LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014  **) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare,Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 169/2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002;– Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003;– Legea nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2007;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 23/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În prezenta lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) substanțe aflate sub control național - drogurile, precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la un interval de maximum 6 luni de la înaintarea propunerii de modificare de către ministrul sănătății sau ministrul afacerilor interne; ministrul înaintează propunerea de modificare a tabelelor de îndată ce primește comunicarea organismelor internaționale abilitate, respectiv de îndată ce primește documentațiile tehnice emise de organele competente în materie pe care se fundamentează măsura; (la 05-03-2023, Litera a) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 ) b) droguri - plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, înscrise în tabelele nr. I-III;c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I și II;d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;d^1) substanță psihoactivă nouă - o substanță în formă pură sau într-un preparat, care nu face obiectul Convenției unice a Organizației Națiunilor Unite asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și nici al Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope din 1971, dar care poate prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru societate similare cu cele prezentate de substanțele cuprinse în convențiile menționate; (la 05-03-2023, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 ) d^2) preparat - un amestec care conține una sau mai multe noi substanțe psihoactive; (la 05-03-2023, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 ) e) precursori - substanțele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;f) inhalanți chimici toxici - substanțele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătății;g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală;h) consumator - persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;i) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;j) program integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate și a serviciilor de asistență psihologică și socială asigurate în mod integrat și coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unitățile medicale, psihologice și sociale, publice, private și mixte;k) circuit integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea programelor integrate de asistență asigurate consumatorilor și consumatorilor dependenți în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice și sociale a individului;l) program terapeutic - totalitatea serviciilor și a măsurilor medicale și psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenței psihice și/sau fizice și/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;m) program psihologic și social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere și psihoterapie individuală sau de grup și a serviciilor și măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenței, reabilitării și reinserției lui sociale;n) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial și continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;o) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice și sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în vederea includerii și supravegherii consumatorului într-un program psihologic și social de către managerul de caz.p) program național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică și financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acțiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea și consolidarea sistemului național integrat de prevenire a consumului de droguri și serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenția Națională Antidrog; (la 08-05-2014, Lit. p) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) q) program de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică și financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acțiuni multianuale care răspund priorităților naționale în domeniu prin asigurarea complementarității proiectelor de prevenire a consumului de droguri și serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă. (la 08-05-2014, Lit. q) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. )  +  Capitolul II Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național  +  Articolul 2(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. (la 05-03-2023, Articolul 2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 3(1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. (la 05-03-2023, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 3/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 375 din 15 aprilie 2022:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, în situația în care o persoană călătorește în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în țară (cu consecința consumării infracțiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanță în privința consumării infracțiunii.
   +  Articolul 4(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 5Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unei locuințe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 6(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și eliberarea cu intenție de droguri de mare risc, pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute la alin. (1) sau a unei rețete medicale falsificate.(3) Obținerea de droguri de mare risc prin folosirea unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute la alin. (1) sau a unei rețete medicale falsificate se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.  +  Articolul 7Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.  +  Articolul 8Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  +  Articolul 9Finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.  +  Articolul 10Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 11Dacă faptele prevăzute la art. 2, art. 6-8 și art. 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. (la 05-03-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 12(1) Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 și 9 se pedepsește.(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13(1) Cu privire la infracțiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situațiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor;c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;d) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la art. 2-10;e) drogurile au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolul pentru viața și integritatea persoanelor.(2) În cazul circumstanței agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârșirea faptelor într-o instituție de învățământ ori în locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăși 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.  +  Articolul 14Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea sa la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.  +  Articolul 15Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 15^1Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (2). (la 24-03-2024, Capitolul II a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 58 din 20 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 21 martie 2024 )  +  Articolul 16(1) Drogurile și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 2-9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri ale bugetului de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat.  +  Articolul 17(1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.(2) Sunt exceptate de la distrugere:a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităților spitalicești, după avizul prealabil al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății;b) plantele și substanțele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcție de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;c) unele cantități corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic și de cercetare științifică sau au fost remise instituțiilor care dețin câini și alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea și menținerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.(3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată, în prezența unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenției Naționale Antidrog, al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, un specialist din cadrul formațiunii centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliției Române și gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiași unități. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripția instanței de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanța corespunzătoare în grad în circumscripția căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanței de executare.(4) Bunurile și mijloacele folosite la fabricarea ilicită a drogurilor pot fi folosite în scop didactic, prin punerea lor la dispoziția unităților de pregătire a organelor de aplicare a legii sau prin folosirea lor în campanii de conștientizare a riscurilor asociate consumului de droguri. (la 05-03-2023, Articolul 17 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 45 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 18În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unei alte infracțiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanța poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.
