ORDIN nr. M.231 din 30 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 8 ianuarie 2021  Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Procedura normală cuprinde următoarele activități:2. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) transmiterea de către structurile centrale la Secretariatul general a tabelului cu funcțiile vacante, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până în ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie pentru a fi publicat în Buletinul Informativ al Armatei în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie și postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general;3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În situații temeinic justificate, funcțiile vacante pot fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei și în alte luni față de cele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu avizul șefului Direcției generale management resurse umane.4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Comisiile de selecție analizează pentru înaintarea în gradul următor, la termen, doar cadre militare numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deținute și care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu în cursul anului calendaristic respectiv.5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Activitățile desfășurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:a) transmiterea, ierarhic, de către structurile de resurse umane, a tabelelor cu cadrele militare propuse să fie înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecție, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în grad;b) analizarea cadrelor militare în ședințele comisiilor de selecție cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor;c) trimiterea, de către secretariatele tehnice, a hotărârilor comisiilor de selecție la comandanții/șefii care au competențe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței comisiei de selecție.6. La articolul 14^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În vederea avizării maiștrilor militari și subofițerilor pentru participarea la concursul de admitere la cursul de formare a ofițerilor în activitate, președintele și membrii Comisiei de selecție nr. 17 analizează îndeplinirea cumulativă a criteriilor specifice de recrutare a candidaților la cursurile de formare a ofițerilor în activitate.7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În procesul de analiză, ierarhizare și selecție a candidaților, președintele și membrii comisiei studiază memoriile originale, fișele cu principalele date și fișele posturilor vacante, după care completează și semnează fișa de evaluare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau, după caz, fișa de evaluare pentru încadrarea funcțiilor prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11^1.(2) Experiența profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică prin acordarea de puncte pentru îndeplinirea funcțiilor de execuție/conducere, pentru o perioadă de minimum 2 ani, diferențiat pe niveluri ale structurilor, astfel:a) un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 1;b) două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 2;c) trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și șase puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 3;d) patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de execuție și opt puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcții de conducere în structuri de nivel 4;e) patru puncte pentru încadrarea unui post permanent în străinătate încadrat pe o perioadă de minimum trei ani; punctajul se acordă pentru încadrarea unui singur post permanent;f) patru puncte pentru fiecare funcție îndeplinită în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României pe o perioadă de minimum trei ani;g) două puncte pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puțin 3 luni neîntrerupte la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.(3) Ofițerilor care au absolvit masterul de conducere interarme/similar și care solicită analizarea în cadrul comisiilor de selecție în vederea promovării în funcții prevăzute în statele de organizare cu astfel de studii sau în funcții prevăzute cu grad de general de brigadă/similar, cu excepția funcțiilor corespunzătoare serviciilor specializate, li se acordă 4 puncte, suplimentar, astfel:a) absolvenților masterului de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat;b) absolvenților studiilor/cursurilor organizate în străinătate, asimilate masterului de conducere interarme;c) absolvenților studiilor universitare de licență în specializările «Conducere interarme - forțe terestre», «Conducere interarme - forțe aeriene», «Conducere interarme - forțe navale», «Conducere logistică» sau «Management economico-financiar» la Universitatea Națională de Apărare «Carol I», promoțiile 2007, 2008, 2009 și 2011 și care, ulterior, au absolvit cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare.(4) Candidaților li se acordă un punctaj egal cu suma mediilor acordate la evaluarea performanței profesionale din fișele de apreciere de serviciu anuală din ultimii trei ani.