ORDIN nr. 3.679 din 30 decembrie 2020privind completarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.396/2020
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020, cu modificările ulterioare;– Comunicarea Comisiei - a patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19; – Comunicarea Comisiei C(2020) 9.494 din 18.12.2020 privind modificarea schemei de ajutor de stat;– Adresa nr. 4.382/IMB/25.11.2020 a Ministerului Fondurilor Europene;– Referatul de aprobare nr. 441.367/DAPIMM din 28.12.2020 întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,ținând cont de prevederile art. 57 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.396/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.163 și 1.163 bis din 2 decembrie 2020, se completează după cum urmează:– La punctul 5 subpunctul 5.2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru cererile de finanțare înregistrate în perioada 1-29 ianuarie 2021, anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare este anul 2019, ultimul an când au fost depuse și înregistrate situațiile financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.  +  Articolul IIDirecția de antreprenoriat și programe pentru IMM și agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
    București, 30 decembrie 2020.Nr. 3.679.----