ORDIN nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și se completează conform anexei nr. 3.2. Anexa nr. 1 "Bilanț" se modifică și se completează conform anexei nr. 4.  +  Articolul 4Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 10 la normele metodologice (anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii") se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5.2. Anexa nr. 11 la normele metodologice (anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile") se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6.3. Anexa nr. 12 la normele metodologice (anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile") se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5^1În măsura în care, în situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituții publice autonome, inclusiv în cele întocmite pentru activitatea proprie de către ordonatorii principali de credite care nu au alte instituții subordonate, precum și în situațiile financiare centralizate întocmite de către administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale, depuse la Ministerul Finanțelor Publice, se constată necorelări între formulare sau în cadrul formularelor, generate de aplicarea normelor aprobate prin prezentul ordin, se autorizează Direcția de metodologie contabilă instituții publice din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică din Ministerul Finanțelor Publice să emită precizări în aplicarea acestor norme metodologice, la solicitarea instituțiilor publice. (la 19-02-2016, Art. 5^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 233 din 18 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016. )  +  Articolul 6Prevederile art. 2 se aplică în situațiile financiare ale exercițiilor financiare începând cu anul 2016.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 18 ianuarie 2016.Nr. 82.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31decembrie 2015  +  Anexa nr. 2MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRIla Normele metodologice privind organizarea și conducereacontabilității instituțiilor publice, Planul deconturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare aacestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005I. CAPITOLUL VI: "Planul de conturi general pentru instituțiile publice" se modifică și se completează astfel:(1) Clasa 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE" se modifică și se completează astfel:– la grupa 21 "ACTIVE FIXE CORPORALE" se elimină contul sintetic de gradul II 21200 "Construcții" și contul sintetic de gradul III "212000 «Construcții»" și se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:21201 «Construcții - infrastructură drumuri»;2120101 «Construcții - drumuri publice»;2120102 «Construcții - drumuri industriale și agricole»;21202 «Construcții - infrastructură pentru transport feroviar»;2120201 «Construcții - infrastructură pentru transport feroviar»;21203 «Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte»;2120301 «Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte»;21204 «Construcții - tunele»;2120401 «Construcții - tunele»;21205 «Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare»;2120501 «Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare»;21206 «Construcții - canale pentru navigație»;2120601 «Construcții - canale pentru navigație»;21209 «Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții»;2120901 «Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții».(2) Clasa 4 "CONTURI DE TERȚI" se modifică și se completează astfel:– la grupa 45 "DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI", după contul sintetic de gradul III 4550404 "Sume de restituit bugetului - top-up" se introduce contul sintetic de gradul III 4550409 "Alte sume de restituit bugetului (dobânzi acumulate etc.)".– la grupa 48 "DECONTĂRI" se elimină conturile sintetice de gradul II și III: 48900 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" și 4890000 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" și se înlocuiesc cu următoarele conturi sintetice de gradul II și III: 48901 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri"4890101 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri»48902 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»4890201 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»48903 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului»4890301 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului»(3) Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT" se modifică și se completează astfel:– la grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII", la contul sintetic de gradul II: 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se elimină contul sintetic de gradul III 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:5610101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie»;5610102 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit»;5610103 «Disponibil în valută al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit».II. CAPITOLUL VII: "Instrucțiunile de utilizare a conturilor" se modifică și se completează astfel:La grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială", la contul 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit", primul paragraf, se completează cu sintagma: "bunurile din domeniul privat al statului/unităților administrativ-teritoriale asupra cărora instituția deține un drept real altul decât cel de proprietate, precum și bunurile aflate în proprietatea privată a instituției primite cu titlu gratuit".III. CAPITOLUL X: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat" se modifică și se completează astfel:(1) Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se modifică și se înlocuiește cu următorul text:Contul 489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»Contul 489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent» este un cont bifuncțional.Contul 489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent» se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:48901 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri»4890101 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri»48902 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»4890201 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»48903 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului»4890301 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului»Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri»Cu ajutorul acestui cont, la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților fiscale teritoriale se înregistrează închiderea, la finele anului bugetar, a conturilor de venituri bugetare încasate. Soldul contului la finele exercițiului este debitor.Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri» se debitează prin creditul contului:5200200 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile fiscale teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent.Contul 489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri» se creditează prin debitul contului:1170000 «Rezultatul reportat»– la Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile fiscale teritoriale, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportatContul 4890201 «Decontări privind încheierea execuției bugetul de stat din anul curent - cheltuieli»Cu ajutorul acestui cont, la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la alte instituții publice din administrația locală și din asigurări sociale, care primesc finanțare de la bugetul de stat se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat.Soldul contului la finele exercițiului este creditor.Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent-cheltuieli» se creditează prin debitul contului:5200200 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la alte instituții publice din administrația locală și din asigurări sociale, care primesc finanțare de la bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent.Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» se debitează prin creditul contului:1170000 «Rezultatul reportat»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, la alte instituții publice din administrația locală și din asigurări sociale, care primesc finanțare de la bugetul de stat, închiderea contului se efectuează la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului»Cu ajutorul acestui cont la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat de la unitățile Trezoreriei Statului.Contul este bifuncțional. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat, preluate de la unitățile Trezoreriei Statului.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor:5200200 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul trezoreriei centrale.1170000 «Rezultatul reportat»– la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor:5200200 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul Trezoreriei centrale.1170000 «Rezultatul reportat»– la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.(2) La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se elimină NOTA:*NOTĂ:La întocmirea bilanțului centralizat al instituțiilor publice, Ministerul Finanțelor Publice va avea în vedere plățile și cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite ai bugetului de stat pentru raportarea corectă a rezultatului patrimonial - buget de stat.IV. CAPITOLUL XIX: "Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale trezoreriei statului" se modifică și se completează astfel:La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE":– la Bugetul Trezoreriei Statului - Venituri, poziția 3 "Capitol/Subcapitol de venituri bugetare", 36.50 "Alte venituri", se înlocuiește cu următorul conținut:
  3. Capitol/Subcapitol de venituri bugetare 36.50"Alte venituri":
  - la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadruldirecțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București
  - înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților și a prejudiciilor createca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, după caz 46609 75104
  - încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului 52401 % 46609 75104
  - la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului
  - înregistrarea comisioanelor/majorărilor de întârziere percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților 46609 44801
  - virarea sumelor încasate la bugetul Trezoreriei Statului 44801 46609
  – la Bugetul Trezoreriei Statului - Cheltuieli se elimină pozițiile I.1. a)-e), I.2.-I.5., III și IV.
  V. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice" la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, se modifică și se completează astfel:– contul 1680702 "Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse și plătite din bugetul instituției.– contul 1680709 "Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse și plătite din bugetul instituției.– contul 2670602 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 2670603 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 2670609 "Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 4500300 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. la autoritățile de certificare);– contul 4580501 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. sumele încasate în contul de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor);– contul 4580502 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. sumele încasate în contul de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor);– contul 4620103 "Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN" se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile care încasează avansuri sub formă de prefinanțare, iar sumele încasate se includ în buget (ex. partenerii în cadrul unui proiect derulat în parteneriat. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor la liderul de proiect, derulat în parteneriat, pentru sumele cuprinse în cererea de rambursare declarate de parteneri.).– contul 4690105 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 4690106 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din privatizare" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 5180605 "Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse și plătite din bugetul instituției.– contul 5180701 "Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie" se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situația în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete.– contul 5180702 "Dobânzi de încasat - conturi la instituții de credit" se dezvoltă pe clasificația veniturilor la instituțiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii.Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situația în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete.– contul 5580202 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor.– contul 5580303 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor.– contul 5590202 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor.– contul 5600103 "Disponibil în valută al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit cuprinse în bugetul instituției. Se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în bugetul instituției, care se plătesc prin instituțiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificația bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanții de participare la licitație).– contul 5610102 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit» se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru veniturile în lei încasate prin instituțiile de credit cuprinse în bugetul instituției. Se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în lei cuprinse în bugetul instituției, care se plătesc prin instituțiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificația bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanții de participare la licitație).– contul 5610103 «Disponibil în valută al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit» se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit cuprinse în bugetul instituției. Se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în bugetul instituției, care se plătesc prin instituțiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificația bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanții de participare la licitație).– contul 6580109 "Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni" se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru plățile efectuate din bugetul instituției.Nu se dezvoltă pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor în situațiile în care nu implică o plată din bugetul instituției.– contul 7630000 "Venituri din creanțe imobilizate" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.– contul 7790109 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni" se dezvoltă pe clasificația veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituției. Nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în situațiile în care nu implică o încasare în bugetul instituției.Următoarele conturi sintetice se dezvoltă în analitic pe codul bugetar 980000 "Excedent", care se completează în structura analitică a contului în câmpul "clasificație venituri/clasificație funcțională cheltuieli":– contul 5150500 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5210300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5240300 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți";– contul 5250301 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale";– contul 5250302 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - al bugetului asigurărilor sociale de stat";– contul 5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5710300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";– contul 5740301 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale";– contul 5740302 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al bugetului asigurărilor pentru șomaj";– contul 5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".VI. În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor pct. I.
