ORDIN nr. 1.545 din 22 decembrie 2020privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei', obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 14.949 din 2.12.2020,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 114.487 din 21.12.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 22 august 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la data de 31.12.20232. La articolul 16, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 224.408.684,14 euro echivalent în lei, din care finanțarea FSE este de 85%, respectiv 190.747.381,52 euro, iar contribuția națională este de 15%, respectiv 33.661.302,62 euro, echivalent în lei.(3) Alocarea bugetului pe ani și pe surse de finanțare este următoarea:
  An Total fonduri
  Total Total fonduri publice Contribuție proprie
  Contribuție națională Contribuție comunitară
  Procent Valoare Procent Valoare Procent Valoare
  2018 0,0015%0,0085%0,000%0
  2019 39.200.000,00 15%5.880.000,0085%33.320.000,000%0
  20209.800.000,00 15%1.470.000,0085%8.330.000,000%0
  2021116.939.122,7615%17.540.868,4185%99.398.254,350%0
  202258.469.561,3815%8.770.434,2185%49.699.127,170%0
  3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 2.453 de întreprinderi sociale
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  București, 22 decembrie 2020.Nr. 1.545.----