orlea Comuna 1990 252.758.900.000                                                    L DR. 1.442 m; Santamaria-Orlea,                                                    S Dig mal stang judetul Hunedoara                                                    = 13,14 ha;                                                    S Dig mal drept = 5,05 ha68. 8.19 Diguri de consolidare L = 500 m; S = 0,1 ha Gilau Comuna Gilau, judetul 1986 1.171.401.981            in albia raului Somesul Mic Cluj            aval de centrala Gilau I69. 8.19 Diguri mal drept si stang L = 1.816 m; S = 1,8 ha Floresti Comuna Floresti, 1986 35.101.427.147            la Acumularea Floresti II judetul Cluj70. 8.19 Diguri de protectie la MHC Cluj L = 210 m; S = 0,063 ha Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, 1996 296.687.576            lin Albia minora a Somesului judetul Cluj71. 8.19 Digurile Acumularii Lugasu L = 15,65 km; Tetchea, Chistag, Alesd, Comuna Lugasu de Jos, 1996 29.093.297.179                                                    S = 117,5 ha Lugasu de Jos judetul Bihor72. 8.19 Digurile Acumularii Tileagd L = 15.100 m; Uileacu de Cris, Urvind, Comuna Tileagd, satul 1989 689.650.086.117                                                    S = 97,5 ha Telechiu, Tileagd Uileacu de Cris,                                                                                                         judetul Bihor73. 8.19 Dig pentru lac acumulare Chemp L ST. = 490 m; Consiliul popular Comuna Poenarii 1999 1.937.400.000            Schitu Golesti L DR. = 482 m; al Municipiului Campulung, de Muscel, judetul                                                    S = 11,7 ha Consiliul popular Arges                                                                              al Comunei Poenarii                                                                              de Muscel74. 8.19 Dig mal stang Ramnicu Valcea Lespezi, Ramnicu Valcea Municipiul Ramnicu NERECEPTIONAT                                                                                                         Valcea, judetul Valcea75. 8.19 Dig mal drept Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea Municipiul Ramnicu NERECEPTIONAT                                                                                                         Valcea, judetul Valcea                                                                        C. Baraje 1. 8.18.01 Baraj Gura Golumbului H = 10 m, NNR = 418 m Anina Poneasa, judetul 1986 48.980.900.000                                                                                                         Caras-Severin 2. 8.18.01 Barajul Poiana Marului H = 125 m, Otelu Rosu, Caransebes Satul Maru, 1993 164.302.100.000                                                    S = 155,886 ha judetul Caras-Severin 3. 8.18.01 Barajul Herculane H = 26 m, S = 0,7377 ha Baile Herculane Baile Herculane, 1998 2.383.700.000                                                                                                         judetul Caras-Severin 4. 8.18.01 Baraj deversor Candesti H = 26 m, S = 0,2 ha Berca, Vernesti Candesti, judetul Neamt 1989 93.356.300.000 5. 8.18.01 Baraj de greutate Izvorul Muntelui H = 127 m, S = 4,35 ha DN 15, Raul Bistrita Bicaz, judetul Neamt 1960 972.462.394.732 6. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 28 m, S = 0,0720 ha Romsilva, Raul Bistrita Comuna Pangarati, 1964 36.785.056.429            Pangarati judetul Neamt 7. 8.18.01 Baraj cu acumulare H = 27 m, Comuna Pangarati, Comuna Viisoara, 1966 30.139.435.459            permanenta Vaduri S = 0,0737 ha Raul Bistrita judetul Neamt 8. 8.18.01 Baraj cu acumulare H = 22,5 m, Romgaz, Raul Bistrita Piatra-Neamt, 1964 58.688.050.009            permanenta Piatra-Neamt S = 0,1345 ha judetul Neamt 9. 8.18.01 Baraj mobil cu stavila H = 10,5 m, Pergodur, Raul Bistrita Piatra-Neamt, 1962 29.695.531.009            segment reconstructia S = 0,1703 ha judetul Neamt10. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 20 m, Buhusi, comuna Blagesti Comuna Racova, 1965 79.833.892.459            Racova S = 0,2060 ha judetul Bacau11. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 19 m, Garleni Comuna Garleni, 1965 37.758.942.199            Garleni S = 0,1211 ha judetul Bacau12. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 20,20 m, Hemeius, Comuna Hemeius, 1966 51.948.437.659            Lilieci S = 0,1288 ha comuna Beresti-Bistrita judetul Bacau13. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 18 m, Bacau, Pod de 85 Bacau, judetul Bacau 1966 63.252.540.229            Bacau S = 0,1289 ha14. 8.18.01 Baraj de greutate H = 24 m, Tamasi, satul Galbeni Comuna Nicolae 1988 638.215.859.609            din beton cu pile Galbeni S = 0,5410 ha Balcescu, judetul Bacau15. 8.18.01 Baraj de greutate H = 29 m, Tamrasti, Raul Siret Comuna Sascut, 1986 1.157.903.215.269            din beton cu pile Beresti S = 0,4886 ha judetul Bacau16. 8.18.01 Baraj de greutate H = 21,5 m, Padureni, Raul Siret Marasesti, judetul 1993 273.575.075.289            din beton cu pile Calimanesti S = 0,5375 ha Vrancea17. 8.18.01 Baraj de greutate H = 29 m, Pancesti, satul Rastoaca Comuna Racaciuni, 1985 867.105.169.649            din beton cu pile Racaciuni S = 0,5036 ha judetul Bacau18. 8.18.01 Baraj Obrejii de Capalna H = 46 m, S = 0,36 ha Capalna Capalna, judetul Alba 1987 103.124.331.84619. 8.18.01 Baraj Tau H = 78 m, S = 1 ha Sugag Sugag, judetul Alba 1985 216.077.388.38120. 8.18.01 Baraj Oasa H = 91 m, S = 8 ha Oasa judetul Alba 1980 577.627.430.72521. 8.18.01 Baraj Petresti H = 10 m, S = 0,4 ha Petresti Petresti, judetul Alba 1983 66.919.249.04822. 8.18.01 Baraj Fantanele H = 92 m, S = 10,80 ha Belis Comuna Belis, judetul 1977 428.437.019.850                                                                                                         Cluj23. 8.18.01 Baraj Tarnita H = 92 m, Colonia Tarnita, Comuna Gilau, judetul 1974 230.008.301.288                                                    S = 0,2784 ha DJ 107 Gilau-Mariselu Cluj24. 8.18.01 Baraj Somesul Cald H = 34 m, Somesul Cald, Comuna Gilau, judetul 1983 88.205.690.233                                                    S = 0,1430 ha DJ 107 C Gilau-Mariselu Cluj25. 8.18.01 Baraj Floresti II H = 10 m, Floresti Comuna Floresti, 1986 12.786.792.638                                                    S = 0,1225 ha judetul Cluj26. 8.18.01 Praguri din beton la MHC Cluj I H = 1,5 m, Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, 1996 88.143.591            in albia Somesului Mic S = 0,0275 ha judetul Cluj27. 8.18.01 Baraj Dragan H = 120 m, Colonia Floroiu, Comuna Poieni, 1985 1.044.546.363.195                                                    S = 11,872 ha Lunca Visagului judetul Cluj28. 