   +  Anexa nr. 3MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRIla anexa 41 la Normele metodologice privind întocmireași depunerea situațiilor financiare trimestrialeale instituțiilor publice, precum și a unor raportărifinanciare lunare în anul 2009, aprobate prinOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009Corelații între formularele de situații financiare pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):Nota aferentă primei corelații se completează cu punctul 2) cu următorul cuprins:2) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: "unități de învățământ preuniversitar") în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanț și care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.Corelația:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).se modifică după cum urmează:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).NOTĂ:Textul următor:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» - bugetul de stat, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: «unități de învățământ preuniversitar»);2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04).se modifică după cum urmează:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04).2) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: «unități de învățământ preuniversitar») în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanț și care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La Ministerul Finanțelor Publice centralizat unde se respectă următoarele corelații:Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).2) La Trezoreria Centrală a Statului nu se respectă corelația:Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).După textul "Corelațiile între formularul anexa 29 «Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) și anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17)", după ultima corelație, se introduce textul cu următorul cuprins:Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25):Rd. 84 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 84 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 «Rezultatul reportat», la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 «Rezultatul patrimonial».Indicatorul «Total capitaluri proprii» de la rd. 21 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) se determină numai pentru col. 1 «Sold la începutul anului» și col. 4 «Sold la sfârșitul anului».Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» și formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile»:Rd. 03 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 03 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 04 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 06 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 06 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Corelații în cadrul formularului anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27):Rd. 02 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 03 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 04 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 05 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 07 col. (17-21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 08 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 17 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 18 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 19 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 20 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27)Corelații între formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17):Nota aferentă primei corelații se completează cu punctul 2) cu următorul cuprins:2) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: «unități de învățământ preuniversitar») în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17) și care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.Corelația:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17)." se modifică după cum urmează:(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17).NOTĂ:Următorul text:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» - bugetul de stat, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: «unități de învățământ preuniversitar»);2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelație:Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17)." se modifică după cum urmează:NOTĂ:Corelația de mai sus nu se respectă în următoarele situații:1) La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelație: (rd. 15 col. 01 - rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17)2) La Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: «unități de învățământ preuniversitar») în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17) și care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17).După textul "Corelații între formularul anexa 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04) și anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ... (cod 17)», după ultima corelație se introduce textul cu următorul cuprins:Corelații între formularul anexa 31 «Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...» și formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17).Totalul general col. 03 anexa 31 «Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...» (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a «Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...» (cod 17).NOTĂ:Corelația nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.Corelații între formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) și formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 01 la rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).NOTĂ:Corelațiile dintre formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) și formularul anexa nr. 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.Corelații în cadrul formularului anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18+ rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29)Corelații între formularele de situații financiare la subsectorul Administrația locală (S1313)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03):Corelația:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." se modifică după cum urmează:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03).Nota aferentă corelației se completează la punctul 2) cu următorul cuprins:La unitățile de învățământ preuniversitar se va respecta următoarea corelație:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).După textul de mai sus, se introduce textul cu următorul cuprins:Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).Corelații între formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18):Corelația:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18)." se modifică după cum urmează:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18)".După textul:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;2) La unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat, și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora." se introduce textul cu următorul cuprins:Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18)După textul "Corelații între formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ..." (cod 18), după ultima corelație, se introduce textul cu următorul cuprins:Anexa 31b «Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» cu formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18)Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b «Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...» (cod 18).NOTĂ:Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la subsectorul Administrația locală (S1313):1. formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» și anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile»;3. corelații în cadrul formularului anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) și formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelații în cadrul formularului anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Corelații între formularele de situații financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03):După textul:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." se introduce textul cu următorul cuprins:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarea situație:1) La Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, unde se respectă următoarea corelație:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 5) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).La textul "Corelații între formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) și anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19),după textul:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)" se introduce textul cu următorul cuprins:NOTĂ:Corelația nu se respectă în următoarea situație:1) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, unde se respectă următoarea corelație:(Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 5) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)După textul de mai sus, se introduce textul cu următorul cuprins:Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = rd. 04 col. 2 din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)După textul "Corelații între formularul anexa 29 «Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) și anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)", după ultima corelație se introduce textul cu următorul cuprins:NOTĂ:Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) (S1314):1. formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» și anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile»;3. corelații în cadrul formularului anexa 35a «Situația activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) și formularul anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelații în cadrul formularului anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» (cod 29)  +  Anexa nr. 4(Anexa 1 la situațiile financiare)BILANȚla data de ............. Cod 01 - lei -
  Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rândSold la începutulanului Sold la sfârșitulperioadei
  A B C 1 2
  1.ACTIVE 01 X X
  2.ACTIVE NECURENTE 02 X X
  3.Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500- 2900800 - 2930100*) 03
  4.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - 2930200*) 04
  5.Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200) 05
  6.Alte active nefinanciare (ct. 2150000) 06
  7.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care: 07
  8.Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103) 08
  9.Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 09
  10.Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200) 10
  11.TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) 15
  12.ACTIVE CURENTE 18 x x
  13.Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200+ 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200+ 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- 3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200- 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000) 19
  14.Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - 20 x x
  15.Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101+ 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care: 21
  16.Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000) 21.1 x
  17.Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care: 22
  18.Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102) 22.1
  19.Creanțe bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300**+ 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** + 4480200 +4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401+ 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care: 23
  20.Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000) 24
  21.Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500+ 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302+ 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205+ 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care: 25
  22.Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700) 26
  23.Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605+ 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103+ 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109) 27
  24.Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) 30
  25.Investiții pe termen scurt (ct. 5050000 - 5950000) 31
  26.Conturi la trezorerii și instituții de credit: 32 x x
  27.Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103+ 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+ 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101+ 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401+ 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400- 7700000) 33
  28.Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100) 33.1
  29.Depozite 34 x x
  30.Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202+ 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102+ 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5620102 + 5620103 + 5620402) 35
  31.Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200) 35.1
  32.Depozite 36 x x
  33.Total disponibilități și alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1) 40
  34.Conturi de disponibilități ale Trezoreriei centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103- 7700000) 41
  35.Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5180702 + 5320400) 41.1
  36.Cheltuieli în avans (ct. 4710000) 42
  37.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) 45
  38.TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) 46
  39.DATORII 50 x x
  40.DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 51 x x
  41.Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 +5090000), din care: 52
  42.Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201) 53
  43.Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202+ 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200) 54
  44.Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208) 55
  45.TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) 58
  46.DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x
  47.Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101+ 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care: 60
  48.Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000) 60.1 x
  49.Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 40800000 + 4190000 + 4620101), din care: 61
  50.Avansuri primite (ct. 4190000) 61.1
  51.Datorii către bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200+ 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care: 62
  52.Datoriile instituțiilor publice către bugete 63 x x
  53.Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) 63.1