(5) Candidaților li se acordă un punctaj obținut prin împărțirea la 5 a sumei punctajelor acordate pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale din ultima fișă de apreciere de serviciu anuală.(6) Candidaților li se scad trei puncte dacă au fost sancționați disciplinar în ultimele 12 luni.(7) Candidaților li se scad cinci puncte dacă au fost judecați de consiliul de onoare și sancționați.(8) Candidaților li se scad zece puncte dacă au fost condamnați penal.(9) Fiecare criteriu specificat la lit. h) și i) din secțiunea B a anexei nr. 11 sau, respectiv, a anexei nr. 11^1, după caz, se evaluează prin acordarea unui număr de puncte de la 1 la 10.(10) Pentru cuantificarea experienței profesionale, perioadele în care cadrele militare au îndeplinit atribuțiile acelorași funcții în cadrul acelorași structuri se cumulează, indiferent dacă denumirile funcțiilor au fost modificate.(11) Pentru cuantificarea experienței profesionale nu se iau în calcul perioadele în care cadrelor militare în activitate le-au fost acordate calificativul «Corespunzător» sau calificative inferioare acestuia.8. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selecție conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(9);9. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Candidații care au obținut o medie mai mică de 6 puncte la oricare dintre mediile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt declarați respinși de către comisia de selecție.10. La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru funcțiile care nu prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, departajarea acestora se face pe baza unuia dintre următoarele criterii, în ordinea menționată:a) punctele acordate conform prevederilor art. 17 alin. (2);b) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);c) media punctelor prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c).(3) Pentru funcțiile care prevăd în cadrul selecției probă de interviu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul prevăzut la art. 36 alin. (7), iar dacă egalitatea se menține, pentru departajarea acestora se procedează conform prevederilor alin. (2).11. La articolul 29, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să analizeze documentele prevăzute la lit. a) și b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii prevăzute în secțiunea A a anexei nr. 11 sau a anexei nr. 11^1, după caz, precum și a condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecție;..................................................................................................e) să întocmească pentru fiecare candidat fișa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 sau anexa nr. 11^1, după caz;12. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Interviul se organizează și se desfășoară în vederea încadrării funcțiilor vacante de comandă/conducere și a altor funcții stabilite de comandanții/șefii structurilor în care acestea se regăsesc, cu excepția funcțiilor care se ocupă prin concurs/examen sau alegeri.13. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile art. 9 lit. b), art. 17 alin. (3), art. 27 lit. a^1) și art. 32 nu se aplică în situația analizării încadrării funcțiilor prevăzute cu grade de generali/similari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia.14. La anexa nr. 1, la numărul curent 4, coloana 2 „Componența - Funcția“ se modifică și va avea următorul cuprins:– președinte: locțiitorul șefului Direcției generale management resurse umane; – membri: – directorul Direcției generale management resurse umane; – șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Direcția generală pentru armamente, Secretariatul general, Direcția generală financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern; – șeful oficiului lucrări specifice resurselor umane din competența ministrului apărării naționale; – secretar: șeful structurii de secretariat tehnic.15. Anexa nr. 11 la norme se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.16. După anexa nr. 11 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnalizarea, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale aflate în vigoare la data publicării funcțiilor respective.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 30 decembrie 2020.Nr. M.231.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 11 la norme)
  - model -
  Clasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ...............
  FIȘA DE EVALUARE
  ........................ (gradul, numele și prenumele)
  Date despre funcția vacantă^1
  - Denumirea funcției cu elemente de identificare a acesteia
  - Nivelul structurii
  - Cerință lingvistică
  - Cerințe specifice (atestate/avize)
  Date despre candidat^1
  - Gradul, arma/serviciul, specialitatea militară - Numele, prenumele tatălui și prenumele - Vechimea în grad - Data nașterii - Codul persoanei
  - Funcția și unitatea unde este încadrat - Nivelul structurii - Data numirii în funcție
  - Studii absolvite și anul absolvirii - media (studii de bază/cursuri de carieră și cursuri de perfecționare sau specializare)
  - Certificat de competență lingvistică conform STANAG 6001
  - Alte atestate și certificate
  ^1 Se completează de către secretariatul tehnic al comisiei de selecție.
