ORDIN nr. 1.526 din 17 decembrie 2020pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1299 din 28 decembrie 2020



  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 15.244 din 10.12.2020,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 115.048 din 16.12.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 12 din Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 26 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 12Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la 31 decembrie 2021, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 17 decembrie 2020.Nr. 1.526.----