   +  Capitolul III Dispoziții procedurale  +  Articolul 19(1) În cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 4, procurorul poate dispune, atunci când apreciază necesar pentru soluționarea cauzei, evaluarea consumatorului în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, în raport cu circumstanțele personale ale consumatorului și cu împrejurările concrete în care a fost comisă fapta și dacă acesta nu se află în mod voluntar inclus într-un astfel de circuit integrat de asistență.(2) În cazul consumatorilor minori evaluarea prevăzută la alin. (1) este obligatorie.(3) Evaluarea consumatorului se realizează cu consimțământul acestuia de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog.(4) În funcție de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul scris al consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.(5) În situația în care consumatorul, până la emiterea raportului de evaluare, face dovada înscrierii voluntare într-un circuit de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, procurorul dispune trimiterea raportului de evaluare către centrul sau, după caz, unitatea medicală care acordă asistență consumatorului în vederea reevaluării programului individual al acestuia. (la 03-06-2024, Articolul 19 , Capitolul III a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 172 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 )  +  Articolul 20(1) Dacă, până în momentul pronunțării hotărârii, inculpatul menționat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, instanța de judecată poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.(2) Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispozițiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.  +  Articolul 21(1) Formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, Ministerul Public și Direcția Generală a Vămilor transmit Agenției Naționale Antidrog datele privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, substanțe chimice esențiale, precursori și inhalanți chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României și către organisme internaționale cu privire la evoluția și nivelul traficului și consumului de droguri în România, precum și cele necesare elaborării de studii, sinteze și analize pentru fundamentarea politicilor și strategiilor de răspuns în lupta antidrog.(2) În același scop, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, precum și alte instituții publice sau private acreditate să desfășoare programe și activități de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenția Națională Antidrog privind drogurile, substanțele chimice esențiale, precursorii și inhalanții chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze și analize.  +  Capitolul IV Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri  +  Articolul 22(1) Consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală, este interzis pe teritoriul României.(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control național poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(3) Stabilirea programului psihologic și social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice și sociale și în concordanță cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unități medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.(4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătății, prin structurile sale specializate și Colegiul Medicilor din România.(5) Unitățile medicale în care se desfășoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenți transmit centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog datele necesare în vederea menținerii continuității programului integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.(6) Programul terapeutic și programul psihologic și social se desfășoară integrat, astfel încât consumatorul și consumatorul dependent să poată beneficia de o asistență medicală, psihologică și socială concomitentă și continuă, cu respectarea drepturilor omului și a drepturilor pacientului, potrivit legii.  +  Articolul 23(1) Programele psihologice și sociale se elaborează de către Agenția Națională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Justiției și se pot derula în centre autorizate și/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.(1^1) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenția Națională Antidrog, în colaborare cu alte instituții, organizații guvernamentale și neguvernamentale, și se aprobă de către Guvern. (la 08-05-2014, Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (1^2) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează și se evaluează de către Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator național al politicilor publice în domeniu. (la 08-05-2014, Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (1^3) Programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entități aparținând societății civile cu responsabilități în domeniul antidrog, monitorizate și evaluate de către Agenția Națională Antidrog. (la 08-05-2014, Alin. (1^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (1^4) Normele tehnice și metodologice de realizare a programelor de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 08-05-2014, Alin. (1^4) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (1^5) Programele naționale de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri și programele de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog. (la 08-05-2014, Alin. (1^5) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătății și se desfășoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului și de derularea programelor psihologice și sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenției Naționale Antidrog. (la 21-12-2015, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. ) (4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecțiunile ce decurg din consumul de droguri și prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătății și programele de profilaxie ale Agenției Naționale Antidrog.(5) Abrogat. (la 21-12-2015, Alin. (5) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. ) (6) Abrogat. (la 21-12-2015, Alin. (6) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. ) (7) Ministrul justiției și ministrul sănătății vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale și educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.  +  Articolul 24(1) Datele personale ale consumatorilor dependenți de consumul de droguri, incluși în programul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri, beneficiază de confidențialitate, conform normelor în vigoare.(2) Evidența centralizată a consumatorilor incluși în circuitul terapeutic se ține de Observatorul Român de Droguri și Toxicomanii din cadrul Agenției Naționale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătății și de alte instituții care coordonează programe terapeutice, psihologice și sociale, precum și de centrele stabilite, publice sau private.(3) Ministerul Sănătății, prin direcțiile desemnate, are acces la datele din evidența prevăzută la alin. (2).(4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 22 și 23 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimație în format electronic codificată, în care se vor menționa: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul și rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătății persoanei în cauză la începutul și terminarea tratamentului.(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.  +  Articolul 25Orice persoană care are cunoștință despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitățile medicale stabilite de Ministerul Sănătății, care va proceda conform legii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 26În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și al Ministerului Finanțelor Publice, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*) Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
   +  Articolul 27La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozițiile art. 312 din Codul penal**), în ceea ce privește produsele sau substanțele stupefiante, precum și alte dispoziții contrare. Notă