  A. Criterii obligatoriiVerificarea îndeplinirii criteriului
  a) candidatul face parte din corpul de cadre militare căruia îi corespunde funcția
  b) deține gradul minim/maxim care permite respectarea principiului subordonării
  c) are aceeași armă sau serviciu și specialitate militară precum cele prevăzute în specificațiile funcției sau îndeplinește condițiile pentru a fi confirmat în arma sau serviciul și specialitatea militară respectivă - nu se verifică pentru funcțiile din domeniile funcționale de sprijin/servicii specializate și apărare cibernetică
  d) îndeplinește condiția privind nivelul și specialitatea studiilor din specificațiile funcției
  e) are absolvite/echivalate/asimilate cursurile de carieră necesare înaintării în gradul următor - se verifică numai pentru înaintarea în grad
  f) are experiența și stagiul în funcții anterioare obligatorii, prin numire și/sau împuternicire, pe niveluri ale structurilor militare, necesare pentru ocuparea funcției conform reglementărilor privind evoluția în cariera militară sau a îndeplinit atribuțiile unei funcții similare, într-o structură de nivel ierarhic similar, prin împuternicire și/sau detașare pe o perioadă de cel puțin un an
  g) deține nivelul minim de cunoaștere a limbilor străine, atestat prin certificat de competență lingvistică
  h) îndeplinește baremul medical și de pregătire fizică specific funcției
  i) deține atestatele sau certificatele necesare încadrării funcției (dacă este cazul)
  j) are vechimea de cel puțin 24 de luni în funcția actuală, împlinită la sfârșitul lunii în care are loc analiza în comisia de selecție, cu excepția cazurilor în care a fost numit în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare, ori încadrarea funcției pentru care candidează necesită obținerea avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării^2
  k) are un stagiu cumulat de cel puțin 6 ani în funcții în structuri de nivelul celei în cadrul căreia a fost repartizat în prima funcție, calculat de la data îndeplinirii efective a funcțiilor respective - se aplică doar cadrelor militare cu grade de sublocotenent, locotenent, maistru militar clasa a V-a, maistru militar clasa a IV-a, sergent și sergent-major analizate pentru încadrarea funcțiilor prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare de nivel comandament de divizie/similar și superioare^2
  l) îndeplinește condițiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează domeniul specific funcției
  m) are gradul cu cel mult două trepte mai mic decât gradul funcției pentru încadrarea căreia candidează, cu excepția situațiilor în care, prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prevede altfel sau a situației prevăzute la art. II alin. 2 din Legea nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  n) are vechime de cel puțin 48 de luni în cadrul unității militare în care a fost chemat/rechemat în activitate, împlinită la sfârșitul lunii în care are loc analiza în comisia de selecție, cu excepția situațiilor de numire în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare - se aplică doar cadrelor militare care au declarat pe propria răspundere că își vor desfășura activitatea timp de cel puțin 4 ani în cadrul unității militare în care au fost numite în funcțiile pentru care au concurat și doar în situația în care acestea solicită încadrarea într-o funcție din cadrul altei unități militare
  ^2 Nu se aplică pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război.
  B. Criterii de selecțiePunctaj acordat în funcție de gradul de îndeplinire a criteriului
  a) experiența profesională dobândită de-a lungul cariereiNivelul structuriiTipul de funcțieNumăr de puncte acordate Numărul de funcții îndeplinite pe o perioadă de minimum 2 ani^3
  Nivelul 1Execuție1
  Comandă/Conducere2
  Nivelul 2Execuție2
  Comandă/Conducere4
  Nivelul 3Execuție3
  Comandă/Conducere6
  Nivelul 4Execuție4
  Comandă/Conducere8
  posturi permanente în străinătate4
  funcții îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României4
  misiuni temporare și operații în afara teritoriului statului român2
  b) punctaj acordat pentru absolvirea masterului de conducere interarme
  c) punctaj acordat pentru evaluarea performanței profesionale
  d) punctaj acordat pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale
  e) punctaj diminuat pentru abateri disciplinare săvârșite
  f) punctaj diminuat pentru judecată în cadrul consiliului de onoare
  g) punctaj diminuat pentru condamnare penală
  h) compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante
  i) compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante

  Membrul comisiei de selecție
  ..................................................
  (gradul)
  ..................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Secretarul comisiei de selecție
  ...................................................
  (gradul)
  .....................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  ^3 Perioada minimă este de 3 ani în cazul criteriilor „posturi permanente în străinătate“ și „funcții îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României“ și, respectiv, 6 luni în cazul „misiuni și operații în afara teritoriului statului român“; se punctează un singur post permanent.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 11^1 la norme)
  - model -
  Clasa/Nivelul de clasificareExemplarul nr. ..........