8.18.01 Baraj Lugasu H = 37 m, Lugasu de Jos, Tetchea Lugasu de Jos, 1996 4.546.788.433                                                    S = 0,1825 ha judetul Bihor29. 8.18.01 Baraj Tileagd H = 37,5 m, Tileagd, Uileacu de Cris Tileagd, judetul Bihor 1989 97.080.100.772                                                    S = 0,1825 ha30. 8.18.01 Baraj Vadeni H = 26,6 m, Targu Jiu Municipiul Targu Jiu 1992 94.723.100.000                                                    S = 0,66 ha31. 8.18.01 Baraj Targu Jiu H = 15,5 m, Targu Jiu Municipiul Targu Jiu 1999 35.764.900.000                                                    S = 0,72 ha32. 8.18.01 Baraj Tismana aval H = 21,6 m, Tismana Localitatea Tismana 1985 120.919.100.000                                                    S = 0,084 ha33. 8.18.01 Baraj Vija H = 65,3 m, Pestisani Localitatea Pestisani 1987 256.386.300.000                                                    S = 0,205 ha34. 8.18.01 Baraj Motru H = 47 m, Amonte Sat Closani Pades 1973 131.875.500.000                                                    S = 2,196 ha35. 8.18.01 Baraj Cerna H = 110,53 m, Cerna Pades 1979 495.626.000.000                                                    S = 5,820 ha36. 8.18.01 Baraj deversor S.H. H = 50 m, Barajul iugoslav Gura Vaii, 1971 498.455.356.186            Portile de Fier I S = 1,635 ha si centrala romana Drobeta-Turnu Severin37. 8.18.01 Baraj nedeversor H = 51,5 m, Ecluza romana si mal Gura Vaii, 1971 9.877.790.329                                                    S = 1,118 ha Drobeta-Turnu Severin38. 8.18.01 Baraj deversor Gogosu H = 29,5 m, Baraj nedeversor de Comuna Gogosu, 1994 40.470.234.416            (S.H. Portile de Fier II) S = 0,681 ha pamant, mal stang si judetul Mehedinti                                                                              Baraj nedeversor de                                                                              pamant, Centrala                                                                              suplimentara39. 8.18.01 Baraj de pamant nedeversor H = 43,5 m, Mal stang si mal Comuna Gogosu, 1984 334.093.193.550                                                    S = 1,861 ha drept Centrala judetul Mehedinti                                                                              suplimentara Gogosu40. 8.18.01 Baraj deversor de greutate H = 60,52 m, Teritoriul iugoslav Comuna Gogosu, 1984 1.523.176.425.519            SH Portile de Fier II S = 1,666 ha judetul Mehedinti41. 8.18.01 Baraj Vidra H = 121,5 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1972 424.951.648.285                                                    S = 10,34 ha judetul Valcea42. 8.18.01 Baraj Petrimanu H = 50 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Malaia, 1977 42.041.877.663                                                    S = 0,296 ha judetul Valcea43. 8.18.01 Baraj Galbenu H = 60 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Malaia, 1975 51.440.121.312                                                    S = 0,172 ha judetul Valcea44. 8.18.01 Baraj Jidoaia H = 50 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 31.551.030.599                                                    S = 0,169 ha judetul Valcea45. 8.18.01 Baraj Balindru H = 42 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1979 14.807.714.470                                                    S = 0,1135 ha judetul Valcea46. 8.18.01 Baraj Malaia H = 29,5 m, Malaia DN 7A Comuna Malaia, 1978 40.607.463.335                                                    S = 0,707 ha judetul Valcea47. 8.18.01 Baraj Bradisor H = 62 m, DN 7A - DN 7A Comuna Malaia, 1982 187.619.922.304                                                    S = 0,784 ha judetul Valcea48. 8.18.01 Baraj Voila H = 20 m, Dridif, Cincisor Comuna Voila, 1989 134.251.801.695                                                    S = 0,204 ha judetul Brasov49. 8.18.01 Baraj Vistea H = 20 m, Vistea, Rucar Comuna Vistea de Jos, 1989 136.845.308.331                                                    S = 0,204 ha judetul Brasov50. 8.18.01 Baraj Arpasu H = 20 m, Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 160.725.063.307                                                    S = 0,204 ha Noul Roman judetul Sibiu51. 8.18.01 Baraj Scoreiu H = 23 m, Scoreiu, Colun Comuna Porumbacu de 1992 89.149.741.078                                                    S = 0,204 ha Jos, judetul Sibiu52. 8.18.01 Baraj Avrig H = 23 m, Avrig, Sacadate Orasul Avrig, judetul NERECEPTIONAT                                                    S = 0,204 ha Sibiu53. 8.18.01 Baraj Gura Lotrului H = 26 m, Varatica, DN 7 Orasul Brezoi, 1986 323.803.797.278                                                    S = 0,68 ha judetul Valcea54. 8.18.01 Baraj Turnu H = 44 m, DJ 703 L, DN 7 Orasul Calimanesti, 1982 191.378.360.606                                                    S = 0,71 ha judetul Valcea55. 8.18.01 Baraj Calimanesti H = 29 m, Jiblea, DJ 703 G Orasul Calimanesti, 1981 151.564.120.417                                                    S = 0,98 ha judetul Valcea56. 8.18.01 Baraj Daesti H = 29 m, DC 18, DN 7 Comuna Daesti, 1976 124.307.545.452                                                    S = 0,68 ha judetul Valcea57. 8.18.01 Baraj Ramnicu Valcea H = 34 m, Lespezi, DN 7 Ramnicu Valcea, 1974 150.510.189.826                                                    S = 0,70 ha judetul Valcea58. 8.18.01 Baraj Vladesti H = 18 m, Vladesti, Priporu Comuna Vladesti, 1983 24.897.793.175                                                    S = 0,28 ha judetul Valcea59. 8.18.01 Baraj Raureni H = 29 m, Budesti, DN 67 Comuna Stolniceni, 1977 282.475.131.460                                                    S = 0,82 ha judetul Valcea60. 8.18.01 Baraj Govora H = 26 m, Budesti, Stuparei Comuna Mihailesti, 1975 128.032.764.137                                                    S = 0,6 ha judetul Valcea61. 8.18.01 Baraj Babeni H = 33 m, Galicea, DJ 676 A Comuna Babeni, 1978 70.309.042.929                                                    S = 0,78 ha judetul Valcea62. 8.18.01 Baraj Ionesti H = 34 m, Olanu, DJ 648 Comuna Ionesti, 1978 73.808.665.429                                                    S = 1,41 ha judetul Valcea63. 8.18.01 Baraj Zavideni H = 30 m, Galicea, Auresti Comuna Orlesti, 1979 123.167.565.239                                                    S = 1,05 ha judetul Valcea64. 8.18.01 Baraj Dragasani H = 32 m, DJ 648 A, Verguleasa Orasul Dragasani, 1980 116.721.019.097                                                    S = 1,05 ha judetul Valcea65. 8.18.01 Baraj Strejesti H = 33 m, Mosteni, Marmura Comuna Strejesti, 1979 109.947.773.247                                                    S = 0,439 ha judetul Olt66. 8.18.01 Baraj Arcesti H = 31 m, Proaspeti, Salcia Comuna Plesoiu, 1980 104.189.332.975                                                    S = 0,3222 ha judetul Olt67. 