  **) Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României a fost abrogată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
   +  TABELUL Nr. IAcetorphine - derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavineAcetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilideAcetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneAlphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptaneAlphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideBenzoylmorphineBeta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideBeta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilideBrolamfetamine(DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamineCathinone = (-)-alpha-aminopropiophenoneCodeine-N-oxideDesomorphine = dihydrodeoxymorphineDET = N, N-diethyltryptamine2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamineDMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyranDMT = N, N-dimethyltryptamine2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamineDioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrateEticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamineN-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineEtorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavineEtryptamine = 3-(2-aminobutyl) indoleHeroin = DiacethylmorphineN-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamineKetobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine(+)-Lysergide (LSD) = (+) N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutaneMethcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenyl-ethylamine5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamineMescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamineMethyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolineMethyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilideMethyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideMorphine-N-oxideMPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)Radiată--------Substanța "Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone" din tabelul I a fost radiată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilideParahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyranParamethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylaminePEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindolePsilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl) indol-4-yl dihydrogen phosphateRolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidineSTP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropaneTenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamineTenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidineTetrahydrocannabinol Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylaminePMMA = (paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane)4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamineTMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamineBZP (benzilpiperazină)CPP (clorofenilpiperazină)CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenolCP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenolCP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenolCP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenolDOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-aminaDOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-aminaFluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-onaIndanilamfetamina JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-onaOripavinaToate speciile din genul PsilocybeTFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-onaâ-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-onaJWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonăJWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonăJWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole (la 08-05-2014, Substanța "JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone (la 08-05-2014, Substanța "JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Substanța "RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide (la 08-05-2014, Substanța "STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide (la 08-05-2014, Substanța "AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone (la 08-05-2014, Substanța "NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone (la 08-05-2014, Substanța "4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone (la 08-05-2014, Substanța "4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone (la 08-05-2014, Substanța "MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone (la 08-05-2014, Substanța "Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine (la 08-05-2014, Substanța "5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine (la 08-05-2014, Substanța "5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone (la 08-05-2014, Substanța "Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine (la 08-05-2014, Substanța "MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) U-47700 = 3,4 - dichloroN-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide Butyrfentanyl = N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] butanamideEthylone = 1-(2H-1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-oneEthylphenidate = ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetateMethiopropamine (MPA) = N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amineMDMB-CHMICA = methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate5F-APINACA (5F-AKB-48) = N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3 –carboxamideAH-7921 = 3,4-dichloro-N-{[1 (dimethylamino) cyclohexyl]methyl}benzamide25B-NBOMe = 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine25C-NBOMe = 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine25I-NBOMe = 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamineMethoxetamine (MXE) = (R/S)-2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone4,4 DMAR = para-methyl-4-methylaminorex (la 26-01-2018, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 42 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 23 ianuarie 2018 ) MT-45 = 1 -ciclohexil- 4-(1,2-difeniletil)piperazină,Acriloilfentanil = N-(l-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidă (la 09-11-2018, Tabelul nr. I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 248 din 5 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 ) N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA),1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă(CUMYL-4CN-BINACA),N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă(ciclopropilfentanil) și2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil) (la 10-01-2020, Tabelul nr. I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 4 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2020 ) metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil] amino}butanoat (MDMB-4en-PINACA), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (4F-MDMB-BICA), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 5F-AMB-PINACA (Methyl-2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-yl] carbonyl}amino)-3-methylbutanoate), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 5F-MDMB-PICA (Methyl-2-([[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 4F-MDMB-BINACA (Methyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 4-CMC (1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) N-ethylhexedrone (2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) alpha-PHP (1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one), (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) CUMYL-PeGACLONE (2-(1-methyl-1-phenylethyl)-5-pentyl-pyrido[4,3- b]indol-1-one). (la 15-04-2022, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletox) fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamină (isotonitazen) (la 14-10-2021, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 2-(metilamino)-1- (3-metilfenil) propan-1-onă (3-MMC) (la 07-04-2023, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 3 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 04 aprilie 2023 ) 1-(3-clorofenil)-2- (metilamino) propan-1-onă (3-CMC) (la 07-04-2023, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 3 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 04 aprilie 2023 ) 1-(1,3-Benzodioxol-5-y1)-2-(ethylamino)butan-1-one (Eutylone). (la 07-04-2023, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 3 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 04 aprilie 2023 ) N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-BUTINACA) (la 03-06-2024, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) 4-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (alpha-PiHP) (la 03-06-2024, Tabelul nr. I a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) - sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;- produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.  +  TABELUL Nr. IIAcetyldihydrocodeineRadiată--------Substanța "Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane" din tabelul II a fost radiată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-dinyl]-N-phenylpropanamideAllylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineAlphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineAlphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolAlphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideAlphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineAmfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropaneAnileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterBenzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterBenzylmorphine = 3-benzylmorphineBetacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneBetameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidineBetamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolBetaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineBezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidineClonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazoleCoca frunzeCocaine = methyl ester de benzoylecgonineCodeine = 3-methylmorphineCodoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloximeConcentrat de tulpini de macDexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropaneDextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholineDiampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilideDextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionateDiehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-buteneDifenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acidDihydrocodeineDihydromorphineDimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetateDimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolDimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-buteneDioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrateDiphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterDipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanoneDrotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diolEcgonineEthylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-buteneEthylmorphine = 3-ethylmorphineEtonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazoleEtoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterFenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dioneFentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidineFurethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterHidrocodone = dihydrocodeinoneHydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphineHydromorphone = dihydromorphinoneHydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterIsomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanoneLevamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamineLevometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamineLevomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinanLevomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineLevophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinanLevometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamineLevomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinanLevomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineLevophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinanLevorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinanMecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinoneMetamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropaneMetamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamineMethaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinoneMethylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl esterMetazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphanMethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanoneMethyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphineMethyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphineMetopon = 5-methyldihydromorphinoneMoramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acidMorpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterMorphine și săruriMyrophine = myristylbenzylmorphineNicocodine = 6-nicitinylcodeineNicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeineNicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphineNoracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptanNorcodeine = N-demethylcodeineNorlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinanNormethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanoneNormorphine = demethylmorphineNorpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanoneN-oxymorhineOpiuOxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinoneOxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinonePethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidinePethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidPhenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanonePhenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilidePhenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphanPhencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidinePhenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholinePhenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinanPhenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPholcodine = morpholinylethylmorphinePiminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPiritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amideProheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptaneProperidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl esterPropiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamideRacemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinanRacemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] morpholineRacemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinanSecobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acidSufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilideThebacone = acetyldihydrocodeinoneThebaineTilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylateTrimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineZipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamineBromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine (la 08-05-2014, Substanța "4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine--------Substanța "5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.Crotonylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]- 2-butenamide), (la 15-04-2022, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Valerylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] pentanamide), (la 15-04-2022, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 3-MeO-PCP (1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine), (la 15-04-2022, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Dihydroetorphine (7-[2-Hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethanomorphinan-3-ol), (la 15-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Diphenidine (1-(1,2-dyphenylethyl)piperidine), (la 15-04-2022, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Amineptine (7-[(10,1l-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid). (la 15-04-2022, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) 1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one (Brorphine) (la 07-04-2023, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 3 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 04 aprilie 2023 ) N, N-diethyl - 2 -(2 -(4 -methoxybenzyl) - 5 -nitro - 1 H-benzo [d]imidazol - 1 -yl)ethan - 1 - amine (Metonitazene). (la 07-04-2023, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 3 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 04 aprilie 2023 ) 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one (2-methyl-AP-237) (la 03-06-2024, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine (Etazene) (la 03-06-2024, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole (Etonitazepyne) (la 03-06-2024, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-l-ethanamine (Protonitazene) (la 03-06-2024, Tabelul nr. II a fost completat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 171 din 31 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024 ) – sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.  +  TABELUL Nr. IIIAllobarbital = 5,5-diallylbarbituric acidAlprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepineAmfepramone = 2-(diethylamino)propiophenoneAmobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acidAminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolineBarbital = 5,5-diethylbarbituric acidBenzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamineBromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneBrotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepineBuprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavineButobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acidButalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acidCannabis, rezină de cannabis și ulei de cannabisCathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropaneCyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acidCamazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxideClobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dioneClonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-oneClorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acidClotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-oneCloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-oneDelorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneDiazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneEstazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepineEthchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinolEthinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamateEthyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylateEtilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamineFencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amineFenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl) amino]propionitrileFludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneFlunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneFlurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-zepin-2-oneGlutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimideHalazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneHaloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-oneKetazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dioneLefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethaneLoprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imi-dazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-oneLorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneLormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneMazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-olMedazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepineMefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamineMeprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamateMesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imineMethylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acidMethyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dioneMidazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol (1,5-a) (1,4) benzodiazepineNimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneNitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneNordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneOxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-oneOxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-onePentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-olPentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acidPemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-onePhendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholinePhenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acidPhentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylaminePinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-onePipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanolPrazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-onePyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanoneSecbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acidTemazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneTetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneTriazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepineVinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acidGHB = acide y-hydroxybutyricZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=α] pyridin-3-acetamideAcid ibotenicAmanita muscaria (L: Fr.) Lam.Amanita pantherinaAmida acidului lisergicToate speciile din genul Argyreia7-hidroximitragyninaIbogainaKetaminaMuscimolMitragininaMitragyna speciosa Korth (Kratom)Nitrit de amilNymphaea caerulea Sav.Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.Salvinorin A-FSalvia divinorum Epling JativaTabernanthe iboga (L.) Nutt.2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilaminăRadiată--------Substanța "Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoatMetilendioxipirovaleronă (MDPV)alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone (la 08-05-2014, Substanța "alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one (la 08-05-2014, Substanța "Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone (la 08-05-2014, Substanța "MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) Phenazepam = 7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (la 26-01-2018, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 42 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 23 ianuarie 2018 ) Flualprazolam (8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepine), (la 15-04-2022, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Etizolam (4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine), (la 15-04-2022, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Clonazolam (6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepine), (la 15-04-2022, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Diclazepam (7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one), (la 15-04-2022, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine). (la 15-04-2022, Tabelul nr. III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 80 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) Radiată--------Substanța "Metilbenzilpiperazină (MBZP)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.Radiată--------Substanța "N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.– sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.  +  TABELUL Nr. IVN-acetylanthranilic acidEphedrineErgometrineErgotamineIsosafroleLysergic acid3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one1-phenyl-2-propanonePiperonalPseudoephedrineSafroleAcetic anhydrideAcetoneAnthranilic acidEthyl etherHydrochlorid acidPhenylacetic acidPiperidineMethylethyl ketonePotassium permanganateSulphuric acidToluene– sărurile substanțelor din tabel, atunci când existența unor astfel de săruri este posibilă;– produsele condiționate - comprimate, drajeuri, soluții, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătății, în compoziția cărora intră substanțele înscrise în prezentul tabel.------