  54.Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503) 64
  55.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605+ 4510606 + 4510609 +4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603+ 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 480502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000), din care: 65
  56.Sume datorate Comisiei Europene/alți donatori (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103) 66
  57.Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103+ 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190) 70
  58.Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătiteîn cursul exercițiului curent) (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102+ 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703+ 1680708 + 1680709 - 1690100) 71
  59.Salariile angajaților (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101) 72
  60.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care: 73
  61.Pensii, indemnizații de șomaj, burse 73.1 x x
  62.Venituri în avans (ct. 4720000) 74
  63.Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108) 75
  64.TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) 78
  65.TOTAL DATORII (rd. 58 + 78) 79
  66.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46 - rd. 79 = rd. 90) 80
  67.CAPITALURI PROPRII 83 x x
  68.Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400+ 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100) 84
  69.Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) 85
  70.Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor) 86
  71.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold creditor) 87
  72.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold debitor) 88
  73.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88) 90
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil
   +  Anexa nr. 5(Anexa 34 la situațiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ......................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ................Instituția ........................................SITUAȚIA MODIFICĂRILORîn structura activelor nete/capitalurilor propriiCod 25 - lei -
  Denumirea elementului de capital Cod rândSold la începutul anului CreșteriReduceriSold la sfârșitulanului
  A B 1 2 3 4
  Fondul activelor fixe necorporaleCt. 1000000 01
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000 02
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101 03
  Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102 03.1
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Ct. 1030000 04
  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Ct. 1040101 05
  Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct. 1040102) 05.1
  Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 06
  Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000 07
  Fondul de rulment Ct. 131 08 X X X X
  Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000 09
  Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006Ct. 1330000 10
  Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134 11 X X X X
  Fondul de risc Ct. 135 12 X X X X
  Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții delocuințe Ct. 136 13 X X X X
  Taxe speciale Ct. 137 14 X X X X
  Fondul de dezvoltare a spitaluluiCt. 1390100 15
  Alte fonduri Ct. 1392 + Ct. 1393 + Ct. 1394 + Ct. 1396 + Ct. 1399 16 X X X X
  Rezultatul reportat Ct. 1170000 - sold creditor 17
  Rezultatul reportat Ct. 1170000 - sold debitor 18
  Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold creditor 19
  Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold debitor 20
  Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20) 21 x x
  Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
   +  Anexa nr. 6(Anexa 35a la situațiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ........................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................Instituția ....................SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILEla ....................Cod 26 - lei -
  Denumirea activelor fixe Nr. rândExistent la: 31.12.2015 Sold la începutul anului Creșteri
  Total, din care: diferențe din reevaluare*)achizițiitransferuri/ primite cu titlu gratuit donații, sponsorizărialtecăi
  A B 1 2 3 4=5+6+7+ 8+9 5 6 7 8 9
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x
  Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) 02 x x
  Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000) 03 x x
  Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200) 04 x x
  TOTAL (rd. 02 + 03 + 04) 05 x x
  ACTIVE FIXE CORPORALE 06 x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2110200) 07 x x
  Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din care: 08 x x
  - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele 09 x x
  - drumuri industriale agricole 10 x x
  - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele 11 x x
  - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 12 x x
  - tunele 13 x x
  - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 14 x x
  - canale pentru navigație 15 x x
  - alte active fixe încadrate în grupa construcții 16 x x
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400) 17 x x
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente deprotecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) 18 x x
  TOTAL (rd.07+08+17+18) 19 x x
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 19) 20 x x
  Cod 27 - lei -
  Denumirea activelor fixe Nr. rând Reduceri Sold la sfârșitul anului Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) Valoarea contabilă netă, din care:
  Total din care diferențedin ree- valuare **) eliminareamortiza-re ***) dezmem-brări și casări transfe-ruri/cu titlu gratuit vânzărialtecăi Sold la înce- putul anuluiCreș-teri Redu-ceri Sold la sfâr- șitul anuluiDomeniulprivat al statuluiDomeniulprivat al UAT Proprieta- tea privată a instituțieipublice
  A B 10 = 11+12+13+14+15+16 11 12 13 14 15 16 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17- 21-23-2423=17- 21-22-24 24=17-21- 22-23
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x x x x x x x
  Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) 02
  Concesiuni, brevete,licențe, mărci comerciale, drepturiși active similare (ct. 2050000) 03
  Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200) 04
  TOTAL (rd.02+03+04) 05
  ACTIVE FIXE CORPORALE 06 x x x x x x x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2110200) 07
  Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din care: 08
  - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele 09
  - drumuri industriale agricole 10
  - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducteși tunele 11
  - poduri, podețe, pasarele și viaductepentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 12
  - tunele 13
  - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 14
  - canale pentru navigație 15
  - alte active fixe încadrate în grupa construcții 16
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400) 17
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) 18
  TOTAL (rd.07+08+17+18) 19
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 19) 20
  Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar, Notă
  *) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".