8.18.01 Baraj Slatina H = 26 m, Milcovu din Vale, Comuna Slatioara, 1981 98.875.180.602                                                    S = 0,444 ha Slatioara judetul Olt68. 8.18.01 Baraj Ipotesti H = 31 m, Coteana, Cioroiu Comuna Coteana, 1986 227.696.369.946                                                    S = 0,409 ha judetul Olt69. 8.18.01 Baraj Draganesti H = 34 m, Draganesti-Olt, Orasul Draganesti-Olt, 1987 171.810.396.935                                                    S = 0,409 ha Farcasele judetul Olt70. 8.18.01 Baraj Frunzaru H = 30 m, Frunzaru, Babiciu Comuna Sprancenata, 1988 216.231.683.242                                                    S = 0,409 ha judetul Olt71. 8.18.01 Baraj Rusanesti H = 29 m, PD. Vladeanca, Comuna Cilieni, 1989 185.118.197.517                                                    S = 0,409 ha Rusanesti judetul Olt72. 8.18.01 Baraj Izbiceni H = 27 m, PD. Giuvarasti, Izbiceni Comuna Izbiceni, 1998 2.537.578.112                                                    S = 0,409 ha judetul Olt73. 8.18.01 Baraj Vidraru H = 166,6 m, Romsilva Comuna Arefu, 1966 389.952.456.043                                                    S = 0,7675 ha Capataneni, judetul                                                                                                         Arges74. 8.18.01 Baraj Cumpana H = 33 m, Romsilva Comuna Arefu, 1968 14.079.679.868                                                    S = 0,0928 ha Capataneni, judetul                                                                                                         Arges75. 8.18.01 Baraj Valsan H = 25 m, Romsilva Comuna Bradet, 1969 11.426.135.967                                                    S = 0,0928 ha judetul Arges76. 8.18.01 Baraj Oesti S = 0,0819 ha Particulari Comuna Corbeni, Oesti, 1967 46.872.851.447                                                                                                         judetul Arges77. 8.18.01 Baraj Cerbureni S = 0,0819 ha Particulari Comuna Valea Iasului, 1968 30.398.305.707                                                                                                         Cerbureni, judetul                                                                                                         Arges78. 8.18.01 Baraj Curtea de Arges S = 0,1631 ha Primaria Municipiului Municipiul Curtea de 1971 25.983.190.281                                                                              Curtea de Arges Arges, judetul Arges79. 8.18.01 Baraj Zigoneni S = 0,0673 ha Particulari Comuna Baiculesti, 1973 22.106.880.687                                                                                                         Zigoneni, judetul Arges80. 8.18.01 Baraj Gura Apelor H = 174 m, Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1976 1.122.457.900.000                                                    S = 3,0508 ha judetul Hunedoara81. 8.18.01 Baraj UHE Ostrovul Mic H = 32,5 m, Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 78.440.350.000                                                    S = 1,883 ha judetul Hunedoara82. 8.18.01 Baraj UHE Paclisa H = 32,5 m, Santamaria-Orlea Comuna 1988 117.527.200.000                                                    S = 0,2 ha Santamaria-Orlea,                                                                                                         judetul Hunedoara83. 8.18.01 Baraj UHE Hateg H = 32,5 m, Santamaria-Orlea Comuna 1988 156.136.750.000                                                    S = 0,2 ha Santamaria-Orlea,                                                                                                         judetul Hunedoara84. 8.18.01 Baraj Descarcator - Consiliul Popular al Comuna Poenarii 1999 4.484.200.000            Chemp Schitu-Golesti Municipiului Campulung de                                                                              Muscel, judetul Arges                                                                              Muscel, Consiliul Popular                                                                              al Comunei Poenarii de                                                                              Muscel                                                                 D. Lacuri de acumulare 1. 8.18.01 Lacul Maru V = 28,36 milioane m3, Otelu Rosu Satul Maru, 1993 -                                                    S = 116,96 ha judetul Caras-Severin 2. 8.18.01 Lacul Gura Golumbului V = 28,36 milioane m3 Anina Poneasca, 1986 -                                                                                                         judetul Caras-Severin 3. 8.18.01 Lacul Herculane V = 14,725 milioane m3, Baile Herculane Herculane, 1998 -                                                    S = 77,9 ha judetul Caras-Severin 4. 8.18.01 Lacul Zervesti V = 1,156 milioane m3, Caransebes Satul Zervesti, 1998 -                                                    S = 21,83 ha judetul Caras-Severin 5. 8.18.01 Lacul de acumulare Candesti V = 3,5 milioane m3, Berca, Vernesti Candesti, judetul Neamt 1989 -                                                    S = 61,5 ha 6. 8.18.01 Lacul de acumulare Izvorul Muntelui V = 1.140 milioane m3, DN 15, Romsilva Bicaz, judetul Neamt 1960 -                                                    S = 3.100 ha 7. 8.18.01 Lacul deacumulare Pangarati V = 3,43 milioane m3, DN 15, Romsilva Comuna Pangarati, 1964 -                                                    S = 153 ha judetul Neamt 8. 8.18.01 Lacul de acumulare Vaduri V = 4,43 milioane m3, Pangarati, Viisoara Comuna Viisoara, 1966 -                                                    S = 90 ha judetul Neamt 9. 8.18.01 Lacul de acumulare Piatra-Neamt V = 7,25 milioane m3, Drum comunal, Piatra-Neamt, 1964 -                                                    S = 240 ha Poligon auto judetul Neamt10. 8.18.01 Lacul Reconstructia V = 0,392 milioane m3, Drum comunal, Piatra-Neamt, 1962 -                                                    S = 16,3 ha CF P.N. Bacau judetul Neamt11. 8.18.01 Lacul de acumulare Racova V = 4,37 milioane m3, Blagesti, Buhusi Comuna Racova, 1965 -                                                    S = 273 ha judetul Bacau12. 8.18.01 Lacul de acumulare Garleni V = 1 milion mc, Garleni Comuna Garleni, 1965 -                                                    S = 233,5 ha judetul Bacau13. 8.18.01 Lacul de acumulare Lilieci V = 6,6 milioane m3, Hemeius, Beresti-Bistrita Comuna Hemeius, 1966 -                                                    S = 262 ha judetul Bacau14. 8.18.01 Lacul de acumulare Bacau V = 4,55 milioane m3, Bacau, Pod D.E. 85 Bacau, judetul Bacau 1966 -                                                    S = 202,4 ha15. 