ORDIN nr. 6.974/C din 26 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 21 decembrie 2020    În temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 6,8 și 213 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8,18 și 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare,având în vedere dispozițiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 6 pct. V. 6. din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 16 octombrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. În preambul, literele e), f), i), l), n) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;..................................................................................................l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;..................................................................................................n) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;o) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. În preambul, după litera o) se introduc cinci noi litere, literele p)-ș), cu următorul cuprins:p) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;q) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;r) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;s) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;ș) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare ONRC) are în subordine oficiile registrului comerțului, organizate în fiecare județ și care funcționează pe lângă tribunal (denumite în continuare ORCT).(3) Registrul central al comerțului se ține în baza înregistrărilor operate în registrele teritoriale ale comerțului de ORCT și comunicate pe cale electronică ONRC.4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) registrul pentru înregistrarea profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale;..................................................................................................c) registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice sau a altor entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului.5. La articolul 4, literele b), c) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;c) societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare societăți;..................................................................................................l) alte persoane juridice sau entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului.6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În registrul profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se înregistrează persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderile individuale și familiale.7. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă și literele a), b), d) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În registrul profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora:a) numărul, data și emitentul rezoluției sau, după caz, ale hotărârii judecătorești prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale;b) firma profesionistului și emblema, după caz;..................................................................................................d) datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului întreprinderii individuale, a soțului/soției titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, iar în cazul întreprinderii familiale, după caz, datele de identificare a reprezentantului acesteia și a membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia) și data depunerii specimenului de semnătură, după caz;..................................................................................................k) condamnarea profesionistului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil cu exercitarea activității economice;8. La articolul 6 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins: e^1) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial și alte elemente privind statutul personal, prevăzute de lege;9. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă și literele a), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În registrul altor persoane juridice sau al altor entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului se înregistrează:a) societățile; ..................................................................................................h) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a)-g), inclusiv sucursalele societăților și grupurilor de interes economic de naționalitate străină;i) alte persoane juridice sau entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului;10. La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă și literele f), h), o), s), t)v) și w) se modifică și voraveaurmătorulcuprins:(2) Pentru societăți, societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome și societățile europene cu sediul în România se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora:..................................................................................................f) datele de identificare a asociaților/acționarilor fondatori și, dacă este cazul, a celorlalți asociați/acționari, respectiv a reprezentanților fondatorilor/asociaților/acționarilor persoane juridice;..................................................................................................h) după caz, capitalul social subscris și vărsat la constituire, cuantumul capitalului autorizat cu indicarea structurii aportului și a investiției străine, numărul de părți sociale/acțiuni și valoarea nominală a acestora; ..................................................................................................o) denumirea și sediul societății de registru independent autorizat care ține registrul acționarilor, precum și modificările intervenite în cazul societăților pe acțiuni, după caz;..................................................................................................s) după caz, situațiile financiare anuale și consolidate;t) dacă este cazul, împuternicitul sucursalei/sucursalelor;..................................................................................................v) punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică, trimiterea în judecată și condamnarea acesteia, precum și actele și măsurile dispuse conform Codului de procedură penală;w) starea civilă, capacitatea juridică, regimul matrimonial și alte elemente privind statutul personal;11. La articolul 7 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) participarea fiecărui asociat/acționar la beneficii și pierderi;12. La articolul 10 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. funcția de înregistrare a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului;13. La articolul 10 alineatul (2), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. funcția de editare, publicare și furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență;14. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. funcția de ținere a registrului beneficiarilor reali.15. La articolul 11 alineatul (1), prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:– înmatricularea persoanelor juridice și înregistrarea persoanelor fizice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;16. La articolul 11 alineatul (2), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Funcția de înregistrare a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează, în special, prin următoarele:a) activități prealabile înregistrării:1. verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmelor și emblemelor, eliberarea dovezilor de rezervare a acestora;2. obținerea acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea denumirii în cazurile prevăzute de lege, precum și a altor avize conform legii;3. verificarea unicității calității de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale;4. obținerea informațiilor din cazierul fiscal;17. La articolul 11 alineatul (2) litera b), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. efectuarea de lucrări de grefă pentru directorul ORCT/persoana desemnată, prin întocmirea și ținerea condicii de ședință, citarea/invitarea părților și comunicarea/afișarea actelor, conform rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate. Condica de ședință și celelalte evidențe se țin în sistem computerizat, pentru fiecare an calendaristic;18. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) activități ulterioare înregistrării:1. asigurarea obținerii înregistrării fiscale a contribuabililor și a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanțelor Publice;2. ținerea catalogului firmelor;3. ținerea catalogului emblemelor;4. ținerea evidenței acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea firmei;5. transmiterea către autoritățile publice competente a declarațiilor-tip pe propria răspundere și a datelor din acestea în vederea autorizării activităților declarate de solicitant.19. La articolul 12, partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Funcția de efectuare a publicității legale pentru profesioniștii persoane fizice și persoanele juridice înregistrate, precum și a actelor acestora se realizează în special prin: ..................................................................................................c) transmiterea actelor prevăzute de lege spre publicare pe pagina de internet a ONRC și/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.20. La articolul 13, literele c), g), h), j) și l) se modifică și voraveaurmătorul cuprins:c) eliberarea de certificate constatatoare a drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăților în nume colectiv, societăților în comandită simplă și societăților cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................g) eliberarea de copii și copii certificate de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registru, de pe cererile de înregistrare și de pe actele depuse în susținerea cererilor de înregistrare; h) eliberarea de copii și copii certificate de pe încheierile judecătorului-delegat/rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate;..................................................................................................j) eliberarea de informații privind datele înregistrate în registrul comerțului, inclusiv raportul istoric despre profesionist;..................................................................................................l) eliberare de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informații din Buletinul procedurilor de insolvență, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență/raport istoric despre un debitor.21. La articolul 13, litera i) se abrogă.22. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Funcția de asistență pentru solicitanți se realizează prin prestarea de servicii prevăzute de lege de către personalul specializat din cadrul ORCT, pentru efectuarea operațiunilor prealabile înregistrării în registrul comerțului a datelor prevăzute de lege și a actelor constitutive sau modificatoare ale acestora; serviciile se acordă contra cost, în condițiile legii, tarifele fiind stabilite prin ordin al ministrului justiției, sau gratuit.23. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului se realizează prin păstrarea și conservarea fizică și/sau pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerțului, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situațiilor financiare anuale, a raportului și, după caz, raportului consolidat al consiliului administrativ, respectiv al directoratului, raportului cenzorului sau raportului auditorului financiar, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerțului.(2) Dosarul fiecărui profesionist înregistrat în registrul comerțului cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operațiune care, potrivit legii, se efectuează în registrul comerțului, precum și înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la registrul comerțului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul profesionistului.24. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Cererile adresate ORCT, precum și declarațiile-tip se întocmesc pe formularele aprobate, după caz, prin ordin al ministrului justiției sau prin decizie a directorului general al ONRC.(2) Formularele de cereri și declarațiile-tip sunt puse la dispoziția solicitanților în mod gratuit la sediile ONRC/ORCT, pe pagina de internet a ONRC și pe portalul de servicii oferit de ONRC.(3) Modelele de acte constitutive pentru societăți și alte declarații decât cele prevăzute la alin. (2) pot fi puse la dispoziția solicitanților în mod gratuit pe pagina de internet a ONRC și pe portalul de servicii oferit de ONRC.25. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Profesioniștii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice prevăzute expres de lege și sucursalele acestora din urmă au obligația ca, înainte de începerea activității economice, să ceară înregistrarea/înmatricularea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării și la încetarea activității economice sau, după caz, a activității respective să ceară înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.26. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Înregistrarea în registrul comerțului a actelor și faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înregistrare, a oricăror alte persoane interesate și din oficiu.(2) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice este semnată de reprezentantul legal al acesteia, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori de către oricare asociat/ acționar/membru ori de un împuternicit al acestuia.(3) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială.(4) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale se face de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau titular al întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(5) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(6) Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, și de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice.27. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Cererea de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerțului, completată corespunzător, se depune la ORCT în a cărui rază teritorială își stabilesc sediul social persoanele supuse obligației de înregistrare și trebuie să fie însoțită de toate datele și înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condițiilor pentru înregistrare și, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului social/profesional al unei persoane juridice/PFA/II/IF în alt județ sau fuziunea, divizarea unei persoane juridice se va depune la oricare dintre ORCT în a cărui rază teritorială își au sau își stabilesc sediul social/profesional profesioniștii în cauză.(3) Cererea de înregistrare va fi însoțită de declarația-tip pe propria răspundere, din care să rezulte, după caz, că:a) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și asigurarea securității și sănătății în muncă pentru activitățile respective, precizate în declarația-tip;b) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate pe perioada de cel mult 3 ani;c) în activitatea persoanei juridice au intervenit modificări cu privire la cele declarate potrivit lit. a) sau b), după caz.(4) Depunerea cererilor de înregistrare se evidențiază la fiecare ORCT, în ordine cronologică, atribuindu-se un număr de înregistrare. Orice cerere, corespondență ulterioară și comunicări de înscrisuri referitoare la aceeași cerere se regăsesc la cererea de înregistrare în legătură cu care au fost formulate.28. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Cererea de înregistrare, înscrisurile cerute în original sau în copie certificată de parte, prevăzute de lege, și, după caz, dovezile privind plata tarifelor legale, numerotate, se depun de către solicitant direct la ghișeu sau se transmit prin poștă/curier sau prin mijloace electronice.(2) La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare și înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.(3) Înscrisurile a căror înregistrare, menționare și, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugări, sub sancțiunea respingerii cererii.(4) Înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii, după cum urmează:a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenții ce includ dispoziții referitoare la înlăturarea cerinței supralegalizării și a oricărei alte formalități similare;b) în formă originală - pentru statele în privința actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;c) în forma conținând apostila - pentru statele părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu excepția statelor menționate la lit. a) și b).(5) Înscrisurile prevăzute la alin. (4) trebuie să fie însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.(6) Dacă se solicită înregistrarea/menționarea și, după caz, publicarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului de administrație, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere/directoratului ori a unei hotărâri judecătorești, înscrisurile menționate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancțiunea respingerii cererii, vor conține cel puțin următoarele:– datele de identificare a persoanei juridice;– numărul și data adoptării actului;– condițiile formale de adoptare a actului;– obiectul hotărârii/deciziei adoptate;– numele, prenumele, calitatea și semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.29. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21După primirea cererii de înregistrare, ORCT eliberează deponentului dovada primirii acesteia, în care sunt inserate următoarele date: denumirea ORCT emitent, numărul și data înregistrării cererii, termenul de soluționare, precum și termenul legal de eliberare a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului.30. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Cererile înregistrate se supun soluționării directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, instanțelor judecătorești.(2) Dacă directorul ORCT/persoana desemnată consideră că pentru soluționarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare și/sau expertize ori constată că anumite documente depuse în susținerea cererii nu îndeplinesc condițiile legale de fond sau de formă ori că lipsesc anumite documente doveditoare sau nu au fost achitate tarifele legale de publicare, poate acorda un nou termen de soluționare pentru completarea cererii în acest sens, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(3) Termenul de soluționare și de eliberare a înscrisurilor care atestă înregistrarea se prelungește corespunzător cu perioada acordată de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru ca solicitantul să depună actele sau să îndrepte neregularitățile constatate și menționate de directorul ORCT/persoana desemnată în încheierea/rezoluția prin care s-au dispus amânarea soluționării cererii și acordarea termenului.(4) Dacă solicitantul nu remediază neregularitățile constatate în dosar sau dacă directorul ORCT/persoana desemnată constată că cererea solicitantului nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, acesta respinge cererea de înregistrare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(5) În cazul renunțării la soluționarea cererilor adresate oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și în cazul respingerii cererilor de înregistrare, se restituie tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă acesta a fost achitat.(6) Titularul cererii de înregistrare și/sau reprezentantul acestuia se poate prezenta la termenul de soluționare a cererii în vederea susținerii acesteia în baza solicitării de audiență, formulată odată cu cererea de înregistrare sau, în cazul cererilor amânate, formulate cu cel puțin o zi înainte de termenul de soluționare.31. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) În situația depunerii/transmiterii unei cereri prin care se solicită preschimbarea termenului de soluționare a unei cereri de înregistrare în registrul comerțului, aceasta va fi înregistrată în sistemul informatic integrat (SII), componenta RC, alocându-se termen de soluționare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.(2) Solicitanții vor fi înștiințați, prin afișarea unui anunț la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, în privința efectelor cererii de preschimbare a termenului de soluționare, în sensul că admiterea acesteia nu influențează soluția care urmează să fie pronunțată de către director/ persoana desemnată, cererea de înregistrare putând să fie admisă sau respinsă, conform prevederilor legale.(3) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare.32. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Dacă directorul/persoana desemnată amână soluționarea cererii, rezoluția va fi redactată prin grija personalului cu atribuții de grefă.(2) Motivele amânării și noul termen vor fi comunicate:a) pentru persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale/întreprinderile familiale solicitantului prezent de îndată, sub semnătura acestuia;b) pentru celelalte cazuri, prin afișarea rezoluției la sediul ORCT, pe site și pe portalul de servicii ONRC.(3) În cazul în care au fost formulate cereri de intervenție, potrivit art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ORCT ia măsuri pentru menționarea în registrul comerțului și transmiterea, către instanța judecătorească competentă, a întregului dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerțului, cererea de intervenție, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora, astfel cum acestea au fost depuse.33. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.(2) Înregistrările în registrul comerțului se efectuează, după caz:a) în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat/rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătorești privind înmatricularea;b) în termen de 24 de ore de la data pronunțării rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătorești privind înregistrarea mențiunilor;c) în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii judecătorești definitive referitoare la faptele și actele prevăzute la art. 21 lit. e)-g) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin lege specială nu se dispune altfel.(3) Rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate referitoare la orice înregistrare în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai plângerii. Formularea plângerii nu suspendă executarea rezoluției.(4) Actele prin care se dispune o înregistrare în registrul comerțului se duc la îndeplinire de către personalul ORCT.34. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) După efectuarea în registrul comerțului a înregistrărilor dispuse prin rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, următoarele:a) certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului, identificatorul unic la nivel european (EUID) și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de rezoluția privind înmatricularea profesionistului sau înregistrarea sucursalei sau, după caz, a înregistrării mențiunilor având ca obiect modificarea datelor din certificatul de înregistrare; b) certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazul solicitării înscrierii mențiunilor prevăzute de lege;c) certificatul de îndreptare eroare materială, însoțit, după caz, de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate;d) certificatul de radiere, însoțit, după caz, de rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate;e) rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate, în cazurile în care s-a respins sau s-a luat act de renunțarea la cererea de înregistrare formulată;f) certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere cerute de lege privind autorizarea funcționării.(2) În cazul în care înregistrarea în registrul comerțului este dispusă prin hotărâre judecătorească, solicitantului sau împuternicitului acestuia i se eliberează, după caz, certificatul de înregistrare și documentul care certifică înscrierea în registrul comerțului a datelor corespunzătoare. (3) La solicitare, ORCT eliberează copie de pe cererea de înregistrare formulată de solicitant și de pe declarațiile-tip pe propria răspundere, după caz. În acest caz, ORCT percepe și tariful de multiplicare stabilit prin ordin al ministrului justiției.35. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Certificatul de înregistrare și, după caz, certificatul de înscriere de mențiuni, certificatul de menționare a depunerii, certificatul de îndreptare eroare materială și certificatul de radiere se eliberează în 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluționeze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentației.(2) Înscrisurile care atestă efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se eliberează la ghișeu, solicitantului sau împuternicitului său, sub semnătură în registrul anume constituit la nivelul fiecărui ORCT pentru ridicarea înscrisurilor, după ce acesta prezintă dovada achitării eventualelor diferențe de tarif. Dacă solicitantul a optat pentru transmiterea prin poștă a înscrisurilor care atestă înregistrarea, expedierea acestora se va efectua după ce solicitantul face dovada achitării tarifului poștal.(3) Modalitatea de eliberare a documentelor și datele care confirmă înregistrarea/eliberarea acestora se înregistrează în sistemul informatic integrat.36. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27După efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului, ORCT transmite, din oficiu, spre publicare pe pagina de internet a ONRC și/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, pe cheltuiala solicitantului, actele prevăzute de lege.37. La titlul II, denumirea capitolului II, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Înmatricularea profesioniștilor persoane juridice și înregistrarea profesioniștilor persoane fizice38. La titlul II capitolului II, denumirea secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Operațiuni prealabile înmatriculării/înregistrării39. