REGULAMENT nr. 12 din 18 decembrie 2020privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1291 din 24 decembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10, art. 16, art. 18, art. 20 alin. (1), art. 25-28, art. 31, art. 32 alin. (1) și (3), art. 33 alin. (3), art. 67 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 91 alin. (2)-(4), art. 92, art. 105, art. 108 alin. (3), art. 109, art. 146, art. 147, art. 150 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 151, art. 155 alin. (1), art. 289, art. 294, art. 297, art. 301 alin. (1), art. 302, art. 320, art. 333 alin. (2) și (3), art. 338, art. 345, art. 377 alin. (2), art. 381, art. 417 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13, art. 222 alin. (2), art. 230, art. 231, art. 240 alin. (1) lit. a), art. 247, art. 248 alin. (3) lit. b), art. 251 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (2), art. 260- 262, art. 265 alin. (1) și (2), art. 266, art. 318, art. 319, art. 383 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, ale art. 2 alin. (1)-(7), art. 10 alin. (1), (3), (4), (6) și (11), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2) și alin. (4)-(7), art. 16 alin. (2), art. 76 alin. (3) și art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 264 din Legea nr. 312/2015,Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Titlul I Domeniul de aplicare și definiții  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează:a) procedura, documentația și condițiile privind autorizarea băncilor, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar și a organizațiilor cooperatiste de credit, persoane juridice române, denumite generic instituții de credit, precum și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe;b) condițiile în care pot fi operate modificări în situația entităților prevăzute la lit. a), în scopul asigurării supravegherii prudențiale;c) procedura și condițiile de aprobare prealabilă a operațiunilor de fuziune și divizare în care sunt implicate entitățile prevăzute la lit. a); d) condițiile, cerințele și documentația privind autorizarea instituțiilor de credit–punte;e) procedura, documentația și condițiile de notificare a unei achiziții propuse în situația implementării instrumentului de vânzare a afacerii, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, denumită în continuare Legea nr. 312/2015, a instrumentului de rezoluție instituția-punte, potrivit art. 239 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, și a instrumentului de recapitalizare internă din aceeași lege.f) procedura, documentația și condițiile de aprobare a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, precum și condițiile în care pot fi operate modificări în situația acestora. (la 10-02-2022, Articolul 1 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute la art. 7 alin. (1), la art. 290 și la art. 334 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la art. 2 din Legea nr. 312/2015, la art. 2 din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare și în Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul BNR nr. 5/2013.(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) achizitor potențial - un achizitor potențial în sensul art. 7 alin. (1) pct. 1^1 din O.U.G. nr. 99/2006;b) achiziție propusă - o achiziție propusă în sensul art. 7 alin. (1) pct. 1^2 din O.U.G. nr. 99/2006;c) acționar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice și/sau juridice care acționează concertat, care are direct sau indirect dețineri calificate într-o instituție de credit;d) acționar semnificativ indirect - un acționar care are o deținere calificată indirectă, determinată potrivit anexei nr. 1 (mod determinare deținere calificată indirectă);e) autoritate competentă - o autoritate competentă în sensul art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și o autoritate competentă cu supravegherea societăților de asigurări și de reasigurări;f) beneficiar real - orice persoană fizică (persoanele fizice) ce deține(dețin) sau controlează în ultimă instanță instituția de credit și/sau persoana fizică (persoanele fizice) în numele căreia (cărora) se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate și care include, cel puțin: 1. în cazul entităților corporative, persoana fizică (persoanele fizice) care deține(dețin) sau controlează în ultimă instanță o instituție de credit, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale băncii respective, inclusiv prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde internaționale echivalente, care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unei entități într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participația în capitalurile proprii ale unei entități într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă, care se află sub controlul unei (unor) persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative, care se află sub controlul aceleiași (acelorași) persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;2. în cazul entităților juridice precum fundațiile și al fiduciilor sau construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare următoarelor:(i) constituitorul;(ii) fiduciarul (fiduciarii);(iii) protectorul, dacă există;(iv) beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;(v) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.g) capital așteptat la autorizare - capitalul pe care instituția de credit solicitantă este așteptată să-l aibă disponibil la autorizare, al cărui nivel asigură conformarea pe parcursul primilor trei ani de activitate atât cu cerința privind nivelul minim al capitalului inițial, astfel cum este prevăzută la art. 249 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cât și cu cerința de fonduri proprii estimată pe baza planului de afaceri pentru riscul de credit, riscul operațional și riscul de piață;h) deținere calificată - o deținere calificată în sensul art. 4 alin. (1) pct. 36 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;i) țări terțe cu regim echivalent - acele țări din afara Uniunii Europene în care instituțiile financiare reglementate se supun unor mecanisme de supraveghere și de reglementare considerate echivalente celor aplicate în Uniunea Europeană, în conformitate cu O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și reglementările emise în aplicarea acestora.j) cod LEI - reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. (la 25-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. c), Banca Națională a României consideră că persoanele acționează concertat când fiecare dintre ele decide să achiziționeze o deținere calificată într-o instituție de credit, în concordanță cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele, indiferent de posibilitatea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute. Analiza are în vedere în special prevederile din anexa nr. 2 (Acționarea în mod concertat).(4) În sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 36 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, influența semnificativă este determinată având în vedere în special prevederile din anexa nr. 3 (Influența semnificativă).  +  Articolul 3(1) La determinarea unei dețineri calificate, pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69-76 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. (2) La determinarea unei dețineri calificate nu se ține seama de drepturile de vot sau de acțiunile pe care firmele de investiții ori instituțiile de credit le pot deține ca urmare a subscrierii de instrumente financiare și/sau a plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm asumat în desfășurarea activității prevăzute la pct. 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, cu condiția ca, pe de o parte, drepturile de vot sau acțiunile respective să nu fie exercitate ori utilizate pentru a interveni în administrarea activității emitentului și, pe de altă parte, drepturile de vot sau acțiunile respective să fie cedate în termen de un an de la data achiziționării participației.  +  Titlul II Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe  +  Capitolul I Dispoziții comune  +  Articolul 4(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe se pot constitui și pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.(2) Procesul de autorizare a instituțiilor de credit de către Banca Națională a României cuprinde două etape:a) aprobarea constituirii instituției de credit;b) autorizarea funcționării instituției de credit.(3) Aprobarea constituirii instituției de credit nu garantează obținerea autorizației de funcționare, aceasta indicând doar permisiunea dată acționarilor de a proceda la constituirea instituției de credit potrivit dispozițiilor legale și în conformitate cu modalitățile prevăzute în documentația prezentată. (4) Apariția unor modificări față de condițiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a instituției de credit va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naționale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentului regulament.(5) Autorizația de funcționare a instituției de credit va fi însoțită de aprobările pentru membrii organului de conducere al instituției de credit și pentru auditorul financiar al acesteia, precum și de confirmarea acționarilor ei semnificativi.  +  Articolul 5(1) În fiecare etapă a procesului de autorizare instituția de credit solicitantă trebuie să transmită în susținerea cererii de autorizare toate informațiile și documentele prevăzute în cap. II-VI din prezentul titlu, după caz.(2) Banca Națională a României poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentația prezintă alte deficiențe. Informații pot fi obținute și prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate în calitate de membri ai organului de conducere.(3) Titularii cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie inițiativă, orice informații și documente considerate de aceștia necesare în susținerea cererii.  +  Articolul 6Prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe.  +  Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Cerințe generale1.1. Denumirea  +  Articolul 7Denumirea unei bănci nu trebuie să creeze confuzie. În cazul apariției unui risc de confuzie, Banca Națională a României poate solicita, în scop de clarificare, ca denumirea băncii să fie însoțită de anumite elemente explicative.1.2. Sediul  +  Articolul 8(1) Băncile vor avea sediul social și, după caz, sediul real pe teritoriul României.(2) Spațiul destinat să constituie sediul social și, după caz, sediul real al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă ca suprafață, condiții de securitate și dotări activităților propuse a fi desfășurate.(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și sucursalelor și altor sedii secundare ale instituțiilor de credit.1.3. Obiectul de activitate  +  Articolul 9(1) În obiectul de activitate autorizat al unei bănci vor fi incluse doar activitățile pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea băncii de a le desfășura, în condiții de administrare adecvată a riscurilor aferente.(2) În cazul includerii în obiectul de activitate al unei bănci a activităților de prestare de servicii de investiții și/sau de investiții cu titlu profesional și prestarea serviciului auxiliar prevăzut la pct. 1 al secțiunii B din anexa nr. 1 din Legea nr. 126/2018, banca solicitantă transmite Băncii Naționale a României odată cu cererea de autorizare, după caz, informațiile și documentele necesare în vederea verificării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau de către Banca Națională a României a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 126/2018, de reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de prevederile reglementărilor Uniunii Europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.1.4. Acționariat  +  Articolul 10(1) Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acționarilor semnificativi ai băncii, precum și a beneficiarilor reali și cu privire la valoarea deținerilor calificate ale acestora.(2) În cazul în care nu există dețineri calificate, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acționari ai băncii sau, dacă banca are mai puțin de 20 de acționari, cu privire la identitatea tuturor acționarilor săi. În cazul în care mai mulți acționari dețin același nivel de participație, vor fi avuți în vedere toți acționarii care dețin un nivel egal cu ultimul determinat prin numărarea descrescătoare a primilor 20 de acționari.(3) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 99/2006, evaluarea calității celor mai mari 20 de acționari ai unei bănci se realizează în baza acelorași criterii ca și cele utilizate pentru evaluarea calității acționarilor semnificativi.  +  Articolul 11(1) Calitatea acționarilor semnificativi ai unei bănci trebuie să corespundă cerințelor asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 și de prezentul regulament.(2) Evaluarea calității acționarilor semnificativi, precum și a solidității financiare a acestora în raport cu participația ce urmează a fi deținută în bancă se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.(3) Evaluarea grupului de persoane fizice și/sau juridice care acționează concertat, în sensul prevederilor art. 2 alin. (3), va avea în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, la nivel individual și/sau la nivelul grupului, după caz.(4) Dacă o deținere calificată într-o bancă urmează să fie avută indirect prin una sau mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane, având calitatea de acționar semnificativ indirect, este supusă evaluării de către Banca Națională a României. În cazul în care acționarii semnificativi indirecți sunt entități reglementate și Banca Națională a României deține deja informații actualizate în privința acestora, Banca Națională a României poate decide, având în vedere circumstanțele particulare ale fiecărui caz, că este suficientă evaluarea completă doar a persoanei care are calitatea de ultim deținător indirect, în plus față de evaluarea persoanelor care urmează să aibă în mod direct dețineri calificate la instituția de credit vizată.1.5. Persoanele membre ale organului de conducere  +  Articolul 12(1) Persoanele nominalizate în calitate de membri ai organului de conducere al băncii trebuie să îndeplinească cerințele de adecvare prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006.(2) La evaluarea de către Banca Națională a României a îndeplinirii cerințelor de adecvare a persoanelor nominalizate în calitate de membri ai organului de conducere al băncii se vor avea în vedere prevederile art. 67^19-67^64 și ale anexelor nr. 7-9 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea aprobării de către Banca Națională a României se va realiza în conformitate cu prevederile art. 67^130 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.1.6. Auditorul financiar  +  Articolul 13(1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de lege și să nu se afle în vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare.(2) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul auditării situațiilor financiare ale instituțiilor de credit.(3) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puțin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la alin. (2).1.7. Viabilitatea financiară  +  Articolul 14(1) Banca solicitantă trebuie să demonstreze că dispune de resurse financiare adecvate, care îi conferă viabilitate, atât în cadrul unui scenariu de bază, cât și în condițiile unui scenariu advers, astfel încât aceasta să asigure conformarea cu indicatorii de adecvare a capitalului și de lichiditate, astfel cum sunt aceștia reglementați de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și cu cerințele privind amortizoarele de capital prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013. Ipotezele pe baza cărora au fost construite ambele scenarii trebuie explicate și trebuie prezentate motivele pentru care acestea sunt considerate realiste, precum și impactul asupra cerințelor de fonduri proprii și de lichiditate.(2) Viabilitatea modelului de afaceri și sustenabilitatea strategiei trebuie evaluate cu luarea în considerare a prevederilor titlului II, capitolul I, secțiunea 1^1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 și trebuie să asigure că valoarea și calitatea capitalului așteptat la autorizare sunt suficiente să absoarbă pierderile preconizate pentru primii 3 ani de activitate, cu luarea în calcul a profilului de risc, inclusiv în condițiile scenariului advers.(3) Banca solicitantă trebuie să demonstreze că dispune de politici aferente procesului intern de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri, de un cadru privind administrarea riscurilor și de un cadru privind simulările de criză, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor relevante ale capitolului II, secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, precum și ale capitolului IV din titlul II din Regulamentul BNR nr. 5/2013.1.8. Cadrul de administrare a activității și externalizarea activităților  +  Articolul 15(1) Banca solicitantă trebuie să demonstreze adecvarea cadrului de administrare a activității, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor titlului II, capitolul I din Regulamentul BNR nr. 5/2013.(2) Banca solicitantă trebuie să demonstreze că eventuala externalizare a unora dintre activitățile sale nu va afecta conformarea acesteia cu toate cerințele aplicabile, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor titlului II, capitolul V din Regulamentul BNR nr. 5/2013.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de evaluare a acționarilor semnificativi2.1. Reputația acționarului semnificativ  +  Articolul 16Un acționar semnificativ trebuie să aibă o bună reputație. Evaluarea reputației acționarului semnificativ are în vedere următoarele elemente:a) integritatea;b) competența profesională.  +  Articolul 17Cerințele de integritate sunt evaluate indiferent de nivelul deținerii calificate pe care acționarul semnificativ urmează să o dețină și de implicarea sa în conducerea băncii sau de influența pe care își propune să o exercite asupra acesteia. Evaluarea acoperă și beneficiarii reali ai acționarului semnificativ.  +  Articolul 18Dacă acționarul semnificativ este o persoană juridică, cerința de integritate trebuie să fie satisfăcută atât de persoana juridică, cât și de persoanele care asigură conducerea activității acesteia, precum și de beneficiarii reali ai respectivei persoane juridice, dacă este cazul.  +  Articolul 19(1) Cerința de integritate se consideră îndeplinită dacă acționarul semnificativ este o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României sau este o persoană fizică sau juridică care deține calitatea de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României sau care asigură conducerea activității unei alte entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, pentru care sunt prevăzute cerințe similare de evaluare.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile doar dacă nu există dovezi noi sau dacă nu au intervenit modificări care ar putea să pună la îndoială în mod rezonabil integritatea acționarului semnificativ.  +  Articolul 20(1) Sub rezerva prevederilor art. 23, cerința de competență profesională poate fi considerată îndeplinită în oricare din următoarele situații:a) acționarul semnificativ este o persoană fizică sau juridică care deține calitatea de acționar semnificativ la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României sau de o altă autoritate competentă din România sau dintr-un alt stat membru;b) acționarul semnificativ este o persoană fizică ce asigură conducerea activității unei alte entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru;c) acționarul semnificativ este entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile doar dacă nu există dovezi noi sau dacă nu au intervenit modificări care ar putea să pună la îndoială în mod rezonabil competența profesională a acționarului semnificativ.  +  Articolul 21(1) Circumstanțele prevăzute la art. 20, atunci când se referă la entități reglementate și supravegheate de alte autorități de supraveghere decât Banca Națională a României, sunt avute în vedere și la evaluarea integrității acționarului semnificativ, fără a constitui prin ele însele considerente suficiente pentru Banca Națională a României pentru a decide în sensul îndeplinirii cerinței.(2) Banca Națională a României verifică întotdeauna cerința de integritate în privința acționarului semnificativ, pentru a avea în vedere eventuale modificări față de momentul evaluării precedente sau eventuale informații de care autoritatea care a realizat evaluarea precedentă nu a avut cunoștință.(3) Banca Națională a României se poate baza pe concluziile evaluării precedente când stabilește necesarul de informații noi de avut în vedere la evaluarea cerinței de integritate.(4) Banca Națională a României realizează o verificare integrală a cerinței de integritate dacă are motive rezonabile să considere că rezultatul noii evaluări ar putea fi diferit de al celei precedente, spre exemplu, din cauza faptului că are cunoștință de informații defavorabile referitoare la acționarul semnificativ.(5) Dacă rezultatul verificării cerinței de integritate este diferit de cel al verificării precedente, Banca Națională a României informează despre aceasta autoritatea care a realizat evaluarea precedentă.  +  Articolul 22Dacă oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19-20 se aplică în privința unui acționar semnificativ supravegheat de o autoritate de supraveghere dintr-o țară terță considerată echivalentă, evaluarea cerințelor de integritate și de competență profesională poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea de supraveghere competentă din țara terță respectivă.  +  Articolul 23În alte cazuri decât cele prevăzute la art. 26^1 din O.U.G. nr. 99/2006, Banca Națională a României decide dacă se bazează pe evaluarea realizată de o altă autoritate de supraveghere, luând în considerare măsura în care autoritatea respectivă va putea furniza toate informațiile relevante în legătură cu acționarul semnificativ, inclusiv informații referitoare la măsuri sau îngrijorări neaduse la cunoștința publicului.  +  Articolul 24Un acționar semnificativ este considerat ca îndeplinind cerința de integritate dacă nu există motive obiective care să sugereze contrariul, în special fiind luate în considerare informațiile relevante disponibile privind factorii sau elementele prevăzute la art. 25-27.  +  Articolul 25(1) La evaluarea îndeplinirii cerinței de integritate, Banca Națională a României are în vedere înscrierile în cazierul judiciar sau alte documente echivalente, fără a se limita la acestea.(2) Banca Națională a României are în vedere orice antecedente de natură administrativă sau penală relevante, cu luarea în considerare a tipului condamnării sau punerii în mișcare a acțiunii penale, gradului de jurisdicție, sancțiunii aplicate, duratei condamnării, prin raportare la limitele pedepsei prevăzute în legislație pentru infracțiunea respectivă, fazei procesuale și a efectului oricărei reabilitări.(3) Banca Națională a României are în vedere și alte elemente, precum:a) circumstanțele agravante sau atenuante în care s-a produs fapta și gravitatea infracțiunii sau contravenției, a măsurii administrative sau de supraveghere;b) timpul scurs de la comiterea faptei și comportamentul ulterior comiterii faptei;c) relevanța infracțiunii sau a contravenției ori a măsurii administrative sau de supraveghere pentru deținerea calității de acționar semnificativ.  +  Articolul 26Fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, aplicabile în materie penală, precum și altor drepturi fundamentale, Banca Națională a României ia în considerare în special următorii factori care ar putea induce dubii cu privire la integritatea acționarului semnificativ:a) orice condamnare sau acțiune de urmărire penală în curs, în privința unei fapte penale, în special cu privire la:(i) orice infracțiuni prevăzute de legile ce guvernează activitatea bancară, financiară, activitatea privind instrumentele financiare și activitatea de asigurare ori privind piețele de instrumente financiare, instrumentele financiare sau de plată, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, manipularea pieței, încheierea de tranzacții bazate pe informații privilegiate și cămătăria;(ii) orice infracțiuni de corupție și serviciu, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice sau alte infracțiuni în legătură cu domeniul financiar;(iii) orice infracțiuni în materie fiscală;(iv) orice infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, legislația insolvenței sau a falimentului.b) orice concluzii ale verificărilor la fața locului și pe bază de raportări, ale investigațiilor administrative în curs sau ale măsurilor aplicate, în măsura în care se referă direct sau indirect, pe linie de control sau deținere de participații, la acționarul semnificativ, precum și orice sancțiuni administrative impuse pentru nerespectarea prevederilor legale care guvernează activitatea bancară, financiară, activitatea privind instrumentele financiare și activitatea de asigurare ori piețele de instrumente financiare, instrumentele financiare sau de plată, sau pentru nerespectarea oricărei legislații și reglementări privind serviciile financiare sau alte aspecte prevăzute la lit. a);c) orice măsuri și sancțiuni relevante aplicate de orice alt organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea legislației privind protecția consumatorului sau nerespectarea oricăror prevederi relevante.  +  Articolul 27Banca Națională a României are în vedere la evaluarea integrității acționarului semnificativ și următorii factori referitori la corectitudinea acestuia în afacerile derulate în ultimii 10 ani:a) orice indiciu că acționarul nu a fost transparent, deschis și cooperant în relația sa cu o autoritate de supraveghere sau cu o autoritate de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entități reglementate, a ignorat obligația de notificare a intenției de dobândire a unei dețineri calificate într-o entitate reglementată;b) acționarului i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calității de membru sau i s-a refuzat licențierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licență ori a fost exclus dintr-un organism sau asociație profesională sau i-a fost suspendată exercitarea drepturilor de vot sau o autoritate s-a opus realizării unei achiziții propuse de acționar;c) motivele pentru care acționarul a fost concediat de la locul de muncă ori ale oricărei revocări, pe motive de nesocotire a încrederii, dintr-o relație fiduciară sau situație similară;d) orice descalificare a acționarului de către o autoritate competentă de a ocupa o funcție de conducere într-o entitate reglementată.  +  Articolul 28La evaluarea acționarilor semnificativi, situațiile prevăzute la art. 25 și 27 vor fi avute în vedere și în privința persoanelor controlate, în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 37 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau conduse în ultimii 10 ani ori în prezent de acționarul semnificativ, persoană fizică, și, respectiv, în privința persoanelor controlate, în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 37 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, de acționarul semnificativ, persoană juridică.  +  Articolul 29Banca Națională a României evaluează relevanța situațiilor precum cele prevăzute la art. 25 și 27, de la caz la caz, având în vedere gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, precum și faptul că asemenea situații pot fi semnificative dacă sunt luate în considerare împreună, chiar dacă separat pot să nu prezinte relevanță.  +  Articolul 30În realizarea evaluării integrității acționarului semnificativ, Banca Națională a României poate lua în considerare informații de notorietate în legătură cu integritatea oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are sau despre care sunt indicii că are o relație de familie ori de afaceri cu acționarul care este relevantă din perspectiva îndeplinirii cerinței de integritate.  +  Articolul 31În sensul art. 16 lit. b), competența profesională a acționarului semnificativ cuprinde competența în administrare, denumită competență managerială, și competența în sfera activităților financiare desfășurate de bancă, denumită competență tehnică.  +  Articolul 32Competența managerială se evaluează având în vedere experiența minimă de 5 ani din ultimii 7 ani a acționarului în achiziționarea și administrarea de participații de cel puțin 10% în entități comerciale, care trebuie să demonstreze abilități, diligență și conformare la standardele relevante.  +  Articolul 33Competența tehnică se evaluează având în vedere experiența minimă de 5 ani din ultimii 7 ani a acționarului dobândită ca acționar care a exercitat controlul asupra unor instituții de credit ori instituții financiare și/sau ca persoană care a administrat și/sau a condus activitatea unor asemenea instituții. În acest caz, de asemenea, experiența trebuie să demonstreze abilități, diligență și conformare la standardele relevante.  +  Articolul 34(1) Dacă acționarul semnificativ este o persoană juridică, evaluarea competenței profesionale trebuie să vizeze atât persoana juridică, cât și persoanele care asigură conducerea activității acesteia.(2) Evaluarea competenței tehnice trebuie să aibă în vedere în special activitățile financiare desfășurate în prezent de către acționar și/sau de entitățile din grupul din care acesta face parte.  +  Articolul 35(1) La evaluarea cerințelor privind competența profesională se va ține cont de influența pe care viitorul acționar o va exercita asupra băncii.(2) În sensul alin. (1), se vor avea în vedere situații precum cele de mai jos, așa cum acestea sunt reflectate de strategia sa privind deținerea calificată în bancă:a) acționarul semnificativ nu este în poziția de a exercita sau nu intenționează să exercite o influență semnificativă asupra băncii. În acest caz, va putea fi considerată suficientă numai dovedirea îndeplinirii adecvate a cerinței privind competența managerială;b) acționarul semnificativ urmează să participe la capitalul băncii și intenționează să exercite o influență semnificativă, cu scopul de a-și diversifica portofoliul și/sau de a obține dividende ori venituri din capital, și nu cu scopul de a se implica în administrarea băncii în cauză. În acest caz, cerințele de competență tehnică pot să fie reduse semnificativ față de cele prevăzute la lit. c), sens în care este suficientă dovedirea unei experiențe minime de 3 ani dobândită în ultimii 7 ani sau exercitarea de atribuții în calitate de persoană care deține funcții-cheie;c) acționarul semnificativ urmează să participe la capitalul băncii și intenționează să exercite cel puțin o influență semnificativă, cu implicare în administrarea propriu-zisă a băncii (spre exemplu, prin nominalizarea de persoane în conducere), sau să exercite o influență puternică asupra acesteia (spre exemplu, prin intermediul unei participații care conferă un drept de veto), caz în care este necesară dovedirea atât a competenței manageriale, cât și a competenței tehnice.  +  Articolul 36La evaluarea competenței profesionale a acționarului semnificativ, Banca Națională a României va lua în considerare și următoarele situații cu privire la performanțele economice din ultimii 7 ani și la soliditatea financiară a acționarului semnificativ, din perspectiva posibilului impact asupra competenței profesionale a acestuia:a) orice includere în orice listă de debitori rău-platnici sau orice înregistrări negative la un birou de credit, dacă este cazul;b) performanțele financiare și profesionale ale entităților deținute sau conduse de acționarul semnificativ sau în care acesta a deținut sau are o deținere calificată, luându-se, în special, în considerare derularea unor proceduri de reorganizare, faliment și lichidare și dacă și în ce mod acționarul semnificativ a contribuit la situația care a dus la aceste proceduri;c) cererile de deschidere a procedurii insolvenței, potrivit legislației în domeniul insolvenței; șid) orice procese civile, proceduri administrative sau penale, investiții sau expuneri și credite mari contractate, în măsura în care au un impact semnificativ asupra solidității financiare.  +  Articolul 37La evaluarea adecvării calității unui acționar semnificativ se va avea în vedere și dacă persoanele nominalizate ca membri ai organului de conducere al băncii, de acționarul semnificativ respectiv, îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 108 și 108^1 din O.U.G. nr. 99/2006 și la art. 67^19-67^64 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.2.2. Soliditatea financiară a acționarului semnificativ  +  Articolul 38(1) Soliditatea financiară a acționarului semnificativ se evaluează din perspectiva capacității acestuia de a finanța participația sa și de a menține o structură financiară solidă în privința băncii, precum și de a asigura administrarea prudentă și sănătoasă a băncii în viitorul anticipat. Această capacitate trebuie să fie reflectată în obiectivul general al deținerii calificate și în strategia sa privind deținerea calificată în bancă și, de asemenea, în cazul acționarului ce urmează să aibă o deținere semnificativă de 50% sau mai mult în bancă sau în situația în care banca ar urma să devină o filială a respectivului acționar, în obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate prevăzut la art. 57 din prezentul regulament.(2) În cazul acționarului semnificativ, evaluarea solidității sale financiare acoperă și capacitatea acestuia de a furniza capital suplimentar băncii, dacă este necesar, într-un orizont de timp de 3 ani, și declarația sa de intenție de furnizare a acestui capital.  +  Articolul 39Banca Națională a României analizează dacă mecanismele de finanțare utilizate de acționarul semnificativ pentru a finanța participația la capitalul băncii sau dacă relațiile financiare existente între acționarul semnificativ și bancă pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a băncii.  +  Articolul 40Analiza solidității financiare a acționarului semnificativ are în vedere influența potențială a acestuia, natura acționarului (spre exemplu, dacă acționarul este un investitor strategic, care urmărește în mod deosebit dezvoltarea afacerii, sau un investitor financiar, inclusiv un fond de capital privat sau un fond speculativ, care urmărește preponderent obținerea de profit), natura achiziției (spre exemplu, dacă tranzacția este semnificativă sau complexă, în sensul art. 125) și nivelul participației acționarului semnificativ la capitalul băncii.  +  Articolul 41Informațiile solicitate pentru evaluarea solidității financiare a acționarului semnificativ depind de statutul juridic al acționarului (de exemplu, instituție de credit sau instituție financiară supusă supravegherii prudențiale, persoană juridică, alta decât o instituție de credit sau instituție financiară, persoană fizică).  +  Articolul 42(1) Dacă acționarul semnificativ este o entitate reglementată și supravegheată prudențial de către o altă autoritate de supraveghere din România sau dintr-un alt stat membru, Banca Națională a României va lua în considerare evaluarea situației financiare a acționarului realizată de autoritatea sa de supraveghere, coroborat cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a acționarului semnificativ Băncii Naționale a României. În acest sens, Banca Națională a României se bazează preponderent pe evaluarea realizată de autoritatea de supraveghere a acționarului semnificativ, fără a se aduce atingere dreptului Băncii Naționale a României de a nu fi de acord cu respectiva evaluare.(2) Dacă acționarul semnificativ este o entitate financiară supravegheată prudențial de o autoritate competentă dintr-o țară terță ale cărei reglementări în domeniul prudențial sunt considerate echivalente, evaluarea cerinței de soliditate financiară poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea de supraveghere competentă din țara terță. În acest sens, Banca Națională a României va lua în considerare evaluarea situației financiare a acționarului realizată de autoritatea sa de supraveghere, coroborat cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a acționarului semnificativ Băncii Naționale a României.  +  Articolul 43În cazul în care se folosesc fonduri împrumutate pentru a finanța achiziția propusă, Banca Națională a României evaluează dacă o astfel de îndatorare afectează în mod negativ soliditatea financiară a acționarului semnificativ sau capacitatea băncii de a respecta cerințele prudențiale, inclusiv, dacă este cazul, angajamentele acționarului semnificativ de a îndeplini cerințele prudențiale.2.3. Conformarea băncii la cerințele prudențiale  +  Articolul 44(1) Evaluarea adecvării calității acționarului semnificativ are în vedere și dacă banca va fi în măsură să se conformeze cerințelor prudențiale prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările date în aplicarea acestora și, în special, dacă grupul din care va face parte are o structură care nu împiedică exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea unui schimb eficient de informații cu autoritățile competente și determinarea distribuirii responsabilităților între autoritățile competente.(2) Dacă banca urmează să facă parte dintr-un grup, evaluarea aspectelor referitoare la exercitarea unei supravegheri eficiente are în vedere ca Banca Națională a României să nu fie împiedicată să își îndeplinească obligațiile de supraveghere de legăturile strânse ale băncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică sau juridică aflată în legături strânse cu banca, ori de dificultăți în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.  +  Articolul 45La evaluarea cerinței privind conformarea băncii la cerințele prudențiale, Banca Națională a României ia în considerare nu numai elementele obiective, precum nivelul participației propuse, reputația acționarului semnificativ, soliditatea sa financiară și structura sa de grup, ci și intențiile declarate ale acționarului semnificativ referitoare la bancă, menționate în strategia acestuia privind participația sa. Intențiile de implicare declarate ale acționarului semnificativ trebuie să fie bazate pe angajamente corespunzătoare ale acționarului semnificativ de îndeplinire a cerințelor prudențiale, conform prevederilor legale. Aceste angajamente se pot referi, spre exemplu, la: acordarea de sprijin financiar în caz de probleme de lichiditate sau solvabilitate, aspecte legate de cadrul de administrare a activității, atingerea unui nivel de participație-țintă în bancă și planurile și obiectivele de dezvoltare a afacerii.  +  Articolul 46(1) Evaluarea acționarului semnificativ trebuie să vizeze capacitatea sa de a susține o organizare adecvată a băncii în cadrul grupului. Atât banca, cât și grupul trebuie să aibă un cadru de administrare a activității clar și transparent și o organizare adecvată, inclusiv un sistem de control intern eficient și funcții de control independente.(2) Grupul din care va face parte banca trebuie să fie capitalizat în mod adecvat.(3) Evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează pe baza informațiilor primite de la supraveghetorul consolidant.  +  Articolul 47Banca Națională a României va lua în considerare și dacă acționarul semnificativ va fi în măsură:a) să furnizeze băncii susținerea financiară de care aceasta ar putea avea nevoie pentru activitatea preconizată;b) să furnizeze capitalul de care banca ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activității, conform planului de activitate.2.4. Suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului  +  Articolul 48Evaluarea criteriului privind spălarea banilor și finanțarea terorismului se realizează în completare cu evaluarea integrității și indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale deținerii calificate ce se intenționează a fi dobândită în bancă.  +  Articolul 49(1) Calitatea unui acționar semnificativ nu va fi considerată adecvată dacă:a) Banca Națională a României cunoaște sau suspectează ori are motive rezonabile să suspecteze că acționarul este sau a fost implicat, pe plan intern ori internațional, în operațiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate ori nu de achiziția propusă;b) Banca Națională a României cunoaște sau suspectează ori are motive rezonabile să suspecteze că acționarul a fost implicat, pe plan intern ori internațional, în acte de terorism sau în activități de finanțare a actelor de terorism, în special dacă acționarul respectiv este supus unui regim de sancțiuni financiare relevant; sauc) achiziția propusă crește riscul de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.(2) Evaluarea acoperă și persoanele cu legături strânse, personale sau de afaceri, inclusiv beneficiarii reali ai acționarului semnificativ.(3) În sensul alin. (2), prin persoane cu legături strânse, personale sau de afaceri, se înțelege:a) partenerul de viață, potrivit legii, și copiii persoanei; copiii partenerului de viață al persoanei; dependenți și părinți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acestuia;b) o entitate în care acționarul semnificativ sau membrul apropiat al familiei acestuia, în sensul prevăzut la lit. a), deține cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot sau în care persoanele respective pot exercita o influență semnificativă sau în care persoanele respective sunt directori, membri ai directoratului, membri ai consiliului de administrație sau membri ai consiliului de supraveghere, după caz.  +  Articolul 50Banca Națională a României evaluează informațiile privind sursa fondurilor care vor fi utilizate pentru achiziția propusă, incluzând atât activitatea care a generat fondurile, cât și mijloacele prin care acestea au fost transferate, și evaluează dacă acest fapt ar putea da naștere la un risc crescut de spălare de bani sau de finanțare a terorismului, verificând dacă:a) transferul fondurilor folosite pentru achiziția propusă se inițiază prin intermediul instituțiilor financiare supravegheate efectiv în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de autoritățile competente din Uniunea Europeană sau din țările terțe care nu se află pe listele publicate de Comisia Europeană, GAFI, Moneyval sau alte organisme internaționale care cuprind țările cu grad înalt de risc ori cu deficiențe majore în regimul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;b) informațiile privind activitatea care a generat fondurile, inclusiv istoricul activităților economice ale acționarului semnificativ, și/sau privind schema de finanțare a deținerii calificate sunt credibile și în concordanță cu valoarea achiziției propuse;c) fondurile au un suport de documente neîntrerupt de la originile acestora sau alte informații care justifică proveniența lor legală.  +  Secţiunea a 3-a Informațiile și documentația necesare pentru obținerea aprobării de constituire a băncii și pentru obținerea autorizației de funcționare a băncii3.1. Dispoziții generale  +  Articolul 51Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informațiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, inclusiv a unor solicitări suplimentare de informații, în anticiparea unei cereri de autorizare formale, se poate solicita Băncii Naționale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.  +  Articolul 52(1) Banca Națională a României ia în considerare informațiile puse la dispoziție în cadrul procesului de autorizare numai în măsura în care acestea prezintă relevanță, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz.(2) Solicitanții trebuie să susțină cu documente adecvate informațiile furnizate și să ateste Băncii Naționale a României că toate informațiile comunicate sunt complete și conforme cu realitatea.(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului Băncii Naționale a României de a verifica afirmațiile făcute de solicitanți în cadrul procesului de autorizare, prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate corespund adevărului și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau străine, după caz.3.2. Documentația necesară pentru obținerea aprobării de constituire a băncii  +  Articolul 53Formalitățile pentru constituirea băncii în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi îndeplinite numai după obținerea de la Banca Națională a României a aprobării de constituire a băncii.  +  Articolul 54(1) În vederea obținerii aprobării de constituire, banca solicitantă trebuie să prezinte Băncii Naționale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoțită de următoarele informații și documente:a) procura autentică sau, după caz, delegația avocațială, semnată de toți acționarii direcți ai băncii, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare;b) informații referitoare la denumirea și sigla pe care banca solicitantă intenționează să le utilizeze și adresa sediului social/sediului real al activității;c) proiectul actului constitutiv al băncii solicitante. Actul constitutiv va cuprinde elementele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, alte elemente prevăzute de art. 104 din O.U.G. nr. 99/2006. În situația deschiderii de sedii secundare odată cu înființarea băncii, în cadrul proiectului actului constitutiv se vor menționa și obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale persoanelor care asigură conducerea acestora, precum și limita mandatului ce le este acordat;d) lista acționarilor semnificativi ori a celor mai mari 20 de acționari, în cazul în care nu există dețineri calificate, și, pentru fiecare dintre aceștia, documentele și informațiile prevăzute în anexa nr. 5, precum și o declarație privind asumarea informațiilor și a documentelor prevăzute la lit. g) și i)-n). Documentele și informațiile transmise potrivit anexei nr. 5 vor fi semnate de persoanele evaluate;e) documentele și informațiile prevăzute în anexa nr. 5 pct. (2) lit. a), c) și d) pentru beneficiarii reali;f) documentele și informațiile prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR. nr. 5/2013 pentru fiecare membru al organului de conducere al băncii solicitante, precum și o declarație privind însușirea informațiilor și a documentelor prevăzute la lit. g) și i)-n);g) un program de activități care va include lista activităților, cel puțin pentru primii 3 ani de funcționare, pe care banca solicitantă intenționează să le desfășoare și o descriere a modului în care obiectul cererii de autorizare este formulat astfel încât să acopere activitățile propuse, cu luarea în considerare a prevederilor art. 9 alin. (2);h) o declarație semnată de acționarii menționați la lit. d) și membrii desemnați ai organului de conducere privind schema de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României la care banca solicitantă intenționează să participe;i) informații previzionate pentru următorii 3 ani de activitate cuprinzând elementele prevăzute la art. 55;j) un plan de activitate cel puțin pentru primii 3 ani de activitate cuprinzând informațiile prevăzute la art. 57;k) descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern ale băncii solicitante cuprinzând elementele prevăzute la art. 58, aferente planului de activitate prevăzut la lit. j);l) datele de identificare ale auditorului financiar al băncii solicitante, respectiv denumirea, adresa sediului și datele de contact;m) fundamentarea surselor de finanțare disponibile pentru fondurile proprii, care va viza capitalul așteptat la autorizare și va include:(i) un rezumat privind utilizarea resurselor financiare private, inclusiv disponibilitatea și sursa acestora;(ii) un rezumat privind accesul la piețele financiare, inclusiv detalii privind instrumentele financiare care urmează să fie emise referitoare cel puțin la tipul instrumentului, scadența avută în vedere, termenul preconizat al emisiunii, adresabilitatea acesteia și detalii privind clauzele de subordonare;(iii) un rezumat al tuturor acordurilor și contractelor în ceea ce privește fondurile proprii, inclusiv în ceea ce privește fondurile care se preconizează a fi împrumutate, în afara celor atrase prin emisiuni de instrumente financiare; numele creditorilor și detalii privind facilitățile acordate referitoare cel puțin la tipul facilității, scadența acestora, termenul preconizat al contractării împrumutului și detalii privind clauzele de subordonare; utilizarea sumelor împrumutate și, în cazul în care creditorul nu este o instituție financiară supravegheată, informații privind originea fondurilor care urmează să fie împrumutate;(iv) identitatea furnizorilor de servicii de plată prin care se inițiază transferul resurselor financiare către banca solicitantă.n) datele de identificare ale persoanelor care au legături strânse cu banca, altele decât acționarii direcți, acționarii semnificativi indirecți și membrii organului de conducere, și o încadrare a relațiilor existente între acestea și bancă, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În cazul în care este aplicabil cadrul UE privind ajutorul de stat, cererea de autorizare va fi însoțită de documentul privind autorizarea de către Comisia Europeană a măsurii de natura ajutorului de stat. În caz contrar, banca solicitantă va depune o declarație prin care să confirme că nu îi sunt incidente dispozițiile cadrului legal privind ajutorul de stat.(3) În afara documentelor prevăzute la alin. (1), banca solicitantă poate transmite Băncii Naționale a României orice alte informații pe care acționarii le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 55(1) Informațiile previzionate prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i) vor include următoarele elemente:a) informații financiare previzionate la nivel individual și, după caz, la nivel sub-consolidat/consolidat, incluzând:(i) estimări, în scenariul de bază și scenariul advers, pentru primii 3 ani de activitate ale situațiilor financiare și ale situațiilor fluxurilor de trezorerie; (ii) ipotezele pentru estimările prevăzute la pct. (i), inclusiv analiza vulnerabilității afacerii la factori majori, cum ar fi volum, preț, zonă geografică, expunere, precum și fundamentarea cifrelor;(iii) estimări, în scenariul de bază și scenariul advers, pentru indicatorii de adecvare a capitalului prevăzuți la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și amortizoarele de capital prevăzute în Regulamentul BNR nr. 5/2013, respectiv amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital și, începând cu datele furnizate ca estimări pentru al doilea an de activitate, inclusiv amortizorul de capital pentru risc sistemic, indicatorii de lichiditate stabiliți în partea a șasea a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și evaluarea capitalului așteptat la autorizare, pentru următorii 3 ani de activitate;(iv) profilul de finanțare și diversificarea, incluzând orice sursă de finanțare și condițiile sale;(v) o descriere a politicilor aferente procesului intern de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor relevante din titlul II, capitolul II, secțiunea 1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.b) prezentarea oricărei îndatorări preconizate a fi contractate de banca solicitantă înainte de începerea activității, inclusiv denumirea creditorilor, scadențele și termenii/condițiile de îndatorare, utilizarea veniturilor și, în cazul în care creditorul nu este o instituție financiară supravegheată, informații privind originea fondurilor care urmează a fi împrumutate;c) prezentarea oricărei garanții sau compensații preconizate a fi acordate de banca solicitantă înainte de începerea activității;d) după caz, informații privind ratingul de credit al grupului din care face parte banca solicitantă;e) descrierea următoarelor cadre și politici ale băncii solicitante:(i) cadrul de administrare a riscurilor, cu explicarea strategiei băncii solicitante pentru identificarea și administrarea riscurilor aferente activităților sale, inclusiv riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, cu descrierea strategiei de administrare a acestor riscuri, inclusiv toleranța și apetitul la risc și măsuri pentru alinierea riscului evaluat cu apetitul la risc;(ii) politica de administrare a riscului de lichiditate;(iii) politica de concentrare a finanțării și de diversificare a fondurilor;(iv) politica de gestionare a garanțiilor;(v) politica de atragere de depozite;(vi) politica de acordare de credite;(vii) politica riscului de concentrare;(viii) politica de provizionare;(ix) politica de distribuire a dividendelor;(x) politica privind portofoliul de tranzacționare.f) un rezumat al politicilor privind procesul de elaborare a planului de redresare, astfel cum este acesta definit la pct. 20 al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 312/2015, în cazul în care planul de redresare ar fi solicitat în condițiile prevăzute de actul normativ menționat.(2) Estimările contabile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i) vor fi întocmite cu luarea în considerare a Ordinului BNR nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și Consiliului, cu modificările ulterioare, și vor fi însoțite de raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu Standardele internaționale privind angajamentele de asigurare relevante și cu contractul încheiat între părți. (3) Auditorul financiar menționat la alin. (2) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesioniști emis de aceasta și trebuie să dispună de personal cu experiență în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României un curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. (4) Estimările indicatorilor de adecvare a capitalului și amortizoarelor de capital prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii) vor fi întocmite cu luarea în considerare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare, urmând a fi finalizate prin completarea anexei nr. I din același regulament-raportarea privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii.(5) Estimările cerințelor privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii) vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 256, respectiv art. 257 din Regulamentul BNR nr. 5/2013. Estimările cerinței privind amortizorul de capital pentru risc sistemic prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii) vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor Ordinului BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că, la determinarea nivelului amortizorului pe baza matricei prevăzute în anexa respectivului ordin, instituțiile de credit utilizează valorile estimate pentru anul anterior în cazul indicatorilor „rata creditelor neperformante“ și „gradul de acoperire cu provizioane“, în locul valorilor medii ale respectivilor indicatori.(6) Estimările indicatorilor de lichiditate prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iii) vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 56(1) Pentru determinarea nivelului capitalului așteptat la autorizare, instituția de credit solicitantă va parcurge următoarele etape:a) estimarea cerinței de fonduri proprii pentru fiecare din primii 3 ani de activitate și identificarea celei mai mari dintre cele trei sume;b) compararea sumei identificate în etapa anterioară cu cerința de capital inițial prevăzută de Regulamentul BNR nr. 5/2013 și stabilirea celei mai mari dintre cele două sume;c) adăugarea pierderilor previzionate cumulate pentru primii 3 ani de activitate, potrivit scenariului de bază sau scenariului advers, în funcție de care sumă este mai mare, la cea mai mare sumă identificată în etapa anterioară.(2) Capitalul așteptat la autorizare este reprezentat de capitalul social minim și de alte surse de capital eligibile. Nivelul capitalului social minim care trebuie subscris și vărsat pentru obținerea autorizației de funcționare este reprezentat de nivelul capitalului inițial sau al cerinței de fonduri proprii estimate pentru primul an de activitate, oricare dintre aceste valori este mai mare, plus pierderea aferentă primului an de activitate, diferența până la nivelul capitalului așteptat la autorizare putând fi acoperită prin alte surse de capital eligibil, cum ar fi: împrumuturi, scrisori de garanție, instrumente financiare emise sau care urmează a fi emise pe piețe financiare.(3) Banca Națională a României poate solicita, de la caz la caz, la autorizare, capital suplimentar față de nivelul determinat potrivit metodologiei prevăzute la alin. (1) dacă se constată că există riscuri specifice legate de începerea activității care trebuie acoperite.  +  Articolul 57(1) Planul de activitate prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. j) va include informații privind activitatea planificată, după cum urmează:a) o prezentare generală a repartizării geografice a activităților care urmează a fi derulate de banca solicitantă, inclusiv prin sucursale sau filiale sau în baza libertății de prestare a serviciilor, în statul membru de origine și în orice alt stat membru sau țară terță și planurile de extindere viitoare;b) demonstrarea viabilității inițiale și viitoare a modelului de afaceri;c) o prezentare generală a piețelor-țintă, a segmentării clientelei, a produselor și serviciilor și a canalelor de distribuție, cum ar fi sucursale, internet, agenții și filiale;d) o prezentare generală a tuturor factorilor probabili de risc al afacerii și de reglementare, inclusiv riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și o explicație a modului în care acestea vor fi monitorizate și controlate;e) o prezentare generală a planului de operaționalizare care acoperă perioada până la care banca solicitantă este pe deplin operațională;f) o prezentare generală a strategiei de ansamblu a băncii solicitante, inclusiv a obiectivelor strategice și a oricăror avantaje competitive identificate, precum și a motivului înființării instituției și al deciziei de a desfășura activitatea pentru care solicită autorizarea.(2) Prezentarea produselor și serviciilor prevăzută la alin. (1) lit. c) se va referi și la volumul activității și cota de piață, pe total și pe categorii de activități, pentru primii 3 ani de funcționare.(3) În cazul în care se intenționează efectuarea de emisiuni de obligațiuni ipotecare în primii 3 ani de activitate, prevederile art. 80 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 58Descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. k) va include următoarele:a) informații privind structura organizatorică și funcțiile de control intern, care se vor referi cel puțin la:(i) organigrama băncii solicitante; (ii) mandatul organului de conducere;(iii) descrierea resurselor umane, tehnice și juridice alocate diverselor activități planificate, incluzând funcțiile IT, comercială, juridică, de control intern;(iv) descrierea interacțiunii dintre diversele funcții ale băncii solicitante, cum ar fi interacțiunea dintre funcțiile de control intern și alte funcții relevante, precum cele aferente domeniilor juridic, financiar, al resurselor umane;(v) denumirea sistemelor de plăți, compensare sau decontare a căror membră banca solicitantă intenționează să devină în cursul primului an de activitate, în mod direct sau indirect;b) informații privind cadrul de control intern al băncii solicitante, care vor include cel puțin următoarele elemente:(i) o prezentare generală a organizării interne, inclusiv a resurselor bugetare și umane dedicate, a funcției de conformitate, funcției de administrare a riscurilor, funcției de audit intern, inclusiv o explicație a modului în care banca solicitantă va îndeplini cerințele legale și prudențiale, inclusiv cerințele în domeniul combaterii și prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a liniilor de raportare către organul de conducere;(ii) o prezentare a politicilor și procedurilor care abordează aspecte relevante pentru activitățile identificate potrivit art. 54 alin. (1) lit. g), respectiv politica în domeniul avertizărilor de integritate, politica privind conflictele de interese, politica de soluționare a reclamațiilor, politica privind abuzul de piață, politica de promovare a diversității de gen în cadrul organului de conducere și politica de remunerare pentru membrii personalului ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al băncii solicitante;(iii) o descriere a sistemelor și politicilor de evaluare și administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum au fost identificate în strategia la nivel înalt prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. e) pct. (i), inclusiv o prezentare generală a procedurilor-cheie preconizate a fi instituite pentru a contracara riscul ca banca solicitantă să fie utilizată pentru posibile infracțiuni viitoare;(iv) descrierea resurselor de audit intern și prezentarea generală a metodologiei și planului de audit intern pentru următorii 3 ani, inclusiv auditul activităților externalizate;(v) descrierea următoarelor politici și planuri ale băncii solicitante: politica de audit intern; politica privind guvernanța produselor; politica de protecție a consumatorilor și politica și planul de continuitate a activității, inclusiv o prezentare generală a sistemelor de back-up și de recuperare ce vor fi disponibile și a planurilor de asigurare a disponibilității personalului-cheie în situații de urgență;c) prezentarea activităților/serviciilor externalizate, care va include informații privind:(i) activitățile externalizate în cadrul sau în afara grupului în vederea sprijinirii operațiunilor sau activităților de control intern ale băncii solicitante, inclusiv furnizorul de servicii extern, legăturile acestuia cu banca, locația furnizorului, motivul externalizării, resursele umane, sistemul de control intern pentru administrarea externalizării, planurile de urgență în cazul în care furnizorul de servicii externalizate nu poate asigura continuitatea serviciului și funcțiile păstrate în ceea ce privește activitățile externalizate;(ii) prezentarea aranjamentelor și responsabilităților de monitorizare, a sistemelor și controalelor pentru fiecare din activitățile semnificative externalizate;(iii) prezentarea aranjamentelor și acordurilor privind nivelul serviciilor pentru fiecare din activitățile semnificative externalizate;(iv) descrierea infrastructurii IT a băncii solicitante, inclusiv a sistemelor utilizate sau care urmează a fi utilizate, aranjamentele de găzduire, organizarea funcției IT, inclusiv structura acesteia, strategia și guvernanța IT, procedurile și orice sisteme și control existente sau care urmează a fi instituite în ceea ce privește furnizarea de facilități bancare online.3.3. Documentația necesară pentru obținerea autorizației de funcționare a băncii  +  Articolul 59(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea băncii, conform dispozițiilor legale aplicabile.