8.18.01 Lacul de acumulare Galbeni V = 25,5 milioane m3, N. Balcescu, Tamasi Comuna N. Balcescu, 1988 -                                                    S = 1.140 ha judetul Bacau16. 8.18.01 Lacul de acumulare Racaciuni V = 75 milioane m3, Racaciuni, Pancesti, Comuna Racaciuni, 1985 -                                                    S = 2.000 ha Horgesti judetul Bacau17. 8.18.01 Lacul de acumulare Beresti V = 75 milioane m3, Sascut, Tatarasti, Comuna Sascut, 1986 -                                                    S = 1.780 ha Corbasca judetul Bacau18. 8.18.01 Lacul de acumulare Calimanesti V = 3 milioane m3, Canal Siret-Bragan, Marasesti, judetul 1993 -                                                    S = 740 ha Nicoresti, Pufesti Vrancea19. 8.18.01 Lacul de acumulare Obrejii de Capalna V = 3,92 milioane m3, Capalna Capalna, judetul Alba 1987 -                                                    S = 34,815 ha20. 8.18.01 Lacul de acumulare Tau V = 21,3 milioane m3, Sugag Sugag, judetul Alba 1985 -                                                    S = 80 ha21. 8.18.01 Lacul de acumulare Oasa V = 136,226 milioane m3, Oasa judetul Alba 1980 -                                                    S = 446,03 ha22. 8.18.01 Lacul de acumulare Petresti V = 1,35 milioane m3, Petresti Petresti, judetul Alba 1983 -                                                    S = 31,6 ha23. 8.18.01 Acumularea Fantanele VBRUT = 220 milioane m3, Belis, Balcesti, Giurcuta Comuna Belis, 1977 -                                                    S = 813,81 ha de Jos, Dealu Botii, judetul Cluj                                                                              Giurcuta de Sus24. 8.18.01 Lacul de acumulare Vidra VBRUT: 340 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa 1972 -                                                    NNR = 1.289 mDm; judetul Valcea                                                    S = 1.240 ha25. 8.18.01 Lacul de acumulare Petrimanu VBRUT = 2,5 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Malaia, 1977 -                                                    NNR = 1.130 mDm; judetul Valcea                                                    S = 17,2 ha26. 8.18.01 Lacul de acumulare Galbenu VBRUT = 2,8 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Malaia, 1975 -                                                    NNR = 1.304 mDm; judetul Valcea                                                    S = 16,88 ha27. 8.18.01 Lacul de acumulare Jidoaia VBRUT = 0,48 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 -                                                    NNR = 1.180 mDm; judetul Valcea                                                    S = 4 ha28. 8.18.01 Lacul de acumulare Balindru VBRUT = 0,84 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1979 -                                                    NNR = 1.030 mDm; judetul Valcea                                                    S = 6 ha29. 8.18.01 Lacul de acumulare Malaia VBRUT = 3,44 milioane m3; Malaia, DN 7A Comuna Malaia, 1978 -                                                    NNR = 480 mDm; judetul Valcea                                                    S = 47 ha30. 8.18.01 Lacul de acumulare Bradisor VBRUT = 39 milioane m3; DN 7A Comuna Malaia, 1982 -                                                    NNR = 425 mDm; judetul Valcea                                                    S = 130 ha31. 8.18.01 Lacul de acumulare Voila VBRUT = 12,25 milioane Dridif, Beclean, Comuna Voila, 1989 -                                                    m3; NNR = 423,5 mDm; Fagaras, Cincisor judetul Brasov                                                    S = 415 ha32. 8.18.01 Lacul de acumulare Vistea VBRUT = 4,25 milioane m3; Oltet, Sambata de Jos, Comuna Vistea de Jos, 1989 -                                                    NNR = 413,5 mDm; Rucar judetul Brasov                                                    S = 192 ha33. 8.18.01 Lacul de acumulare Arpasu VBRUT = 7,35 milioane m3; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 -                                                    NNR = 403,5 mDm; Ucea de Sus judetul Sibiu                                                    S = 255 ha34. 8.18.01 Lacul de acumulare Scoreiu VBRUT = 6,1 milioane m3; Scoreiu, Carta, Colun Comuna Porumbacu de 1992 -                                                    NNR = 393,5 mDm; Jos, judetul Sibiu                                                    S = 215 ha35 8.18.01 Lacul de acumulare Avrig VBRUT = 10,8 milioane m3; Avrig, Orasul Avrig, Nereceptionat                                                    NNR = 383,5 mDm; Porumbacu de Jos, judetul Sibiu                                                    S = 330 ha Sacadate36. 8.18.01 Lacul de acumulare Gura Lotrului VBRUT = 8,2 milioane m3; Varatica, Corbu, Orasul Brezoi, 1986 -                                                    NNR = 310 mDm; Proieni judetul Valcea                                                    S = 175 ha37. 8.18.01 Lacul de acumulare Turnu VBRUT = 13 milioane m3; Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 -                                                    NNR = 300 mDm; judetul Valcea                                                    S = 154 ha38. 8.18.01 Lacul de acumulare Calimanesti VBRUT = 4,6 milioane m3; Jiblea, Calimanesti Orasul Calimanesti, 1981 -                                                    NNR = 276 mDm; judetul Valcea                                                    S = 88,2 ha39. 8.18.01 Lacul de acumulare Daesti VBRUT = 11,2 milioane m3; Sambotin, Gura Vaii Comuna Daesti, 1976 -                                                    NNR = 261,5 mDm; judetul Valcea                                                    S = 209 ha40. 8.18.01 Lacul de acumulare Ramnicu Valcea VBRUT = 19 milioane m3; Lespezi, Orasul Ramnicu Valcea, 1974 -                                                    NNR = 248 mDm; Ramnicu Valcea judetul Valcea                                                    S = 348 ha41. 8.18.01 Lacul de acumulare Vladesti VBRUT = 0,89 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1983 -                                                    NNR = 290 mDm; judetul Valcea                                                    S = 27,47 ha42. 8.18.01 Lacul de acumulare Raureni VBRUT = 7,3 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 -                                                    NNR = 231,5 mDm; judetul Valcea                                                    S = 191,5 ha43. 8.18.01 Lacul de acumulare Govora VBRUT = 18,5 milioane m3; Malaia, DN 7A Comuna Malaia, 1975 -                                                    NNR = 213,5 mDm; judetul Valcea                                                    S = 538 ha44. 