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Firma constituie un element obligatoriu de identificare și individualizare a profesioniștilor supuși înregistrării în registrul comerțului.(2) Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul își desfășoară activitatea și care îl deosebește de orice alt profesionist.40. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) O firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparține altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerțului.41. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Firma unui profesionist persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele și, după caz, prenumele persoanei fizice scrise în întregime sau din numele și inițialele prenumelui/prenumelor acesteia, urmate de sintagma «persoană fizică autorizată» sau PFA, respectiv «întreprindere individuală», scrisă în întregime.42. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În caz de identitate de nume și prenume cu un alt profesionist persoană fizică autorizată/întreprindere individuală sau cu firma unei alte întreprinderi familiale înregistrată în registrul comerțului sau rezervată în vederea înregistrării, se aplică corespunzător dispozițiile art. 34 alin. (2).43. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menționarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinței, la care se anexează următoarele:a) dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activității sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerț, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 53 alin. (2), în original;b) dovada consimțământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;c) procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii și documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice.44. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va următorul cuprins: (2) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, dovada privind verificarea disponibilității și rezervarea firmei. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării și poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia.45. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.46. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Emblema este un element complementar și facultativ pentru identificarea și individualizarea profesionistului, deosebind o activitate economică de o altă activitate economică de același fel.47. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, pe afișe, în publicații, pe prospecte, pe facturi, pe note de comandă, pe corespondență și în orice alt mod numai dacă vor fi însoțite în mod vizibil de firma profesionistului.48. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Verificarea este operațiunea prin care se determină dacă elementele componente ale emblemei sunt distinctive față de emblemele înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării în registrul comerțului, la nivel național.49. La articolul 62, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Nu se poate deroga de la respectarea dispozițiilor alin. (1) nici prin acordul scris dat de profesionistul persoană fizică sau persoană juridică având emblema înregistrată în registrul comerțului, pentru utilizarea unei embleme identice de către un terț.50. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64Verificarea distinctivității și disponibilității emblemei se efectuează la solicitarea profesionistului, pe bază de cerere, în care va face o scurtă descriere a elementelor acesteia, conținut, elemente grafice, formă, culoare etc., și la care anexează macheta emblemei în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată deponentului și pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor.51. La articolul 65, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Solicitantului i se eliberează, sub semnătură sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier, dovada privind disponibilitatea și rezervarea emblemei.(2) Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării și poate fi prelungită succesiv, la cererea solicitantului, formulată înainte de expirarea duratei.52. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66La cererea de înregistrare a emblemei se atașează 3 exemplare ale acesteia, destinate aplicării pe cele două exemplare ale rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate, și anume acela care se comunică solicitantului și acela care se depune în dosarul profesionistului, respectiv în scopul arhivării în catalogul emblemelor.53. La titlul II, capitolul II, denumirea secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Reguli generale privind înmatricularea/înregistrarea54. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Profesioniștii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, profesioniștii persoane juridice, sucursalele acestora din urmă, înainte de începerea activității economice, precum și alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului.55. La articolul 69, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) La cererea de înregistrare a profesioniștilor persoane juridice supuși obligației de înmatriculare în registrul comerțului se atașează următoarele:a) dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei și, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;b) înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu social și/sau de sedii secundare, în original sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată; c) avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; în cazul societăților, avizul nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate;d) declarațiile pe propria răspundere date de către fondatori și de către administratori/membrii consiliului de administrație, respectiv membrii consiliului de supraveghere și, dacă este cazul, de directori și membrii directoratului, cenzori/auditori ori de reprezentanții acestora, dacă sunt persoane juridice, numiți prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru aceste calități, sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat sau certificate de personalul desemnat al ORCT, în original, în format letric sau prin mijloace electronice;e) informațiile din cazierul fiscal al asociaților, acționarilor, membrilor și reprezentanților legali sau desemnați, care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;f) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original, semnată de asociați sau de reprezentanții legali ai societății;g) pentru fondatorul persoană juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;h) actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, după caz, în copie certificată de parte;i) declarația în vederea înregistrării fiscale, semnată de reprezentanții legali, în original, precum și anexa privind investiția străină, dacă este cazul;j) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;k) dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a celui poștal, în original sau în copie certificată de parte.56. La articolul 69, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Persoanele fizice și juridice care nu sunt înregistrate fiscal în România vor depune declarația pe propria răspundere, în formă autentică, a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrate fiscal în România, în original.57. Articolul 70 se abrogă. 58. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 4 se face prin intermediul ORCT, care comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice datele din cererea de înregistrare, admisă prin rezoluție de către directorul ORCT/persoana desemnată, pentru atribuirea codului unic de înregistrare.(2) Modificarea datelor cuprinse în certificatul de înregistrare și a celorlalte date înscrise în registrul comerțului se comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice.(3) Codul unic de înregistrare este utilizat, potrivit legii, de toate sistemele informatice care prelucrează date privind profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționării lor.(4) Societățile, societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, societățile cooperative, societățile cooperative europene, cooperativele agricole, cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit dobândesc personalitate juridică la data înmatriculării în registrul comerțului.59. La titlul II capitolul II, denumirea secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Reguli specifice privind înmatricularea/înregistrarea60. La titlul II capitolul II secțiunea a 3-a, denumirea subsecțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 61. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și familiale se face în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării va fi depusă la ORCT în a cărui rază teritorială persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială își declară sediul profesional și va avea atașate următoarele înscrisuri:a) copia actului de identitate, certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; b) orice înscris care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul;c) avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în original; dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică;d) declarație pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, în original;e) copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;f) verificarea unicității calității de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obținută prin grija personalului ORCT;g) informațiile din cazierul fiscal, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;h) specimenul de semnătură, certificat în condițiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocațială care conține semnătura persoanei fizice care se autorizează/reprezentantului asociației familiale;i) după caz, declarația titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate că soția/soțul participă în mod obișnuit la activitatea desfășurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, în original;j) dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei, în original; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;k) alte acte prevăzute de lege.(3) Pentru întreprinderea familială se va depune și acordul de constituire care va cuprinde toate elementele prevăzute de lege, în original, precum și procura specială de reprezentare, în copie certificată de parte.(4) Dacă odată cu cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării se declară și patrimoniul de afectațiune, va fi depusă declarația dată anume în acest sens, în original. În cazul întreprinderii familiale, patrimoniul de afectațiune este declarat prin acordul de constituire.(5) Sediul profesional, punctele de lucru și obiectul de activitate, cu indicarea celui principal și a celor secundare, se declară în cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării. Dispozițiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.62. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Cererea de înmatriculare a unei societăți va avea atașate, pe lângă actele prevăzute la art. 69 alin. (1), următoarele:a) actul constitutiv, încheiat în una dintre următoarele forme, la alegerea părților: în forma unui înscris sub semnătură privată; în forma unui înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conținutului și a datei actului; în forma unui înscris sub semnătură privată certificat de ORCT, la cererea părții; în formă autentică, în cazurile prevăzute de lege. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când:– printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;– se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;– societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică;b) dovada depunerii aporturilor în numerar și/sau actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Pentru aporturile în creanțe, în cazul societăților în nume colectiv, societăților în comandită simplă și al societăților pe acțiuni constituite prin subscripție simultană, titlurile de creanță se prezintă în copii certificate de parte;c) dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau, după caz, raportul de expertiză privind evaluarea acestora, în cazul societăților pe acțiuni și al societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, în original;d) specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum și al altor persoane cu puteri de reprezentare a societății, în original, în formele prevăzute de lege;e) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate de fondatori în contul societății pe acțiuni constituite prin subscripție publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv, în copie certificată de parte;f) după caz, dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv, în original;g) dovezi privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, în original sau în copie certificată.