ORDIN nr. 6.199 din 16 decembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 7 ianuarie 2021  Având în vedere prevederile art. 77 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Direcția Infrastructuri de Cercetare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, precum și persoanele juridice executante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 90 de zile de data publicării.
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dragoș Mihael Ciuparu,
  secretar de stat
  București, 16 decembrie 2020.Nr. 6.199.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.845/2009)
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
  a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
  Anul ........... Denumirea persoanei juridice executante: ....................................Cod fiscal ............................Director general.............................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila unității)Pag. .........../.............................Director economic.............................................................(numele, prenumele, semnătura)
  FIȘA DE EVIDENȚĂ
  a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
  Nr. ...........
  A. Date generale
  Denumirea proiectului......................Categoria de proiect................
  Contract de finanțarenr. ...../........Dată începere.................Plan/Program/Competiție..........
  Dată finalizare.................
  Valoarea totală a proiectului (include și alte surse)................... leiValoarea contractului de finanțare (buget de stat)................ lei
  Rezultatul cercetării aparține1. ..................^1 2. ..................Conform art. ........ din contractul de parteneriat nr. .................
  B. Date specifice
  1. Denumirea rezultatului
  2. Categoria rezultatului (conform art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare)Rezultat finalRezultate intermediare^2Caracteristici ale rezultatului final
  2.1. Documentații, studii, lucrări[ ][ ]..................^3.....................^4
  2.2. Planuri, scheme[ ][ ]  
  2.3. Tehnologii[ ][ ]
  2.4. Procedee, metode[ ][ ]
  2.5. Produse informatice[ ][ ]
  2.6. Rețete, formule[ ][ ]
  2.7. Obiecte fizice/Produse[ ][ ]
  2.8. Brevet invenție/altele asemenea[ ][ ]
  2.9. Colecții și baze de date[ ][ ]
  2.10. Creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale[ ][ ]
  3. Nivel de maturitate tehnologică (TRL)TRL 1 - Principii de bază observate [ ]
  TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic [ ]
  TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental [ ]
  TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator [ ]
  TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial) [ ]
  TRL 6 - Demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial) [ ]
  TRL 7 - Demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de funcționare [ ]
  TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate [ ]
  TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional 
  4. Domeniul de cercetare4.1. Tehnologiile societății informaționale[ ]
  4.2. Energie[ ]
  4.3. Mediu[ ]
  4.4. Sănătate[ ]
  4.5. Agricultură, securitatea și siguranța alimentară[ ]
  4.6. Biotehnologii[ ]
  4.7. Materiale, procese și produse inovative[ ]
  4.8. Spații și securitate[ ]
  4.9. Cercetări socioeconomice și umaniste[ ]
  4.10. Altele.............................^5
  5. Domenii de aplicabilitate^6[ ][ ]; [ ][ ];[ ][ ]
  6. Caracterul inovativ6.1. Produs nou[ ]..........................................^7
  6.2. Produs modernizat[ ] 
  6.3. Tehnologie nouă[ ] 
  6.4. Tehnologie modernizată[ ] 
  6.5. Serviciu nou[ ] 
  6.6. Serviciu modernizat[ ] 
  6.7. Altele .................[ ] 
  7. Denumirea rezultatului cercetării valorificat^8
  Nr. crt.Valoarea de la care începe negocierea (VPN)^9 Proces-verbal nr./data^10 Mod de valorificare^11 Actul prin care s-a realizat valorificarea^12 Valoarea finală (negociată)Beneficiar^13 Impact^14 Persoane autorizate^15
  012345678
  1.
  2.
  C. Informații privind proprietatea intelectuală
  Documentație tehnico-economică [ ]  
  Cerere înregistrare brevet de invenție [ ] nr. …. data …….......…….
  Brevet de invenție înregistrat (național, european, internațional) [ ] nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare modele și desene industriale protejate [ ] nr. …. data …….......…….
  Modele și desene industriale protejate înregistrate (național, european, internațional) [ ] nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare marcă înregistrată [ ] nr. …. data …….......…….