8.18.01 Lacul de acumulare Babeni VBRUT = 59,69 milioane DN 7A Comuna Malaia, 1978 -                                                    m3; NNR = 198 mDm; judetul Valcea                                                    S = 936 ha45. 8.18.01 Lacul de acumulare Ionesti VBRUT = 24,9 milioane m3; Dridif, Beclean, Comuna Voila, 1978 -                                                    NNR = 184 mDm; Fagaras, Cincisor judetul Brasov                                                    S = 509 ha46. 8.18.01 Lacul de acumulare Zavideni VBRUT = 50 milioane m3; Oltet, Sambata de Jos, Comuna Vistea de Jos, 1979 -                                                    NNR = 170 mDm; Rucar judetul Brasov                                                    S = 965 ha47. 8.18.01 Lacul de acumulare Dragasani VBRUT = 40 milioane m3; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1980 -                                                    NNR = 156 mDm; Ucea de Sus judetul Sibiu                                                    S = 950 ha48. 8.18.01 Lacul de acumulare Strejesti VBRUT = 225 milioane m3; Scoreiu, Carta, Colun Comuna Porumbacu de 1979 -                                                    NNR = 140 mDm; Jos, judetul Sibiu                                                    S = 2.378 ha49. 8.18.01 Lacul de acumulare Arcesti VBRUT = 43,4 milioane m3; Avrig, Orasul Avrig, 1980 -                                                    NNR = 122 mDm; Porumbacu de Jos, judetul Sibiu                                                    S = 950 ha Sacadate50. 8.18.01 Lacul de acumulare Slatina VBRUT = 19,2 milioane m3; Varatica, Corbu, Orasul Brezoi, 1981 -                                                    NNR = 108 mDm; Proieni judetul Valcea                                                    S = 645 ha51. 8.18.01 Lacul de acumulare Ipotesti VBRUT = 110 milioane m3; Calimanesti Orasul Calimanesti, 1986 -                                                    NNR = 98 mDm; judetul Valcea                                                    S = 1.692,5 ha52. 8.18.01 Lacul de acumulare Draganesti VBRUT = 76 milioane m3; Jiblea Veche, Orasul Calimanesti, 1987 -                                                    NNR = 84,5 mDm; Calimanesti judetul Valcea                                                    S = 1.095 ha53. 8.18.01 Lacul de acumulare Frunzaru VBRUT = 96 milioane m3; Sambotin, Gura Vaii Comuna Daesti, 1988                                                    NNR = 71 mDm; judetul Valcea                                                    S = 1.280 ha54. 8.18.01 Lacul de acumulare Rusanesti VBRUT = 78 milioane m3; Lespezi, Orasul Ramnicu Valcea, 1989 -                                                    NNR = 57,5 mDm; Ramnicu Valcea judetul Valcea                                                    S = 1.100,5 ha55. 8.18.01 Lacul de acumulare Izbiceni VBRUT = 45 milioane m3; PD. Tia Mare, Comuna Izbiceni, 1998 -                                                    NNR = 57,5 mDm; PD. Izbiceni, Cilieni, judetul Olt                                                    S = 1.095 ha Tia Mare, Izbiceni56. 8.18.01 Acumularea Vidraru VBRUT = 450,62 milioane Romsilva Comuna Arefu 1966 -                                                    m3; NNR = 830 mDm;                                                    S = 870 ha57. 8.18.01 Acumularea Cumpana VBRUT = 0,288 milioane Romsilva Comuna Arefu 1968 -                                                    m3; NNR = 921 mDm;                                                    S = 82,9 ha58. 8.18.01 Acumularea Valsan VBRUT = 0,171 milioane Romsilva Comuna Nucsoara 1969 -                                                    m3; NNR = 954,5 mDM;                                                    S = 3,73 ha59. 8.18.01 Acumularea Oesti VBRUT = 1,77 milioane m3; Romsilva Comuna Oesti 1967 -                                                    S = 42,16 ha60. 8.18.01 Acumularea Cerbureni VBRUT = 1,62 milioane m3; Primaria Albesti Comuna Albesti 1968 -                                                    S = 30,14 ha61. 8.18.01 Acumularea Curtea de Arges, VBRUT = 1,05 milioane m3; Primaria Curtea de Arges 1971 -            Arges S = 30,18 ha Curtea de Arges,                                                                              Arges62. 8.18.01 Acumularea Zigopeni VBRUT = 10,35 milioane Primaria Baiculesti Comuna Baiculesti 1972 -                                                    m3; S = 190 ha63. 8.18.01 Acumularea Schitu Golesti VBRUT = 33.000 m3; Consiliul Popular Comuna Poenarii 1999 -                                                    S = 0,45 ha al Municipiului de Muscel,                                                                              Campulung Muscel, judetul Arges                                                                              Consiliul Popular                                                                              al Comunei Poenarii                                                                              de Muscel64. 8.18.01 Acumularea Gura Apelor NNR = 1.072,5 mDm; Rau de Mori Rau de Mori, 1976 -                                                    VTOTAL = 220 milioane m3; judetul Hunedoara                                                    S = 390 ha65. 8.18.01 Acumularea Ostrovul Mic NNR = 465 mDm; Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 -                                                    VTOTAL = 8,52 milioane judetul Hunedoara                                                    m3; S = 89,08 ha66. 8.18.01 Acumularea Paclisa NNR = 390 mDm; Santamaria-Orlea Comuna 1988 -                                                    VTOTAL = 7,8 milioane m3; Santamaria-Orlea,                                                    S = 98,8 ha judetul Hunedoara67. 8.18.01 Acumularea Hateg NNR = 330 mDmD; Santamaria-Orlea Comuna 1990 -                                                    VTOTAL = 12,38 Milioane Santamaria-Orlea,                                                    m3; S = 124,08 ha judetul Hunedoara68. 8.18.01 Lacul de acumulare V = 3.993 milioane m3; - - 1971 -            Portile de Fier I L = 297 km; I = 1,3 km;                                                    NNR = 69,5 mDmA;                                                    S = 196,6403 ha69. 8.18.01 Lacul de acumulare VmAX = 830 milioane m3; - - 1984 -            Portile de Fier II L = 80 km; Imax = 2,4 km;                                                    S = 8.800 ha70. 8.18.01 Lacul Vadeni V = 1,23 milioane m3; Targu Jiu Municipiul Targu Jiu, 1992 -                                                    NNR = 221 mDm; judetul Gorj                                                    S = 104,9 ha71. 