(2) Când societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică, prin grija personalului ORCT, din oficiu se verifică menționarea depunerii și publicării prealabile în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prospectului de emisiune semnat de subscriitori.(3) În actul constitutiv al societății cu participare străină la capitalul social, sumele subscrise și/sau vărsate de persoane nerezidente în valută liber convertibilă se exprimă și în lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data actului constitutiv.63. Articolul 74 se abrogă. 64. La articolul 76, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins: k) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte.65. La articolul 81 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) regulamentul de organizare și funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte;66. La articolul 81 alineatul (1), literele b) și h) se abrogă. 67. La articolul 82, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) dovada privind plata tarifului legal, în original sau în copie certificată de parte.68. La articolul 83, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) actul constitutiv al societății cooperative, încheiat sub semnătură privată și semnat de toți membrii fondatori sau, după caz, încheiat în formă autentică, dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil, în original;69. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84La cererea de înmatriculare a unei cooperative de credit se atașează înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-f) și h)-k) și, după caz, lit. l) și la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), f) și g).70. La articolul 86, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) actul constitutiv încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat;71. Articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) La cererea de înmatriculare a unui institut național de cercetare-dezvoltare se atașează următoarele:a) regulamentul de organizare și funcționare a institutului național de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în copie certificată de parte, care să cuprindă lista activităților economice pe care le desfășoară;b) actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte institutul național de cercetare-dezvoltare, dacă acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare și funcționare, din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora, în copie certificată de parte;c) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte institutul național de cercetare-dezvoltare, în copii certificate de parte;d) specimenul de semnătură al persoanelor prevăzute la lit. b).(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător.72. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93La cererea de înmatriculare a filialei unei persoane juridice se atașează înscrisurile prevăzute de prezentele norme, potrivit formei juridice de organizare alese.73. Articolele 94-97 se abrogă.74. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) La cererea de înregistrare a sucursalei înființate de o societate cu sediul în România se atașează:a) hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau, după caz, decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala, care trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala și limita mandatului acordat, în original;b) dovada privind sediul sucursalei;c) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;d) declarațiile date pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități, atestate de avocat, în formă autentică sau în original cu dată certă;e) informațiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, în original;f) specimenul de semnătură al persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în una dintre formele prevăzute de lege, în original;g) declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original.(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător.75. Articolele 99-104 se abrogă.76. La articolul 105, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dacă sucursala se înființează în alt județ decât acela în care își are sediul persoana juridică care a înființat-o, menționarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând un extras cu datele înregistrate în registrul comerțului.(3) Înființarea/Desființarea sucursalei, modificările privind sediul sau modificările privind denumirea sucursalei, obiectul principal de activitate al acesteia și persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înființat sucursala, din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând extras cu datele înregistrate în registrul comerțului.77. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective, pe baza unui document care să ateste înregistrarea lor în statele respective.78. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) La cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice străine se atașează următoarele înscrisuri:a) actul constitutiv și statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin anual, valoarea capitalului subscris, în cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European, dacă aceste informații nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);c) un certificat, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existența societății;d) anual, situațiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aprobate, verificate și publicate potrivit legislației statului în care aceasta are sediul social, care vor fi supuse acelorași formalități de publicitate prevăzute pentru situațiile financiare ale societăților persoane juridice române;e) situațiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, așa cum sunt ele întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legislația statului membru care guvernează persoana juridică din străinătate, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene;f) situațiile financiare ale operatorului economic din străinătate, așa cum sunt acestea întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legea din România, cu excepția cazului în care legea care guvernează persoana juridică din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernată de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;g) dovada sediului sucursalei;h) informații privind cazierul fiscal, pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, sau declarații autentice, potrivit art. 69 alin. (3), după caz, în traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;i) actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în copii certificate de părți;j) declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, în original.(2) Dispozițiile art. 69 se aplică în mod corespunzător.79. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107În cazul înregistrării mai multor sucursale în județe diferite, înscrisurile prevăzute la art. 106 se depun numai la unul dintre ORCT, la alegerea profesionistului, care le va transmite pe cale electronică tuturor ORCT care înregistrează sucursalele aceleiași persoane juridice străine în registrul comerțului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalitățile de publicitate.80. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 107^1(1) Oficiul registrului comerțului primește, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, informațiile și documentele privind deschiderea și încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvență a persoanei juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene, precum și privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în registrul comerțului în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.(2) Oficiul registrului comerțului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) privitoare la persoanele juridice înregistrate în România și care au înființate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerțului.(3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informațiile și documentele potrivit prevederilor alin. (1).81. Articolul 108 se abrogă.82. La articolul 110, alineatele (1), (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) Înregistrarea în registrul comerțului a modificării datelor persoanelor fizice autorizate, ale întreprinderilor individuale și familiale se face prin completarea cererii de înregistrare, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești prin care se dispune înregistrarea mențiunilor.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului va fi depusă la ORCT unde persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială își are declarat sediul profesional și va avea atașate următoarele înscrisuri, după caz:a) pentru schimbarea sediului profesional și declararea punctelor de lucru se vor depune înscrisurile prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b)-d) și, după caz, cele menționate la lit. e);b) pentru înregistrarea modificărilor datelor de identificare a persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale se depun copii certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare.……………………………………………………………………(5) Pentru schimbarea statutului juridic dobândit și autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale a persoanei fizice autorizate ori pentru schimbarea statutului juridic dobândit al întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale și autorizarea ca persoană fizică autorizată la cererea de înregistrare vor fi atașate documentele prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. d).(6) Dispozițiile art. 72 se aplică în mod corespunzător.83. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului au obligația, în cursul exercitării activității economice și la încetarea acesteia, să ceară înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.(2) Înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzute de lege poate fi solicitată și de orice persoană interesată sau, după caz, din oficiu.84. Articolul 112 se abrogă.85. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114În situația modificării datelor de identificare ale fondatorilor profesioniștilor persoane juridice, asociaților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, persoanelor împuternicite sau reprezentanților persoanei juridice, se depun copiile certificate de parte ale actelor din care rezultă noile date de identificare.86. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115Modificarea actelor constitutive ale societăților, ale societăților cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de credit, ale caselor centrale și ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societăților europene cu sediul în România, ale societăților cooperative europene cu sediul în România și ale grupurilor europene de interes economic cu sediul în România se face pe baza hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor ori, după caz, a consiliului de administrație sau a directoratului, respectiv prin hotărârea membrilor grupului de interese economice sau a grupului european de interese economice cu sediul în România ori prin hotărâre a instanței judecătorești, după caz.87. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116(1) Actul modificator se încheie în forma în care s-a încheiat actul modificat. Actul modificator trebuie încheiat în formă autentică, atunci când se realizează majorarea capitalului social prin aport în natură al unui imobil sau prin subscripție publică ori în cazul modificării actului constitutiv al societății în nume colectiv sau în comandită simplă.(2) Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societăți se încheie în formă autentică în cazul societății în nume colectiv sau în comandită simplă.88. La articolul 117 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) După fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului, administratorul, consiliul de administrație, respectiv directoratul va depune, pentru societăți, grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului prevăzut la art. 115, după caz, la registrul comerțului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:89. Articolul 118 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) Modificarea firmei și/sau a emblemei se face cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 28-67, inclusiv în cazul schimbării unei societăți cu răspundere limitată debutant în societate cu răspundere limitată.(2) Cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea firmei sau a emblemei va fi însoțită de:– dovada privind rezervarea firmei/emblemei, în original;– hotărârea adunării generale prin care s-a decis modificarea, în original;– dovada privind plata tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.90. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119Cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea sediului social va fi însoțită de înscrisurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) și f) și la art. 115 și de dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată.91. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Schimbarea sediului social în alt județ impune înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înmatriculării acesteia din registrul comerțului de la vechiul sediu social.(2) Cererea de mențiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operațiuni și se depune la ORCT unde este înmatriculată persoana juridică în cauză sau la ORCT unde persoana juridică își va stabili sediul social, însoțită de dovada achitării tarifului legal de publicare, în original.(3) Cererea de înregistrare va fi însoțită de solicitarea verificării disponibilității și rezervare a firmei, în situația în care denumirea actuală a profesionistului nu a fost înregistrată anterior la nivel național. În acest caz, cererea de verificare a disponibilității și rezervare a firmei se transmite de îndată prin mijloace electronice la ORCT unde urmează să se mute sediul respectivei persoane juridice, iar rezultatul verificării se transmite prin aceleași mijloace la ORCT unde s-a înregistrat cererea.92. Articolul 121 se abrogă.93. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122(1) Dispozițiile rezoluției directorului ORCT/ persoanei desemnate prin care se autorizează schimbarea sediului unei persoane juridice în alt județ, înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înmatriculării acesteia din registrul comerțului în care este înregistrată se duc la îndeplinire atât de către ORCT de la vechiul sediu, cât și de ORCT de la noul sediu.(2) Certificatul de înregistrare în registrul comerțului se emite de către ORCT de la noul sediu, în temeiul rezoluției prevăzute la alin. (1), comunicată prin mijloace electronice de către ORCT unde a fost pronunțată.(3) Certificatul de radiere din registrul comerțului se emite de către ORCT de la vechiul sediu, în temeiul rezoluției prevăzute la alin. (1). Reînmatricularea persoanei juridice la ORCT de la noul sediu și radierea acesteia de la ORCT de la vechiul sediu se efectuează în aceeași zi.(4) Documentele care atestă înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii având ca obiect schimbarea sediului în alt județ pot fi eliberate persoanei juridice, conform opțiunii acesteia, de oricare dintre ORCT implicate.(5) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată.94. La articolul 123, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) În cazul schimbării datelor privind sediul social, ca urmare a modificării, pe cale administrativă, a denumirii localității sau a străzii ori a renumerotării imobilelor, persoanele juridice înmatriculate vor solicita, în baza înscrisurilor justificative, înregistrarea modificărilor intervenite și eliberarea unui nou certificat de înregistrare.95. La articolul 125, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Radierea societăților prevăzute la alin. (1) se efectuează în temeiul notificării atestând înmatricularea, transmisă de registrul statului membru al Uniunii Europene unde a fost transferat sediul, și se publică, pe cheltuiala societății respective, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate.96. La articolul 126, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126(1) Înregistrarea în registrul comerțului a reducerii sau a prelungirii duratei de existență a persoanei juridice se efectuează după îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii prevăzute la art. 115, adoptată de organul competent, cu achitarea tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.97. La articolul 126, alineatul (3) se abrogă.98. Articolul 127 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127Cererea de înregistrare a mențiunii de prelungire/reducere a duratei de existență a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 lit. c), d) și f)-k) se depune la registrul comerțului după 30 de zile de la publicarea hotărârii.99. Articolul 128 se abrogă.100. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Pentru înregistrarea mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate, solicitantul va anexa la cererea de înregistrare înscrisul prevăzut la art. 115, după caz, declarația-tip menționată la art. 69 alin. (1) lit. f), în original, precum și dovada plății tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Dispozițiile art. 69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.101. Articolul 130 se abrogă.102. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 131(1) La cererea pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea convențională a părților de interes/părților sociale la societățile în nume colectiv, în comandită simplă și cu răspundere limitată se atașează:a) hotărârea adunării generale, în original;b) copii certificate de parte de pe actele de identitate ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice nerezidente, care se vor depune și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat; extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care este înmatriculată societatea, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat și informațiile din cazierul fiscal, în cazul transmiterii părților de interes/părților sociale către o persoană din afara persoanei juridice, în original;d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Pentru înregistrarea mențiunilor privind modificarea asociaților la societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată ori la un grup de interes economic/grup european de interes economic cu sediul în România, ca efect al unei hotărâri judecătorești definitive prin care s-a încuviințat retragerea ori prin care s-a dispus excluderea unui asociat/unor asociați/unui membru/unor membri, solicitantul va atașa această hotărâre la cererea de înregistrare.(3) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea convențională a părților de interes la un grup de interes economic sau la un grup european de interes economic cu sediul în România, solicitantul va atașa la cererea de înregistrare înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și, după caz, lit. d).103. Articolul 132 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 132(1) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea părților de interes/părților sociale prin moștenire legală sau testamentară, dacă în actul constitutiv s-a prevăzut clauza de continuare cu moștenitorii, se prezintă, în original, și, după caz:– certificatul de moștenitor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă care atestă această calitate și întinderea drepturilor moștenitorului; hotărârea asociaților/ membrilor din care rezultă acordul de continuare cu moștenitorii;– informațiile din cazierul fiscal, în original;– copii certificate de parte de pe actele de identitate ale noilor asociați/acționari;– declarația pe propria răspundere a succesorului privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat, în original;– dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) Pentru înregistrarea mențiunilor privind transmiterea părților de interes/părților sociale prin moștenire către persoane juridice se vor prezenta și înscrisurile care atestă calitatea de moștenitor, precum și informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților, în original.104. După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 132^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 132^1Pentru înregistrarea mențiunilor privind transferul/preluarea părților de interes/părților sociale către persoane juridice se vor prezenta și înscrisurile care atestă calitatea de succesor în drepturi, precum și informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților, în original.105. La articolul 134, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditaților din societățile în comandită pe acțiuni, nu se înregistrează în registrul comerțului. Dacă totuși se solicită înscrierea unor astfel de mențiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acționarilor, certificat de administratorul societății sau de registrul independent privat, care va conține structura completă a acționarilor persoane fizice și persoane juridice.106. La articolul 135, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.107. La articolul 136, alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviințat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăților reglementate de legislația pieței de capital;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte;108. La articolul 136, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, la cerere se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (2), și dovada notificării adresate de societate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la rezultatele ofertei publice.109. La articolul 137, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de judecătorul delegat/directorul ORCT/persoana desemnată, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condițiile legii, în original, după caz;d) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.110. Articolul 138 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 138La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se atașează actul modificator, în original, situațiile financiare și balanța însoțitoare, după caz, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.111. Articolul 139 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 139La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății în acțiuni se atașează actul modificator, în original, situațiile financiare și balanța însoțitoare, după caz, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.112. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligațiunilor în acțiuni se atașează actul modificator, în original, precum și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.113. Articolul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 142După trecerea termenului de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii de reducere a capitalului social se formulează cererea de înregistrare a mențiunii privind reducerea capitalului social, care va avea atașate următoarele înscrisuri:a) dovada efectuării publicității hotărârii de reducere a capitalului social, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) avizul prealabil cu privire la reducerea capitalului social prevăzut de legi speciale, dacă este cazul, în original;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.114. La articolul 143, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 143(1) La cererea de înregistrare a mențiunii privind schimbarea formei juridice se atașează următoarele înscrisuri:a) actul modificator, încheiat în forma prevăzută de lege, în original;b) actul constitutiv actualizat al societății, în forma corespunzătoare, în original.115. La articolul 144 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.116. Articolul 148 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 148(1) Cererea privind înregistrarea fuziunii/divizării va fi însoțită de:a) dovada publicării proiectului de fuziune/divizare, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate, obținută prin grija personalului ORCT, din oficiu;c) declarația privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare (original), după caz;d) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizării, în original;e) actul constitutiv actualizat al societății absorbante/divizate parțial/beneficiare a unei părți din patrimoniul societății divizate sau actul constitutiv al societății/societăților rezultate în urma fuziunii/divizării totale, în original;f) situația financiară de fuziune/divizare, în copie certificată de parte;g) hotărârea judecătorească definitivă de respingere a opoziției, dacă este cazul, în copie legalizată sau, după caz, dovada plății datoriilor, dovada constituirii garanțiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;h) declarațiile noilor membri ai organelor de conducere și, după caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. d), din care rezultă că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități, în original, și informații din cazierul fiscal;i) declarația-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. f), după caz, în original;j) dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;k) dovada îndeplinirii procedurilor privind operațiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;l) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(2) În situația în care voința părților este ca fuziunea/divizarea să își producă efectele la o dată ulterioară adoptării hotărârii, hotărârea instanței judecătorești/rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate va fi menționată în registrul comerțului, iar fuziunea/divizarea va fi înregistrată la data stabilită de părți pentru producerea efectelor acesteia.117. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 148^1Înregistrarea mențiunilor privind fuziunea/divizarea persoanei juridice va fi precedată de menționarea în registrul comertului a proiectului de fuziune/divizare și publicarea acestuia în modalitățile prevăzute de lege.118. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 149(1) Mențiunile având ca obiect înregistrarea în registrul comerțului a fuziunii/divizării pot fi depuse la oricare din ORCT de la sediile societăților participante.(2) Odată cu înregistrarea fuziunii/divizării, ORCT procedează, după caz, la:a) înmatricularea în registrul comerțului a societăților nou-constituite;b) înscrierea în registrul comerțului a modificărilor intervenite în situația societăților care își continuă existența;c) radierea din registrul comerțului a societăților care își încetează existența.119. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 150(1) Hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus înregistrarea fuziunii/divizării și, după caz, înmatricularea societății/societăților rezultate în urma fuziunii/divizării și radierea înmatriculării societății/societăților juridice care își încetează existența, precum și înregistrarea oricăror altor modificări, însoțită de dosarul în original al mențiunii, se comunică, de îndată, ORCT care a înaintat instanței cererea de înregistrare a fuziunii/divizării, însoțită de documentele prevăzute de lege.(2) După primirea înscrisurilor prevăzute la alin. (1), ORCT unde sunt înregistrate societățile care își încetează existența sau unde urmează să fie înmatriculate societățile care iau ființă efectuează înregistrările corespunzătoare, emit certificatul/certificatele de înregistrare și certificatele constatatoare care atestă înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării ori, după caz, certificatul de înscriere mențiuni/radiere.(3) În funcție de opțiunea solicitantului, documentele prevăzute la alin. (2) vor fi eliberate de ORCT menționat în cererea de înregistrare.(4) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.120. La articolul 152, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 152(1) Înregistrarea constatării dizolvării de drept a societății se efectuează, la cerere sau din oficiu, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.121. La articolul 153, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru înregistrarea mențiunii privind dizolvarea, cererea va fi însoțită de următoarele înscrisuri:a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/acționarilor, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) în cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.122. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 154(1) Înregistrarea mențiunii privind dizolvarea judiciară a societății se efectuează în temeiul unei hotărâri judecătorești.(2) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru înregistrarea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line al acestuia.123. Articolul 155 se abrogă.124. Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 156(1) Dacă persoana juridică a fost dizolvată prin hotărârea membrilor săi, la cererea de înregistrare a mențiunii lichidării se atașează actul de numire a lichidatorului, specimenul de semnătură al acestuia. Concomitent cu depunerea specimenului de semnătură a lichidatorului se efectuează mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare și/sau de conducere ale persoanei juridice.(2) În cazul societății prevăzute de lege și al grupurilor de interes economic ai căror asociați/membri au hotărât odată cu dizolvarea și modul de lichidare a persoanei juridice, fără numirea unui lichidator, la cererea de înregistrare a mențiunilor dizolvării și lichidării se atașează următoarele înscrisuri:a) hotărârea asociaților/membrilor privind dizolvarea și modul de lichidare a societății/grupului, respectiv modul în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați/membri, în original;b) dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, în original;c) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.125. La titlul II capitolul III, denumirea secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Mențiuni privind alte modificări ale actelor constitutive și ale activității profesioniștilor126. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 157(1) Pentru înregistrarea în registrul comerțului a înființării unui sediu secundar, solicitantul atașează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia organului de administrare și/sau de conducere care are această competență, document care atestă drepturile de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu secundar, în condițiile prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. b), declarația-tip prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. f), în original.(2) În cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea prin poștă/curier, cererea va fi însoțită de dovada plății tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.127. Articolul 158 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 158Pentru înregistrarea în registrul comerțului a desființării unui sediu secundar, solicitantul atașează la cererea de înregistrare hotărârea adunării generale sau decizia organului de administrare și/sau de conducere care are această competență și, după caz, dovada privind plata tarifului legal de publicitate și/sau a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.128. Articolul 159 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 159(1) Întreruperea temporară a activității unei societăți nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale.(2) La cererea pentru înregistrarea mențiunii se atașează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic, declarația-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.129. Articolul 160 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 160(1) Reluarea activității unei societăți a cărei activitate a fost întreruptă temporar se înregistrează în registrul comerțului.(2) La cererea pentru înregistrarea mențiunii se atașează hotărârea adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic de reluare a activității, declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, în original, și dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.130. La articolul 161 alineatul (1), literele e)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) informațiile din cazierul fiscal al reprezentanților legali sau desemnați, obținute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF;f) după caz, dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original;g) dovada privind plata tarifului legal de publicitate și/sau a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.131. La articolul 161, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care un membru al organelor de administrare și/sau de conducere ori de control este o persoană juridică, la cererea de înregistrare se atașează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d)-f), și următoarele:a) pentru persoana juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va atașa și extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;b) actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original;c) copie certificată de parte de pe actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al persoanei juridice și specimenul său de semnătură, în original.132. La articolul 161, alineatul (5) se abrogă.133. Articolul 162 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 162Cererea de înregistrare a modificării datelor de identificare a membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate va fi însoțită de copia actului de identitate sau, după caz, pentru persoana juridică română, de un extras conținând informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu; în cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune și extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat.134. Articolul 163 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 163Societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată - persoane juridice române - sau societățile europene cu sediul social în România pot fuziona cu societăți care au sediul social sau, după caz, administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparținând Spațiului Economic European.135. La articolul 164 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în prima etapă, se depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. În cazul în care între societățile absorbite se află una/mai multe societăți - persoane juridice române și/sau societăți europene cu sediul social în România, proiectul comun de fuziune se va depune și la ORCT unde sunt înmatriculate aceste societăți. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi însoțit de proiectul actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante, potrivit dispozițiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune se depune spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societățile absorbite, la alegerea solicitantului. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se comunică spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit dispoziției directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părților. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puțin mențiunile prevăzute de art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune și acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererile de numire a expertului/experților în vederea examinării proiectului comun de fuziune se depun la ORCT unde sunt înmatriculate societățile participante la fuziune. Cererea comună a societăților participante la fuziune de numire a expertului/experților se depune la ORCT unde este înmatriculată societatea absorbantă sau, după caz, la ORCT unde sunt înmatriculate societățile absorbite, la alegerea solicitantului. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;136. La articolul 164 alineatul (1) litera b), liniuța a doua și a patra se abrogă.137. La articolul 164, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea fuziunii, a altor modificări ale actului constitutiv al societății absorbante, precum și a radierii din registrul comerțului a societăților, persoane juridice române, care își încetează existența se solicită prin aceeași cerere și va fi autorizată prin hotărâre a instanței judecătorești.………......................................…………………………………(4) În baza hotărârii instanței judecătorești prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, radierea înmatriculării societăților care își încetează existența, precum și orice alte modificări, ORCT unde sunt înmatriculate societatea absorbantă, respectiv societățile care își încetează existența vor efectua înregistrările corespunzătoare.138. La articolul 165 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în prima etapă, societățile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde sunt înmatriculate în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia. Dacă societatea absorbantă deține 90% sau mai mult din capitalul social al societății/societăților absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participantă la fuziune, persoană juridică română, nu are obligația de a solicita efectuarea raportului experților, cu excepția cazului în care legislația statului membru a cărui naționalitate o deține societatea absorbantă prevede această obligație;139. La articolul 165 alineatul (1) litera b), liniuțele a doua și a patra se abrogă.140. La articolul 165, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin hotărârea instanței judecătorești se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societății.141. La articolul 165, alineatul (3) se abrogă.142. La articolul 166 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în prima etapă se depune «Cererea de depunere și menționare acte», însoțită de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este înmatriculată societatea persoană juridică română, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la art. 251^5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi însoțit de proiectul actului constitutiv al societății ce urmează a fi înființată, potrivit dispozițiilor art. 251^5 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul comun de fuziune, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, integral sau în extras, potrivit rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate sau cererii părților. În cazul în care proiectul comun de fuziune se publică în extras, acesta trebuie să cuprindă cel puțin mențiunile prevăzute la art. 251^6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care se solicită publicarea în extras a proiectului, se va depune și acesta, în original, spre a fi vizat de directorul ORCT/persoana desemnată. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se vor depune hotărârile adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;143. La articolul 166 alineatul (1) litera b), liniuțele a patra, a noua și a zecea se modifică și vor avea următorul cuprins:– după caz, dovada plății datoriilor, dovada constituirii garanțiilor sau acordul încheiat cu creditorii privind plata datoriilor, dacă este cazul, în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat;………………………….....................................……………….– dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei și, dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în original, în format letric sau transmis prin mijloace electronice; obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, din oficiu, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia;– dovada sediului social al societății rezultate din fuziune, conform art. 69 alin. (1) lit. b);144. La articolul 166, alineatele (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea fuziunii, înmatricularea societății nou-înființate, precum și radierea societăților care își încetează existența, persoane juridice române, se solicită prin aceeași cerere și sunt autorizate prin hotărârea instanței judecătorești.(3) În baza hotărârii instanței judecătorești prin care s-a dispus înregistrarea fuziunii, înmatricularea persoanei juridice și radierea înmatriculării societății care își încetează existența, ORCT unde este înmatriculată societatea care își încetează existența, precum și ORCT de la sediul societății nou-înființate vor efectua înregistrările corespunzătoare.………………………….....................................……………….(6) Dacă societatea nou-înființată este o societate europeană, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității înmatriculării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societății care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, ONRC va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț privind înmatricularea societății rezultate din fuziune, anunț ce va cuprinde informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societății, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, data înmatriculării, numărul și data publicației în care a fost publicată hotărârea instanței judecătorești de înmatriculare a societății, sediul social și obiectul principal de activitate ale societății. În acest scop, ORCT unde este înmatriculată societatea europeană va transmite, în termen de 48 de ore de la efectuarea înregistrării, informațiile care vor fi cuprinse în anunțul către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.145. La articolul 167 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în prima etapă, societățile participante la fuziune, persoane juridice române, vor depune proiectul comun de fuziune la ORCT unde sunt înmatriculate, în vederea vizării proiectului de către directorul ORCT/persoana desemnată și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau, după caz, pe pagina de internet a societăților care participă la fuziune și pe pagina de internet a ONRC, în original, însoțit, după caz, de dovada achitării tarifului legal privind publicitatea și/sau de tariful poștal, în original sau în copie certificată de parte. Cererea de numire a expertului/experților se depune fie odată cu cererea de depunere/menționare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale. În situația în care societățile participante la fuziune decid renunțarea la examinarea proiectului de fuziune și la întocmirea raportului experților, se va depune hotărârea adunărilor generale de renunțare, fie odată cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;146. La articolul 167 alineatul (1) litera b), liniuța a patra se abrogă.147. La articolul 167, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin hotărârea instanței judecătorești se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, iar aceasta va fi comunicată societății.148. Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 170(1) Radierea din registrul comerțului a unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale se efectuează la cererea persoanei interesate ori din oficiu, în baza rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate prin care se dispune radierea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, ori, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive.(2) Cererea de înregistrare având ca obiect radierea din registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale va fi depusă la ORCT unde aceasta își are sediul profesional.(3) În cazul radierii la cerere a întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea atașat actul adițional la acordul de constituire, din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia, ori documentele din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii se retrag din întreprindere, după caz.(4) În cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al întreprinzătorului titular al întreprinderii individuale ori a mai mult de jumătate din membrii întreprinderii familiale, cererea de radiere va avea atașat(e) certificatul/certificatele de deces în copie certificată de parte.(5) Dispozițiile art. 72 se aplică în mod corespunzător.149. Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 171Cererea de radiere a unei persoane juridice, formulată de lichidator sau de persoana interesată, în situațiile în care legea îi conferă acest drept, va fi însoțită, după caz, de următoarele înscrisuri:a) hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenței sau falimentului și de dispunere a radierii, dacă este cazul;b) dovada publicării situației financiare de lichidare și repartizare a activelor, aprobată de asociați/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;c) după caz, dovada privind plata tarifului poștal, în original sau în copie certificată.150. La articolul 172, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La cererea de radiere se atașează următoarele înscrisuri:a) dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor privind dizolvarea, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;b) dovada publicării situației financiare de lichidare aprobată de asociați/membri, efectuată prin grija personalului ORCT, dacă este cazul;c) după caz, dovada privind plata tarifului poștal, în original sau în copie certificată.151. Articolele 173-176 se abrogă.152. Articolul 177 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 177Sucursalele înființate de o persoană juridică română radiată se radiază din oficiu din registrul comerțului în care sunt înregistrate, în baza notificării extrasului conținând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul persoanei juridice radiate conținând data radierii.153. Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 179(1) La cererea de radiere a înregistrării sucursalelor înființate de persoanele juridice rezidente sau nerezidente, conform hotărârilor organelor competente ale acestora, se atașează următoarele înscrisuri:a) hotărârea organului competent, în original; dacă persoana juridică este nerezidentă, se va depune și în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;b) după caz, împuternicire pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale, în original.(2) La cererea de radiere a înmatriculării sucursalelor înființate de regiile autonome se atașează înscrisul prevăzut la alin. (1) lit. b) și hotărârea organului competent potrivit regulamentului de organizare și funcționare, avizată/aprobată, după caz, de autoritatea stabilită prin actul organic.(3) Înregistrarea mențiunii de radiere a sucursalelor se efectuează din oficiu de ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a înființat, în baza notificării extrasului de registru conținând data radierii, transmis pe cale electronică de ORCT de la sediul sucursalei.154. Articolul 180 se abrogă.155. Articolul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 181(1) Radierea unei înmatriculări sau mențiuni din registrul comerțului dispusă de instanțele judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează din oficiu, în baza hotărârii judecătorești definitive comunicate de instanța judecătorească.(2) Orice persoană interesată poate solicita efectuarea mențiunii de radiere, în acest caz la cererea de înregistrare urmând a se atașa hotărârea judecătorească definitivă, în copie legalizată, dovada achitării tarifului legal privind publicitatea și, după caz, a tarifului poștal, în original sau în copie certificată de parte.(3) Hotărârea judecătorească definitivă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija ORCT, pe cheltuiala părții care a introdus cererea.156. La articolul 184 alineatul (1), literele a), b) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) prospectul de emisiune de acțiuni, pentru constituirea prin subscripție publică a societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum și orice modificare a acestuia;b) prospectul de emisiune de acțiuni pentru majorarea prin subscripție publică a capitalului social al societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum și orice modificare a acestuia;………………………….....................................……………….i) plângerea împotriva rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate;157. La articolul 184, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele interesate să depună spre menționare în registrul comerțului înscrisuri în privința cărora legea nu prevede obligativitatea efectuării publicității lor vor completa în acest sens cererea-tip și vor anexa înscrisurile respective.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. i), plângerea împotriva rezoluției directorului ORCT/persoanei desemnate se înaintează în termenul legal instanței competente, în original, la care se atașează în copie certificată de ORCT toate documentele care au stat la baza pronunțării rezoluției, după caz.158. Articolul 185 se abrogă.159. Articolul 186 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 186Înregistrările din oficiu în registrul comerțului se efectuează în baza hotărârilor judecătorești comunicate de instanțele judecătorești sau a altor înscrisuri emise de autorități și instituții publice prevăzute de lege în exercitarea unor atribuții legale.160. Articolul 187 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 187Sunt supuse înregistrării din oficiu:– notificările de interzicere a activității, transmise de autoritățile publice competente în domeniul autorizării funcționării, precum și cele transmise de alte instituții/autorități publice, în cazurile prevăzute de lege;– notificarea extrasului transmis ORCT de la sediul principal privind înregistrarea sucursalelor, în situația în care acestea se află în alt județ, precum și modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia și persoana împuternicită/conducătorul acesteia;– hotărârile judecătorești transmise de instanțe și pronunțate de acestea în soluționarea cererilor de înregistrare sau a altor cereri date de lege în competența acestora;– hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe în soluționarea plângerilor formulate împotriva rezoluțiilor directorului ORCT sau ale persoanei desemnate; – hotărâri judecătorești transmise de instanțe și pronunțate de acestea în soluționarea cererilor de dizolvare judiciară/radiere formulate de ONRC în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a încheierilor de rectificare a acestora;– hotărârile judecătorești de condamnare a profesionistului, persoană fizică sau juridică, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;– hotărârile judecătorești de punere sub interdicție a profesionistului persoană fizică sau de instituire a curatelei acestuia, precum și hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;– hotărârile judecătorești privind modificarea judiciară a regimului matrimonial, acțiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulității căsătoriei, acțiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulității convenției matrimoniale, precum și acțiunea sau hotărârea de divorț pronunțate în cursul exercitării activității economice;– măsurile preventive aplicate persoanei juridice, punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a persoanei juridice, pedepsele aplicate persoanei juridice, comunicate ONRC/ORCT în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală;– măsurile asigurătorii dispuse de instanțe/organele de cercetare penală sau de organele fiscale;– rezoluțiile prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune efectuarea de înregistrări în registrele comerțului ținute de alt ORCT, precum și hotărârile instanțelor judecătorești prin care au constatat dizolvarea ori au dispus radierea unor persoane juridice, în condițiile legii;– orice acte și fapte privind modificarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului, pentru care dispoziții legale sau prezentele norme metodologice nu prevăd înregistrare la cerere.161. Articolul 188 se abrogă.162. Articolul 189 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 189(1) În registrul comerțului se menționează:a) raportul administratorului judiciar sau, după caz, al lichidatorului judiciar asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului;b) notificarea făcută de administratorul judiciar privind deschiderea procedurii insolvenței;c) copia planului de reorganizare propus;d) notificarea lichidatorului privind intrarea în faliment în procedura generală a insolvenței și în procedura simplificată a insolvenței;e) hotărârea judecătorească definitivă de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;f) depunerea la instanță și notificarea ofertei de concordat;g) concordatul preventiv aprobat și omologat; h) hotărârile judecătorești pronunțate în procedura insolvenței care sunt comunicate ORCT, potrivit legii;i) alte acte emise de instanțele judecătorești, de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în condițiile legii.