LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 (*actualizată*)privind publicitatea(actualizată până la data de 27 iulie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practică o meserie ori o profesie.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) abrogată;-----------Lit. a) a art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. b) abrogată;-----------Lit. b) a art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. c) abrogată;-----------Lit. c) a art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. d) publicitate subliminală - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a fi percepuţi în mod conştient, dar care pot influenta comportamentul economic al unei persoane; e) persoana - orice persoana fizica sau juridică; f) minor - orice persoana fizica în vârsta de până la 18 ani; g) abrogată;-----------Lit. g) a art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 5Publicitatea trebuie să fie decentă, corectă şi să fie elaborată în spiritul responsabilităţii sociale.  +  Articolul 6Se interzice publicitatea care: a) abrogată;-----------Lit. a) a art. 6 a fost abrogată de pct. 4 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. b) este subliminală; c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică; d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limba, origine, origine socială, identitate etnică sau naţionalitate; e) atentează la convingerile religioase sau politice; f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor; g) exploatează superstiţiile, credulitatea sau frica persoanelor; h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă; i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător; j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale.  +  Capitolul II Publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 8Abrogat.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 9Comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice.  +  Capitolul III Dispoziţii speciale privind publicitatea anumitor produse  +  Articolul 10Se interzice publicitatea explicită pentru produsele din tutun: a) difuzată în cadrul programelor de radiodifuziune şi televiziune; b) abrogată;-----------Lit. b) a art. 10 a fost abrogată de alin. (2) al art. 7 din LEGEA nr. 457 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004. c) pe biletele de călătorie pentru transportul public.  +  Articolul 10^1Se interzice publicitatea explicita pentru băuturile alcoolice: a) pe prima şi pe ultima coperta sau pagina din materialele tipărite în presa scrisă; b) pe biletele de călătorie pentru transportul public.-----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 31 mai 2002.  +  Articolul 11Se interzice publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun în incinta unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de asistenţă medicală sau la o distanta mai mica de 200 metri de intrarea acestora, măsurată pe drum public.  +  Articolul 12Publicitatea pentru băuturi alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă în publicaţii destinate în principal minorilor, în sălile de spectacole înainte, în timpul şi după spectacolele destinate minorilor.  +  Articolul 13 (1) Publicitatea pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun nu este permisă nici în condiţiile în care: a) se adresează minorilor; b) înfăţişează minori consumând aceste produse; c) sugerează că băuturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietăţi terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot rezolva probleme personale; d) da o imagine negativă despre abstinenţă; e) evidenţiază conţinutul în alcool al băuturilor alcoolice, în scopul stimulării consumului, sau face legătura între alcool şi conducerea unui vehicul; f) nu conţine inscripţii-avertisment, în limba română, pentru produsele din tutun. (2) Textul avertismentului şi dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13^1 (1) Publicitatea la băuturile spirtoase, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificările ulterioare, este permisă numai în cazul celei difuzate prin intermediul presei scrise, al radioului, precum şi prin intermediul televiziunii. (2) Difuzarea de publicitate la băuturile spirtoase în programele audiovizuale se realizează conform dispoziţiilor Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea şi teleshoppingul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 26 iulie 2004.------------Art. 13^1 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA nr. 90 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 august 2004.  +  Articolul 14Se interzice publicitatea substanţelor stupefiante şi psihotrope.  +  Articolul 15Se interzice publicitatea, în alte locuri decât cele de comercializare, pentru orice tip de arme, muniţii, explozivi, metode şi mijloace pirotehnice, cu excepţia armelor destinate vânătorii sau sportului şi a celor de panoplie.  +  Articolul 16Pentru produsele şi serviciile destinate minorilor este interzisă publicitatea care: a) conţine elemente ce dăunează acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic; b) încurajează în mod indirect copiii să cumpere produse sau servicii, profitând de lipsa de experienţa sau de credulitatea lor; c) afectează relaţiile speciale care exista între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadre didactice, pe de alta parte; d) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase.  +  Articolul 17Publicitatea este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescripţie medicală, pentru care materialele publicitare vor fi aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 18Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 19Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu poate fi identificată, răspunderea revine, după caz, reprezentantului sau legal în România, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare.  +  Articolul 20 (1) Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsură să probeze exactitatea afirmaţiilor, indicaţiilor sau prezentărilor din anunţul publicitar şi este obligată, la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la art. 24, să furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. (2) În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmaţiile din anunţul publicitar în cauza vor fi considerate inexacte.  +  Articolul 21Prezenta lege nu exclude autocontrolul publicităţii de către organizaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul publicităţii şi nici dreptul persoanelor de a se adresa direct acestor organizaţii.  +  Articolul 22Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 23 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 15-17, cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei*); b) încălcarea prevederilor art. 9-14, cu amendă de la 1.500 lei la 4.000 lei.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 7 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (2) Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.  +  Articolul 24 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constata şi se sancţionează la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asociaţiilor de consumatori sau din oficiu, de către: a) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor art. 9 şi ale art. 13 lit. a) şi b);-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 8 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. b) reprezentanţii împuterniciţi ai administraţiei publice locale, pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. c), d), e), f), g) şi i), ale art. 10 lit. c), ale art. 11, ale art. 13 lit. f) şi ale art. 15; c) reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Concurentei, pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit. d), e), f), g), h) şi i); d) reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii, pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), d), e) şi f) şi ale art. 14, 16 şi 17; e) reprezentanţii împuterniciţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, pentru încălcarea prevederilor art. 10 lit. a).-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 8 al art. 23, Cap. IV din LEGEA nr. 158 din 18 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (2) Organele abilitate să constate şi să sancţioneze contravenţiile pot solicita organizaţiilor profesionale cu rol de autoreglementare prevăzute la art. 21 formularea unui punct de vedere de specialitate.  +  Articolul 25Instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 24 pot dispune, o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, următoarele măsuri, după caz: a) interzicerea publicităţii, în cazul în care a fost difuzată sau urmează să fie difuzată; b) încetarea publicităţii până la data corectării ei; c) publicarea deciziei autorităţii publice, în totalitate sau parţial, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze; d) publicarea pe cheltuiala contravenientului a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare.  +  Articolul 26Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27 din respectiva lege, precum şi cele ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 27Guvernul, la propunerea organelor sale de specialitate, va aproba, în baza prezentei legi, reglementări specifice privind publicitatea, cu excepţia celei din cadrul programelor audiovizuale.  +  Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE

  CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  MIRON TUDOR MITREA
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ULM NICOLAE SPINEANU
  -----