8.18.01 Lacul Targu Jiu V = 12,5 milioane m3; Targu Jiu Municipiul Targu Jiu, 1999 -                                                    NNR = 205 mDm; judetul Gorj                                                    S = 21,8 ha72. 8.18.01 Lacul Tismana Aval V = 0,75 milioane m3; Tismana Localitatea Tismana, 1985 -                                                    NNR = 217 mDm; judetul Gorj                                                    S = 24 ha73. 8.18.01 Lacul Vija V = 1,51 milioane m3; Pestisani Localitatea Pestisani, 1987 -                                                    NNR = 546 mDm; judetul Gorj                                                    S = 17 ha74. 8.18.01 Lacul Motru V = 4,8 milioane m3; Amonte Sat Closani Pades, judetul Gorj 1973 -                                                    NNR = 480 mDm;                                                    S = 42 ha75. 8.18.01 Lacul Cerna V = 124 milioane m3; Cerna Pades, judetul Gorj 1979 -                                                    NNR = 685 mDm;                                                    S = 301 ha76. 8.18.01 Acumularea Tarnita NNR = 521,5 mDm; Somesul Cald; Comuna Gilau, 1974 -                                                    VB = 74 milioane m3; Colonia Tarnita judetul Cluj                                                    S = 227,62 ha77. 8.18.01 Acumularea Somesul Cald NNR = 441,5 mDm; Somesul Cald; Comuna Gilau, 1983 -                                                    VB = 7,5 milioane m3; Colonia Tarnita judetul Cluj                                                    S = 105,7006 ha78. 8.18.01 Acumularea Floresti II NNR = 374 mDm; Floresti Comuna Floresti, 1986 -                                                    VB = 0,9 milioane m3; judetul Cluj                                                    S = 40,8565 ha79. 8.18.01 Acumularea Dragan NNR = 851 mDm; Colonia Floroiu; Comuna Poieni, 1985 -                                                    VT = 112 milioane m3; Lunca Visagului; judetul Cluj                                                    S = 318,3426 ha Sebesel80. 8.18.01 Acumularea Lugasu NNR = 220 milioane m3; Lugasu de Jos; Lugasu de Jos, 1996 -                                                    V = 74,5 milioane m3; Tetchea; Alesd; judetul Bihor                                                    S = 512,6406 ha Chistag81. 8.18.01 Acumularea Tileagd NNR = 195 mDm; Tileagd; Uileacu Tileagd, 1989 -                                                    VmAX = 63,6 milioane m3; de Sus; Urvind; judetul Bihor                                                    S = 548,5251 ha Posoloaca; Telechiu82. 8.18.01 Acumularea Strei-Subcetate - Subcetate Comuna Subcetate, Nereceptionat                                                                                                         judetul Hunedoara83. 8.18.01 Acumularea Strei-Bacia - Bacia Comuna Bacia, Nereceptionat                                                                                                         judetul Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-3. SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" - S.A.*Font 7*                                                                                                                                               - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-1. 8.28 Muzeul Tehnic Subsol + parter + Parcul Carol I Str. Candiano-Popescu 1994 1.190.600.209            "Dimitrie Leonida" etaj nr. 2, Bucuresti                                                     Suprafata desfasurata =                                                     6.371 m2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  +  Anexa 9.1CREDITE EXTERNEcontractate sau cu garantia statului pentruCompania Nationala de Electricitate - S.A., existentein derulare la data de 31 mai 2000*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Institutia Obiectul U.M. Valoarea Utilizarea Beneficiarul Garantiicrt. creditului creditoare creditului creditului creditului imprumutului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. FI 1.5387 B.E.I. Retehnologizare Turceni (3+7) EUR 25.000.000,00 25.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             si Rovinari (5+6) 2. RO 3363 B.I.R.D. Retehnologizare Turceni (4+5) USD 23.505.176,09 23.505.176,09 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             si Rovinari (5+6) ELECTRICA                                                                                                              TRANSPORT-DISPECER 3. F 2090 KfW Retehnologizare Turceni (4+5) DEM 115.068.750,00 110.951.359,70 TERMOELECTRICA Garantat de stat 4. RO 3936 B.I.R.D. Reabilitarea si modernizarea USD 110.000.000,00 8.863.101,83 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             sectorului energetic ELECTRICA                                                                                                              TRANSPORT-DISPECER                                                                                                                HIDROELECTRICA 5. RO 365 B.E.R.D. Reabilitarea si modernizarea EUR 78.100.000,00 27.665.860,52 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             sectorului energetic ELECTRICA                                                                                                              TRANSPORT-DISPECER 6. RO 1.8194 B.E.I. Reabilitarea si modernizarea EUR 60.000.000,00 37.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             sectorului energetic ELECTRICA                                                                                                              TRANSPORT-DISPECER 7. MERRILL Plata obligatii financiare USD 135.000.000,00 135.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                   LYNCH externe ELECTRICA                                                                                                              TRANSPORT-DISPECER 8. MERRILL Plata obligatii financiare JPY 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                   LYNCH externe 9. PIL 97/128 LEONIA Conversie cazane CET Iasi I+II USD 7.600.000,00 4.035.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             si CET Suceava I+II de pe lignit                             pe huila10. PIL 97/1 LEONIA Conversie cazane CET Iasi I+II USD 7.600.000,00 5.555.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             si CET Suceava I+II de pe lignit                             pe huila11. PIL 97/14 NORDIK Conversie cazane CET Iasi I+II USD 15.200.000,00 7.890.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                 INVESTMENT si CET Suceava I+II de pe lignit                    BANK pe huila12. CITIBANK Reparatie capitala cu CHF 27.700.000,00 1.153.820,00 HIDROELECTRICA Garantat de stat                             modernizare HA2 Portile de Fier I13. 