ORDIN nr. 3.009 din 6 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021    Având în vedere:– prevederile art. 31 alin. (6), art. 77 alin. (6)-(8) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;,– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 20 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Subiectele pentru proba practică se elaborează la nivelul județului/municipiului București, în cadrul consiliului consultativ al disciplinei și sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către unitățile de învățământ de nivel liceal, până la începerea semestrului al II-lea, în vederea comunicării acestora candidaților.(2) Tema și conținutul fiecărui proiect vizând realizarea unei aplicații software se stabilesc la nivelul unității de învățământ, în acord cu fiecare candidat și cu profesorul de informatică de la clasă.(3) Lista temelor stabilite conform prevederilor alin. (2), conținând fiecare temă validată, în momentul alegerii acesteia, prin semnătură, de către candidat, se afișează până la începutul semestrului al II-lea.(4) La selectarea temelor se va ține cont de competențele prevăzute la art. 5 alin. (2), avându-se în vedere, în special, aplicabilitatea practică și un grad de complexitate echilibrat în raport cu competențele dobândite pe parcursul liceului la disciplinele Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor.(5) În ziua și la ora anunțate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în fața comisiei de examen proiectul corespunzător instruirii profesionale și științifice.(6) Proiectul elaborat de candidat va fi depus la secretariatul unității de învățământ și va fi însoțit de un referat întocmit de profesorul îndrumător, cu privire la modul de realizare a acestuia, conținând și rezultatul preliminar al evaluării proiectului de către profesor, consemnat prin admis/respins.2. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În cazul instituirii la nivelul unității/unităților de învățământ a măsurii de suspendare a activităților didactice care presupun prezența fizică în școală, comisia de examen județeană/a municipiului București și respectiv comisiile de examinare din unitatea/unitățile de învățământ vor elabora o procedură specială de desfășurare a probelor de examen în sistem on-line.(2) Procedura va cuprinde reglementări privind:a) perioadele de desfășurare a probelor de examen;b) afișarea rezultatelor examenului de atestare a competențelor profesionale (se va face cu maximum două zile înaintea datei susținerii primei probe a examenului de bacalaureat);c) perioada de înscriere a candidaților la examenul de atestare a competențelor profesionale care se va realiza exclusiv on-line (pentru înscriere, proiectul elaborat de candidat se realizează în format digital și se transmite exclusiv on-line);d) modalitatea de adaptare a calendarului de desfășurare a probelor de examen la condițiile de organizare în sistem on-line, precum și a intervalelor de timp prevăzute pentru susținerea acestora de către fiecare candidat;e) desfășurarea examinării candidaților în cadrul probelor de examen (de exemplu, în sistem de videoconferință, prin utilizarea, de regulă, a platformelor informatice proprii folosite în desfășurarea activităților didactice exclusiv în mediul on-line);f) modalitatea de comunicare a informațiilor aferente desfășurării examenului (se va realiza exclusiv on-line, folosind site-ul inspectoratului școlar).  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 6 ianuarie 2021.Nr. 3.009.-----