  FIȘA DE EVALUARE
  pentru încadrarea unei funcții prevăzute cu grad de general de brigadă/similari ......................... (gradul, numele și prenumele)
  Date despre funcția vacantă^1
  - Denumirea funcției cu elemente de identificare a acesteia
  - Nivelul structurii
  - Cerință lingvistică
  - Cerințe specifice (atestate/avize)
  Date despre candidat^1
  - Gradul, arma/serviciul, specialitatea militară - Numele, prenumele tatălui și prenumele - Vechimea în grad - Data nașterii - Codul persoanei
  - Funcția și unitatea unde este încadrat - Nivelul structurii - Data numirii în funcție
  - Studii absolvite și anul absolvirii - media (studii de bază/cursuri de carieră și cursuri de perfecționare sau specializare)
  - Certificat de competență lingvistică conform STANAG 6001
  - Alte atestate și certificate
  ^1 Se completează de către secretariatul tehnic al comisiei de selecție.
  A. Criterii obligatoriiVerificarea îndeplinirii criteriului
  a) are aceeași armă sau serviciu și specialitate militară precum cele prevăzute în specificațiile funcției sau îndeplinește condițiile pentru a fi confirmat în arma sau serviciul și specialitatea militară respectivă
  b) este absolvent al cursului postuniversitar „Conducere strategică“ sau al cursului postuniversitar „Probleme actuale ale securității naționale“ ori al unui curs echivalent absolvit în străinătate
  c) a îndeplinit pentru o perioadă de cel puțin 2 ani funcția de comandant de batalion/similar - se verifică numai pentru încadrarea funcțiilor din cadrul structurii de forțe
  d) a îndeplinit pentru o perioadă de cel puțin 2 ani funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puțin un an funcția de locțiitor al comandantului de brigadă/similar
  e) are vechimea de cel puțin 12 luni în funcția actuală, împlinită la sfârșitul lunii în care are loc analiza în comisia de selecție, cu excepția cazurilor în care a fost numit în funcție ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare^2
  f) deține nivelul minim de cunoaștere a limbilor străine, atestat prin certificat de competență lingvistică
  g) îndeplinește baremul medical și fizic specific funcției
  h) deține gradul minim/maxim care permite respectarea principiului subordonării
  i) deține atestatele sau certificatele necesare încadrării funcției (dacă este cazul)
  j) îndeplinește condițiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează domeniul specific funcției
  ^2 Nu se aplică pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război.
  B. Criterii de selecțiePunctaj acordat în funcție de gradul de îndeplinire a criteriului
  a) experiența profesională dobândită de-a lungul cariereiNivelul structuriiTipul de funcțieNumăr de puncte acordateNumărul de funcții îndeplinite pe o perioadă de minimum 2 ani^3
  Nivelul 1Execuție1
  Comandă/Conducere2
  Nivelul 2Execuție2
  Comandă/Conducere4
  Nivelul 3Execuție3
  Comandă/Conducere6
  Nivelul 4Execuție4
  Comandă/Conducere8
  posturi permanente în străinătate4
  funcții îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României4
  misiuni temporare și operații în afara teritoriului statului român3
  b) punctaj acordat pentru absolvirea masterului de conducere interarme
  c) punctaj acordat pentru evaluarea performanței profesionale
  d) punctaj acordat pentru evaluarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor profesionale
  e) punctaj diminuat pentru abateri disciplinare săvârșite
  f) punctaj diminuat pentru judecată în cadrul consiliului de onoare
  g) punctaj diminuat pentru condamnare penală
  h) compatibilitatea experienței profesionale cu cerințele funcției vacante
  i) compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerințele funcției vacante

  Membrul comisiei de selecție
  ..................................................
  (gradul)
  ..................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Secretarul comisiei de selecție
  ...................................................
  (gradul)
  .....................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  ^3 Perioada minimă este de 3 ani în cazul criteriilor „posturi permanente în străinătate“ și „funcții îndeplinite în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României“ și, respectiv, 6 luni în cazul „misiuni și operații în afara teritoriului statului român“; se punctează un singur post permanent.
  ---