132 BANCA Trecerea pe normele de lucru DEM 8.257.567,15 8.257.567,15 TERMOELECTRICA Fara garantie                 COMERCIALA ale B.C.R. a Scrisorii de                   ROMANA garantie emise in favoarea KfW                             si executate14. 21 NATIONAL Plata partiala importuri de gaze USD 3.500.000,00 3.500.000,00 TERMOELECTRICA Cesiuni creante                  BANK OF naturale si pacura                   GREECE15. 17 BANCA Plata partiala importuri de gaze USD 25.000.000,00 25.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                 COMERCIALA naturale si pacura                   ROMANA16. MS/08 DEMIR Finantare capital circulant USD 2.400.000,00 2.400.000,00 TERMOELECTRICA Cesiuni creante17. 472 EXIMBANK Plata partiala importuri de gaze USD 16.000.000,00 16.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat                             naturale, pacura si carbune18. 234 BANCA Finantarea cheltuielilor si LEI 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 TERMOELECTRICA Gaj stoc carbune                 COMERCIALA stocurilor de combustibil                   ROMANA constituite temporar pentru                             Programul energetic din iarna                             1999-2000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          ┌──────────────────-┬────────────────────-┐          │Valoarea creditului│Utilizarea creditului│┌────────-┼──────────────────-┼────────────────────-┤│TOTAL USD│ 345.805.176,09│ 231.748.277,92││TOTAL DEM│ 123.326.317,15│ 119.208.926,85││TOTAL EUR│ 163.100.000,00│ 89.665.860,52││TOTAL JPY│ 1.350.000.000,00│ 1.350.000.000,00││TOTAL CHF│ 27.700.000,00│ 1.153.820,00││TOTAL LEI│ 150.000.000.000,00│ 150.000.000.000,00│└────────-┴──────────────────-┴────────────────────-┘  +  Anexa 9.2CREDITE INTERNE SI EXTERNEexistente in derulare la data de 31 mai 2000,repartizate Companiei Nationale de Transportal Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,Societatii Comerciale de Producere a EnergieiElectrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.,Societatii Comerciale de Producere a EnergieiElectrice "Hidroelectrica" - S.A.,Societatii Comerciale de Distributie siFurnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.*Font 7*                                                                                                 - milioane lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                                            Valoarea din care: Valoarea Total Utilizarea                                           creditelor ──────────────────- creditelor credite creditelor                                            externe directe garantate interne────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                    1 2 3 4 5 6=2+5 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL: 12.300.177 617.530 11.682.647 160.000 12.460.177 8.385.975────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Compania Nationala de Transport alEnergiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 1.903.152 1.903.152 - 1.903.152 892.777────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Societatea Comerciala de Producere aEnergiei Electrice si Termice"Termoelectrica" - S.A. 8.955.475 617.530 8.337.945 160.000 9.115.475 6.430.581────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Societatea Comerciala de Producere aEnergiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. 357.147 357.147 - 357.147 29.143────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Societatea Comerciala de Distributie siFurnizare a Energiei Electrice"Electrica" - S.A. 1.084.403 1.084.403 - 1.084.403 1.033.474────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Cursul valutar la data de 31 mai 2000:1 USD = 20.675 lei1 EUR = 19.433 lei1 DEM = 9.936 lei1 CHF = 12.356 lei  +  Anexa 9.3SITUATIAcreditelor al caror beneficiar este Compania Nationalade Electricitate - S.A., existente in derulare la datade 31 mai 2000 - impartire pe beneficiari*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Filiala U.M. "Termo- "Electrica"- Transport- "Hidro- Tipul  Credit - milioane electrica" - S.A. S.A. dispecer electrica" - S.A. creditului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BEI FI 1.5387 EUR 25,00 Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B.I.R.D. RO 3363 USD 13,95 2,85 6,70 - Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────KfW F 2090 DEM 115,07 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B.I.R.D. RO 3936 USD 73,84 0,72 34,72 0,72 Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B.E.R.D. RO 365 EUR 43,61 0,29 34,20 - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BEI - RO 1.8194 EUR 27,67 20,51 11,82 - Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MERRILL LYNCH USD 105,55 29,32 0,13 - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MERRILL LYNCH JPY 1.350,00 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────LEONIA PIL 97/128 USD 7,60 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────LEONIA PIL 97/128 USD 7,60 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NORDIK INVESTMENTBANK - PIL 97/14 USD 15,20 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CITIBANK CHF - - - 27,70 Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BANCA COMERCIALAROMANA DEM 8,26 - - - Fara garantie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NATIONAL BANKOF GREECE USD 3,50 - - - Cesiuni creante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BANCA COMERCIALAROMANA - S.A. USD 25,00 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DEMIR USD 2,40 - - - Cesiuni creante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────EXIMBANK USD 16,00 - - - Garantat de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ING BARINGS USD 20,00 - Cesiuni creante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ING BARINGS LEI 10.000,00 - Cesiuni creante──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────BANCA COMERCIALAROMANA - S.A. LEI 150.000,00 - - - Gaj stoc carbune────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                "Termo- "Electrica" - Transport "Hidro-           electrica" - S.A. S.A. dispecer electrica" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL USD 290,64 32,90 41,55 0,72──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL DEM 123,33 - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL EUR 96,28 20,80 46,02 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL JPY 1.350,00 - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL CHF - - - 27,70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-TOTAL LEI 160.000,00 - - -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  +  Anexa 10Datoriile inregistrate intre filiale, respectivintre acestea si Compania Nationala deElectricitate - S.A., la data de 31 decembrie 1999*Font 7*                                                                                                - miliarde lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Debitori Creditori                                   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-                                        "Termo- "Hidro- CONEL                                   electrica" - S.A. electrica" - S.A. "Electrica" - S.A. Transport- TOTAL                                                                                              dispecer────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Datorii din livrari de energie     electrica     "Termoelectrica" - S.A. - - - - -     "Hidroelectrica" - S.A. - - - - -     "Electrica" - S.A. - - - 5.377,2 5.377,2     CONEL 989,9 618,7 - - 1.608,6     Transport-dispecer     TOTAL I: 989,9 618,7 - 5.377,2 6.985,8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Datorii din taxa de dezvoltare     "Termoelectrica" - S.A. - - - 10,2 10,2     "Hidroelectrica" - S.A. - - - - -     "Electrica" - S.A. - - - 64,0 64,0     CONEL - - - - -     Transport-dispecer     TOTAL II: - - - 74,2 74,2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Datorii catre bugetul de stat     "Termoelectrica" - S.A. - - - 221,4 221,4     "Hidroelectrica" - S.A. - - - 5,8 5,8     "Electrica" - S.A. - - - - -     CONEL - - - 1.593,7 1.593,7     Transport-dispecer     TOTAL III: - - - 1.820,9 1.820,9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. Credite    "Termoelectrica" - S.A. - - - 8.106,8 8.106,8    "Hidroelectrica" - S.A. - - - 12,6 12,6    "Electrica" - S.A. - - - 1.585,8 1.585,8    CONEL - - - 473,1 473,1    Transport-dispecer    TOTAL IV: - - - 10.178,3 10.178,3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL GENERAL (I-IV): 989,9 618,7 - 17.450,6 19.059,2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 11Repartizarea spatiilor din administrarea fosteiCompanii Nationale de Electricitate - S.A.*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-Nr. Denumirea agentului economic Adresa Nivelurilecrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- 1. Compania Nationala de Transport bd General Gheorghe Magheru nr. 33, S, P, 1, 2, 3, 4, 7    al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - sectorul 1    sediul central 2. Compania Nationala de Transport bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp I - S, P, 1, 2, 3, 4    al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Corp II - partea dreapta a cladirii - S, P,    sediu secundar 1, 2, 3, 4 - mai putin trei birouri la                                                                                              etajul 3                                                                                              Corp II - partea centrala a cladirii - 1/2 S                                                                                              Corp III - 1, 2 3. Filiala "Opcom" - S.A. - operator comercial bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp II - partea stanga a cladirii - P                                                                                              Corp III - P 4. Sucursala Centrul de Formare si Perfectionare bd Gheorghe Sincai nr. 3, sectorul 4 Integral 5. Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2 3, 4, 5 6. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. - bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp II - partea stanga a cladirii - S, P, 1,    sediul central 2, 3, 4                                                                                              Corp II - partea centrala a cladirii - 1/2 S,                                                                                              P, 1, 2, 3, 4                                                                                              Corp II - partea dreapta a cladirii                                                                                              - 3 - trei birouri 7. Societatea Comerciala str. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2 1, 11    "Termoelectrica" - S.A. - sediu secundar 8. Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Integral                                                     sectorul 1 9. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. bd General Gheorghe Magheru nr. 33, 5, 6                                                     sectorul 110. Autoritatea Nationala de Reglementare str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2 P, 1, 2    in Domeniul Energiei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-NOTĂ:Suprafeţele spaţiilor afectate drept sedii noilor societăţi comerciale şi Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., ale căror valori se vor reevalua în condiţiile legii şi care majorează capitalul social al fiecăreia dintre ele, precum şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei care va majora patrimoniul acesteia.  +  Anexa 12SITUATIAobligatiilor totale datorate si neachitate la bugetul de stat ladata de 31 mai 2000 de Compania Nationala de Electricitate - S.A.si repartizarea acestora societatilor comerciale infiintatepotrivit art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 627/2000*Font 7*                                                                                                                                 - mii lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                       Repartizarea pe noile entitati                                                                ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Societatea Societatea Societatea Compania                                                                     Comerciala Comerciala Comerciala NationalaNr. de Producere de Producere de Distributie de Transportcrt. Denumirea indicatorilor Datorat a Energiei Electrice a Energiei si Furnizare al Energiei                                                                     si Termice Electrice a Energiei Electrice                                                                      "Termo- "Hidro- Electrice "Trans-                                                                 electrica" - S.A. electrica" - S.A. "Electrica" - S.A. electrica" - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Taxa pe valoarea adaugata esalonata la plata 1.432.547.427 0 0 1.432.547.427 02. Taxa pe valoarea adaugata suspendata la plata 80.014.245 80.014.245 0 0 03. Taxa pe valoarea adaugata amanata la plata 95.454.243 95.454.243 0 0 04. Comision pentru Fondul de risc datorat 70.292.941 60.921.221 3.155.307 6.189.628 26.785   Ministerului Finantelor5. Majorari pentru neplata in termen a 1.551.930.596 560.240.243 129.403.861 844.110.042 18.176.450   obligatiilor catre bugetul de stat6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491   Finantelor pentru CONEL)7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------