ORDIN nr. 4.136 din 17 decembrie 2020privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1311 din 30 decembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (5) și (5^1), art. 41 alin. (2) și (3), art. 278 alin. (10), art. 282 alin. (5), art. 316, art. 322 alin. (6)-(8) și art. 324 alin. (12) și (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; – art. 86, 88, art. 89 alin. (2) și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.438 din 4.12.2020,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: k) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700), prevăzută în anexa nr. 11.2. Anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.3. La anexa nr. 14, punctul XI se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării.  +  Articolul IVDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 17 decembrie 2020.Nr. 4.136.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 3.725/2017)
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale“
  Depunerea declarațieiDeclarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, denumită în continuare declarație, se completează și se transmite ori de câte ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin declarația de înregistrare fiscală/declarația de mențiuni.Declarația se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Declarația se depune pentru:– înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;– înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal;– modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit; – exercitarea opțiunii de modificare a anului fiscal;– declararea sediilor secundare care nu au obligația înregistrării fiscale;– înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA;– exercitarea opțiunii privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestării către persoane neimpozabile a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune sau a serviciilor furnizate pe cale electronică; – efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România; – efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent;– efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăSe va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului.Rândul 2. Denumire/Nume și prenumeSe completează cu denumirea/numele și prenumele contribuabilului.Rândul 3. Declarația de înregistrare fiscală depusă inițialContribuabilii vor alege din lista drop–down declarația depusă cu ocazia înregistrării fiscale inițiale:– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010); – Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015); – Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru instituții publice (040);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerțului vor selecta formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Atenție!Declarația se completează numai cu datele modificate față de datele declarate anterior.II. DOMICILIU FISCAL Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.III. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE  +  Secţiunea A - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL Secțiunea se completează:– de către contribuabilii care solicită înregistrarea/ modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliu fiscal, precum și cu excepția contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat;– de către contribuabilii supuși înregistrării la organele fiscale care solicită modificarea sediului social/sediului/sediului activității, după caz.I. DATE PRIVIND DOMICILIUL/SEDIUL SOCIAL/SEDIUL/SEDIUL ACTIVITĂȚIIRândul 1. Adresa domiciliului/sediului social/sediului/ sediului activitățiiSe completează cu adresa domiciliului, a sediului social, a sediului, a sediului activității, după caz.Rândul 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înființării sau autorizării.II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUISe completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal. III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUISe completează adresa unde contribuabilul dorește să își stabilească noul domiciliu fiscal, cu condiția respectării prevederilor art. 31 din Codul de procedură fiscală.Rândul Modul de dobândire al spațiului pentru domiciliu fiscal se completează cu tipul documentului care face dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal, numărul, precum și data acestuia.  +  Secţiunea B - DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ȘI VECTORUL FISCAL PRIVIND TVA SUBSECȚIUNEA I - ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII FISCALESe marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită fie înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ulterior înregistrării fiscale, fie modificarea datelor transmise cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (2), (4) sau (6) din Codul fiscal.Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 1.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează, ulterior înregistrării fiscale, pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 1.3 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează, ulterior înregistrării fiscale, pentru aplicarea regimului normal de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal, deși estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 1.4 se marchează cu „X“ în cazul persoanei impozabile care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal.Rândul 1.5 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândurile 1.6-1.9 se marchează cu „X“ în funcție de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Codul fiscal: înregistrare prin depășirea plafonului de scutire sau prin opțiune.Mențiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:Rândurile 1.10-1.12 se completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, și care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, modifică datele transmise cu ocazia înregistrării, astfel:Rândul 1.10. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor.Rândul 1.11. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor.Rândul 1.12. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal care implică:Rândul 1.12.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscalRândul 1.12.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscalRândul 1.12.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscalRândul 1.12.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabileRândul 1.13. Mențiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul, conform legislației în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, dar care s-a înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal. Rândul se marchează cu „X“ în cazul în care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, persoana impozabilă modifică datele transmise cu ocazia înregistrării.Rândul 1.14. Mențiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România, dar care s-a înregistrat în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă. Rândul se marchează cu „X“ în cazul în care, ulterior înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă modifică datele transmise cu ocazia înregistrării.Rândul 1.15 se completează dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Cifra de afaceri din anul precedent obținută, potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative, cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă.Rândul 1.16. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.De asemenea se marchează cu „X“ de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, își modifică perioada fiscală la TVA, în condițiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal. Declarația se depune în termenul prevăzut la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Se marchează cu „X“ perioada fiscală lunară de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.Se marchează cu „X“ perioada fiscală trimestrială de către persoana impozabilă care a utilizat ca perioadă fiscală luna calendaristică, dar în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Rândul 1.17. Mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România Se marchează cu „X“ de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.Rândul 1.18. Mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent Se marchează cu „X“ de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal. Persoanele impozabile aflate în această situație marchează cu „X“ și rândul 1.18.2.Rândul 1.18.1 se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.Prin marcarea cu „X“ a rândului 1.18, persoana impozabilă declară, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv pentru anul precedent.Rândul 1.19. Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscalSe marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România, care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei) și care optează pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal privind locul prestării serviciilor.Rândul 1.19.1 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care optează, în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (10) din Codul fiscal, ca locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. Se completează, în mod corespunzător, data (zi/lună/an) începând cu care aplică această opțiune. Prin marcarea acestui rând, locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.Rândul 1.19.2 se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au aplicat prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puțin 2 ani calendaristici și care optează pentru încetarea aplicării acestor prevederi. Se completează, în mod corespunzător, atât data (zi/lună/an) începând cu care au optat pentru aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cât și data (zi/lună/an) începând cu care încetează această opțiune. Prin marcarea acestui rând, locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se consideră a fi în România, potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.Rândul 1.20. Sistemul TVA la încasare - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau care încetează aplicarea acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.Rândul 1.20.1 se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la 25 ianuarie inclusiv. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu depășește plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum și data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare;– persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 1.20.2 se marchează cu „X“ în căsuța corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:– persoana impozabilă a depășit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune în această situație până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care depășește plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum și data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;– deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situație oricând în cursul anului, între data de 1 și 25 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu a depășit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), precum și data de la care persoana impozabilă renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.Se marchează cu „X“ în funcție de tipul scoaterii din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.24 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu a depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 1.24.1 se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informațiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operațiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declarația de mențiuni.Rândul 1.24.2 se completează cu cifra de afaceri obținută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.Rândul 1.25. Ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care numai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.Rândul 1.26. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanță - se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.Rândul 1.27. Data scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare.Atenție!Nu se completează SECȚIUNEA Taxă pe valoarea adăugată în următoarele situații:a) de către persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;b) de către persoana impozabilă care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal;c) de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (2) din Codul fiscal;d) de către persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligația să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum și pentru vânzările la distanță realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, cu excepția situației în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal;e) de către persoana impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.  +  Secţiunea C - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE DATORATERândul 1. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.La rândurile 1.3.1-1.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.Rândul 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profitSe completează pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunțarea la această opțiune, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru anul fiscal modificat se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.La rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi;b) renunțării la opțiunea de aplicare a sistemului anual de declarare și de plată a impozitului pe profit, cu plăți anticipate trimestriale și solicitarea aplicării sistemului de declarare și plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (3) din Codul fiscal.Rândul 1.5. Date privind modificarea anului fiscalSe completează pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, de modificare a perioadei anului fiscal modificat, respectiv trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (5) și (5^1) din Codul fiscal.Declarația pentru efectuarea opțiunii pentru modificarea anului fiscal se depune la organul fiscal competent:– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.La rândurile 1.5.1-1.5.3 se marchează cu „X“, după caz, caseta corespunzătoare:a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;c) exprimării opțiunii de trecere de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.Rândul 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Atenție!Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din Codul fiscal.Rândul 3. Impozit specific unor activitățiSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.3. Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea D - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU ASIMILAȚI ACESTORARândul 1. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții socialeRândul 1.1. Informații pentru stabilirea perioadei fiscale:Rândul 1.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 1.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.Rândul 1.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 1.2. Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.Rândurile 1.2.1 și 1.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 1.3. Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.3.1 și 1.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.4. Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.4.1 și 1.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 1.5. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 1.5.1 și 1.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secţiunea E - DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ȘI TAXE DATORATERândul 1. AccizeSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 1.1 și 1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Rândul 2. Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiSe marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3. Redevențe miniereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Redevențe petroliereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului naturalSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.Rândurile 5.1 și 5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 73/2018.Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7.3. Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândul 8. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.  +  Secţiunea F - DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAȚIA ÎNREGISTRĂRII FISCALESecțiunea se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înființează.Rândul 1. Sediu secundar înființat în:Se marchează cu „X“ una dintre cele două rubrici.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea sediului secundar.Rândul 3. Adresa sediului secundarSe completează cu adresa sediului secundar.Rândul 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului secundarSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul secundar.Rândul 5. Modul de dobândire a spațiuluiSe înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spațiului, numărul, precum și data acestuia. Rândul 6. Date privind starea sediului secundarSe marchează cu „X“ rândul corespunzător și se înscrie data la care contribuabilul își începe activitatea sau își încetează activitatea.
   +  Anexa nr. 2XI. Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700)1. Denumire: Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediul electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale (700)2. Format: A4/t23. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează la înregistrarea/modificarea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.6. Se întocmește de către contribuabil.7. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent.8. Se arhivează la organul fiscal competent.----