(2) Documentația ce trebuie prezentată în această etapă cuprinde:a) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data subscrierii capitalului social coincide cu data certă a actului constitutiv;b) copia legalizată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului și a încheierii de înmatriculare;c) documente care certifică sumele vărsate la capitalul social al băncii solicitante;d) dacă este cazul, informații actualizate pentru fiecare membru al organului de conducere al băncii solicitante, față de informațiile prezentate potrivit art. 54 alin. (1) lit. f);e) dacă este cazul, informații actualizate pentru fiecare dintre acționarii semnificativi direcți și indirecți sau pentru primii 20 de acționari care nu au dețineri calificate, precum și pentru beneficiarii reali, față de informațiile prezentate potrivit art. 54 alin. (1) lit. d) și e);f) documentația prevăzută la art. 61 pentru auditorul financiar;g) comunicarea privind existența reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea activității, sub semnătura persoanelor desemnate să exercite responsabilități de conducere în calitate de director sau membru al directoratului;h) raportul unui auditor specializat în auditarea sistemelor informatice, din care să rezulte faptul că sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul băncii este adecvat în raport cu specificul și volumul activității preconizate a fi desfășurate în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel puțin următoarele aspecte: capacitatea de a desfășura activitățile propuse, gradul de securitate a informației, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăți la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Națională a României, capacitatea de conectare la rețeaua de comunicații interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudență bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare.i) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (cod LEI). (la 25-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 59 , Punctul 3.3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (3) În aplicarea alin. (2) lit. c), vor fi remise:a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acționar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării băncii;b) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare acționar în contul menționat la lit. a) a fost virată prin instituții de credit sau instituții financiare care fac obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre ori din țări terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e), pentru actualizarea informațiilor referitoare la acționarii semnificativi sau la primii 20 de acționari care nu au dețineri calificate, după caz, vor fi remise următoarele:a) cele mai recente situații financiare anuale individuale și consolidate, auditate, după caz, precum și cele mai recente situații financiare interimare individuale și consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare;b) estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual și consolidat, semnate de acționar, însoțite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate inițial, în cazul în care au fost înregistrate evoluții nefavorabile semnificative în situațiile financiare prevăzute la lit. a) față de situațiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare;c) informațiile prevăzute în anexa nr. 5, în măsura în care cele prezentate inițial au suferit modificări.(5) Auditorul menționat la alin. (2) lit. h) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut internațional și trebuie să dispună de personal care deține certificare CISA și experiență în auditarea sistemelor informatice din domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României un curriculum vitae din care să rezulte îndeplinirea cerinței respective.  +  Articolul 60În situația apariției unor modificări față de condițiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a băncii solicitante, se vor transmite și următoarele:a) documentele prevăzute la paragraful 3.2 din prezenta secțiune, necesare Băncii Naționale a României în vederea evaluării modificărilor apărute;b) declarația persoanelor desemnate în calitate de membri ai organului de conducere, care nu au fost evaluate de Banca Națională a României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însușirea informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. g)-n).  +  Articolul 61(1) Pentru auditorul financiar al băncii solicitante va fi transmisă următoarea documentație:a) dovada calității de auditor financiar autorizat să desfășoare această activitate pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare; în acest sens, va fi transmisă o copie a documentului care atestă calitatea de auditor financiar activ;b) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, completat și semnat.(2) În situația în care persoana propusă în calitate de auditor financiar al băncii a fost aprobată și îndeplinește această calitate la o altă bancă, documentația prevăzută la alin. (1) va fi înlocuită cu o declarație prin care să se confirme că informațiile cuprinse în evidența Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.  +  Articolul 62În situația deschiderii uneia sau mai multor sucursale sau altor sedii secundare odată cu înființarea băncii, în fiecare caz se vor transmite Băncii Naționale a României următoarele documente și informații:a) copia certificată a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului și a încheierii de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerțului cu privire la deschiderea altor sedii secundare decât sucursalele, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare;b) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sucursalei sau ale sediului secundar;c) pentru conducătorii sediilor secundare, documentele prevăzute la partea A pct. I lit. a), pct. II lit. a)-e), pct. III și partea C din anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013.  +  Capitolul III Autorizarea băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române  +  Articolul 63Prevederile titlului II cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător și băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 64În vederea obținerii aprobării de constituire, documentația prezentată Băncii Naționale a României de banca de economisire și creditare în domeniul locativ va include și Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare și tipurile de contracte oferite clienților.  +  Articolul 65(1) Banca de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienți-bancă de economisire și creditare în domeniul locativ de cel puțin 1. În acest sens, estimările situațiilor financiare prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(iii) vor fi întocmite pentru primii 10 ani de activitate.(2) Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va remite și estimări privind finanțările anticipate și intermediare, contractele de valoare mare, finanțările legate de construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, expunerea față de societățile la care banca de economisire și creditare în domeniul locativ va avea participații, constituirea și utilizarea fondului special, cu încadrarea în limitele și cerințele prevăzute pentru acestea în Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2003 privind condițiile specifice de funcționare a caselor de economii pentru domeniul locativ, cu modificările ulterioare.(3) Informațiile financiare previzionate prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi însoțite de raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu Standardele internaționale privind angajamentele de asigurare relevante și cu contractul încheiat între părți.  +  Articolul 66(1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse în Condițiile generale de afaceri vor fi însoțite de explicații legate de elementele avute în vedere pentru perioada de economisire și pentru perioada de creditare și vor indica cel puțin parametrii utilizați, modalitatea de calcul a cifrei de evaluare și corelația sa cu raportul individual client- bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, evoluția lunară a cifrei de evaluare și a raportului individual client- bancă de economisire și creditare în domeniul locativ de la momentul îndeplinirii premiselor de repartizare, timpul de așteptare minim, mediu și maxim.(2) Parametrii utilizați menționați la alin. (1) se vor referi cel puțin la: suma economisită lunar, rambursări lunare, comisionul de credit, rata dobânzii bonificate la economii și a dobânzii percepute la credit.(3) Timpul de așteptare minim se va calcula avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a cerințelor referitoare la cifra minimă de evaluare și la perioada minimă de economisire.(4) Timpul de așteptare mediu se va calcula pentru cazul în care se asigură un nivel al raportului individual client-bancă de economisire și creditare în domeniul locativ de valoare 1.(5) Timpul de așteptare maxim se va calcula ca perioada în care, prin plata ratelor de economisire și prin bonificarea dobânzilor, se asigură economisirea întregii sume contractate.  +  Articolul 67(1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel puțin referiri la: componența masei de repartizare și calculul disponibilităților de repartizat, datele de evaluare a îndeplinirii condițiilor de repartizare și termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare-țintă.(2) Cifra de evaluare-țintă corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeași cifră de evaluare care îndeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare-țintă nu poate fi mai mică decât cifra de evaluare minimă și trebuie să corespundă cel puțin nivelului minim al raportului individual client-bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, stabilit prin Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 68Sumele acumulate în vederea repartizării și cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienți pot fi utilizate de banca de economisire și creditare în domeniul locativ pentru realizarea altor plasamente, în măsura în care se asigură o repartizare uniformă pe termen lung a contractelor de economisire-creditare. Plasamentele pot fi efectuate numai în active cu grad de risc de credit scăzut, conform prevederilor cuprinse în Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 69Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie să prevadă cel puțin următoarele:a) cota din masa de repartizare care poate fi utilizată pentru restituirea economiilor din contractele reziliate;b) termenul în care banca de economisire și creditare în domeniul locativ va efectua restituirea economiilor atrase, calculat de la data depunerii cererii de reziliere;c) posibilitatea amânării restituirii economiilor în condițiile în care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora;d) stabilirea unei perioade maxime în care restituirea poate fi amânată, perioadă care nu va putea depăși 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere;e) până la restituirea economiilor atrase, banca de economisire și creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la acestea dobânda stabilită conform contractului.  +  Articolul 70(1) Procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare trebuie să fie clar stabilită în Condițiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va ține seama cel puțin de următoarele cerințe:a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii și acordarea de noi credite încetează, activitatea băncii de economisire și creditare în domeniul locativ fiind limitată doar la colectarea ratelor și dobânzilor aferente creditelor aflate în portofoliul acesteia, în vederea restituirii economiilor atrase până la data deschiderii procedurii;b) de la data deschiderii procedurii, banca de economisire și creditare în domeniul locativ va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilitățile bănești, plasamentele și participațiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clienților a economiilor atrase;c) pe perioada derulării procedurii simplificate, banca de economisire și creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la economiile atrase dobânda stabilită conform contractului;d) procedura va stabili în mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase și criteriile în funcție de care se determină această ordine de prioritate, astfel încât să se asigure egalitate de tratament pentru toți clienții băncii de economisire și creditare în domeniul locativ.(2) Consecințele asupra drepturilor și obligațiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevăzute la alin. (1), trebuie să fie clar prevăzute în Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare.  +  Articolul 71(1) În scopul viabilizării terenurilor trecute în intravilan, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot finanța proiecte care să stimuleze construcția de locuințe sau care să aducă un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrări de ameliorare a terenurilor în vederea construcției de locuințe, construcția, întreținerea sau modernizarea de spații cu destinație locativă, social-culturală, sanitară, recreativă și altele asemenea, construcția de sisteme de aprovizionare cu apă, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei și a reziduurilor menajere.(2) Finanțarea imobilelor se poate realiza în următoarele cazuri și cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) să aibă o destinație preponderent locativă;b) dacă acestea nu au o destinație preponderent locativă și nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finanțarea să se realizeze numai în limita cotei deținute de spațiile locative în totalul construcției;c) dacă imobilele au destinație preponderent comercială, industrială sau social-culturală ori sunt utilizate în totalitate în scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finanțarea să se realizeze numai dacă acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin sociocultural.(3) Un imobil are o destinație preponderent locativă dacă suprafața utilă folosită în scopuri locative este mai mare decât suprafața utilă folosită în alte scopuri.  +  Articolul 72(1) Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă toate condițiile și termenii contractuali, conform O.U.G. nr. 99/2006, și vor face parte din contract. În acest sens, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate într-o manieră clară și ușor de înțeles și trebuie să fie pe deplin cunoscute și acceptate de clienți prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauză expresă în acest sens.(2) Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă valorile minime admise ale cifrelor de evaluare și alte condiții de repartizare adecvate, astfel încât, pe termen lung, acestea să conducă la un raport colectiv clienți- bancă de economisire și creditare în domeniul locativ de cel puțin 1.  +  Articolul 73(1) Tipurile de contracte ce vor fi oferite de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să fie proiectate astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:a) un timp de așteptare uniform și cât mai scurt posibil;b) o perioadă minimă de economisire de cel puțin 18 luni;c) diferența dintre rata dobânzii percepute la credite și rata dobânzii bonificate la economii pe un tip de contract să nu fie mai mare de 4%;d) cea mai mare rată a dobânzii la economiile atrase, bonificată de banca de economisire și creditare în domeniul locativ, să nu depășească cea mai mică rată a dobânzii percepute la creditele acordate.(2) La evaluarea unui tip de contract, Banca Națională a României va avea în vedere și nivelul comisioanelor și al altor speze bancare care cad în sarcina clientului, astfel încât să se asigure un echilibru între interesele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ și cele ale clienților acesteia.  +  Articolul 74(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ vor aloca anual, înainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevăzut de O.U.G. nr. 99/2006, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.(2) În primii ani de activitate băncile de economisire și creditare în domeniul locativ vor putea constitui fondul special, în condițiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) la sfârșitul anilor 1 și 2, cel puțin până la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase;b) la sfârșitul anilor 3 și 4, cel puțin până la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase;c) la sfârșitul anilor 5 și 6, cel puțin până la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase;d) la sfârșitul anului 7, cel puțin până la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase.(3) De la finele celui de-al 8-lea an de funcționare alocarea resurselor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 pentru constituirea fondului special se va face până la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, în condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 75Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare și tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziție clienților vor fi însoțite de raportul unui auditor financiar, în sensul evaluării respectării nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client-bancă de economisire și creditare în domeniul locativ și pentru raportul colectiv clienți-bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, potrivit Normelor Băncii Naționale a României nr. 5/2003, cu modificările ulterioare, și al evaluării calculelor care stau la baza tipului de contract oferit, întocmit în conformitate cu standardele internaționale relevante și cu contractul încheiat între părți.  +  Articolul 76Auditorul financiar care întocmește rapoartele prevăzute la art. 65 alin. (3) și art. 75 trebuie să dispună de personal cu experiență în domeniul instituțiilor de credit specializate în activitatea de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ și, după caz, în legătură cu sistemele informatice, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României, la cerere, un curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută.  +  Articolul 77(1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să aibă experiență în domeniul auditării băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ.(2) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puțin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 78(1) Autorizația de funcționare a unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ va fi însoțită și de aprobările pentru Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare și tipurile de contracte.(2) Aprobarea de către Banca Națională a României a Condițiilor generale de afaceri, a Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare și a tipurilor de contracte ale unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ nu reprezintă o garanție sau o apreciere a Băncii Naționale a României cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta încheierea unui contract de economisire-creditare. Aprobarea certifică numai faptul că acestea au fost întocmite în conformitate cu dispozițiile legale.  +  Capitolul IV Autorizarea băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române  +  Articolul 79Prevederile titlului II cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător și băncilor de credit ipotecar supuse procesului de autorizare, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 80(1) Planul de activitate prevăzut la art. 54 alin. (1) lit. j) se va referi și la prezentarea emisiunilor de obligațiuni ipotecare prevăzute a fi efectuate în primii 3 ani de activitate, care va include informații privind data estimată a fiecărei emisiuni, informații generale și financiare privind fiecare emisiune și descrierea portofoliului de creanțe.(2) În aplicarea alin. (1), se vor prezenta următoarele:a) informații generale: valoarea estimată a obligațiunilor ce urmează a fi emise, moneda obligațiunilor și scadența finală a obligațiunilor;b) informații financiare: valoarea estimată a portofoliului de creanțe și ponderea portofoliului de creanțe în valoarea totală a activelor băncii de credit ipotecar emitente;c) descrierea portofoliului de creanțe: moneda creanțelor imobiliare și modalitatea de inițiere a creanțelor incluse în portofoliu - credite inițiate sau achiziționate de banca de credit ipotecar, cu evidențierea distinctă a celor prin programul „Prima casă“.  +  Capitolul V Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 81(1) Prevederile art. 12 și 13 sunt aplicabile în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste de credit.(2) Prevederile art. 9 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale și cooperativelor de credit afiliate care se constituie simultan cu aceasta.(3) Prevederile art. 9 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale.(4) Prevederile art. 10, 11 și ale art. 16-50 sunt aplicabile în mod corespunzător și membrilor cooperatori cu participații reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al cooperativei de credit.  +  Articolul 82Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei case centrale trebuie să aibă reputație și experiență adecvate pentru îndeplinirea responsabilităților încredințate în exercitarea de către casa centrală a atribuțiilor legale în relația cu cooperativele de credit afiliate.  +  Articolul 83Participația fiecărui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperator respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situației financiare a întregii rețele, care, în acest fel, nu ar mai putea funcționa în condiții de respectare a cerințelor de prudență bancară, cum ar fi cerințele privind capitalul agregat minim și numărul minim de cooperative de credit dintr-o rețea.  +  Articolul 84Casa centrală va păstra confidențialitatea informațiilor dobândite în procesul de autorizare a cooperativelor de credit afiliate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea cooperativelor de credit care se afiliază la o casă centrală deja autorizată  +  Articolul 85(1) În vederea obținerii aprobării de constituire, casa centrală va prezenta Băncii Naționale a României o cerere de autorizare a cooperativei de credit, însoțită de următoarele documente și informații:a) proiectul actului constitutiv;b) lista cuprinzând membrii cooperatori și informațiile prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) din anexa nr. 5, completate în mod corespunzător pentru fiecare din membrii cooperatori care au subscris și vărsat cel puțin o parte socială la capitalul social al cooperativei de credit;c) pentru membrii cooperatori care au subscris părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al cooperativei de credit vor fi remise și informațiile și documentele prevăzute la pct. 1 lit. c)-i) și pct. (2) din anexa nr. 5, precum și un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părților sociale;d) aprobarea casei centrale pentru fiecare din persoanele nominalizate să exercite responsabilități de conducere a cooperativei de credit; (la 25-10-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 85 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) e) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinătăților;f) aprobarea casei centrale pentru auditorul financiar al cooperativei de credit;g) acordul de afiliere al casei centrale;h) un raport asumat de consiliul de administrație sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit.(2) Abrogat. (la 25-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 85 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (3) În cuprinsul raportului menționat la alin. (1) lit. h), casa centrală va evidenția, în principal:a) evaluarea făcută asupra activității pe care o va desfășura cooperativa de credit;b) alte considerente care au stat la baza deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit.  +  Articolul 86Hotărârea Băncii Naționale a României privind aprobarea sau respingerea constituirii cooperativei de credit va fi comunicată casei centrale, care o va remite solicitantului.  +  Articolul 87(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea cooperativei de credit pentru care casa centrală a solicitat autorizarea, după cum urmează:a) copie legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;b) scrisoare din partea instituției de credit la care a fost deschis contul destinat colectării vărsămintelor la capitalul social, scrisoare prin care să se confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator și faptul că acest cont a fost blocat până la înmatricularea cooperativei de credit;c) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare membru cooperator care a subscris părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al cooperativei de credit în contul menționat la lit. b) a fost virată prin instituții de credit și instituții financiare care fac obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre sau din țări terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;d) în vederea certificării înmatriculării cooperativei de credit în registrul comerțului, va fi remisă copia legalizată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului și a încheierii de înmatriculare;e) comunicare privind existența reglementărilor referitoare la desfășurarea activității, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilități de conducere a cooperativei de credit;f) documentul care atestă efectuarea vărsămintelor corespunzătoare părților sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii.  +  Articolul 88Decizia Băncii Naționale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoțită de autorizația de funcționare sau, după caz, decizia Băncii Naționale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului. (la 25-10-2022, Articolul 88 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate  +  Articolul 89(1) În vederea obținerii aprobării de constituire a casei centrale împreună cu toate cooperativele de credit din rețea, se va prezenta Băncii Naționale a României o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, însoțită de documentația prevăzută la art. 90 și 91.(2) Cererea colectivă de aprobare a constituirii va fi semnată de persoanele împuternicite prin procură sau delegație avocațială, la nivelul fiecărei cooperative de credit, de membrii cooperatori să îi reprezinte în relația cu Banca Națională a României pe parcursul procesului de autorizare a casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate. Membrii cooperatori fondatori a două, a mai multor sau a tuturor cooperativelor de credit pot împuternici aceleași persoane să îi reprezinte în relația cu Banca Națională a României.  +  Articolul 90Pentru fiecare cooperativă de credit care se constituie simultan cu casa centrală se vor transmite documentele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a)-e), un angajament de afiliere și procura prevăzută la art. 89 alin. (2).  +  Articolul 91Pentru casa centrală vor fi prezentate următoarele documente și informații:a) lista cuprinzând cooperativele de credit ce se vor afilia la casa centrală, completată potrivit anexei nr. 7a;b) documentele și informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1), lit. b), c), e), g)-m), completate corespunzător atât pentru casa centrală, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit;c) proiectul actului constitutiv-cadru.  +  Articolul 92(1) În vederea obținerii autorizațiilor de funcționare a casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, vor fi prezentate Băncii Naționale a României, pentru fiecare organizație cooperatistă de credit din rețea, documentele care atestă constituirea fiecărei organizații cooperatiste conform dispozițiilor legale aplicabile.(2) Documentația ce trebuie prezentată în această etapă pentru fiecare organizație cooperatistă de credit din rețea cuprinde:a) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;b) copia legalizată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului și a încheierii de înmatriculare;c) documentele care certifică sumele vărsate la capitalul social al organizațiilor cooperatiste de credit solicitante;d) comunicarea privind existența reglementărilor proprii, precum și a reglementărilor-cadru în cazul casei centrale;e) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea cerințelor legale referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;f) comunicarea privind identitatea auditorului financiar însoțită de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, completat și semnat, precum și copia actului eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă calitatea de membru al acestuia;g) raportul prevăzut la art. 59 alin. (2) lit. h), cu luarea în considerare a prevederilor art. 59 alin. (5).h) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (cod LEI). (la 25-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 92 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V , Titlul II a fost completat de Punctul 6, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c), vor fi remise:a) scrisoare din partea instituției de credit la care a fost deschis contul destinat colectării vărsămintelor la capitalul social al cooperativei de credit/casei centrale prin care se confirmă suma vărsată de fiecare membru cooperator/cooperativă de credit și faptul că acest cont a fost blocat până la înmatricularea organizației cooperatiste de credit;b) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare membru cooperator care a subscris părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al cooperativei de credit în contul menționat la lit. a) a fost virată prin instituții de credit și instituții financiare care fac obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre sau din țări terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.(4) Raportul prevăzut la alin. (2) lit. g) va confirma și capacitatea sistemului informatic de a susține desfășurarea operațiunilor de plăți între cooperativele de credit afiliate.(5) În situația apariției unor modificări față de condițiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a casei centrale/ cooperativelor de credit, se vor transmite documentele prevăzute la art. 90 sau la art. 9 necesare Băncii Naționale a României în vederea evaluării modificărilor apărute.  +  Capitolul VI Autorizarea sucursalelor instituțiilor de credit din țări terțe  +  Articolul 93(1) Prevederile art. 9 și 12 sunt aplicabile în mod corespunzător și sucursalelor instituțiilor de credit din țări terțe.(2) Prevederile art. 11 și art. 16-50 sunt aplicabile în mod corespunzător și la evaluarea instituției de credit din țara terță și a acționarilor semnificativi ai acesteia.  +  Articolul 94Denumirea sucursalei înființate în România de către o instituție de credit dintr-o țară terță va cuprinde denumirea instituției de credit, urmată de cuvântul „sucursală“ și localitatea/țara unde sucursala își are sediul.  +  Articolul 95În cazul persoanelor propuse în calitate de auditor financiar, se aplică, după caz, prevederile art. 13 sau 77.  +  Articolul 96(1) În vederea obținerii aprobării de înființare a sucursalei, instituția de credit solicitantă din țara terță trebuie să prezinte Băncii Naționale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, însoțită de următoarele documente și informații:a) informații privind identitatea instituției de credit din țara terță potrivit art. 97;b) actul constitutiv al instituției de credit solicitante sau documente constitutive echivalente și, după caz, dovada înregistrării în registrul desemnat potrivit legislației din țara terță;c) un rezumat al istoricului instituției de credit solicitante și al filialelor acesteia realizat potrivit art. 98;d) informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 5, completate în mod corespunzător pentru instituția de credit din țara terță, precum și pentru fiecare din acționarii semnificativi ai acesteia;e) situațiile financiare estimative pentru următorii trei ani pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai instituției de credit din țara terță;f) hotărârea organului statutar al instituției de credit din țara terță referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin informațiile prevăzute la alin. (3);g) declarația autorității competente cu supravegherea instituției de credit din țara terță că nu se opune sau că aprobă, după caz, înființarea sucursalei în România; h) informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. g)-n), completate în mod corespunzător pentru instituția de credit din țara terță și pentru sucursala pentru care aceasta a solicitat autorizarea;i) în cazul sucursalelor instituțiilor de credit specializate, documentația specifică prevăzută în prezentul regulament; j) orice alte informații pe care instituția de credit le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.