(2) Menționarea în registrul comerțului a actelor de procedură supuse formalităților de publicitate prin registrul comerțului, alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvență, se efectuează din oficiu, ca urmare a publicării în Buletinul procedurilor de insolvență.(3) Menționarea copiei planului de reorganizare propus se efectuează în baza cererii formulate de debitor, administratorul judiciar, un creditor sau de un împuternicit al acestora, după caz, planul fiind certificat de către persoana care l-a propus pentru identitate cu exemplarul depus la grefa instanței, în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.(4) Menționarea în registrul comerțului a hotărârilor judecătorești pronunțate în procedura insolvenței, comunicate de către instanțele judecătorești, se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora.163. Articolul 190 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 190(1) În registrul comerțului, în baza actelor menționate, se înregistrează următoarele mențiuni în legătură cu profesioniștii înregistrați în registrul comerțului supuși unei proceduri de concordat preventiv sau de insolvență:a) deschiderea procedurii de insolvență;b) intrarea în faliment;c) ridicarea dreptului debitorului de a-și conduce activitatea;d) atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;e) desemnarea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar, după caz;f) desemnarea administratorului special;g) înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar, după caz;h) închiderea procedurii insolvenței;i) radierea debitorului;j) modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea administratorului judiciar, pe baza hotărârii judecătorești definitive de confirmare a planului de reorganizare;k) depunerea ofertei de concordat; l) omologarea concordatului preventiv;m) alte mențiuni prevăzute de lege care se efectuează la debitorii înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței.(2) Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor efectuate în baza hotărârilor definitive comunicate de către instanțele judecătorești se efectuează din oficiu, în termen de 15 zile de la primirea acestora.(3) Înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice care sunt supuse procedurii insolvenței se realizează conform procedurii specifice fiecărei modificări. Cererea va fi însoțită de avizul prealabil al administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.(4) Dacă modificarea actelor constitutive este cuprinsă în planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. Cererea va fi însoțită de hotărârea judecătorească definitivă de confirmare a planului de reorganizare și de o copie certificată a acestui plan.(5) Înregistrarea mențiunii privind desemnarea administratorului special se efectuează conform dispozițiilor art. 161 și 162, care se aplică în mod corespunzător.(6) Administratorul statutar va fi radiat din registrul comerțului odată cu înregistrarea ridicării dreptului de administrare al debitorului sau la înregistrarea administratorului special. (7) Lichidatorul desemnat se înregistrează concomitent cu înregistrarea mențiunilor privind încetarea mandatului administratorilor statutari, administratorului judiciar, lichidatorilor numiți conform altor proceduri și oricărui altui conducător, după caz, în funcție de procedura de insolvență deschisă, indiferent de actul prin care au fost desemnați, cu excepția administratorului special, dacă a fost numit.(8) Odată cu închiderea procedurii insolvenței/falimentului se efectuează și mențiunile privind încetarea mandatului administratorului judiciar sau al lichidatorului ori, după caz, reluarea dreptului de administrare al debitorului.164. Articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 191(1) Deschiderea și închiderea procedurii insolvenței persoanei juridice se înregistrează și în registrul comerțului în care este înregistrată sucursala sau alt sediu secundar, din oficiu. (2) Sucursala sau alt sediu secund se radiază din oficiu sau la cerere, în baza hotărârii judecătorești prin care s-a dispus radierea debitorului.165. Articolul 192 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 192Toate mențiunile efectuate la debitori înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței se efectuează cu indicarea emitentului, a instanței judecătorești care aplică procedura insolvenței, a numărului și datei actului de procedură și a numărului dosarului de la instanță.166. Articolul 193 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 193Orice alte mențiuni care se efectuează la debitori înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței se înregistrează în registrul comerțului cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei secțiuni.167. La titlul II, denumirea capitolului VIII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VIII Procedura îndreptării erorilor materiale și a erorilor de operare din registrul comerțului computerizat și de refacere a înscrisurilor din dosarele profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului, dispărute ori distruse168. Articolul 194 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 194Erorile sau omisiunile cu privire la datele înregistrate în registrul comerțului, precum și erorile materiale existente în încheierile judecătorului-delegat sau în rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate se îndreaptă din oficiu sau la cerere.169. La articolul 195, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 195(1) Îndreptarea erorilor cuprinse în rezoluțiile directorului ORCT/persoanei desemnate se poate face la cerere sau din oficiu.………………………….....................................……………….(4) În cazul îndreptărilor din oficiu, un exemplar al rezoluției de rectificare pronunțate de directorul ORCT/persoana desemnată va fi comunicat profesionistului înregistrat în registrul comerțului.170. La articolul 195, alineatul (3) se abrogă.171. Articolul 196 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 196Îndreptarea erorilor din registrul comerțului computerizat care nu implică editarea unor documente rectificative se operează în baza unei note interne aprobate prin rezoluție de directorul ORCT.172. La articolul 197, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 197(1) În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT, după efectuarea înregistrărilor dispuse de directorul ORC/ persoana desemnată se va proceda după cum urmează:a) ORCT înștiințează în scris profesionistul în vederea rectificării actului respectiv, indicând actul care trebuie rectificat, datele care vor fi rectificate și data până la care urmează a se efectua această operațiune, la cerere;b) persoana interesată va solicita îndreptarea erorilor materiale, completând corespunzător formularul «Cerere de îndreptare a erorilor materiale», la care anexează actul rectificat, în original.173. La articolul 198, literele a) și c) se abrogă.174. Articolul 201 se abrogă.175. La titlul III, denumirea se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Titlul III Eliberarea certificatelor constatatoare, a extraselor de registru, a informațiilor din registrul comerțului computerizat, a copiilor/copiilor certificate ale înscrisurilor existente în dosarele persoanelor înregistrate și a duplicatelor176. La articolul 202 alineatul (1), literele f), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) copii/copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate în acest scop, precum și de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registrul comerțului sau în baza cărora au fost efectuate înregistrări în registrul comerțului;g) informații despre datele înregistrate în registrul comerțului, inclusiv rapoarte privind istoricul înregistrărilor efectuate, după instituirea obligației legale de înregistrare în registrul comerțului computerizat;………………………….....................................……………….i) copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, informații din Buletinul procedurilor de insolvență, certificat constatator - dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență/raport istoric despre un debitor.177. La articolul 202, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) se depun personal, se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin mijloace electronice la ORCT în a cărui rază teritorială își are sediul social persoana înregistrată. Cererile pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), g) și i) pot fi depuse și la ONRC.(4) Informațiile și copiile/copiile certificate pot fi furnizate electronic și prin serviciile electronice ale ONRC.178. La articolul 203, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 203(1) Eliberarea înscrisurilor prevăzute la art. 202 alin. (1) se efectuează de către ORCT la care a fost depusă cererea respectivă sau, după caz, de ONRC, cu condiția prezentării dovezii achitării tarifului și, după caz, a tarifelor poștale corespunzătoare. Înscrisurile respective se eliberează, conform opțiunii solicitantului, acestuia personal sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu valoare declarată ori prin poștă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică calificată.(2) Eliberarea înscrisurilor menționate la art. 202 alin. (1) se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.179. Articolul 204 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 204La cererea persoanelor juridice române participante la constituirea prin fuziune a unei societăți europene, respectiv a unei societăți cooperative europene sau în cazul transferului sediului unei societăți europene, respectiv al unei societăți cooperative europene din România în alt stat membru, ORCT, pe baza rezoluției prin care directorul ORCT/persoana desemnată dispune în acest sens, eliberează un certificat constatator care atestă încheierea actelor și îndeplinirea formalităților prealabile acestor operațiuni.180. La articolul 207, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cererile de înregistrare și documentele anexate acestora ale persoanelor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență în condițiile prezentelor norme metodologice se depun la oficiile registrului comerțului prin grija compartimentelor de asistență care au prestat aceste servicii.181. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 208Dispozițiile art. 206 și 207 se aplică corespunzător și cererilor primite și soluționate prin folosirea căilor de transmitere electronice, fiecare document având atașată, încorporată sau logic asociată o semnătură electronică calificată.182. Articolul 209 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 209(1) Directorul general al ONRC emite proceduri de lucru și/sau instrucțiuni în aplicarea prezentelor norme metodologice.(2) Procedurile de lucru și instrucțiunile prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de intranet a ONRC.  +  Articolul IIÎn condițiile dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat se realizează, până la reglementarea activității de înregistrare în registrul comerțului efectuate de registratori, de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana ori persoanele desemnată(e) de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.“  +  Articolul IIIOficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPrezentul ordin intră în vigoare in termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Marian Cătălin Predoiu
    București, 26 noiembrie 2020.Nr. 6.974/C.