ORDIN nr. 2.137 din 14 decembrie 2020pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h) și art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Aeronavele civile pentru care, în conformitate cu reglementările europene sau naționale în vigoare, nu există obligativitatea echipării cu dispozitive de localizare în caz de urgență trebuie să fie dotate, atunci când operează în spațiul aerian național, cu următoarele dispozitive de localizare funcționale care să fie activate în caz de urgență:a) un emițător pentru localizare în caz de urgență (ELT) de orice tip; saub) o baliză de localizare personală (PLB), transportată de un membru al echipajului.(2) Cerințele minime pentru dispozitivele de localizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și se publică pe site-ul propriu www.caa.ro, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2(1) În condițiile în care nu contravine reglementărilor europene, sunt exceptate de la obligația dotării cu dispozitive de localizare în caz de urgență:a) aeronavele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, numai în condițiile în care operează exclusiv în spații aeriene rezervate sau în zone de control de aerodrom, înființate cu respectarea reglementărilor în vigoare;b) planoarele, numai în condițiile în care operează exclusiv în spații aeriene rezervate sau în zone de control de aerodrom, înființate cu respectarea reglementărilor în vigoare;c) aeronavele fără pilot la bord;d) baloanele. (2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere dreptului operatorului oricărei aeronave de a-și dota aeronava cu dispozitiv de localizare în caz de urgență, cu respectarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 4 din prezentul ordin.  +  Articolul 3Dispozițiile art. 1 se aplică în cazul planoarelor și aeronavelor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, altele decât cele care intră sub incidența art. 2, începând cu data de 1.01.2022.  +  Articolul 4Operatorii aeronavelor civile înmatriculate sau identificate în România au obligația înregistrării la Autoritatea Aeronautică Civilă Română a dispozitivelor de localizare în caz de urgență.  +  Articolul 5Autoritatea Aeronautică Civilă Română va asigura supravegherea respectării dispozițiilor prezentului ordin, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce-i revin în baza art. 6 alin. (1), art. 68 și art. 128 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 14 decembrie 2020.Nr. 2.137.----