(2) Dovada înregistrării instituției de credit din țara terță în registrul din țara de origine, prevăzută la alin. (1) lit. b), va fi realizată prin remiterea unui extras din registrul din țara de origine sau a unui document similar, care să ateste cel puțin înmatricularea instituției de credit din țara terță și identitatea reprezentanților acesteia.(3) Din hotărârea organului statutar al instituției de credit din țara terță privind înființarea unei sucursale pe teritoriul României, prevăzută la alin. (1) lit. f), vor rezulta cel puțin următoarele informații:a) adresa sediului sucursalei;b) operațiunile pe care sucursala urmează să le desfășoare pe teritoriul României, fără a exceda obiectului de activitate al instituției de credit respective;c) suma ce va fi pusă la dispoziție sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 70 din O.U.G. nr. 99/2006;d) identitatea persoanelor (cel puțin două) împuternicite să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România instituția de credit din țara terță și competențele acestora. Pentru aceste persoane se vor prezenta documentele și informațiile prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu excepția informațiilor prevăzute la partea A pct. IV și partea B pct. III și IV din anexă.  +  Articolul 97În aplicarea prevederilor art. 96 alin. (1) lit. a) vor fi remise:a) informații referitoare la denumirea și sigla pe care instituția de credit din țara terță le utilizează;b) forma juridică;c) data și jurisdicția înregistrării sau constituirii sale;d) adresa sediului social/sediului real;e) datele de contact;f) în cazul în care instituția de credit solicitantă este înregistrată într-un registru central, în registrul comerțului, în registrul societăților comerciale sau într-un registru public similar, numele registrului în care este înscrisă instituția de credit solicitantă și numărul de înregistrare sau un mijloc echivalent de identificare în registrul respectiv;g) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (LEI);h) ultima situație financiară anuală;i) dacă este disponibilă, pagina sa de internet.  +  Articolul 98(1) Istoricul instituției de credit solicitante și al filialelor acesteia, prevăzut la art. 96 alin. (1) lit. c), va include cel puțin:a) detalii privind orice licență, autorizație, înregistrare sau altă permisiune acordată instituției de credit solicitante sau oricăreia dintre filialele sale de a desfășura activități în sectorul serviciilor financiare de către o autoritate sau altă entitate din sectorul public dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță și care se încadrează într-una sau mai multe dintre următoarele situații:(i) este deținută în prezent;(ii) o cerere în acest sens este în curs de aprobare sau a fost refuzată;(iii) a fost revocată; sau(iv) după ce a fost solicitată sau acordată, instituția de credit solicitantă sau o filială a sa a decis să nu desfășoare activitatea permisă de aceasta;b) declarație privind orice eveniment semnificativ referitor la instituția de credit solicitantă sau la oricare dintre filialele sale care a avut loc sau se desfășoară și care poate fi considerat în mod rezonabil relevant pentru autorizarea sucursalei acesteia, inclusiv fiecare dintre următoarele situații:(i) dacă instituția de credit solicitantă sau oricare dintre filialele sale a fost vreodată supusă unui moratoriu privind plata unei datorii (a beneficiat vreodată de amânarea plății unei datorii în baza unei hotărâri judecătorești), unui proces de restructurare sau de reorganizare care îi afectează pe creditorii săi, inclusiv măsuri care implică posibilitatea unei suspendări a plăților, suspendarea măsurilor de executare sau reducerea creanțelor, dizolvarea, lichidarea sau administrarea specială sau alte proceduri similare de insolvență;(ii) dacă instituția de credit solicitantă sau oricare dintre filialele sale a făcut vreodată obiectul unei sancțiuni administrative sau al unei hotărâri civile sau administrative sau al unui arbitraj sau al unei alte hotărâri judecătorești sau decizii care ar putea fi considerate în mod rezonabil relevante pentru autorizarea sucursalei sau orice hotărâre judecătorească privind săvârșirea unei infracțiuni care, în fiecare caz, a fost soluționată în defavoarea instituției de credit solicitante sau a oricăreia dintre filialele sale care nu a fost anulată și împotriva căreia nu se mai poate formula o cale de atac;(iii) dacă instituția de credit solicitantă sau oricare dintre filialele sale este, la data cererii, implicată în investigații penale, civile sau administrative sau alte evenimente menționate la oricare dintre pct. (i) și (ii).(2) În sensul lit. b) pct. (ii) a alin. (1) sunt avute în vedere în special:a) orice hotărâre/decizie privind acordarea de despăgubiri care nu au fost puse în executare;b) orice înțelegeri în domeniul serviciilor financiare încheiate cu o persoană fizică sau juridică, având în vedere condițiile pecuniare sau circumstanțele în care acestea au fost încheiate;c) orice condamnare penală sau sancțiune civilă ori administrativă sau alte măsuri civile sau administrative luate de o autoritate în legătură cu fapte de fraudă, nesocotire a încrederii, corupție, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte infracțiuni în legătură cu domeniul financiar sau neadoptarea politicilor și procedurilor adecvate pentru a preveni astfel de evenimente;d) orice condamnare penală sau sancțiune civilă ori administrativă sau altă măsură civilă sau administrativă luată de orice autoritate în sectorul serviciilor financiare;e) orice condamnare penală sau sancțiune civilă ori administrativă sau altă măsură civilă sau administrativă cu privire la o încălcare a legislației sau a cerințelor de reglementare din domeniul serviciilor financiare sau al protecției consumatorilor;f) plângeri oficiale formulate împotriva sa de către clienți sau foști clienți care au fost soluționate în favoarea reclamantului de o entitate din afara sistemului judiciar;g) orice condamnare penală sau sancțiuni civile ori administrative sau alte măsuri civile sau administrative privind desfășurarea neautorizată de activități reglementate.  +  Articolul 99În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, vor fi prezentate Băncii Naționale a României următoarele documente care atestă îndeplinirea tuturor formalităților pentru înființarea sucursalei instituției de credit dintr-o țară terță:a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către instituția de credit din țara terță într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei în registrul comerțului. Depozitarul fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei va fi o instituție de credit sau o instituție financiară care face obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre ori din țări terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană inclusiv din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;b) copia certificată a certificatului eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte înregistrarea sucursalei;c) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoțită de documentația prevăzută la art. 61;d) raportul prevăzut la art. 59 alin. (2) lit. h), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 59 alin. (5).  +  Titlul III Începerea activității și modificări în situația instituțiilor de credit  +  Capitolul I Dispoziții privind începerea activității  +  Articolul 100(1) Înainte de începerea activității, instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să obțină aprobarea Băncii Naționale a României pentru persoanele care dețin funcții-cheie.(2) În vederea evaluării de către Banca Națională a României a persoanelor prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor art. 67^130 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, instituția de credit va prezenta Băncii Naționale a României o cerere de aprobare, însoțită, pentru fiecare dintre aceste persoane, de informațiile și documentația prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu excepția informațiilor prevăzute la partea A pct. IV și partea B pct. III și IV din anexă.  +  Articolul 101(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data începerii activității, instituția de credit va notifica acest fapt Băncii Naționale a României și va transmite acesteia informațiile prevăzute la art. 68^11 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 5/2013. (2) Dacă nu se prevede altfel, informațiile vor fi transmise în format electronic.  +  Articolul 102Concomitent cu notificarea prevăzută la art. 101 alin. (1), se va transmite Băncii Naționale a României o declarație din care să rezulte că instituția de credit îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute de legislația în vigoare în domeniul protecției valorilor.  +  Articolul 103Dispozițiile art. 100-102 se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe.  +  Capitolul II Modificări în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Modificările care fac obiectul aprobării sau notificării  +  Articolul 104(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în secțiunea a 2-a, modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:a) completarea obiectului de activitate;b) membrii organului de conducere;c) auditorul financiar;d) deschiderea de sucursale în țări terțe;e) „Condițiile generale de afaceri“ și „Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare“, precum și introducerea de noi tipuri de contracte, în cazul băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;f) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit;g) dobândirea de dețineri calificate într-o entitate dintr-o țară terță dacă, în urma dobândirii participației, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit și majorarea acestor dețineri;h) persoanele care dețin funcții-cheie.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor proceda la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, numai după obținerea acestei aprobări.(3) O copie certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor respective va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 20 de zile calendaristice de la efectuarea înregistrării.  +  Articolul 105Notificarea unei achiziții propuse de către un achizitor potențial sau a deciziei de reducere a unei dețineri calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, se realizează în condițiile prevederilor art. 25-31 din O.U.G. nr. 99/2006 și ale celor cuprinse în secțiunea a 3-a din prezentul capitol.  +  Articolul 106(1) Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în secțiunea a 3-a, modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, referitoare la:a) denumire și emblemă;b) sediul social/sediul real;c) restrângerea obiectului de activitate;d) majorarea capitalului social;e) persoanele care au legături strânse cu instituția de credit;f) schimbarea unei persoane de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere, în cazul în care schimbarea respectivă nu implică o realocare a responsabilităților încredințate care au fost avute în vedere la acordarea aprobării;g) sucursalele și alte sedii secundare de pe teritoriul României;h) deținerile calificate deținute de instituția de credit, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, și majorarea acestor dețineri, precum și deținerile care depășesc limitele prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;i) orice alte modificări ale actului constitutiv care nu sunt supuse aprobării prealabile;j) alte evenimente, așa cum sunt prevăzute de prezentul regulament.(2) Dacă nu se prevede altfel, notificarea va fi însoțită, după caz, de copia certificată de pe certificatul de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului și va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.  +  Secţiunea a 2-a Modificări supuse aprobării prealabile2.1. Obiectul de activitate  +  Articolul 107(1) Orice modificare a obiectului de activitate al unei instituții de credit, persoană juridică română, în sensul completării acestuia, este supusă aprobării prealabile.(2) Completarea obiectului de activitate se va aproba doar în privința activităților pentru care este fundamentată adecvat capacitatea operațională, organizatorică și financiară a instituției de credit de a le desfășura, în condiții de administrare adecvată a riscurilor aferente.  +  Articolul 108(1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate va fi însoțită de următoarele informații și documente: a) hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate; b) informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i), j) și k), completate în mod corespunzător pentru noile activități ce urmează a fi desfășurate, cu respectarea, dacă este cazul, a cerințelor prevăzute la art. 56-58 din titlul II, cap. II, secțiunea a 3-a și cu luarea în considerare a prevederilor art. 9 alin. (2) din prezentul regulament;c) raportul unui auditor independent specializat privind gradul de adecvare a sistemului informatic la specificul activității ce urmează a fi desfășurată, în cazul în care noua activitate presupune utilizarea unor programe informatice suplimentare. (2) Cu excepția cazului în care Banca Națională a României solicită altfel, alin. (1) nu se aplică pentru acele informații care sunt deja deținute de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, cu condiția ca acestea să rămână valabile, corecte, complete și actualizate până la momentul cererii de aprobare a completării obiectului de activitate, fiind certificate în acest sens de solicitant.2.2. Persoanele membre ale organelor de conducere  +  Articolul 109(1) Modificările componenței organului de conducere trebuie aprobate de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților de către persoana desemnată ca membru al organului de conducere.(2) Cererea de aprobare va indica și motivul înlocuirii persoanelor aprobate aflate în funcție sau al atribuirii de noi responsabilități care privesc activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative și va fi însoțită de hotărârea organului competent și de informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea aprobării de către Banca Națională a României se va realiza în conformitate cu prevederile art. 67^130 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.  +  Articolul 110(1) Dacă prin vacantarea unor posturi de director sau, după caz, de membru al directoratului nu mai este îndeplinită condiția prevăzută de lege privind numărul minim de persoane care trebuie să asigure exercitarea respectivelor responsabilități, se va convoca de îndată organul competent, care va proceda la numirea unor noi persoane în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului, pentru completarea numărului stabilit de lege. (2) Numirea directorilor sau, după caz, a membrilor directoratului se va realiza într-un termen de cel mult două luni de la data apariției situației prevăzute la alin. (1), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 109.(3) Administratorii provizorii și membrii provizorii ai consiliului de supraveghere numiți în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuși aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. 2.3. Auditorul financiar  +  Articolul 111(1) Cererea de aprobare a unui nou auditor financiar va indica și motivul schimbării auditorului financiar anterior și va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația prevăzută pentru auditorul financiar la art. 61 din titlul II, cap. II, secțiunea a 3-a din prezentul regulament, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 61 alin. (2).(2) Auditorul financiar notifică de îndată instituției de credit schimbarea reprezentantului legal al auditorului financiar sau a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar al respectivei instituții de credit, împreună cu orice informație relevantă.(3) Instituția de credit comunică Băncii Naționale a României schimbarea reprezentantului legal al auditorului financiar sau a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (2), împreună cu informațiile relevante din anexa nr. 6.2.4. Deschiderea de sucursale în țări terțe  +  Articolul 112(1) În cazul deschiderii unei sucursale într-o țară terță, cererea de aprobare va indica țara în care se intenționează deschiderea sucursalei și va fi însoțită de următoarea documentație:a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei; b) un plan de activitate care va include informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. g), art. 55 alin. (1) lit. a) și d), art. 57 și art. 58 lit. a) și b), precum și informații referitoare la performanța aferentă activității ce urmează a fi desfășurată de sucursală, pentru primii trei ani de activitate, care să demonstreze oportunitatea deschiderii acesteia;c) prezentarea cadrului legislativ și instituțional din țara terță, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: autoritatea competentă, legislația în domeniul secretului bancar, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clientelei și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; d) informațiile prevăzute de anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu excepția informațiilor prevăzute la partea A pct. IV și partea B pct. III și IV din anexă, pentru fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei.(2) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1) va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.(3) În cazul deschiderii de către instituția de credit, persoană juridică română, și a altor sedii secundare pe teritoriul aceleiași țări terțe, cererea de aprobare va fi însoțită de documentația prevăzută la alin. (1) lit. a) și de o actualizare a informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b). În acest caz, instituția de credit va desemna o singură sucursală care să asigure comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul țării terțe.2.5. „Condițiile generale de afaceri“, „Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare“ și noi tipuri de contracte  +  Articolul 113(1) Orice modificare sau completare a „Condițiilor generale de afaceri“ și a „Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare“ ale unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și introducerea de noi tipuri de contracte, potrivit legii și cu respectarea cerințelor prevăzute de titlul II, cap. III, sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. (2) Cererea de aprobare va fi însoțită de:a) noile „Condiții generale de afaceri“, „Condiții generale ale contractelor de economisire-creditare“ și/sau noile tipuri de contracte, după caz; b) raportul auditorului financiar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 75. (3) În cazul introducerii unor noi tipuri de contracte, cererea de aprobare va fi transmisă în termenul prevăzut la art. 302 din O.U.G. nr. 99/2006.2.6. Actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrală a cooperativelor de credit  +  Articolul 114(1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României orice modificare a actului constitutiv-cadru elaborat de o casă centrală și aprobat de Banca Națională a României.(2) Cererea de aprobare a modificării actului constitutiv-cadru va fi însoțită de hotărârea organului competent privind respectiva modificare și, în cazul unor modificări substanțiale sau, după caz, la solicitarea Băncii Naționale a României ori la inițiativa casei centrale, de textul integral al actului constitutiv-cadru, actualizat cu modificările propuse. (3) Casele centrale vor supraveghea efectuarea modificărilor corespunzătoare ale actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate și/sau ale regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, potrivit modificărilor actului constitutiv-cadru aprobate de Banca Națională a României.(4) Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificările actelor constitutive ale cooperativelor de credit prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 45 de zile de la data aprobării Băncii Naționale a României cu privire la modificarea actului constitutiv-cadru.2.7. Dobândirea de dețineri calificate supusă aprobării prealabile și majorarea acestora  +  Articolul 115(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, care intenționează să dobândească dețineri calificate într-o entitate dintr-o țară terță trebuie să solicite aprobarea Băncii Naționale a României dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit. Cererea de aprobare trebuie însoțită de următoarea documentație:a) hotărârea organului competent privind dobândirea deținerii calificate, din care să rezulte entitatea în care urmează să fie dobândită deținerea calificată, valoarea acestei dețineri calificate, în mărime absolută și prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și proporția din capitalul social al entității în cauză și din drepturile de vot pe care o reprezintă deținerea calificată;b) un plan de activitate, care să fundamenteze oportunitatea dobândirii deținerii calificate;c) pentru entitatea în care urmează să fie dobândită deținerea calificată, actul constitutiv și certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din țara terță în care este situată entitatea, care să ateste cel puțin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acționarii semnificativi și persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea; d) ultimele 3 situații financiare anuale auditate ale entității în care urmează să se dobândească deținerea și, dacă este cazul, cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional; dacă entitatea nu a încheiat 3 exerciții financiare, se vor transmite situațiile financiare anuale auditate aferente perioadei în care a desfășurat activitate; e) o prezentare a cadrului legislativ și instituțional din țara terță, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: autoritățile responsabile cu supravegherea și sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislația în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clientelei și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;f) declarația autorității competente cu supravegherea entității că nu se opune achiziționării participației.(2) Planul de activitate prevăzut la alin. (1) lit. b) va include informațiile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a) și d) și art. 58 lit. a) și lit. b) pct. (i), care vor viza impactul generat asupra instituției de credit de dobândirea deținerii calificate pentru un orizont de timp de trei ani de la data estimată a dobândirii, precum și prezentarea politicilor și procedurilor în domeniul administrării de dețineri calificate. Informațiile vor trebui să demonstreze capacitatea administrativă și financiară a instituției de credit de a dobândi și administra deținerea calificată.(3) În cazul dobândirii unei dețineri calificate într-o entitate care urmează să se constituie, documentația prevăzută la alin. (1) lit. c) și d) va fi înlocuită cu proiectul actului constitutiv al acesteia și, respectiv, cu estimări ale principalelor elemente ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pentru primii 3 ani de activitate ai entității în cauză.  +  Articolul 116Majorarea deținerilor calificate prevăzute la art. 115, atât în situația majorării în valoare absolută a deținerii, cât și a procentului acesteia, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a Românei. Cererea de aprobare va fi însoțită de următoarea documentație: a) documentele prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) și f);b) informațiile prevăzute la art. 115 alin. (2);c) cea mai recentă situație financiară auditată a entității în care urmează să se dobândească participația și, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional.2.8. Persoanele care dețin funcții-cheie  +  Articolul 117(1) Modificările care vizează înlocuirea unei persoane care a fost aprobată într-o funcție-cheie și desemnarea unei alte persoane în locul acesteia, numirea unei persoane într-o funcție-cheie nou-creată sau alocarea de noi responsabilități care privesc activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie aprobate de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților/noilor responsabilități de către persoana în cauză.(2) Cererea de aprobare va indica și motivul înlocuirii persoanelor aprobate aflate în funcție sau al atribuirii de noi responsabilități care privesc activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative și va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația prevăzută în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu excepția informațiilor prevăzute la partea A pct. IV și partea B pct. III și IV din anexă.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea aprobării de către Banca Națională a României se va realiza în conformitate cu prevederile art. 67^130 din Regulamentul BNR nr. 5/2013.  +  Secţiunea a 3-a Notificarea unei achiziții propuse sau a deciziei de reducere a unei dețineri calificate la instituția de credit  +  Articolul 118(1) Orice achizitor potențial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a României în legătură cu o achiziție propusă într-o instituție de credit, persoană juridică română, în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.(2) Obligația de notificare prevăzută la alin. (1) revine oricărei persoane care a decis în legătură cu o achiziție propusă, indiferent că este achizitor potențial direct ori indirect sau că acționează concertat cu alte persoane ori că a depășit involuntar un nivel de deținere pentru care există obligația de notificare, potrivit legii. Pentru depășirea involuntară a nivelurilor de deținere trebuie avute în vedere și prevederile alin. (5).(3) Dacă deținerea calificată pentru care există obligația de notificare urmează să fie deținută indirect prin una sau mai multe persoane, toate aceste persoane sunt supuse obligației de notificare a achiziției propuse. Banca Națională a României poate decide ca notificarea să fie realizată și în numele deținătorilor intermediari, de către persoana sau persoanele aflate la vârful lanțului de control. (4) În cazul persoanelor care acționează concertat în calitate de achizitor potențial, notificarea în legătură cu o achiziție propusă poate fi făcută și de către una dintre aceste persoane în numele grupului de persoane care acționează concertat.(5) În cazul depășirii involuntare a nivelurilor de participație pentru care există obligația de notificare potrivit legii, obligația notificării revine persoanei în cauză de îndată ce a luat cunoștință de faptul că a depășit un anumit nivel, inclusiv în cazul în care intenționează să-și reducă participația sub nivelul respectiv.(6) Banca Națională a României evaluează situațiile de depășire involuntară, analizând dacă o decizie de achiziție a fost luată sau nu, potrivit prevederilor anexei nr. 9.  +  Articolul 119(1) Evaluarea calității achizitorului potențial se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006, cu luarea în considerare a prevederilor cuprinse în titlul II, cap. II, secțiunea a 2-a „Criterii de evaluare a acționarilor semnificativi“.(2) Dacă achizitorul potențial nominalizează persoane care urmează să fie membre ale organului de conducere al instituției de credit vizate, la evaluarea achizitorului potențial se va avea în vedere și modul în care sunt îndeplinite de către aceste persoane cerințele prevăzute la art. 108 și 108^1 din O.U.G. nr. 99/2006.(3) Evaluarea adecvării oricărei persoane care va fi membru al organului de conducere al instituției de credit, ca rezultat al achiziției propuse, se realizează, potrivit prevederilor art. 67^19-67^74 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, concomitent cu evaluarea calității achizitorului potențial, dacă acesta se află în poziția de a desemna asemenea noi persoane, intenționează să propună noi persoane membre ale organului de conducere și acestea au fost deja identificate de către achizitorul potențial.  +  Articolul 120Notificarea prevăzută la art. 118 trebuie să fie însoțită de toate documentele și informațiile prevăzute în anexa nr. 5, completate corespunzător situației care ar urma să se înregistreze după achiziția propusă, precum și, după caz, în anexa nr. 10, în funcție de natura achizitorului potențial și a achiziției propuse și, dacă este cazul, de documentația specifică prevăzută în prezentul regulament pentru membrii propuși ai organului de conducere al instituției de credit.  +  Articolul 121Informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 5 trebuie să fie furnizate de achizitorul potențial, indiferent de gradul de implicare, raportat la proporția din capital sau din drepturile de vot pe care acesta o va deține în instituția de credit vizată de achiziția propusă.  +  Articolul 122(1) Informațiile specifice cuprinse în anexa nr. 10 trebuie să fie furnizate de achizitorul potențial în mod distinct, după cum în urma achiziției propuse acesta va dobândi sau nu controlul asupra instituției de credit vizate și proporțional cu gradul de implicare a sa în administrarea acesteia.(2) Achizitorul potențial care va dobândi controlul asupra instituției de credit vizate trebuie să prezinte Băncii Naționale a României un plan de activitate, conform secțiunii A din anexa nr. 10, care să reflecte proiectele sale referitoare la activitatea și organizarea instituției de credit, structura propusă a grupului din care aceasta va face parte și evaluarea consecințelor de natură financiară a achiziției propuse, inclusiv o proiecție financiară pe termen mediu.(3) Achizitorul potențial cu o deținere calificată cuprinsă între 20% și 50% trebuie să prezinte Băncii Naționale a României un document de strategie, conform secțiunii B din anexa nr. 10, cuprinzând informațiile cerute, a căror detaliere va depinde de gradul de implicare a achizitorului potențial în administrarea instituției de credit.  +  Articolul 123(1) În funcție de circumstanțele concrete ale achiziției propuse, Banca Națională a României poate să excepteze în mod explicit achizitorul potențial de la furnizarea anumitor informații, în situații cum ar fi: a) achiziția propusă urmează să se realizeze printr-o tranzacție intragrup;b) achiziția propusă se realizează prin ofertă publică și achizitorul potențial, în anumite circumstanțe, poate întâmpina dificultăți în obținerea informațiilor necesare pentru a-și stabili un plan de activitate complet; în acest caz, achizitorul potențial va indica Băncii Naționale a României dificultățile întâmpinate în obținerea informațiilor necesare, precizând care sunt aspectele din planul de activitate care ar putea suferi modificări în perioada următoare. Absența informațiilor cerute nu constituie în sine un motiv de respingere a achiziției propuse, putând fi justificată prin natura tranzacției, dacă informațiile parțiale furnizate sunt suficiente pentru evaluarea consecințelor probabile ale achiziției propuse pentru instituția de credit vizată și dacă achizitorul potențial se angajează că va furniza informațiile lipsă imediat ce va fi posibil după finalizarea achiziției;c) deținerea calificată care face obiectul notificării urmează să fie deținută indirect prin una sau mai multe persoane; în acest caz, evaluarea achiziției propuse se realizează potrivit prevederilor art. 118 alin. (3);d) achizitorul potențial a făcut obiectul unei evaluări în ultimii 2 ani de către Banca Națională a României; în acest caz, informațiile furnizate referitoare la achizitorul potențial trebuie să fie actualizate în mod adecvat, cu luarea în considerare, însă, a influenței pe care acesta o va exercita asupra instituției de credit vizate ca urmare a achiziției propuse.