  **) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".
  ***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".
   +  Anexa nr. 7(Anexa 35b la situațiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ........................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................Instituția ..........................................SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILEla .................... Cod 28 - lei -  + 
  Denumirea activelor fixe Nr. rândExistent la:31.12.2015 Sold la începutulanului Creșteri
  Total, din care:diferențedin reevaluareachizițiitransferuri/ primite cu titlu gratuitdonații, sponsorizărialtecăi
  UM UM UM
  A B 1 2 3 4 5=6+7+8+ 9+10 6 7 8 9 10
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x x
  Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)02 x x x -
  Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 2330000) 03 x x x
  TOTAL (rd. 02 + 03) 04 x x x
  ACTIVE FIXE CORPORALE 05 x x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2110200) 06 x x x
  Terenuri (ct. 2110100) 07 x x
  Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din care: 08 x x x
  - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele 09 x x x
  - drumuri industriale și agricole 10 x x x
  - infrastructură pentru transport feroviar exclusiv, poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele 11 x x x
  - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 12 x x x
  - tunele 13 x x x
  - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 14 x x x
  - canale pentru navigație 15 x x x
  - alte active fixe încadrate în grupa construcții 16 x x x
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400) 17 x x x
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente deprotecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) 18 x x x
  Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000) 19 x x x
  Alte active ale statului (ct. 2150000) 20 x x x
  TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)21 x x x
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21) 22 x x x
  (la 12-01-2021, Tabelul cod 28 din Anexa nr. 7 a fost modificat de articolul V din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021. )
  Cod 29 - lei -  + 
  Denumirea activelor fixeNr. rândReduceri Sold la sfârșitulanului Valoarea activelor fixe neamortizabile
  Totalree- valu-are dez- mem- brăritrans-ferurivân-zărialtecăi Fondul acti- velor fixe necor- porale ct. 1000000Dome- niul public al statu- lui ct. 1010000Dome- niul privat al statu- lui ct. 1020101Propri-etatea privatăa ins- tituți-ei publicect. 1020102Dome- niul public al UAT ct. 1030000Dome- niul privat al UAT ct. 1040101Pro- prie- tatea privatăa ins- titu- ției publicedin admi- nistra-ția locală ct. 1040102
  din care:
  A B 11=12+13+ 14+15+16 12 13 14 15 16 17=4+5-1117=18+19+20+21+22+23+24 18 19 20 21 22 23 24
  ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x x x x x x
  Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)02 x x x x x x
  Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 2330000) 03 x x x x x x x
  TOTAL (rd. 02 + 03) 04 x x x x x x
  ACTIVE FIXE CORPORALE 05 x x x x x x x x x x x x x x
  Amenajări la terenuri (ct. 2110200) 06 x
  Terenuri (ct. 2110100) 07 x
  Construcții (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd. 09 lard. 16) din care: 08 x
  - drumuri publice, exclusiv poduri, podețe,pasarele și viaducte și tunele 09 x
  - drumuri industriale șiagricole 10 x
  - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe,pasarele și viaducte și tunele 11 x
  - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 12 x
  - tunele 13 x
  - piste pentru aeroporturi și platformede staționare pentru avioane și autovehicule;construcții aeroportuare14 x
  - canale pentru navigație 15 x
  - alte active fixe încadrate în grupa construcții 16 x
  Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400) 17 x
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente deprotecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) 18 x
  Active fixe corporale încurs de execuție (ct. 2310000) 19 x x x x x x x
  Alte active ale statului(ct. 2150000) 20 x x x x x x
  TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 17 +18 + 19 + 20) col. 4 la 17 21 x
  TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21) col. 4 la 17 22
  (la 12-01-2021, Tabelul cod 29 din Anexa nr. 7 a fost modificat de articolul V din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021. )
  Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,-----