  Mărci înregistrate (național, european, internațional) [ ] nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare copyright [ ] nr. …. data …….......…….
  Înregistrare copyright (național, european, internațional) [ ] nr. …. data …….......…….
  Cerere înregistrare: rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc. [ ] nr. …. data …….......…….
  Înregistrare: rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc. (național, european, internațional) [ ] nr. …. data …….......…….
  D. Informații privind documentațiile, colecțiile și bazele de date de interes național
  1. Denumire………………………………………….
  2. Categorie2.1. Documentație [ ]……………………………^16
  2.2. Colecție [ ]
  2.3. Bază de date [ ]
  3. Arhivare3.1. Fondul Arhivistic Național [ ]
  3.2. Patrimoniul cultural mobil
  4. Alte informații………………………………………….
  ^1 Se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obținerea rezultatului.^2 Se trec acele rezultate ale cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate și valorificate independent de includerea în rezultatul final.^3 Se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcționare specifici rezultatului final.^4 Se inserează poza rezultatului/produsului final.^5 Conform Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă.^6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre.^7 Justificare (Se explică, în maximum 100 de caractere, în ce constă noutatea.).^8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e).^9 Conform procedurii proprii, elaborată în baza Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora.^10 Se vor trece numărul și data la care a fost încheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, în vederea valorificării acestora.^11 Vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere; concesionare; preluare în producția proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală, în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuală.^12 Se vor trece numărul și data semnării actului (de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării.^13 Se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraș, județ, telefon, fax, e-mail, website).^14 Se vor completa efectele economice, sociale și de mediu obținute de beneficiar, asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pe o perioadă de 5 ani.^15 Numele și semnătura directorului de proiect și ale managerului de inovare/directorului entității de ITT responsabil cu verificarea datelor.^16 Se va face o scurtă prezentare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.845/2009)
  METODOLOGIE
  de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Înregistrarea și valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prin rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare obținute în baza unui contract finanțat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înțelege:a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;e) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;f) creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale - soiuri, hibrizi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.  +  Articolul 3Prin persoană juridică executantă se înțelege persoana juridică care a obținut oricare dintre rezultatele cercetării, în mod direct și nemijlocit.II. Înregistrarea rezultatelor cercetării  +  Articolul 4Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, special constituit, denumit în continuare registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.  +  Articolul 5(1) Pentru fiecare rezultat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se întocmește, în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate, Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fișă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.(2) Pentru fiecare rezultat valorificat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se completează secțiunea dedicată în termen de 10 zile de la data finalizării activităților de valorificare și se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.(3) Fișa se completează în sistem electronic, pe platforma BrainMap, în cadrul unei secțiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea și evidența rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.(4) Accesarea sistemului informatic se va face cu respectarea drepturilor de acces și a instrucțiunilor de completare ale platformei BrainMap.(5) Introducerea datelor se realizează de către directorul de proiect sau managerul de inovare/directorul entității de inovare și transfer tehnologic al persoanei juridice executante.  +  Articolul 6(1) Registrul se păstrează în format electronic și cuprinde totalitatea fișelor de evidență a rezultatelor arhivate și indexate corespunzător.(2) Registrul este disponibil în vederea vizualizării pe pagina web a persoanei juridice executante, într-o secțiune special prevăzută pentru acest scop.  +  Articolul 7Registrul are caracter anual și se trece pe lista documentelor cu regim special a persoanei juridice executante.  +  Articolul 8(1) Persoana juridică executantă are obligația să elaboreze norme și proceduri interne în vederea valorificării rezultatelor cercetării cu privire la:a) aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora;b) aprobarea unor proceduri specifice de evaluare.(2) Persoana juridică executantă poate dispune și alte măsuri în vederea valorificării rezultatelor cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Direcția infrastructuri de cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării poate verifica existența registrului la nivelul persoanei juridice executante și modul de înregistrare a rezultatelor cercetării, precum și respectarea reglementărilor în vigoare privind valorificarea acestora.
  -----