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a):a) achizitorul potențial depune o notificare în care identifică viitoarele modificări la nivelul grupului, cum ar fi schema revizuită a grupului, și furnizează informațiile necesare evaluării noilor acționari semnificativi direcți sau indirecți, precum și a noilor persoane care asigură conducerea efectivă a achizitorului potențial;b) procedura de evaluare completă este necesară doar în privința noilor persoane și/sau entități din grup și în privința noii structuri a grupului;c) dacă există o modificare a naturii deținerii calificate, prin transformarea unei dețineri calificate indirecte în deținere calificată directă, iar acționarul relevant a fost anterior evaluat, Banca Națională a României va realiza evaluarea doar în privința modificărilor intervenite de la data ultimei evaluări.(3) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României de a excepta achizitorul potențial de la furnizarea unor informații și în alte cazuri în care consideră că aceste informații nu sunt necesare sau nu prezintă relevanță pentru aprecierea situației concrete și pentru realizarea evaluării conform criteriilor prevăzute de lege, în măsura în care lipsa informațiilor, justificată de particularitățile concrete ale achiziției propuse, nu împiedică această evaluare sau în cazurile în care achizitorul nu exercită în fapt o influență corespunzătoare nivelului participației ce urmează să fie achiziționată.  +  Articolul 124(1) Pe baza analizei efectuate asupra informațiilor transmise de achizitorul potențial, deși complete potrivit cerințelor art. 120 alin. (1), Banca Națională a României poate considera că pentru evaluarea achiziției propuse sunt necesare anumite informații suplimentare de natură să clarifice sau să detalieze informațiile deja furnizate. În acest caz, devin incidente prevederile art. 25 alin. (5)-(7) din O.U.G. nr. 99/2006. (2) Cu excepția cazului în care sunt necesare informații suplimentare conform alin. (1), informațiile prevăzute la art. 120 sunt considerate exhaustive, relevante din punct de vedere prudențial, fiind necesare Băncii Naționale a României în scopul evaluării achiziției propuse.  +  Articolul 125(1) Pentru evitarea unor întârzieri în procesul de notificare și evaluare a unor tranzacții semnificative sau complexe, achizitorul potențial se poate adresa Băncii Naționale a României, în anticiparea unei notificări formale, și poate solicita organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de achiziția propusă.(2) Tranzacții semnificative sau complexe pot fi considerate:a) tranzacțiile în care achizitorul potențial sau instituția de credit vizată de achiziția propusă fac parte dintr-un grup cu o structură complexă;b) tranzacțiile transfrontaliere;c) tranzacțiile ce implică propuneri de modificări semnificative ale modelului de afaceri sau ale strategiei instituției de credit vizate;d) tranzacțiile ce implică folosirea de finanțări ale datoriilor semnificative.  +  Articolul 126(1) În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, Banca Națională a României se poate opune unei achiziții propuse, notificată conform prezentei secțiuni, pe baza oricăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol, dacă există motive rezonabile de a considera că nu sunt îndeplinite cerințele privind asigurarea unui management prudent și sănătos al instituției de credit vizate de achiziția propusă.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite:a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este posibil ca achizitorul potențial să se confrunte cu dificultăți financiare apărute pe parcursul procesului de achiziție sau în viitorul apropiat;b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile art. 119 alin. (2) nu îndeplinesc cerințele de adecvare prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006;c) se poate aprecia că instituția de credit vizată de achiziția propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerințelor prudențiale sau că achiziția propusă nu va permite exercitarea unei supravegheri eficiente;d) sunt motive de a suspecta săvârșirea unei tentative sau unei infracțiuni de spălare de bani ori de finanțare a terorismului chiar dacă acestea sunt sau nu direct sau indirect legate de achiziția propusă sau că achiziția propusă ar determina creșterea riscului în acest sens.(3) În orice situație, Banca Națională a României se va opune achiziției propuse în situația în care se dovedește că anumite informații transmise de achizitorul potențial sunt false sau incomplete, putând duce la concluzii eronate în procesul de evaluare.  +  Articolul 127Orice persoană care a decis să cedeze direct sau indirect o deținere calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori să-și reducă deținerea calificată sub nivelurile prevăzute la art. 27 din O.U.G. nr. 99/2006, trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a României în legătură cu decizia sa, indicând nivelul participației la care intenționează să ajungă în acest mod.  +  Articolul 128După finalizarea achiziției propuse, notificate conform art. 118, respectiv a diminuării deținerii calificate conform art. 127, instituția de credit, persoană juridică română, va transmite Băncii Naționale a României un extras din registrul în care sunt evidențiate acțiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituția de credit în cauză și va fi transmis în termen de 10 zile calendaristice de la data efectuării înregistrărilor corespunzătoare.  +  Articolul 129(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor ține o evidență care să le permită identificarea persoanelor care au dețineri calificate la capitalul acestora. În acest scop vor solicita acționarilor lor, indiferent de cota de participare, informațiile necesare în vederea calificării acestora în categoria persoanelor care au, direct sau indirect, dețineri calificate.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor informa de îndată Banca Națională a României cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor lor care depășește, respectiv se situează sub nivelurile pentru care există o obligație de notificare potrivit art. 25, respectiv art. 27 din O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 130(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor transmite anual Băncii Naționale a României, în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent al acestora, informații financiare în legătură cu acționarii care au, direct sau indirect ori în mod concertat, dețineri calificate, astfel:a) pentru persoanele juridice - situațiile financiare anuale, individuale și, după caz, consolidate; această obligație nu privește persoanele juridice aflate sub supravegherea sau monitorizarea Băncii Naționale a României;b) pentru persoanele fizice - declarația pe venitul global depusă la organele fiscale și/sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte sursa și veniturile obținute și volumul și natura obligațiilor asumate.(2) Anual, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar, instituțiile de credit, persoane juridice române, vor comunica Băncii Naționale a României, prin rețeaua de comunicații interbancare, o situație a tuturor acționarilor, cuprinzând următoarele informații: identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, numărul și valoarea acțiunilor deținute, procentul participației la capitalul social și proporția drepturilor de vot.  +  Articolul 131(1) Dispozițiile prezentei secțiuni privind evaluarea calității unui achizitor potențial nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României, prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, în ceea ce privește competența de a evalua pe o bază continuă calitatea acționarilor existenți ai unei instituții de credit din perspectiva solidității financiare și integrității acestora, precum și a influenței pe care o exercită asupra administrării instituției de credit și de a dispune măsurile necesare dacă cerințele privind asigurarea unui management prudent și sănătos al acesteia nu mai sunt îndeplinite.(2) Instituțiile de credit trebuie să transmită Băncii Naționale a României, de îndată ce iau cunoștință, orice informație importantă care ar putea afecta negativ calitatea acționarilor semnificativi sau, după caz, a primilor 20 de acționari.  +  Secţiunea a 4-a Modificări supuse notificării4.1. Denumirea și emblema  +  Articolul 132(1) Modificarea denumirii, respectiv a emblemei se va realiza cu respectarea dispozițiilor în materie prevăzute de lege.(2) Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent din care să rezulte noua denumire și/sau emblemă.4.2. Sediul social/sediul real  +  Articolul 133(1) La schimbarea sediului social și, după caz, a sediului real, se vor avea în vedere dispozițiile art. 8.(2) Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte modificarea intervenită, cu indicarea noii adrese a sediului social și/sau, după caz, a sediului real.4.3. Restrângerea obiectului de activitate  +  Articolul 134(1) Notificarea restrângerii obiectului de activitate va cuprinde motivele acestei modificări. (2) De la data notificării instituția de credit nu va mai putea desfășura activitățile în cauză.4.4. Capitalul social  +  Articolul 135Notificarea majorării capitalului social va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: a) suma cu care urmează să se majoreze capitalul social; b) nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acțiunii de majorare; c) sursele utilizate pentru majorarea capitalului social.4.5. Persoanele care au legături strânse cu instituția de credit  +  Articolul 136Instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să notifice Băncii Naționale a României orice modificări cu privire la persoanele care au legături strânse cu instituția de credit, altele decât acționarii semnificativi și persoanele membre ale organului de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 54 alin. (1) lit. n).4.6. Schimbarea unei persoane de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere  +  Articolul 137Schimbarea unei persoane aprobate să exercite responsabilități de conducere în calitate de director sau, după caz, de membru al directoratului de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere se notifică Băncii Naționale a României doar în cazul în care schimbarea respectivă nu implică o realocare a responsabilităților încredințate care au fost avute în vedere la acordarea aprobării. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar competent și de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile existente în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.4.7. Sucursalele și celelalte sedii secundare deschise pe teritoriul României  +  Articolul 138(1) Deschiderea sau desființarea de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României de către instituțiile de credit este supusă notificării Băncii Naționale a României.(2) Stabilirea sediilor secundare ale instituțiilor de credit se va realiza cu respectarea dispozițiilor art. 8.  +  Articolul 139(1) În cazul deschiderii unei sucursale sau a altui sediu secundar, se vor transmite Băncii Naționale a României următoarele documente/informații:a) hotărârea organului competent, din care să rezulte obiectul de activitate al sediului secundar, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și limitele mandatului ce îi/le este acordat;b) copia certificată de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și de pe încheierea de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerțului cu privire la deschiderea altor sedii secundare cărora nu li s-a atribuit statutul de sucursală, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare;c) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar;d) pentru conducătorii sediilor secundare, documentele prevăzute la partea A pct. I lit. a), pct. II lit. a)-e), pct. III și partea C din anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013.(2) Dacă o persoană desemnată să asigure conducerea sediului secundar a mai fost notificată Băncii Naționale a României într-o poziție echivalentă de către aceeași instituție de credit, documentele menționate la alin. (1) lit. d) vor fi înlocuite cu o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile cuprinse în documentația existentă în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.(3) Orice modificare ulterioară a elementelor prevăzute la alin. (1), inclusiv în cazul sediilor secundare care au fost deschise odată cu instituția de credit, va fi notificată Băncii Naționale a României.4.8. Deținerile calificate supuse notificării și majorarea acestora  +  Articolul 140(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naționale a României, în termenul prevăzut la art. 147 din O.U.G. nr. 99/2006:a) deținerile calificate, altele decât cele a căror dobândire este supusă aprobării prealabile;b) deținerile calificate care depășesc limitele prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi însoțită de următoarea documentație, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 115 alin. (3), dacă este cazul:a) hotărârea organului competent privind dobândirea deținerii calificate, din care să rezulte entitatea în care a fost dobândită deținerea, valoarea acestei dețineri, în mărime absolută și prin raportare la nivelul fondurilor proprii ale instituției de credit, precum și proporția din capitalul social al entității în cauză și din drepturile de vot pe care o reprezintă deținerea calificată;b) prezentarea scopului urmărit prin dobândirea deținerii și, dacă este cazul, în funcție de structura acționariatului entității în care a fost dobândită deținerea și de influența pe care instituția de credit o are asupra managementului entității respective, strategia instituției de credit în ceea ce privește activitatea entității în cauză, inclusiv modificări preconizate la nivelul administrării și conducerii acesteia;c) pentru entitatea în care a fost dobândită deținerea calificată, actul constitutiv și certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de o autoritate din țara terță în care este situată entitatea, care să ateste cel puțin data înmatriculării, denumirea, obiectul de activitate, acționarii semnificativi și persoanele împuternicite legal să reprezinte societatea;d) ultima situație financiară anuală auditată a entității în care a fost dobândită deținerea și, dacă este cazul, cea la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte entitatea, întocmite în conformitate cu standardele contabile recunoscute la nivel internațional.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) va indica nivelul depășirii limitelor prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și motivația acestei depășiri.  +  Articolul 141Majorarea deținerilor calificate notificate conform art. 140 alin. (1), atât în situația majorării în valoare absolută a participației, cât și a procentului acesteia, va fi notificată Băncii Naționale a României și va fi însoțită de documentele și informațiile prevăzute la art. 140 alin. (2) lit. a), b) și d).4.9. Alte modificări ale actului constitutiv  +  Articolul 142Modificările actului constitutiv, altele decât cele determinate de modificările în situația instituției de credit supuse aprobării conform secțiunii a 2-a sau de cele supuse notificării conform subsecțiunilor 4.1-4.8, se vor notifica Băncii Naționale a României, împreună cu hotărârea organului competent privind respectivele modificări. Instituțiile de credit vor transmite textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările intervenite, după realizarea fiecărei modificări.4.10. Alte evenimente supuse notificării  +  Articolul 143Instituțiile de credit vor notifica Băncii Naționale a României începerea desfășurării unei activități prevăzute de obiectul de activitate în termen de 5 zile de la această dată.  +  Articolul 144Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor notifica Băncii Naționale a României orice modificări operate în structura organizatorică a instituției de credit. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent și de noua organigramă. Reglementările interne de organizare și funcționare a instituției de credit, în versiune actualizată, corespunzătoare noii structuri organizatorice, vor fi transmise Băncii Naționale a României în format electronic.  +  Articolul 145Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax de la sediul social/sediul real al instituției de credit se va notifica Băncii Naționale a României în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.  +  Secţiunea a 5-a Modificări în situația cooperativelor de credit  +  Articolul 146(1) Modificările în situația cooperativelor de credit sunt supuse aprobării ori notificării Băncii Naționale a României sau, după caz, a casei centrale la care sunt afiliate, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens, cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 99/2006.(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite Băncii Naționale a României reglementările-cadru privind modificările în situația cooperativelor de credit afiliate și orice modificări ale acestora, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 143. Reglementările-cadru vor cuprinde cel puțin cerințele minime prevăzute de lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 147(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de credit referitoare la completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 107. (la 25-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 147 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naționale a României de către casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză și va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 108 împreună cu evaluarea casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfășura respectiva activitate. (la 25-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 147 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (3) Documentația prevăzută la art. 108 lit. b) va fi completată în mod corespunzător la nivelul cooperativei de credit pentru care se solicită aprobarea completării obiectului de activitate, precum și la nivelul rețelei cooperatiste de credit în ansamblul său, cu relevarea impactului generat de derularea noilor activități.  +  Articolul 147^1(1) Sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale modificările în situația cooperativelor de credit referitoare la persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere.(2) Cooperativele de credit în cauză vor transmite casei centrale cererea de aprobare prealabilă însoțită de informații privind motivul înlocuirii persoanelor aflate în funcție, după caz, al alocării de noi responsabilități acestor persoane, în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală.(3) Modificările în situația cooperativelor de credit prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităților de către persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere. (la 25-10-2022, Sectiunea a 5-a din Capitolul II , Titlul III a fost completată de Punctul 8, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) Notă
  Potrivit punctului 6 al articolului XV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022, prevederile punctului 8 al art. X se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
   +  Articolul 148(1) Membrii cooperatori care intenționează să dețină părți sociale reprezentând o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit ori să-și majoreze participația astfel încât aceasta să atingă sau să depășească nivelurile de 20%, o treime ori 50% din capitalul social sau care intenționează să-și reducă participația deținută astfel încât aceasta să scadă sub nivelurile respective, inclusiv sub nivelul de 10% din capitalul social, vor notifica această intenție Băncii Naționale a României. Prevederile art. 119, 128 și art. 130 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naționale a României prin intermediul casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză și va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b) și c).(3) Cooperativele de credit vor informa de îndată Banca Națională a României, prin intermediul casei centrale, cu privire la orice dobândire sau răscumpărare de părți sociale care depășește, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la alin. (1), prevederile art. 129 fiind aplicabile în mod corespunzător.(4) Anual, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, casa centrală va transmite Băncii Naționale a României o situație a tuturor membrilor cooperatori care dețin părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al unei cooperative de credit afiliate.  +  Articolul 149(1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naționale a României modificările în situația cooperativelor de credit afiliate prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c), art. 106 lit. a)-d), art. 147^1 și, dacă este cazul, modificările intervenite referitoare la persoanele care dețin funcții-cheie aprobate de casa centrală, în termen de 14 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. (la 25-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 149 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) (2) Pentru modificările în situația cooperativelor de credit care, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 99/2006 sau reglementărilor-cadru emise de casa centrală în acest sens, fac obiectul aprobării prealabile a casei centrale, notificarea va fi însoțită și de un raport asumat de consiliul de administrație sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a respectivei modificări.
   +  Capitolul III Modificări în situația sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe  +  Secţiunea 1 Modificări supuse aprobării prealabile  +  Articolul 150(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările în situația sucursalelor instituțiilor de credit din țări terțe, referitoare la:a) completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 107 și 108;b) persoanele care asigură conducerea activității sucursalei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 109;c) auditorul financiar, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 111;d) deschiderea de noi sedii secundare pe teritoriul României, în situațiile în care Banca Națională a României, ca urmare a constatării unor deficiențe în administrarea riscurilor și/sau a unei evoluții necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară la nivelul sucursalei sau a unei deteriorări a situației financiare a instituției de credit din țara terță, a dispus măsura restricționării extinderii libere a rețelei de sedii secundare pe teritoriul României;e) persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul sucursalei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 117.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), informațiile prevăzute la art. 108 lit. b) transmise în vederea fundamentării obiectului de activitate vor fi însușite de conducătorii sucursalei prevăzute la alin. (1) lit. b) și de reprezentanții legali/statutari ai instituției de credit din țara terță.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d), cererea de aprobare va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 139 alin. (1) lit. a), c) și d) și de un plan de activitate, întocmit cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. b), care trebuie să fundamenteze oportunitatea deschiderii noului sediu secundar, inclusiv din perspectiva îmbunătățirii evoluției indicatorilor de prudență bancară.(4) Cererile de aprobare a modificărilor prevăzute la alin. (1) vor fi semnate de conducătorii sucursalei și de reprezentanții legali/statutari ai instituției de credit din țara terță.  +  Secţiunea a 2-a Modificări supuse notificării  +  Articolul 151(1) Se vor notifica Băncii Naționale a României modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe referitoare la:a) sediul sucursalei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 133;b) restrângerea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 134;c) schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere pe o altă funcție de conducere în cadrul sucursalei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 137;d) majorarea sau reducerea capitalului de dotare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 135;e) deschiderea sau desființarea altor sedii secundare pe teritoriul României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 138 și 139;f) notificarea elementelor prevăzute la art. 143-145, care se aplică în mod corespunzător.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), instituțiile de credit din țări terțe, autorizate să funcționeze pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale, pot deschide alte sedii secundare, caz în care vor desemna o singură sucursală și vor notifica această decizie Băncii Naționale a României. Sucursala respectivă va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea, pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României, a tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe.(3) În cazul modificărilor supuse notificării prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 106 alin. (2).  +  Secţiunea a 3-a Notificări ale modificărilor la nivelul instituției de credit din țara terță  +  Articolul 152(1) Sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe, care au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul României, vor notifica Băncii Naționale a României modificările la nivelul instituției de credit din țara terță referitoare la:a) denumire, emblemă și sediul social;b) acționarii semnificativi ai instituției de credit și, după caz, structura grupului din care aceasta face parte;c) persoane aflate în legături strânse cu instituția de credit;d) orice proces de reorganizare la nivelul instituției de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare în urma căruia aceasta își continuă activitatea, inclusiv prin sucursala din România;e) orice proces de reorganizare la nivelul instituției de credit ori al grupului din care face parte aceasta, inclusiv orice proces de fuziune sau divizare în urma căruia instituția de credit își încetează existența, activitatea sa fiind preluată de o altă instituție de credit;f) retragerea autorizației de către autoritatea competentă din țara terță;g) inițierea unei proceduri de faliment sau a oricărei proceduri care implică lichidarea instituției de credit din țara terță.(2) Cu excepția modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), notificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la realizarea modificărilor corespunzătoare.(3) Sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe vor transmite Băncii Naționale a României, în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar, informații privind situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare consolidate ale instituției de credit de care aparțin.  +  Articolul 153Notificarea modificărilor prevăzute la art. 152 alin. (1) lit. a) va fi însoțită de un extras din registrul din țara terță sau alt document echivalent care atestă efectuarea respectivelor modificări.  +  Articolul 154Notificarea modificărilor prevăzute la art. 152 alin. (1) lit. b) va fi însoțită de următoarele documente și informații:a) descrierea noului acționar semnificativ realizată cu luarea în considerare a prevederilor art. 96 alin. (1) lit. d);b) comunicare cu privire la orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituției de credit din țara terță, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma modificării acționarilor semnificativi și, după caz, a structurii grupului din care face parte instituția de credit.  +  Articolul 155Sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe trebuie să notifice persoanele aflate în legături strânse cu instituția de credit, altele decât acționarii semnificativi și persoanele membre ale organului de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 54 alin. (1) lit. n).  +  Articolul 156(1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituția de credit din țara terță, în situația prevăzută la art. 152 alin. (1) lit. d), va fi însoțită de următoarele informații și documente:a) planul de reorganizare, după caz, proiectul de fuziune/divizare;b) situațiile financiare de fuziune sau, după caz, de divizare, însoțite de raportul unui auditor financiar, după caz;c) descrierea acționarilor semnificativi ai instituției de credit din țara terță în urma procesului de fuziune sau divizare, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 154 alin. (1) lit. a);d) comunicare privind orice modificări ce urmează să fie puse în practică la nivelul instituției de credit din țara terță, inclusiv la nivelul sucursalei din România a acesteia, în urma procesului de fuziune sau divizare.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare, astfel încât, până la finalizarea procesului de reorganizare în care este implicată instituția de credit din țara terță, Banca Națională a României să poată evalua respectarea în noile condiții a cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației.  +  Articolul 157În conformitate cu dispozițiile art. 73 din O.U.G. nr. 99/2006, în urma evaluării modificărilor prevăzute la art. 154-156, Banca Națională a României va putea confirma autorizația de funcționare a sucursalei instituției de credit din țara terță sau va putea proceda la retragerea acesteia în termen de 3 luni de la primirea documentației.  +  Articolul 158(1) Notificarea procesului de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, în care este implicată instituția de credit din țara terță, în situația prevăzută la art. 152 alin. (1) lit. e), va fi însoțită de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului sucursalei din România a acesteia și va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de maximum 15 zile de la întocmirea planului de reorganizare. În acest caz, autorizația emisă de Banca Națională a României își încetează de drept valabilitatea conform prevederilor art. 75 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.(2) Dacă activitatea sucursalei urmează să fie preluată de o instituție de credit dintr-o țară terță, care nu este autorizată să funcționeze pe teritoriul României, aceasta trebuie să prezinte la Banca Națională a României o cerere de autorizare, care va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 96 și art. 99 lit. c), precum și, dacă este cazul, de documentația prevăzută la art. 156 alin. (1) lit. a) și b).  +  Articolul 159În situațiile prevăzute la art. 152 alin. (1) lit. f) și g), notificarea va fi făcută de îndată și va fi însoțită de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului sucursalei din România a instituției de credit din țara terță.
   +  Titlul III^1 Aprobarea societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte și modificări în situația acestora (la 10-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Capitolul I Dispoziții generale (la 10-02-2022, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^1(1) Prezentul titlu reglementează procedura, documentația și condițiile în baza cărora Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant potrivit prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 99/2006, aprobă societățile financiare holding-mamă sau societățile financiare holding mixte-mamă, precum și condițiile în care pot fi operate modificări în situația acestora.(2) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă sunt aprobate de Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, potrivit prevederilor secțiunii a 5^1-a a capitolului II din titlul III al părții I din O.U.G. nr. 99/2006 și ale prezentului regulament.(3) Prevederile prezentului titlu se aplică în mod corespunzător și în cazul societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte, persoane juridice române, care solicită aprobarea Băncii Naționale a României atunci când au obligația să respecte, pe bază subconsolidată, prevederile O.U.G. nr. 99/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și reglementările emise în aplicarea acestora.(4) Cererile de aprobare și notificările menționate în prezentul titlu sunt însoțite de toate documentele și informațiile prevăzute prin prezentul regulament și sunt transmise Băncii Naționale a României. Cererile de aprobare și notificările respective se semnează de către persoanele care dețin responsabilități de conducere, prevăzute la art. 159^5 alin. (1) lit. d) din prezentul regulament. (la 10-02-2022, Capitolul I din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Capitolul II Aprobarea societăților financiare holding-mamă și a societăților financiare holding mixte-mamă (la 10-02-2022, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Secţiunea 1 Cerințe generale (la 10-02-2022, Capitolul II din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 ) 1.1. Acționariat (la 10-02-2022, Secțiunea 1 din Capitolul II, Titlul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^2(1) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă, care au dețineri calificate direct sau indirect într-o instituție de credit, trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre.(2) Acționarii societăților financiare holding-mamă și ai societăților financiare holding mixte-mamă, prevăzute la alin. (1), care au direct sau indirect dețineri calificate în cadrul acestora sau, în cazul în care nu există dețineri calificate, primii 20 de acționari trebuie să îndeplinească criteriile de adecvare prevăzute la art. 15 din O.U.G. nr. 99/2006 sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre.(3) La evaluarea de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a îndeplinirii criteriilor de adecvare de către societățile financiare holding-mamă sau societățile financiare holding mixte-mamă, care au dețineri calificate direct sau indirect într-o instituție de credit, precum și de către acționarii acestora prevăzuți la alin. (2), sunt avute în vedere prevederile cuprinse în secțiunea a 2-a din capitolul II al titlului II din prezentul regulament. (la 10-02-2022, Punctul 1.1. din Sectiunea 1, Capitolul II, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 ) 1.2. Persoanele membre ale organului de conducere (la 10-02-2022, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^3Persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al societății financiare holding-mamă sau al societății financiare holding mixte-mamă trebuie să îndeplinească cerințele de adecvare prevăzute la art. 196 din O.U.G. nr. 99/2006 și detaliate în reglementările în domeniu sau de prevederile care transpun art. 121 din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre. (la 10-02-2022, Punctul 1.2. din Sectiunea 1, Capitolul II, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 ) 1.3. Cadrul de administrare a activității la nivel de grup (la 10-02-2022, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^4(1) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă solicitante trebuie să demonstreze adecvarea cadrului de administrare a activității la nivel de grup, care să asigure conformarea cu cerințele prudențiale prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora sau de prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre, pe bază consolidată.(2) În sensul alin. (1), entitățile solicitante trebuie să asigure la nivel de grup un cadru de administrare a activității riguros conceput, care să includă o structură organizatorică la nivel de grup transparentă și coerentă, cu indicarea în clar a responsabilităților și a rolului entităților care sunt filiale în cadrul grupului, precum și un cadru aferent controlului intern care trebuie să asigure, ținând cont de organizarea grupului, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care poate fi expus grupul, inclusiv proceduri administrative și contabile, politici și practici de remunerare stabilite la nivel de grup, politici privind prevenirea și gestionarea conflictelor la nivel de grup, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor capitolului I al titlului II din Regulamentul BNR nr. 5/2013. (la 10-02-2022, Punctul 1.3. din Sectiunea 1, Capitolul II, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Informațiile și documentația necesare pentru obținerea aprobării (la 10-02-2022, Capitolul II din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^5(1) În aplicarea art. 197^3 din O.U.G. nr. 99/2006 societățile financiare holding-mamă, persoane juridice române, și societățile financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, precum și societățile financiare holding-mamă sau societățile financiare holding mixte-mamă situate în alte state membre pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176 din aceeași ordonanță de urgență, Banca Națională a României are calitatea de supraveghetor consolidant, trebuie să prezinte Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, o cerere de aprobare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul regulament, însoțită de următoarele:a) procura autentică sau, după caz, delegație avocațială, semnată de toți acționarii direcți ai entității solicitante, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării cererii de aprobare;b) o prezentare generală a societății financiare holding-mamă sau a societății financiare holding mixte-mamă solicitante;c) o prezentare generală privind organizarea structurală a grupului din care face parte societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, cu indicarea tuturor filialelor și a poziției entității solicitante în cadrul grupului, precum și a situării și a tipului de activitate desfășurate de fiecare dintre entitățile grupului;d) informații privind desemnarea membrilor conducerii superioare, respectiv în cazul societăților financiare holding-mamă sau al societăților financiare holding mixte-mamă, persoane juridice române, a cel puțin 2 directori, în cazul sistemului unitar de administrare, și a cel puțin 3 membri ai directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, sau menționarea în cazul societăților financiare holding-mamă sau al societăților financiare holding mixte-mamă, situate în alte state membre, a cel puțin 2 persoane, însoțite de o declarație privind însușirea de către persoanele respective a informațiilor și documentelor transmise Băncii Naționale a României potrivit prezentului titlu;e) informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013 pentru fiecare membru al organului de conducere al entității solicitante;f) informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament pentru societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă, care au dețineri calificate direct sau indirect într-o instituție de credit, precum și pentru acționarii acestora prevăzuți la art. 159^2 alin. (2). Documentele și informațiile transmise potrivit anexei nr. 5 vor fi semnate de persoanele evaluate;g) descrierea cadrului de administrare a activității și a mecanismelor de control intern, inclusiv repartizarea sarcinilor în cadrul grupului din care fac parte entitățile solicitante;h) o declarație din care să rezulte dacă societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă a fost sau nu desemnată ca entitate de rezoluție în unul dintre grupurile de rezoluție din cadrul grupului în conformitate cu strategia de rezoluție stabilită de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, sau de o altă autoritate de rezoluție implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislația altor state membre;i) prezentarea, dacă este cazul, a informațiilor din care să rezulte că o filială care este instituție de credit este desemnată ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerințelor prudențiale pe bază consolidată și aceasta are la dispoziție toate mijloacele necesare și prerogativele legale pentru a îndeplini obligațiile respective în mod eficace;j) datele de identificare ale persoanelor care au legături strânse cu societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă, altele decât acționarii și membrii organului de conducere, și o încadrare a relațiilor existente între acestea și entitățile solicitante, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;k) o prezentare a cadrului legislativ și instituțional, precum și a măsurilor de natură administrativă din jurisdicția statelor, inclusiv cele terțe, ce guvernează fiecare din entitățile din cadrul grupului, care să cuprindă cel puțin informații referitoare la: autoritățile responsabile cu supravegherea și sistemul de supraveghere a sectorului financiar, legislația în domeniul secretului profesional în domeniul financiar, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului, standardele privind cunoașterea clientelei și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale a grupului pe bază consolidată de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;l) în scopul evaluării îndeplinirii condițiilor de aprobare prevăzute la art. 197^4 din O.U.G. nr. 99/2006, respectiv a condițiilor de exceptare de la obligația de aprobare prevăzute la art. 197^5 din O.U.G. nr. 99/2006, orice alte informații pe care societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă solicitante le consideră necesare.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) sunt transmise următoarele documente și informații:a) informații referitoare la denumirea și sigla pe care entitățile solicitante le utilizează;b) copie legalizată a actului constitutiv al entității solicitante sau un exemplar original al acestuia;c) forma juridică, data și jurisdicția înregistrării sau constituirii sale;d) adresa sediului social/sediului real;e) datele de contact;f) în cazul în care societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă solicitantă este înregistrată într-un registru central, în registrul comerțului, în registrul societăților comerciale sau într-un registru public similar, numele registrului în care este înscrisă instituția de credit solicitantă și numărul de înregistrare sau un mijloc echivalent de identificare în registrul respectiv;g) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (LEI);h) dacă este disponibilă, ultima situație financiară anuală consolidată la nivel de grup sau, în caz contrar, situația financiară consolidată previzionată pentru următorul an;i) dacă este disponibilă, pagina sa de internet;j) un rezumat al istoricului entității solicitante și al filialelor grupului din care face parte, realizat potrivit prevederilor art. 98 din prezentul regulament.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) sunt transmise:a) informații cu privire la toate filialele din cadrul grupului - care vor cuprinde cel puțin următoarele: denumirea și sigla, adresa sediului social/sediului real, forma juridică și jurisdicția înregistrării/constituirii, datele de contact;b) o prezentare a structurii acționariatului la nivel de grup;c) descrierea activităților, inclusiv a celor nebancare, pe care le desfășoară entitatea solicitantă, precum și fiecare dintre entitățile din cadrul grupului;d) o descriere a poziției și a rolului entității solicitante în cadrul grupului și a deciziilor operaționale, de management sau financiare pe care aceasta le poate dispune cu privire la entitățile din cadrului grupului din care face parte.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. g) entitățile solicitante prezintă:a) informații privind structura operațională și organizatorică a entității și a grupului din care face parte;b) informații privind cadrul aferent controlului intern, care vor include cel puțin următoarele elemente:(i) o prezentare generală a organizării interne, inclusiv a resurselor bugetare și umane dedicate, a funcțiilor de control intern, inclusiv o explicație a modului în care vor fi îndeplinite la nivelul grupului toate cerințele legale și prudențiale, prevăzute în legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în materie, inclusiv cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;(ii) o prezentare a politicilor, mecanismelor și procedurilor de control intern stabilite la nivel de grup, respectiv politica privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, politica de remunerare, politica de externalizare, proceduri administrative și contabile solide la nivel de grup, precum și o repartizare clară a responsabilităților în cadrul aferent controlului intern;(iii) o descriere a cadrului de administrare a riscurilor, precum și a politicilor și a procedurilor de natură să asigure identificarea, măsurarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea, diminuarea și raportarea riscurilor aferente activităților la nivel consolidat.În special sunt prezentate politicile și procesele instituite la nivel de grup privind riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate și riscul operațional;c) repartizarea sarcinilor în cadrul grupului din care entitățile solicitante fac parte, cu prezentarea și indicarea în clar a responsabilităților aferente fiecărei entități din grup; d) prezentarea mecanismelor de comunicare instituite la nivelul grupului de natură să permită accesul și schimbul de informații pentru membrii organului de conducere și persoanele care asigură coordonarea funcțiilor de control intern pentru entitățile din cadrul grupului;e) descrierea modului în care politicile și procesele stabilite de entitatea solicitantă sunt integrate și puse în aplicare la nivel de grup, astfel încât toate sursele de risc să fie identificate, măsurate și monitorizate pe o bază consolidată;f) prezentarea mecanismelor prin care conducerea societății financiare-holding-mamă sau societății-financiare holding mixte-mamă se asigură că activitățile derulate de către entitățile din grup, inclusiv cele stabilite în alte state, sunt adecvate profilului lor de risc. (la 10-02-2022, Secțiunea a 2-a din Capitolul II, Titlul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^6În situația în care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176 din O.U.G. nr. 99/2006, calitatea de supraveghetor consolidant este deținută de o altă autoritate competentă dintr-un alt stat membru, societățile financiare holding-mamă sau societățile financiare holding mixte-mamă situate în România transmit Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă, informațiile și documentele prevăzute la art. 159^5. (la 10-02-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul III^1 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Capitolul III Modificări în situația societăților financiare holding-mamă și a societăților financiare holding mixte-mamă (la 10-02-2022, Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^7În aplicarea art. 197^8 din O.U.G. nr. 99/2006, societățile financiare holding-mamă sau societățile financiare holding mixte-mamă, aprobate sau exceptate de la condiția de aprobare în condițiile prevăzute în secțiunea a 5^1-a a capitolului II din titlul III al părții I din O.U.G. nr. 99/2006, transmit Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări intervenite în situația acestora față de informațiile și documentele transmise potrivit art. 159^5 din prezentul regulament. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^8(1) În aplicarea art. 159^7 sunt supuse notificării Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, modificările în situația societăților financiare holding-mamă și a societăților financiare holding mixte-mamă referitoare la: a) elemente de identificare a societății financiare holding-mamă și a societății financiare holding mixte-mamă, referitoare la: denumire, siglă, sediul social, date de contact;b) activitatea principală a societății financiare holding-mamă și a societății financiare holding mixte-mamă;c) organizarea structurală a grupului și repartizarea sarcinilor în interiorul grupului;d) modificări ale cadrului de administrare a activității la nivel de grup, altele decât cele prevăzute la lit. c);e) desemnarea societății financiare holding-mamă sau societății financiare holding mixte-mamă ca entitate de rezoluție în unul dintre grupurile de rezoluție din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluție stabilită de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, sau de o altă autoritate de rezoluție implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislația altor state membre;f) retragerea desemnării unei filiale, care este instituție de credit, ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerințelor prudențiale pe bază consolidată; g) dețineri calificate deținute de societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă în instituții de credit;h) modificări cu privire la structura acționariatului societăților financiare holding-mamă și al societăților financiare holding mixte-mamă; i) modificări cu privire la membrii organului de conducere, altele decât cele prevăzute la art. 196 alin. (9) din O.U.G. nr. 99/2006, și reglementările emise în aplicarea acestuia;j) persoanele care au legături strânse cu societatea financiară holding-mamă sau cu societatea financiară holding mixtă-mamă;k) modificări cu privire la cadrul legislativ și instituțional din jurisdicția statelor ce guvernează una sau mai multe entități din cadrul grupului care pot determina eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant; l) orice alte modificări față de informațiile și documentele transmise potrivit art. 159^5 din prezentul regulament.(2) Dacă nu se prevede altfel, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data realizării modificării. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^9Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări în situația societăților financiare holding-mamă și a societăților financiare holding mixte-mamă referitoare la: denumire, siglă, sediul social, date de contact, activitatea principală a societății financiare holding-mamă și a societății financiare holding mixte-mamă. Notificarea este însoțită de hotărârea organului competent din care să rezulte modificarea intervenită. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^10Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificare în organizarea structurală a grupului și în repartizarea sarcinilor la nivel de grup. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. c) și alin. (3) lit. c) din prezentul regulament. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^11Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a Românei, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificare a cadrului de administrare a activității la nivel de grup față de informațiile și documentele transmise potrivit art. 159^5 alin. (1) lit. g). Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. g). (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^12(1) Societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României atunci când este desemnată entitate de rezoluție în unul dintre grupurile de rezoluție din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluție stabilită de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, sau de o altă autoritate de rezoluție implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislația altor state membre. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. h).(2) Societatea financiară holding-mamă sau societatea financiară holding mixtă-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României retragerea desemnării unei filiale, care este instituție de credit, ca responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerințelor prudențiale pe baze consolidate. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. i). (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^13Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în legătură cu o achiziție propusă într-o instituție de credit, precum și în legătură cu reducerea deținerilor calificate într-o asemenea instituție. Notificarea este însoțită de informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^14(1) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la structura acționariatului acestora. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar competent și de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile existente în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.(2) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la membrii organului de conducere, altele decât cele prevăzute la art. 196 alin. (9) din O.U.G. nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar competent și de o declarație pe propria răspundere a persoanei în cauză, prin care să se confirme că informațiile existente în evidențele Băncii Naționale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 159^15(1) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la persoanele care au legături strânse cu entitatea, altele decât acționarii care au dețineri calificate și persoanele membre ale organului de conducere, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. j).(2) Societățile financiare holding-mamă și societățile financiare holding mixte-mamă trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, orice modificări cu privire la cadrul legislativ și instituțional din jurisdicția statelor ce guvernează una sau mai multe entități din cadrul grupului, care pot determina eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Notificarea se realizează cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 159^5 alin. (1) lit. k). (la 10-02-2022, Capitolul III din Titlul III^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Titlul IV Fuziunea și divizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 160(1) Prezentul titlu se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe și reglementează condițiile și procedura de aprobare prealabilă de către Banca Națională a României a operațiunii de fuziune sau de divizare a acestora, precum și de autorizare a instituțiilor de credit, persoane juridice române sau a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau divizării.(2) Fuziunea sau, după caz, divizarea în care sunt implicate instituții de credit, persoane juridice române, se realizează în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 99/2006, ale altor reglementări incidente și ale prezentului regulament.  +  Articolul 161(1) Fuziunea sau divizarea instituțiilor de credit se poate realiza cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) fuziunea are loc numai între două sau mai multe instituții de credit, între instituții de credit și firme de investiții, între instituții de credit și instituții financiare sau între instituții de credit și întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare. Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot fuziona numai cu alte bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;b) instituțiile de credit, persoane juridice române, rezultate în urma fuziunii sau divizării, și anume, instituțiile de credit care continuă să existe în urma unei asemenea operațiuni, precum și instituțiile de credit care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, îndeplinesc toate condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora;c) a fost obținută hotărârea Băncii Naționale a României de aprobare prealabilă a fuziunii sau divizării, potrivit prevederilor prezentului regulament.(2) Înainte de solicitarea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, instituția de credit/instituțiile de credit participante la fuziune sau, după caz, la divizare trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că instituția de credit/instituțiile de credit preconizate să rezulte vor fi în măsură să îndeplinească toate condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.  +  Capitolul II Aprobarea prealabilă a operațiunilor de fuziune sau divizare și autorizarea, după caz, a instituțiilor de credit nou-înființate  +  Articolul 162(1) În aplicarea art. 93 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, instituțiile de credit implicate în operațiuni de fuziune, respectiv de divizare trebuie să solicite aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României pentru realizarea operațiunii.(2) Evaluarea de către Banca Națională a României, în vederea aprobării prealabile a operațiunilor de fuziune sau divizare, are în vedere cerințele prevăzute la art. 93 alin. (4), art. 94 și art. 95 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.(3) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentului titlu, în cazul autorizării unei instituții de credit care se înființează ca rezultat al unei fuziuni sau divizări sunt aplicabile cerințele de autorizare, astfel cum sunt prevăzute în cadrul titlului II, cap. II, secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, cu excepția art. 14, precum și la art. 100 și 101, respectiv în cadrul titlului II, cap. III sau IV, după caz.(4) Instituția de credit rezultată în urma fuziunii sau divizării trebuie să demonstreze că dispune de resurse financiare adecvate, care îi conferă viabilitate, atât în cadrul unui scenariu de bază, cât și în condițiile unui scenariu advers, astfel încât aceasta să asigure conformarea cu indicatorii de adecvare a capitalului și de lichiditate, reglementați de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și cu cerințele privind amortizoarele de capital reglementate de Regulamentul BNR nr. 5/2013. Ipotezele pe baza cărora au fost construite ambele scenarii trebuie explicate și trebuie prezentate motivele pentru care acestea sunt considerate realiste, precum și impactul asupra cerințelor de fonduri proprii și de lichiditate.(5) Viabilitatea modelului de afaceri și sustenabilitatea strategiei trebuie evaluate cu luarea în considerare a prevederilor titlului II, capitolul I, secțiunea 1^1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 și trebuie să asigure că valoarea și calitatea capitalului sunt suficiente să absoarbă pierderile preconizate pentru primii 3 ani de activitate de la data fuziunii sau divizării, cu luarea în calcul a profilului de risc, inclusiv în condițiile scenariului advers.(6) Instituția de credit rezultată în urma fuziunii sau divizării trebuie să demonstreze că dispune de procese interne solide, eficace și cuprinzătoare de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri, de un cadru privind administrarea riscurilor, respectiv simulările de criză, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor relevante ale capitolului II, secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, și capitolului IV ale titlului II din Regulamentul BNR nr. 5/2013.(7) În vederea aprobării prealabile a operațiunilor de fuziune sau divizare, instituțiile de credit participante vor furniza Băncii Naționale a României următoarele informații și documente:a) cererea de aprobare prealabilă, semnată de conducerea superioară a instituțiilor de credit participante, prevăzută în anexa nr. 11;b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, elaborat și publicat, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de avizul eliberat de Consiliul Concurenței în cazul fuziunii, dacă este cazul;c) informații detaliate referitoare la modul în care vor fi soluționate obligațiile instituțiilor de credit ce urmează a fi absorbite/divizate;d) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale instituțiilor de credit și, după caz, ale firmelor de investiții, instituțiilor financiare și întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare participante la operațiunea de fuziune/divizare, privind aprobarea operațiunii respective, cu excepția cazurilor menționate la art. 246^1 și 246^2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) declarații ale entităților implicate în fuziune/divizare care să ateste că hotărârile menționate la lit. d) nu au fost atacate în justiție și nu este în derulare niciun litigiu privind operațiunea de fuziune/divizare, de natură a impacta eficacitatea juridică a hotărârii/hotărârilor adunărilor generale extraordinare menționate, inclusiv, dar nelimitându-se la eventualele opoziții formulate de creditori conform art. 243 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Apariția oricărui astfel de caz va fi adusă la cunoștința Băncii Naționale a României, în termen de două zile lucrătoare, împreună cu o declarație a entităților implicate în fuziune/divizare cu privire la existența sau nu a unui impediment legal pentru finalizarea fuziunii/divizării, generat de litigiul respectiv;f) situațiile financiare aferente instituțiilor de credit și, după caz, ale firmelor de investiții, instituțiilor financiare și întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare, participante la operațiunea de fuziune/divizare, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii sau ale divizării, însoțite de raportul auditorilor financiari ai entităților participante la fuziune/divizare, după caz;g) informații și documente transmise pentru instituțiile de credit rezultate în urma operațiunii de fuziune/divizare, astfel cum sunt prevăzute în cadrul secțiunii a 3-a, capitolul II din titlul II, precum și la art. 100-102, care se aplică în mod corespunzător, în condițiile prezentului titlu, cu excepția art. 55 alin. (1) lit. a) pct. (iii) și alin. (4)-(6), art. 59 alin. (1), alin. (2) lit. a)-e), alin. (3) și (4) și art. 60;h) informații previzionate, astfel cum sunt prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i), care vor include estimări, în scenariul de bază și în scenariul advers, pentru indicatorii de adecvare a capitalului stabiliți la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, amortizoarele de capital prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013, respectiv amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital și, începând cu datele furnizate ca estimări pentru al doilea an de activitate, inclusiv amortizorul de capital pentru risc sistemic, evaluarea sumelor, tipurilor și repartizării capitalului intern considerate adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care banca ar putea fi expusă prevăzută de Regulamentul BNR nr. 5/2013, indicatorii de lichiditate stabiliți în partea a șasea a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și evaluarea internă a gradului de adecvare a lichidității prevăzută de Regulamentul BNR nr. 5/2013, pentru data fuziunii/divizării și pentru următorii trei ani de activitate;i) orice alte informații pe care instituțiile de credit și, după caz, firmele de investiții, instituțiile financiare și întreprinderile prestatoare de servicii auxiliare participante le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.(8) În sensul lit. h) a alin. (7) sunt avute în vedere următoarele:a) estimările indicatorilor de adecvare a capitalului și amortizoarelor de capital vor fi întocmite cu luarea în considerare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând a fi finalizate prin completarea anexei nr. I - raportarea privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii;b) estimările cerințelor privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 256, respectiv 257 din Regulamentul BNR nr. 5/2013. Estimările cerinței privind amortizorul de capital pentru risc sistemic vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor Ordinului BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că, la determinarea nivelului amortizorului pe baza matricei prevăzute în anexa respectivului ordin, instituțiile de credit utilizează valorile estimate pentru anul anterior în cazul indicatorilor „rata creditelor neperformante“ și „gradul de acoperire cu provizioane“, în locul valorilor medii ale respectivilor indicatori;c) estimările indicatorilor de lichiditate vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013;d) estimările sumelor, tipurilor și repartizării capitalului intern considerate adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care banca ar putea fi expusă, precum și evaluarea internă a gradului de adecvare a lichidității vor fi însoțite de informațiile prevăzute în anexa nr. 10 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, completate în mod corespunzător.(9) Cererea de aprobare prealabilă prevăzută la alin. (7) lit. a), însoțită de documentația și informațiile prevăzute la alin. (7) lit. b)-i), va fi depusă după expirarea termenului de 30 de zile de la data ultimei adunări generale extraordinare privind aprobarea fuziunii/divizării, termen prevăzut la art. 134 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare, în situația prevăzută la art. 134 alin. (2^1) din aceeași lege.  +  Articolul 163(1) În termen de cel mult 5 luni de la primirea cererii de aprobare prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare, însoțită de documentația completă prevăzută la art. 162 alin. (7), Banca Națională a României se va pronunța asupra acesteia, în sensul aprobării prealabile a fuziunii sau divizării ori respingerii cererii, comunicând solicitanților hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în caz de respingere. Hotărârea cuprinde, dacă este cazul, și aprobarea de constituire acordată instituțiilor de credit, persoane juridice române sau sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din țări terțe, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau divizării, însoțită de aprobările pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere, pentru persoanele care dețin funcții-cheie și pentru auditorul financiar al acesteia, și de confirmarea acționarilor ei semnificativi.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de aprobare prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare, Banca Națională a României comunică solicitanților, dacă este cazul, o listă privind documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora.(3) În cazul în care informațiile și documentația prezentate potrivit alin. (1) sunt incomplete, insuficiente sau prezintă alte deficiențe ori nu au relevanță pentru realizarea evaluării, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de aprobare prealabilă, Banca Națională a României poate solicita, în scris, orice informații și documente suplimentare.(4) Titularul cererii de aprobare prealabilă are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3) pentru completarea informațiilor și/sau documentației cerute respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate.(5) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenului prevăzut pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de aprobarea prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare și se restituie titularului cererii.  +  Articolul 164(1) Instituțiile de credit participante la fuziune sau divizare vor continua desfășurarea activității până la realizarea fuziunii, respectiv a divizării, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(2) Hotărârea privind aprobarea prealabilă a operațiunii de fuziune/divizare va fi emisă cu o valabilitate de 10 luni de la data comunicării. Pentru motive întemeiate, termenul poate fi prelungit la cerere.(3) În situația în care, după emiterea hotărârii privind aprobarea prealabilă a operațiunii de fuziune/divizare și până la data depunerii la registrul comerțului a documentelor necesare în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare și de publicitate a operațiunii, apar modificări față de informațiile și documentele în baza cărora a fost emisă această hotărâre, entitățile participante la fuziune sau divizare au obligația de a notifica de îndată Banca Națională a României cu privire la aceste modificări. Notificarea va fi însoțită de informațiile și documentele prevăzute la art. 162 alin. (7), actualizate ca urmare a modificărilor survenite. În termen de 2 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României va proceda la realizarea unei noi evaluări și va comunica entităților respective rezultatul evaluării.(4) În cazul în care, în urma evaluării, rezultă că nu mai sunt îndeplinite cerințele prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării, cu aplicarea corespunzătoare a art. 95^1 din O.U.G. nr. 99/2006, și comunică titularului revocarea hotărârii, respectiv respingerea cererii de aprobare prealabilă.(5) Documentele necesare în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare și de publicitate vor fi depuse la registrul comerțului doar după comunicarea de către Banca Națională a României a rezultatului evaluării realizate potrivit alin. (3) și (4).  +  Articolul 165Prevederile art. 162, cu excepția lit. g) și h) de la alin. (7) și alin. (8), și prevederile art. 163 se aplică în mod corespunzător în cazul oricărei operațiuni care presupune un transfer total sau semnificativ de patrimoniu de la, respectiv către o instituție de credit, persoană juridică română, realizată potrivit prevederilor art. 96 din O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 166(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea formalităților de înregistrare la registrul comerțului și de publicitate, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comunicării hotărârii privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării, se vor transmite Băncii Naționale a României documentele care atestă realizarea operațiunii de fuziune sau de divizare și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului referitoare la înmatricularea instituției de credit/instituțiilor de credit nou-înființate, radierea entităților care își încetează existența, majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social, precum și celelalte mențiuni, însoțite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în original sau în copie legalizată. Termenul de 6 luni poate fi prelungit cu 2 luni în situația prevăzută la art. 164 alin. (3).(2) În cazul fuziunii prin absorbție ori a divizării realizate prin transmiterea unei părți din patrimoniu la două sau mai multe instituții de credit, în baza documentelor prezentate potrivit alin. (1), Banca Națională a României procedează la modificarea corespunzătoare a autorizațiilor instituțiilor de credit rezultate.(3) În situația deschiderii uneia sau mai multor sedii secundare ale instituției/instituțiilor de credit care se înființează ca rezultat al unei operațiuni de fuziune sau divizare se aplică în mod corespunzător prevederile art. 62.  +  Articolul 167(1) Instituțiile de credit înființate ca rezultat al fuziunii sau divizării vor putea desfășura activități bancare pe baza hotărârii Băncii Naționale a României privind aprobarea prealabilă a operațiunii de fuziune/divizare pe perioada cuprinsă între data la care fuziunea sau divizarea produce efecte și data emiterii autorizației, fiind supuse tuturor reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit autorizate.(2) În cel mai scurt timp de la primirea documentelor menționate la art. 166, Banca Națională a României emite autorizația pentru instituția/instituțiile de credit înființate ca rezultat al fuziunii sau al divizării.  +  Capitolul III Fuziunea transfrontalieră  +  Articolul 168În cazul unei fuziuni din care a rezultat o instituție de credit, persoană juridică română, între instituții de credit, firme de investiții, instituții financiare, întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare, persoane juridice române, și entități similare, persoane juridice străine, la evaluarea operațiunii de fuziune Banca Națională a României se va consulta cu autoritățile de supraveghere implicate. Prevederile capitolului II din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 169În cazul unei fuziuni transfrontaliere în urma căreia o instituție de credit, persoană juridică română, își încetează existența, Banca Națională a României trebuie consultată în vederea obținerii acordului pentru realizarea fuziunii, în special din perspectiva protejării deponenților. Prevederile art. 162, cu excepția lit. g) și h) de la alin. (7) și alin. (8), se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 170(1) În cazul în care, ca rezultat al unor operațiuni de fuziune sau divizare în care sunt implicate instituții de credit, persoane juridice române, se înființează în România sucursale ale unor instituții de credit din state membre, Banca Națională a României trebuie consultată în vederea obținerii acordului pentru realizarea fuziunii sau divizării. Prevederile art. 162, cu excepția lit. g) și h) de la alin. (7) și alin. (8), se aplică în mod corespunzător. În plus față de informațiile prevăzute la art. 162 alin. (7) lit. a)-f), va fi remis și acordul autorității competente din statul membru de origine, în special cu privire la înființarea sucursalei în România.(2) După realizarea fuziunii sau divizării, potrivit prevederilor art. 48 din O.U.G. nr. 99/2006, va fi transmisă Băncii Naționale a României notificarea privind deschiderea în România a sucursalei ca rezultat al operațiunii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 171(1) În cazul în care, în urma unor operațiuni de fuziune în care sunt implicate instituții de credit, persoane juridice române, are loc înființarea în România de sucursale ale unor instituții de credit din țări terțe, Banca Națională a României trebuie consultată în vederea obținerii acordului pentru realizarea fuziunii. În acest sens, vor fi transmise Băncii Naționale a României informațiile și documentele prevăzute la art. 162 alin. (7) lit. a)-f), precum și, pentru instituția de credit din țara terță și sucursala din România a acesteia, informațiile și documentele prevăzute la art. 96-98.(2) În vederea obținerii autorizației de funcționare a sucursalei din România a instituției de credit dintr-o țară terță, vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele prevăzute la art. 99. Prevederile art. 167 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Fuziunea și divizarea organizațiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 172Prevederile cap. I-II din prezentul titlu sunt aplicabile în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste de credit, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 173Prin derogare de la prevederile art. 161, o casă centrală a cooperativelor de credit poate fuziona numai cu o altă casă centrală, iar operațiunile de fuziune și de divizare ale cooperativelor de credit se pot realiza numai în cadrul aceleiași rețele cooperatiste de credit.  +  Articolul 174(1) În vederea aprobării de către casa centrală a operațiunii de fuziune sau divizare, cooperativele de credit participante depun la casa centrală la care sunt afiliate informațiile și documentele prevăzute la art. 162 alin. (7), în următoarele condiții:a) documentația referitoare la fiecare din persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al cooperativei/cooperativelor de credit rezultate în urma operațiunilor de fuziune/divizare va cuprinde informațiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 8 la Regulamentul BNR nr. 5/2013;b) documentația referitoare la membrii cooperatori ai cooperativei/cooperativelor de credit rezultate în urma operațiunilor de fuziune/divizare va cuprinde informațiile prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 5, completate cu luarea în considerare a prevederilor art. 85 alin. (1) lit. b) și c) din prezentul regulament;c) informațiile prevăzute la art. 162 alin. (7) lit. g) și h) vor fi completate în mod corespunzător la nivelul cooperativei/ cooperativelor de credit rezultate și la nivelul rețelei cooperatiste de credit în ansamblul său;d) proiectul actului/actelor constitutive ale cooperativei/cooperativelor de credit rezultate în urma operațiunilor de fuziune/divizare care să reflecte structura capitalului social de la data de referință stabilită pentru membrii cooperatori îndreptățiți să voteze în cadrul adunării generale care aprobă fuziunea sau divizarea.(2) În termen de cel mult 2 luni de la primirea cererii de aprobare a operațiunii de fuziune sau divizare, casa centrală se va pronunța asupra acesteia, în sensul aprobării fuziunii sau divizării ori respingerii cererii.  +  Articolul 175(1) În cazul în care operațiunea de fuziune sau divizare a unor cooperative de credit a fost aprobată de casa centrală, în vederea obținerii aprobării prealabile a acesteia de către Banca Națională a României, casa centrală va furniza Băncii Naționale a României informațiile și documentele prevăzute la art. 162 alin. (7) în condițiile menționate la art. 174 alin. (1), însoțite de:a) decizia casei centrale de aprobare a fuziunii și raportul semnat de conducătorii casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a fuziunii sau a divizării și concluziile verificării documentației și informațiilor analizate. Fundamentarea deciziei va avea în vedere confirmarea privind îndeplinirea de către cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte în urma operațiunii de fuziune sau divizare și de către rețeaua cooperatistă de credit, după finalizarea operațiunii de fuziune sau divizare, a cerințelor prudențiale și de altă natură prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările date de Banca Națională a României în aplicarea acestora, precum și de reglementările proprii ale casei centrale; b) acordul de afiliere al casei centrale;c) aprobarea casei centrale pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al cooperativei/ cooperativelor de credit rezultate; (la 25-10-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 175 , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 10, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) d) aprobarea casei centrale pentru auditorul financiar al cooperativei/cooperativelor de credit rezultate; e) indicarea noii raze teritoriale de operare a cooperativei de credit/cooperativelor de credit, cu specificarea vecinătăților.(2) În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de aprobare potrivit alin. (1), Banca Națională a României se pronunță asupra acesteia, în sensul aprobării fuziunii sau divizării ori respingerii acesteia, comunicând casei centrale hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în caz de respingere. Casa centrală va comunica solicitanților hotărârea Băncii Naționale a României.(3) În situația în care, după aprobarea de către casa centrală a operațiunii de fuziune sau divizare și până la emiterea de către Banca Națională a României a hotărârii de aprobare prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare, apar modificări față de informațiile și documentele în baza cărora casa centrală a aprobat operațiunea de fuziune sau de divizare, aceasta va înștiința de îndată Banca Națională a României cu privire la modificările apărute și va proceda la evaluarea acestora. În cazul în care, în urma evaluării, rezultă că nu sunt respectate prevederile legale, ale prezentului regulament sau ale reglementărilor elaborate de casa centrală, aceasta va solicita cooperativelor de credit participante remedierea deficiențelor constatate. În cazul în care deficiențele constatate au fost remediate, casa centrală va comunica de îndată Băncii Naționale a României un raport semnat de conducătorii casei centrale cuprinzând evaluarea modificărilor apărute și remedierea acestora. În cazul în care deficiențele constatate nu au fost remediate, casa centrală va putea revoca aprobarea fuziunii sau divizării, notificând decizia sa Băncii Naționale a României în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.(4) În situația în care, după emiterea de către Banca Națională a României a hotărârii privind aprobarea prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare și până la data depunerii la registrul comerțului a documentelor necesare în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare și de publicitate a operațiunii, apar modificări față de informațiile și documentele în baza cărora a fost emisă această hotărâre, casa centrală are obligația de a notifica de îndată Banca Națională a României cu privire la aceste modificări. Notificarea va fi însoțită de informațiile și documentele în baza cărora Banca Națională a României a aprobat fuziunea sau divizarea, actualizate ca urmare a modificărilor survenite. În termen de o lună de zile de la primirea notificării, Banca Națională a României va proceda la realizarea unei noi evaluări și va comunica rezultatul evaluării casei centrale. În cazul în care, în urma evaluării, rezultă că nu sunt respectate prevederile legale, ale prezentului regulament sau ale reglementărilor elaborate de casa centrală, Banca Națională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării și înștiințează casa centrală cu privire la revocarea hotărârii. Ca urmare a revocării hotărârii Băncii Naționale a României, hotărârea de aprobare a casei centrale este lipsită de orice efect juridic.(5) Casa centrală poate proceda la depunerea la registrul comerțului a documentelor necesare în vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare și de publicitate doar după comunicarea de către Banca Națională a României a rezultatului evaluării realizate potrivit alin. (4).  +  Articolul 176(1) În cazul cooperativelor de credit, în termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea formalităților de înregistrare la registrul comerțului și de publicitate, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comunicării hotărârii privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării, casa centrală va transmite Băncii Naționale a României documentele care atestă realizarea operațiunii de fuziune sau de divizare și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului referitoare la înmatricularea cooperativei/cooperativelor de credit nou-înființate, radierea entităților care își încetează existența, precum și celelalte mențiuni, însoțite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în original sau în copie legalizată. Termenul de 6 luni poate fi prelungit cu o lună în situația prevăzută la art. 175 alin. (4).(2) În vederea obținerii autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale a României, pentru cooperativa/cooperativele de credit care se înființează ca rezultat al unei operațiuni de fuziune sau divizare trebuie transmise, în termenul prevăzut la alin. (1), în completarea documentelor prevăzute la alin. (1), informațiile și documentele prevăzute la art. 87. În cazul caselor centrale care se înființează ca rezultat al unei operațiuni de fuziune sau divizare, prevederile art. 92 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.  +  Titlul V Autorizarea instituției de credit-punte  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 177(1) O instituție de credit-punte, persoană juridică română, poate desfășura activitate numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă.(2) Prezentul titlu reglementează condițiile și cerințele de autorizare, precum și documentația în baza cărora Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, autorizează o instituție de credit-punte.  +  Articolul 178(1) Procesul de autorizare a unei instituții de credit-punte se derulează într-o singură etapă, în care Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, decide cu privire la autorizarea instituției de credit-punte, având în vedere condițiile de funcționare a instituției de credit-punte, precum și activele, drepturile și obligațiile ce urmează a fi transferate de la instituția de credit/instituțiile supusă/supuse rezoluției, conform deciziei Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție.(2) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului titlu, cerințele de autorizare, astfel cum sunt prevăzute în cadrul titlului II cap. II secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, cu excepția art. 14, precum și la art. 100 și 101, se aplică în cazul autorizării unei instituții de credit-punte.(3) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului titlu, în susținerea cererii de autorizare a unei instituții de credit-punte vor fi prezentate informațiile și documentele în conformitate cu prevederile titlului II cap. II secțiunea a 3-a, precum și cu art. 100-102, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (1).(4) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentația prezintă alte deficiențe. Informații pot fi obținute și prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate în calitate de membri ai organului de conducere.(5) Informațiile prezentate în susținerea cererii de autorizare trebuie să rămână valabile, exacte și complete până la momentul autorizării sau să se actualizeze în consecință.(6) Cu excepția cazului în care Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, solicită altfel, alin. (3) nu se aplică pentru acele informații și/sau documente care sunt deja deținute de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, inclusiv în cazul în care respectivele informații și/sau documente au fost solicitate și obținute de la o altă autoritate competentă, cu condiția ca acestea să rămână valabile, corecte, complete și actualizate până la momentul autorizării, fiind certificate în acest sens de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, după consultarea cu Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă.(7) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, se pronunță cu privire la autorizarea instituției de credit-punte în cel mai scurt timp posibil de la primirea documentației de autorizare, cu respectarea prevederilor art. 262 din Legea nr. 312/2015. (8) Autorizația instituției de credit-punte va produce efecte de la data începerii desfășurării activității de către instituția de credit-punte, cu respectarea dispozițiilor art. 266 din Legea nr. 312/2015. (9) Autorizația instituției de credit-punte va fi însoțită de aprobările Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere, pentru persoanele care dețin funcții-cheie, dacă este cazul, și pentru auditorul financiar al acesteia, de confirmarea acționarilor ei semnificativi și, după caz, de scutirea acordată instituției de credit-punte și/sau de condițiile de acordare a autorizației, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 183.  +  Articolul 179Instituția de credit-punte va fi înmatriculată în registrul comerțului după primirea autorizației de la Banca Națională a României, în condițiile art. 265 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2015.  +  Capitolul II Cerințe de autorizare a unei instituții de credit-punte  +  Articolul 180(1) În denumirea instituției de credit-punte sunt preluate, parțial sau în totalitate, elemente din denumirea utilizată de instituția de credit/instituțiile supusă/supuse rezoluției, urmate de sintagma „instituție de credit-punte“.(2) Capitalul social va fi vărsat cel târziu la data înmatriculării instituției de credit-punte la registrul comerțului.  +  Articolul 181(1) În aplicarea prevederilor art. 261 din Legea nr. 312/2015, se prezumă că autoritățile publice și Fondul de garantare a depozitelor bancare îndeplinesc cerințele impuse pentru acționarii semnificativi, fără a fi necesară transmiterea documentației aferente.(2) În aplicarea prevederilor art. 240 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, strategia acționarilor în raport cu instituția de credit-punte va lua în considerare deciziile Băncii Naționale a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluție.  +  Articolul 182(1) În aplicarea prevederilor art. 32 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, se asigură că modelul de afaceri, cadrul de administrare și mecanismele de control, evaluarea riscurilor pentru capital și lichiditate, precum și structura și nivelul capitalului intern și lichidității interne ale instituției de credit-punte, determinate în funcție de respectivele riscuri, sunt adecvate în raport cu strategia și profilul de risc ale instituției de credit-punte, respectiv cu tipul, volumul, complexitatea și riscul activităților preluate de la instituția de credit supusă rezoluției.(2) Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, trebuie să demonstreze că instituția de credit-punte dispune de resurse financiare adecvate, care îi conferă viabilitate atât în cadrul unui scenariu de bază, cât și în condițiile unui scenariu advers, astfel încât aceasta să asigure conformarea cu indicatorii de adecvare a capitalului și de lichiditate, astfel cum sunt aceștia reglementați de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și cu cerințele privind amortizoarele de capital reglementate de Regulamentul BNR nr. 5/2013. Ipotezele pe baza cărora au fost construite ambele scenarii trebuie explicate și trebuie prezentate motivele pentru care acestea sunt considerate realiste, precum și impactul asupra cerințelor de fonduri proprii și de lichiditate.(3) Viabilitatea modelului de afaceri și sustenabilitatea strategiei trebuie evaluate cu luarea în considerare a prevederilor titlului II capitolul I secțiunea 1^1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 și trebuie să asigure că valoarea și calitatea capitalului sunt suficiente să absoarbă pierderile preconizate pentru primii 2 ani de activitate, cu luarea în calcul a profilului de risc, inclusiv în condițiile scenariului advers.(4) Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, trebuie să demonstreze că instituția de credit-punte dispune de procese interne solide, eficace și cuprinzătoare de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri, de un cadru privind administrarea riscurilor și de un cadru privind simulările de criză, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor relevante ale capitolului II secțiunea 1 și secțiunea a 2-a și capitolului IV ale titlului II din Regulamentul BNR nr. 5/2013.(5) Cerința prevăzută la art. 15 alin. (2) nu se aplică în cazul serviciilor și facilităților operaționale pe care instituția de credit/instituțiile supusă/supuse rezoluției sau oricare dintre entitățile din grupul acesteia/acestora din urmă le furnizează instituției de credit-punte potrivit art. 388 din Legea nr. 312/2015.  +  Articolul 183(1) În aplicarea prevederilor art. 251 alin. (2) din Legea nr. 312/2015, la solicitarea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate autoriza instituția de credit-punte cu scutirea, pentru o perioadă de timp limitată ce poate fi propusă de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, la începutul funcționării sale, de la îndeplinirea următoarelor cerințe cuprinse în actele normative prevăzute la art. 251 alin. (1) lit. e) și f) din aceeași lege, pe care instituția de credit-punte nu le poate îndeplini la momentul autorizării:a) cerințele legate de cadrul de administrare, mecanismele de control intern și procesele interne de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri, astfel cum sunt prevăzute la art. 182;b) cerințele legate de indicatorii de prudență prevăzuți la art. 182 alin. (2)-(4);c) cerințele suplimentare de capital și lichiditate, astfel cum au fost acestea determinate în prealabil de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă;d) cerința legată de termenul pentru vărsarea capitalului social, astfel cum este prevăzut la art. 180 alin. (2);e) cerințele de numire și aprobare legate de persoanele care dețin funcții-cheie;f) cerințele de numire și aprobare legate de auditorul financiar;g) cerințele prevăzute în legislația privind piața de capital, dacă prevederile sunt aplicabile.(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi acordată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, în situația în care Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, confirmă că instituția de credit-punte va utiliza, într-o primă etapă, cadrul de administrare, mecanismele de control intern și procesele interne de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri ale instituției de credit supuse rezoluției, cu precizarea unui termen de adaptare de până la 3 luni de la data autorizării la situația instituției de credit-punte și prezentarea unui plan de adaptare, precum și cu aplicarea, dacă este cazul, a alin. (3).(3) Dacă este cazul, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate stabili condițiile de acordare a autorizației care să urmărească inclusiv remedierea deficiențelor care au făcut obiectul măsurilor prevăzute la art. 226 din O.U.G. nr. 99/2006 dispuse de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, față de instituția de credit supusă rezoluției.  +  Capitolul III Precizări privind informațiile și documentația necesare pentru autorizarea unei instituții de credit-punte  +  Articolul 184(1) În aplicarea prevederilor art. 178 alin. (3), titlul II cap. II secțiunea a 3-a se aplică în mod corespunzător în cazul autorizării unei instituții de credit-punte, excepție făcând următoarele:a) art. 54 alin. (1) lit. a) și lit. m) pct. (iii);b) cerința legată de prezentarea raportului unui auditor financiar pentru estimările contabile, astfel cum este prevăzut la art. 55 alin. (2) și alin. (3);c) art. 55 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b) și lit. c) și alin. (4)-(6);d) art. 55 alin. (1) lit. e) și art. 58 lit. a) pct. (iv) și lit. b), în situația în care Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, confirmă că instituția de credit-punte va utiliza, într-o primă etapă, cadrul de administrare, mecanismele de control intern și procesele interne de evaluare a adecvării capitalului și lichidității la riscuri ale instituției de credit supuse rezoluției;e) în situația în care instituția de credit-punte utilizează sistemul informatic al instituției de credit supuse rezoluției, art. 59 alin. (2) lit. h);f) art. 59 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), alin. (5), dacă este îndeplinită condiția de la lit. e);g) art. 60;h) art. 62 lit. a).(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 32 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, coroborate cu prevederile art. 251 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 312/2015, în cazuri bine documentate, la cererea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție, cu acordul Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă, informații și documente prevăzute la art. 185 alin. (1), în măsura în care sunt indisponibile la momentul depunerii cererii de autorizare, pot fi transmise în termenul maxim de 3 luni de la data autorizării instituției de credit-punte.  +  Articolul 185(1) Fără a aduce atingere art. 184, în vederea obținerii autorizației pentru instituția de credit-punte, Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, trebuie să transmită în susținerea cererii de autorizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, toate informațiile și documentele prevăzute la art. 54 alin. (1), art. 55, art. 57-59, art. 61, art. 62, art. 100-102, în condițiile prevăzute de prezentul titlu.(2) În vederea luării unei decizii cu privire la autorizarea instituției de credit-punte, informațiile referitoare la istoricul activității instituției de credit/instituțiilor supusă/supuse rezoluției considerate de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, ca prezentând relevanță din perspectiva activității ce urmează a fi preluată de la acestea de către instituția de credit-punte vor fi avute în vedere în procesul de evaluare derulat de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă.  +  Articolul 186În situația prevăzută la art. 183 alin. (1), cererea de autorizare va fi însoțită de solicitarea formulată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, iar respectiva solicitare va cuprinde, în mod cumulativ, următoarele: cerințele de la care se solicită acordarea scutirii, termenele pentru care se solicită acordarea scutirii, fundamentarea necesității acordării respectivei scutiri, precum și prezentarea perspectivelor viitoare de îndeplinire a cerințelor în cauză.  +  Articolul 187(1) În cazul în care este aplicabil cadrul Uniunii Europene privind ajutorul de stat, cererea de autorizare va fi însoțită de documentul privind autorizarea de către Comisia Europeană a măsurii de natura ajutorului de stat.(2) Dacă este cazul, cererea de autorizare va fi însoțită de motivarea pentru care autorizarea instituției de credit-punte se solicită de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, cu un capital social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 11 din O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 188Cererea de autorizare va fi însoțită de o declarație privind stadiul pregătirilor în cadrul Băncii Naționale a României cu privire la operaționalizarea instituției de credit-punte, întocmită de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, cu aplicarea, dacă este cazul, a prevederilor art. 248 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 312/2015, și de o informare cu privire la contractele aferente sistemului informatic și alte servicii prestate de instituția de credit supusă rezoluției.  +  Articolul 189(1) Informațiile și documentele în vederea autorizării instituției de credit-punte de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, se transmit de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, în următoarele condiții:a) actul constitutiv al instituției de credit solicitante, precum și orice altă documentație aferentă procesului de autorizare a acesteia, vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 222 alin. (2) și art. 240 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015. În acest sens, orice document care trebuie semnat de acționari și/sau însușit de membrii organului de conducere va fi aprobat de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție;b) documentația pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie va fi însoțită de rezultatul evaluării adecvării respectivelor persoane, realizate de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, cu luarea în considerare în mod corespunzător a prevederilor art. 67^107 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 pentru acei membri ai organului de conducere și acele persoane care dețin funcții-cheie care au ocupat poziții similare în cadrul instituției de credit supuse rezoluției. Prevederile art. 67^107 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 vor fi avute în vedere și pentru conducătorii sediilor secundare, în situația deschiderii uneia sau mai multor sucursale sau altor sedii secundare odată cu înființarea instituției de credit-punte, pentru acei conducători de sedii secundare care au ocupat poziții similare în cadrul instituției de credit supuse rezoluției;c) elementele de previziune și planificare legate de informațiile financiare, planul de activitate și planul de audit intern și capitalul inițial, astfel cum sunt prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i), lit. j) și lit. k), respectiv art. 55 alin. (1) lit. a), art. 57 alin. (2) și art. 58 lit. b) pct. iv), vor fi prezentate pentru un orizont de timp de doi ani, după consultarea cu Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă;d) informațiile financiare previzionate prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i), respectiv art. 55 alin. (1) lit. a) vor fi prezentate cel puțin pe baza unui scenariu de bază și a unui scenariu advers;e) informațiile previzionate prevăzute la art. 54 alin. (1), lit. i) vor include estimări, în scenariu de bază și în scenariu advers, pentru data transferului și pentru primii doi ani de activitate, pentru:(i) indicatorii de adecvare a capitalului stabiliți la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;(ii) amortizoarele de capital prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013, respectiv amortizorul de conservare a capitalului, determinat potrivit art. 256 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, și amortizorul anticiclic de capital, determinat potrivit art. 257 din Regulamentul BNR nr. 5/2013;(iii) evaluarea sumelor, tipurilor și repartizării capitalului intern considerate adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care banca ar putea fi expusă, prevăzută de Regulamentul BNR nr. 5/2013;(iv) indicatorii de lichiditate stabiliți în partea a șasea a Regulamentului (UE) nr. 575/2013; și (v) evaluarea internă a gradului de adecvare a lichidității, prevăzută de Regulamentul BNR nr. 5/2013.f) informațiile financiare previzionate prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. i), respectiv art. 55 alin. (1) lit. a) vor include și situațiile întocmite pentru data transferului, cu evidențierea corespunzătoare a nivelului provizoriu al finanțării necesar aplicării instrumentului de rezoluție aferent autorizării instituției de credit-punte;g) informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. k), respectiv art. 58 lit. c) vor include prezentarea serviciilor și facilităților operaționale ce urmează a fi furnizate de instituția de credit/instituțiile supusă/supuse rezoluției sau de entitățile din grupul acesteia/acestora în favoarea instituției de credit-punte, în conformitate cu termenii contractuali deja agreați, în scopul asigurării desfășurării activităților sau prestării serviciilor aferente elementelor transferate;h) informațiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. k), respectiv art. 58 vor include date cu privire la sediile secundare ce se preiau de la instituția de credit/instituțiile supusă/supuse rezoluției și, după caz, prezentarea situațiilor în care este necesară aplicarea dispozițiilor art. 247 din Legea nr. 312/2015, precum și modalitatea de implementare a acestora;i) în situația solicitării acordării scutirii temporare prevăzute la art. 183 alin. (1) lit. d), în documentație va fi precizată data cea mai apropiată de data înmatriculării instituției de credit-punte la registrul comerțului la care este posibilă efectuarea vărsământului, însoțită de o motivare corespunzătoare, fundamentată pe informațiile relevante primite de la Ministerul Finanțelor Publice în cazul aplicării art. 119 alin. (2) și/sau alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare și de angajamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare privind vărsarea capitalului social.(2) În sensul lit. e) a alin. (1) sunt avute în vedere următoarele:a) estimările indicatorilor de adecvare a capitalului și amortizoarelor de capital vor fi întocmite cu luarea în considerare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare, urmând a fi finalizate prin completarea anexei nr. I - Raportarea privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii;b) estimările indicatorilor de lichiditate vor fi întocmite cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare;c) estimările sumelor, tipurilor și repartizării capitalului intern considerate adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care banca ar putea fi expusă, precum și evaluarea internă a gradului de adecvare a lichidității vor fi însoțite de informațiile prevăzute în anexa nr. 10 la Regulamentul BNR nr. 5/2013, completate în mod corespunzător.(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 32 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, coroborate cu prevederile art. 251 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 312/2015, la cererea documentată a Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate de rezoluție, cu acordul Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă, informațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (iii)-(v), în măsura în care sunt indisponibile la momentul depunerii cererii de autorizare, pot fi transmise în termenul maxim de 3 luni de la data autorizării instituției de credit-punte.(4) La evaluarea solidității financiare a instituției de credit-punte, a cadrului său operațional și de administrare, precum și a capacității sale de a se conforma cu cerințele prudențiale, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, va avea în vedere incidența eventualelor recomandări și/sau măsuri formulate ori dispuse anterior, în vederea remedierii deficiențelor constatate în procesul de supraveghere a instituției de credit supuse rezoluției, care prezintă relevanță pentru activitatea transferată către instituția de credit-punte.  +  Titlul VI Notificarea unei achiziții propuse în situația implementării instrumentului de vânzare a afacerii potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, instrumentului instituția-punte potrivit art. 239 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015 și instrumentului de recapitalizare internă din aceeași lege  +  Articolul 190(1) Prevederile titlului III cap. II secțiunea a 3-a se aplică în mod corespunzător în situația implementării instrumentului de vânzare a afacerii potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, instrumentului instituția-punte potrivit art. 239 alin. (1) lit. a) și instrumentului de recapitalizare internă din aceeași lege, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 230, 231, 318, 319 și art. 383 alin. (2) din aceeași lege.(2) În aplicarea alin. (1), în situația implementării instrumentului instituția-punte potrivit art. 239 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 312/2015, termenul în care Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 este de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii documentației.(3) Se prezumă că autoritățile publice și Fondul de garantare a depozitelor bancare îndeplinesc cerințele impuse pentru acționarii semnificativi, fără a fi necesară transmiterea documentației aferente.  +  Articolul 191Informațiile și documentele aferente notificării achiziției propuse se transmit Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate competentă, de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție.  +  Titlul VII Alte dispoziții procedurale  +  Articolul 192(1) În scopul bunei funcționări a sistemului bancar și al asigurării viabilității și stabilității acestuia, prin crearea premiselor necesare desfășurării activității fiecărei instituții de credit, persoană juridică română, și sucursale a unei instituții de credit dintr-o țară terță, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Națională a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare. (2) În afara motivelor prevăzute la art. 38 din O.U.G. nr. 99/2006, cererea de autorizare a unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, persoană juridică română, va putea fi respinsă de Banca Națională a României potrivit art. 295 din O.U.G. nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare.  +  Articolul 193(1) Neacordarea autorizației de funcționare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii. (2) Aprobarea constituirii va fi revocată, de asemenea, în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 33 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, pentru depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de funcționare.  +  Articolul 194(1) Cererile de aprobare și notificările menționate în titlul III din prezentul regulament vor fi însoțite de toate documentele și informațiile prevăzute și vor fi transmise Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României. (2) Dacă nu se prevede altfel, cererile de aprobare și notificările prevăzute la alin. (1) vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului, pentru instituțiile de credit persoane juridice române, respectiv de una dintre persoanele care asigură conducerea activității sucursalei, pentru sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe autorizate să funcționeze în România. (3) În cazul cooperativelor de credit, cererile de aprobare și notificările vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului casei centrale la care este afiliată cooperativa de credit în cauză. (4) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 118 alin. (4), notificarea unei achiziții propuse sau a deciziei de reducere a unei dețineri calificate, conform secțiunii a 3-a din cap. II titlul III, și notificările privind membrii cooperatori aflați în situațiile prevăzute la art. 148 vor fi semnate de persoana/persoanele supusă/supuse obligației de notificare. În orice situație, dacă notificarea este formulată prin intermediul unei terțe persoane, aceasta va fi însoțită și de procură autentică ori, după caz, de delegație avocațială, din care să rezulte că terța persoană este mandatată să reprezinte în relația cu Banca Națională a României titularul obligației de notificare.  +  Articolul 195În vederea evaluării corespunzătoare a cererilor de aprobare și notificărilor prevăzute de titlurile III și III^1 din prezentul regulament, Banca Națională a României poate solicita orice informații și/sau documente suplimentare necesare în acest sens, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe. (la 10-02-2022, Articolul 195 din Titlul VII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 196(1) Cu excepția notificărilor de achiziții propuse, pentru care procedura și termenul de evaluare sunt prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006, și a cererilor de aprobare prealabilă a membrilor organului de conducere și persoanelor cu funcții-cheie, pentru care procedura și termenele de evaluare sunt prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, Banca Națională a României hotărăște cu privire la aprobarea cererilor formulate de instituțiile de credit potrivit titlului III din prezentul regulament, în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor și documentației complete în susținerea cererii de aprobare. În cazul în care sunt necesare informații sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăși 3 luni de la data primirii cererii.(2) Banca Națională a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintată potrivit titlului III din prezentul regulament, dacă nu sunt îndeplinite cerințele legii și ale reglementărilor date în aplicarea acesteia ori dacă informațiile furnizate sunt incomplete sau insuficiente. (3) Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit titlului III din prezentul regulament va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 197În cazul modificărilor supuse notificării care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, cu excepția notificărilor de achiziții propuse, Banca Națională a României va dispune remedierea deficiențelor existente. În cazul în care acestea nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Națională a României, aceasta va putea aplica sancțiunile și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229 din O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 198(1) În cazul nerespectării obligației de notificare prealabilă a unei achiziții propuse de către achizitorul potențial sau a achiziționării unei dețineri calificate față de care Banca Națională a României a făcut opoziție conform legii, devin incidente dispozițiile art. 229^1, art. 231 și ale art. 232 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006. (2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, vor dispune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării prevederilor legale privind suspendarea drepturilor de vot ale acționarilor aflați în situația prevăzută la alin. (1). (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul membrilor cooperatori la care se face referire în art. 148.  +  Articolul 199(1) Documentele transmise în susținerea cererilor de autorizare sau aprobare ori a notificărilor formulate potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Băncii Naționale a României în limba română și vor fi menționate într-un opis. (2) Prin excepție de la alin. (1), pentru actele oficiale redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulație internațională, Banca Națională a României poate accepta, de la caz la caz, traducerea autorizată a acestora.(3) Actele cu caracter oficial și cele sub semnătură privată, pentru care în prezentul regulament nu este prevăzută cerința privind forma în care acestea se remit Băncii Naționale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Hotărârile organelor competente pot fi remise Băncii Naționale a României și în copie certificată ca fiind conformă cu originalul de către instituția de credit.(4) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, fie se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situație, fie se vor indica, acolo unde există, dispozițiile tratatelor internaționale care stabilesc scutirea, în condiții de reciprocitate, de la îndeplinirea formalităților de supralegalizare cu privire la actele emise de unul dintre statele contractante, în scopul recunoașterii acestora în celălalt stat contractant.(5) În situația în care solicitantul invocă imposibilitatea obținerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, sau a prezentării acestuia în forma solicitată se va prezenta o declarație pe propria răspundere, în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obținerii documentului oficial respectiv, însoțită de dovezi care să ateste această împrejurare.(6) În cazul persoanelor pentru care potrivit prezentului regulament trebuie transmise certificate de cazier judiciar sau alte documente echivalente, se vor prezenta documentele eliberate de autoritățile competente din țările în care au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită domiciliul, reședința și/sau au desfășurat activitate.(7) În cazul persoanelor pentru care, potrivit prezentului regulament, trebuie transmise copii de pe actele de identitate, acestea vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de posesorii actelor de identitate.(8) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României, potrivit prevederilor prezentului regulament, va fi semnat și datat de către persoana în cauză și va include informații detaliate privind activitatea anterioară și cea desfășurată în prezent, inclusiv denumirea angajatorilor și natura activităților desfășurate de aceștia, funcțiile deținute, cu evidențierea acelor activități care se înscriu în sfera funcției în care persoana urmează a fi numită, precum și alte informații relevante legate de entitățile în care persoana fizică a deținut sau deține responsabilități de conducere. Informațiile cuprinse în curriculum vitae trebuie să fie relevante din perspectiva nivelului de cunoștințe, aptitudini și experiență pe care persoana respectivă le deține.  +  Articolul 199^1În cazul în care informațiile și documentele transmise Băncii Naționale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (cod LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. (la 25-10-2022, Titlul VII a fost completat de Punctul 11, Articolul X din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Titlul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Capitolul I Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 200(1) Cererile de autorizare și documentația aferentă, depuse la Banca Națională a României și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt conforme cu prevederile acestuia, vor putea fi retrase și prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficiențelor. (2) Dacă cererile și documentația nu sunt retrase, deficiențele existente, atât în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de fond, cât și în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite, trebuie să fie înlăturate până la expirarea termenelor prevăzute la art. 33 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (4). În caz contrar, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare din O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 201(1) Cererile de aprobare prealabilă nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi evaluate din perspectiva respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament, pe baza documentației complete prezentate în conformitate cu normele în vigoare la data depunerii cererii.(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică Banca Națională a României să solicite orice documente și informații suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere, dacă informațiile astfel furnizate nu sunt suficiente.(3) Cererile de aprobare prealabilă și documentația aferentă, depuse la Banca Națională a României și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt conforme cu prevederile acestuia, vor putea fi retrase și prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficiențelor.  +  Articolul 202(1) Cererile de aprobare prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare depuse la Banca Națională a României și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt conforme cu prevederile acestuia, vor putea fi retrase și prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficiențelor.(2) În situația în care, pentru cererile de aprobare prealabilă a operațiunii de fuziune sau divizare depuse la Banca Națională a României anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, Banca Națională a României a hotărât aprobarea prealabilă a unei operațiuni de fuziune/divizare până la data respectivă, realizarea operațiunii de fuziune sau de divizare și, dacă este cazul, emiterea autorizației pentru instituția/instituțiile de credit înființate ca rezultat al fuziunii sau al divizării se soluționează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererilor de aprobare prealabilă.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 203Pentru scopurile prezentului regulament, Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile și ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  +  Articolul 204(1) Structura registrului instituțiilor de credit prevăzut la art. 417 din O.U.G. nr. 99/2006 și tipul informațiilor evidențiate în acesta sunt prevăzute în anexa nr. 12.(2) Numerele de înregistrare/înscriere alocate instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor instituțiilor de credit din alte state membre și din state terțe până la data intrării în vigoare a prezentului regulament și comunicate de Banca Națională a României rămân valabile și sunt reflectate în registrul instituțiilor de credit, în forma prevăzută de prezentul regulament.(3) În cazul în care, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, unei entități înscrise în registrul instituțiilor de credit nu îi mai este permisă desfășurarea activității potrivit legii, aceasta este radiată din registru și evidențiată în lista instituțiilor de credit radiate, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 13.(4) Registrul instituțiilor de credit prevăzut la alin. (1) și lista instituțiilor de credit radiate prevăzută la alin. (3) sunt publice și accesibile on-line pe web-site-ul Băncii Naționale a României.  +  Articolul 205Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 10-02-2022, Articolul 205 din Capitolul II , Titlul VIII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022 )  +  Articolul 206La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2008 privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;c) Normele Băncii Naționale a României nr. 5/2000 privind fuziunea și divizarea băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000;d) Normele Băncii Naționale a României nr. 6/2003 privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 24 iunie 2003;e) Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2007 privind registrul instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2007.  +  Articolul 207Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezentul regulament preia prin dispoziții cu caracter normativ prevederi cuprinse în Ghidul comun emis de Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea deținerilor calificate în sectorul financiar (JC/GL/2016/01).
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 18 decembrie 2020.Nr. 12.  +  Anexa nr. 1
  Modul de determinare a participațiilor indirecte
  1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, „deținerea calificată“ înseamnă deținerea într-o întreprindere, direct sau indirect:(i) a cel puțin 10% din capital sau din drepturile de vot sau(ii) orice altă posibilitate de a exercita o influență semnificativă asupra administrării acelei întreprinderi.Criteriile pentru a evalua dacă o participație i-ar permite unui potențial achizitor să exercite o influență semnificativă sunt prevăzute în anexa nr. 3.2. Prezenta anexă prevede testele pertinente pentru a evalua dacă o deținere calificată este achiziționată indirect și mărimea unei astfel de participații atunci când:a) o persoană fizică sau juridică achiziționează sau majorează o participație directă sau indirectă într-un acționar semnificativ; saub) o persoană fizică sau juridică are o deținere directă sau indirectă într-o persoană care achiziționează sau își majorează o deținere directă într-o instituție de credit.Pentru fiecare persoană menționată la lit. a) sau b) de mai sus trebuie să se aplice mai întâi criteriul controlului descris la pct. 3. Dacă, în urma aplicării unui astfel de criteriu, se stabilește că persoana relevantă nu exercită sau nu dobândește, în mod direct sau indirect, controlul asupra unui titular sau achizitor existent al unei dețineri calificate în cadrul unei instituții de credit, criteriul de multiplicare, astfel cum s-a ilustrat la pct. 6, trebuie să se aplice ulterior în ceea ce privește persoana respectivă. Controlul și criteriile de multiplicare trebuie să se aplice, astfel cum este descris în anexa aceasta, pe fiecare ramură a lanțului corporativ. 3. Prima etapă are în vedere aplicarea noțiunii de control și, prin urmare, toate persoanele fizice sau juridice:a) care dobândesc, în mod direct sau indirect, controlul asupra unui titular existent al unei dețineri calificate în cadrul unei instituții de credit, indiferent dacă o astfel de participație este directă sau indirectă; saub) care, controlează, în mod direct sau indirect, achizitorul potențial direct al unei dețineri calificate în cadrul unei instituții de credit, trebuie să fie considerate achizitori indirecți ai unei dețineri calificate.Atât în cazul a), cât și în cazul b) achizitorii indirecți includ persoanele fizice și juridice aflate în fruntea/vârful lanțului de control corporativ.4. În cazul prevăzut la pct. 3 lit. a), referitor la dobândirea directă sau indirectă a controlului asupra unui acționar semnificativ, fiecare dintre persoanele care dobândesc, direct sau indirect, control asupra unui acționar semnificativ este considerată achizitor indirect al unei dețineri calificate și trebuie să trimită o notificare prealabilă Băncii Naționale a României. Acționarul semnificativ nu este obligat să trimită notificarea prealabilă. Banca Națională a României poate permite persoanei sau persoanelor aflate în fruntea/vârful lanțului de control corporativ să trimită notificarea prealabilă și în numele acționarilor intermediari. Mărimea participației fiecărui achizitor indirect astfel identificat trebuie să fie considerată egală cu deținerea calificată a acționarului existent asupra căruia se dobândește control.5. În cazul menționat la pct. 3 lit. b), referitor la achiziția indirectă sau majorarea unei dețineri calificate de către o persoană, ca urmare a faptului că persoana respectivă deține, direct sau indirect, controlul asupra achizitorului potențial direct al deținerii calificate în cadrul instituției de credit, achizitorul direct sau indirect astfel identificat trebuie să trimită o notificare prealabilă Băncii Naționale a României privind intenția de a achiziționa sau majora o deținere calificată. Banca Națională a României poate permite persoanei sau persoanelor aflate în fruntea/vârful lanțului corporativ de control să trimită notificarea prealabilă și în numele titularilor intermediari; totuși, acest lucru nu prejudiciază obligația achizitorului potențial direct de a trimite Băncii Naționale a României notificarea prealabilă în ceea ce privește propria achiziție a unei dețineri calificate. Mărimea participației fiecărui achizitor indirect trebuie considerată ca fiind egală cu deținerea calificată achiziționată în mod direct.6. A doua etapă se aplică în situația în care aplicarea criteriului de control, astfel cum a fost ilustrat la pct. 3, nu stabilește că deținerea calificată a fost achiziționată indirect de către persoana căreia i se aplică criteriul de control. În acest caz, pentru a evalua dacă o deținere calificată este achiziționată în mod indirect, se aplică criteriul de multiplicare ilustrat mai jos. Criteriul respectiv presupune înmulțirea procentajelor participațiilor la nivelul lanțului corporativ, începând cu participația deținută direct în instituția de credit, care trebuie înmulțită cu participația aflată la nivelul imediat superior (rezultatul unei astfel de înmulțiri fiind mărimea participației indirecte a persoanei celei din urmă), continuând în sus pe lanțul corporativ până când rezultatul înmulțirii continuă să fie 10% sau mai mult. O deținere calificată va fi considerată achiziționată indirect:a) de fiecare persoană pentru care rezultatul înmulțirii este de 10% sau mai mult; șib) de toate persoanele care dețin, direct sau indirect, controlul asupra persoanei sau persoanelor identificate în temeiul aplicării criteriului de înmulțire în conformitate cu lit. a).7. Indiferent de aplicarea criteriului de control sau de înmulțire, atunci când achizitorii indirecți sunt entități supravegheate, iar Banca Națională a României se află deja în posesia informațiilor actualizate, aceasta poate considera suficient, având în vedere circumstanțele speciale ale cazului, să evalueze pe deplin doar persoana sau persoanele aflate în fruntea lanțului corporativ de control, pe lângă potențialul achizitor direct. Ceea ce nu afectează obligația entităților în cauză de a înainta o notificare Băncii Naționale a României referitoare la intenția de a achiziționa direct sau indirect sau de a majora o participație calificată într-o instituție de credit, exceptând cazul în care Banca Națională a României permite persoanei sau persoanelor aflate la conducerea/vârful lanțului corporativ de control să înainteze o notificare prealabilă și în numele titularilor intermediari.
   +  Anexa nr. 2
  ACȚIONAREA ÎN MOD CONCERTAT
  1. În sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, al Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, și a actelor normative emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României ar trebui să considere că acționează în mod concertat orice persoană fizică sau juridică care decide să achiziționeze sau să majoreze o deținere calificată în conformitate cu un acord explicit sau implicit, luând în considerare în special aspectele detaliate la pct. 2-11 de mai jos. Nu este exclus ca Banca Națională a României să concluzioneze că anumite persoane acționează în mod concertat doar datorită faptului că una sau mai multe dintre aceste persoane sunt pasive, întrucât pasivitatea poate contribui la crearea condițiilor pentru achiziționarea sau majorarea unei dețineri calificate sau pentru a exercita influență asupra instituției de credit. 2. Banca Națională a României ar trebui să ia în considerare toate elementele relevante pentru a stabili, de la un caz la altul, dacă anumite părți acționează în mod concertat, ceea ce ar declanșa condițiile de notificare și de evaluare prudențială a oricărei achiziții preconizate.3. Atunci când anumite persoane acționează în mod concertat, Banca Națională a României cumulează participațiile pentru a stabili dacă astfel de persoane achiziționează o deținere calificată sau dacă depășesc un prag relevant prevăzut în O.U.G. nr. 99/2006, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în actele normative emise în aplicarea acestora.4. Atunci când nicio notificare dovedind că anumite persoane acționează în mod concertat nu a fost prezentată Băncii Naționale a României, aceasta are dreptul să examineze dacă respectivele persoane acționează într-adevăr în mod concertat. În acest scop, Banca Națională a României ia în considerare ca indicatori că persoanele pot să acționeze în mod concertat, factorii menționați la pct. 5, care nu reprezintă o listă exhaustivă de factori. Existența unui anumit factor nu conduce neapărat la concluzia conform căreia persoanele relevante acționează în mod concertat.5. Pentru a evalua dacă anumite persoane acționează în mod concertat, Banca Națională a României ia în considerare în special unii dintre următorii factori:a) acorduri încheiate între acționari și acorduri privind chestiuni de guvernanță corporativă (totuși, cu excepția contractelor de vânzare-cumpărare simple, a contractelor de vânzare cu opțiune de răscumpărare și care au incluse drepturi convenționale de preempțiune); șib) alte dovezi de colaborare, de exemplu:(1) existența unor relații de familie;(2) dacă potențialul achizitor ocupă o poziție de conducere superioară sau dacă este membru al unui organ de conducere sau al unui organ de conducere în funcția sa de supraveghere a instituției de credit sau are capacitatea de a desemna o astfel de persoană;(3) relația dintre întreprinderile aceluiași grup [cu toate acestea, exceptând situațiile care îndeplinesc criteriile de independență prevăzute la art. 12 alin. (4), sau, dacă este cazul, alin. (5) din Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările ulterioare];(4) folosirea de persoane diferite a acelorași surse de finanțare pentru achiziționarea sau majorarea de participații în instituția de credit; și(5) modele consecvente de votare aplicate de către acționarii relevanți.6. Banca Națională a României nu aplică regimul privind notificarea și evaluarea prudențială a achizițiilor sau majorărilor de dețineri calificate, astfel încât să împiedice cooperarea între acționarii care au obiectivul de a exercita o bună guvernanță corporativă.7. Atunci când stabilește dacă acționarii care cooperează acționează în mod concertat, Banca Națională a României trebuie să efectueze o analiză de la caz la caz și să evalueze fiecare caz pe fond. Dacă există date, pe lângă implicarea acționarilor într-o anumită situație, în orice activitate prevăzută la pct. 8, care să indice faptul că acționarii ar trebui considerați persoane care acționează în mod concertat, atunci Banca Națională a României ține cont de aceste date în evaluarea sa. De exemplu, ar putea să existe date privind relația dintre acționari, obiectivele lor, acțiunile lor sau rezultatele acțiunilor acestora care sugerează că o cooperare între ei referitoare la o activitate prevăzută la pct. 8 nu reprezintă doar expresia unei abordări comune într-o anumită chestiune, ci un element al unui acord sau înțelegeri mai ample între acționari.8. Atunci când, în conformitate cu legislația națională și, după caz, cu legislația Uniunii Europene, acționarii cooperează sau se implică în activitățile menționate în lista neexhaustivă de mai jos, Banca Națională a României nu va concluziona că o astfel de cooperare în sine reprezintă o acțiune în mod concertat:a) inițierea de discuții privind posibile probleme de ridicat în cadrul organului de conducere al instituției de credit;b) prezentarea de observații organului de conducere al instituției de credit privind politicile companiei, practicile sau alte acțiuni particulare pe care instituția de credit intenționează să le întreprindă;c) exercitarea drepturilor statutare ale acționarilor, altele decât cele legate de numirea membrilor în organul de conducere:(1) adăugarea de puncte pe ordinea de zi a unei adunări generale;(2) propunerea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a unei adunări generale; sau(3) convocarea unei adunări generale, alta decât adunarea generală anuală;d) agrearea/înțelegerea de a vota în același mod o anumită hotărâre supusă la vot într-o adunare generală, în alte situații decât cele legate de hotărârea privind numirea membrilor în organul de conducere și în măsura în care o astfel de hotărâre este prevăzută de legislația națională privind societățile, spre exemplu:(1) de a aproba sau respinge:(i) o propunere legată de remunerația directorilor;(ii) achiziționarea sau cesionarea de active;(iii) reducerea capitalului și/sau răscumpărarea propriilor acțiuni;(iv) majorarea capitalului;(v) distribuirea de dividende;(vi) numirea, înlocuirea sau remunerarea auditorilor;(vii) numirea unui investigator special;(viii) situațiile financiare ale instituției de credit sau(ix) politica instituției de credit referitoare la mediu sau oricare altă chestiune legată de răspunderea socială sau conformitatea cu standardele sau codurile de conduită recunoscute; sau2) de a respinge tranzacții cu părțile afiliate.9. Dacă acționarii cooperează angajându-se într-o activitate care nu este inclusă la pct. 8, Banca Națională a României nu consideră că acest fapt în sine trebuie interpretat în sensul că persoanele respective acționează în mod concertat.10. Atunci când se analizează cazuri de cooperare între acționari legate de numirea membrilor organului de conducere, Banca Națională a României, pe lângă examinarea faptelor descrise la pct. 7 (inclusiv relația dintre acționarii relevanți și acțiunile acestora), ține cont de alți factori, precum:a) natura relațiilor dintre acționari și membrul (membrii) propus(și) al/ai organului de conducere;b) numărul de membri propuși ai organului de conducere supuși la vot în temeiul unui acord de vot;c) dacă acționarii au cooperat în ceea ce privește numirea membrilor organului de conducere în mai multe ocazii;d) dacă acționarii nu numai că votează împreună, ci și propun în comun o hotărâre pentru numirea anumitor membri ai organului de conducere; șie) dacă numirea membrului (membrilor) propus(și) al/ai organului de conducere va produce schimbarea raporturilor de forță în organul de conducere.11. În scopul evitării oricărui dubiu, interpretarea noțiunii de acționare în mod concertat prevăzută în prezentul regulament se va aplica doar în ceea ce privește evaluarea prudențială a achizițiilor și a majorărilor de dețineri calificate în sectorul financiar, fără a afecta interpretarea unei noțiuni similare în alte domenii, cum ar fi achizițiile publice.
   +  Anexa nr. 3
  INFLUENȚA SEMNIFICATIVĂ
  1. În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, și cu actele normative emise în aplicarea acestora, achiziția propusă sau majorarea unei participații care nu se ridică la 10% din capital sau din drepturile de vot ale instituției de credit trebuie să fie supusă unei notificări și evaluări prudențiale prealabile, dacă o astfel de participație i-ar permite achizitorului potențial să exercite o influență considerabilă asupra conducerii instituției de credit, chiar dacă influența respectivă este sau nu exercitată. Pentru a evalua dacă se poate exercita o influență semnificativă, Banca Națională a României ia în considerare mai mulți factori, inclusiv structura acționariatului instituției de credit și nivelul efectiv de implicare al achizitorului potențial în conducerea instituției de credit.2. Banca Națională a României ia în considerare următoarea listă neexhaustivă de factori pentru a stabili dacă achiziția propusă a unei participații i-ar permite achizitorului potențial să exercite o influență semnificativă asupra conducerii instituției de credit:a) existența unor tranzacții importante și regulate între potențialul achizitor și instituția de credit;b) relația fiecărui membru sau acționar cu instituția de credit;c) dacă achizitorul potențial se bucură de drepturi suplimentare în cadrul instituției de credit în temeiul unui contract intrat în vigoare sau al unei prevederi stipulate în statutul instituției de credit sau în alte documente constitutive;d) dacă achizitorul potențial este membru, are un reprezentant sau are capacitatea de a numi un reprezentant în organul de conducere, organul de conducere în funcția sa de supraveghere sau într-un organ similar al instituției de credit;