REGULAMENT din 14 decembrie 2020privind organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 18 decembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.139 din 14 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1255 din 18 decembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în vederea menținerii/restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes național având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice și ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale, biologice sau radiologice, accidente și incidente, cu afectarea căilor de transport.  +  Articolul 2(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, denumit în continuare comitet ministerial (CMSU).(2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.  +  Articolul 3Algoritmul principalelor activități care se desfășoară pentru convocarea CMSU, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, este următorul:1. Atât în timpul, cât și în afara orelor de program, zile libere și sărbători legale, persoana aflată în serviciul de tură din Centrul operativ pentru situații de urgență (COSU) comunică imediat evenimentele despre care a fost informată, în funcție de gravitate, ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți, directorilor direcțiilor de specialitate, șefului Serviciului situații de urgență, consilierilor ministrului și directorului Direcției comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentale (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial), conform anexei nr. 2 la ordin.2. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, secretarul de stat, directorii direcțiilor de specialitate, șeful Serviciului situații de urgență, consilierii ministrului sunt anunțați permanent, prin SMS, despre premisa apariției unor evenimente, despre producerea unor evenimente și evoluția acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelați și telefonic.3. În lipsa ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, directorilor direcțiilor de specialitate, șefului Serviciului situații de urgență, consilierilor ministrului.4. Personalul care execută serviciul în centrul operativ pune în aplicare procedura de anunțare - comunicare telefonic, prin SMS, fax, e-mail și echipamente de radio.5. După caz, evenimentele se comunică și altor componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în funcție de natura, amploarea, complexitatea, evoluția sau consecințele evenimentelor.6. În funcție de situația creată, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor convoacă comitetul ministerial în totalitatea membrilor săi sau pe componente. Componența comitetului ministerial se regăsește în anexa nr. 1 la ordin.7. În cazul situațiilor de urgență declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situații de urgență.8. Comunicările în situații de urgență se fac în clar. Nu se transmit informații clasificate.9. Convocarea membrilor comitetului ministerial în situații de urgență se va face de către personalul de serviciu din centrul operativ conform procedurii, de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ, la solicitarea ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor sau a înlocuitorului acestuia.10. Membrii comitetului ministerial au obligația de a răspunde apelului telefonic inițiat din cadrul centrului operativ și de a se prezenta în timpul și locația precizate (în cazul întrunirii în ședință comună).10.1. Vicepreședinții și membrii comitetului ministerial se vor prezenta la locația precizată în 15-30 de minute de la anunțare (în timpul programului legal de lucru) și 2 ore - 2 ore și 30 de minute de la anunțare (în afara programului legal de lucru și dacă se află în București).10.2. Dacă din motive obiective vicepreședinții sau membrii comitetului ministerial nu se află în București, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la locația stabilită pentru a participa la activitatea comitetului ministerial.11. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor poate convoca și parțial (în situații de urgență) comitetul ministerial, dar nu mai puțin de două componente din cele 7 componente ale comitetului ministerial (componenta centrală întotdeauna și componenta în domeniul căreia s-a produs situația de urgență), hotărârile urmând a fi adoptate cu votul a cel puțin două treimi din totalul reprezentanților prezenți ai componentelor convocate.  +  Capitolul II Structuri organizatorice și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență  +  Articolul 4(1) Comitetul ministerial este compus din:1. ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, care este președintele comitetului ministerial;2. vicepreședinți, care sunt demnitari (secretari de stat, secretari generali sau secretari generali adjuncți) numiți de către președintele comitetului ministerial;3. membri, care sunt persoane cu funcții de răspundere (directori generali, directori, șefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și persoane cu funcții de conducere din entitățile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;4. consultanți, care sunt experți și specialiști din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau din entitățile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum și reprezentanți ai altor ministere, instituții publice de învățământ superior, cercetare-proiectare, servicii publice, manageri ai societăților și regiilor autonome cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cooptați în comitetul ministerial la solicitarea președintelui.(2) Componența CMSU se va actualiza, ori de câte ori este nevoie, prin grija personalului care asigură permanența în COSU. Actualizarea se va face pe baza informațiilor primite de la șeful Serviciului resurse umane sau înlocuitorul acestuia, cu persoana care ocupă postul de conducere al structurii organizatorice din minister, și de la directorul Direcției guvernanță corporativă, cu persoana care ocupă postul de conducere al entității aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.(3) Lista consultanților comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 5(1) Comitetul ministerial se întrunește semestrial și/sau ori de câte ori situația o impune, la convocarea președintelui, a vicepreședinților sau a persoanelor anume desemnate de aceștia, precum și la solicitarea fundamentată a membrilor comitetului ministerial.(2) Ședințele ordinare ale comitetului ministerial se desfășoară în prezența majorității membrilor celor 7 componente sau a înlocuitorilor desemnați și/sau mandatați ai acestora prin împuternicire scrisă.(3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți, cu excepția punerii în aplicare a planului de evacuare în situații de urgență, care se face în baza deciziei președintelui.(4) Comitetul ministerial colaborează cu autoritățile care au atribuții și responsabilități specifice în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 6(1) Șeful Centrului operativ pentru situații de urgență (de la declanșarea acesteia și până la încetarea ei) este secretarul de stat coordonator al Serviciului situații de urgență, numit prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(2) Activitatea Centrului operativ pentru situații de urgență este permanentă și asigurată de personal din cadrul Serviciului situații de urgență al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Capitolul III Atribuții  +  Articolul 7Comitetul ministerial are următoarele atribuții:a) elaborează, prin direcțiile de specialitate și entitățile din subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situații de urgență sau fenomene hidrometeorologice periculoase etc.;b) elaborează, împreună cu instituțiile abilitate, cu direcțiile generale, direcțiile și serviciile care au membri desemnați în comitetul ministerial, regulamentele și procedurile privind gestionarea situațiilor de urgență specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate;c) avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență, elaborate de către direcțiile generale, direcțiile și serviciile care au membri desemnați în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;d) informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, denumit în continuare CNSU, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Secretariatului General al Guvernului, asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență și iminenței producerii acestora;e) evaluează situația de urgență produsă, în domeniul de competență, stabilește măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgență din domeniul de competență al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, și propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență;f) informează CNSU asupra activităților desfășurate;g) asigură monitorizarea și evaluarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale producerii acestora;h) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind transportul forțelor și mijloacelor de intervenție, al persoanelor evacuate și altor resurse;i) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind asigurarea asistenței medicale de urgență prin unitățile sanitare aparținătoare;j) sprijină și colaborează cu organele cu atribuții privind localizarea și stingerea incendiilor, în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;k) sprijină și colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum și pentru efectuarea depoluării și decontaminării în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;l) asigură monitorizarea și/sau coordonarea lucrărilor de intervenție la construcțiile, facilitățile și instalațiile proprii afectate;m) propune programe de cercetare și inițiază promovarea în vederea obținerii finanțării acestora în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;n) face propuneri CNSU pentru asigurarea mijloacelor materiale și financiare necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice;o) actualizează și/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetului ministerial și centrului operativ;p) avizează, pe baza normelor naționale și internaționale, măsurile de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență provocate de accidente majore pe căile de transport;q) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege și de CNSU, în limita competențelor;r) analizează și evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență;s) asigură funcțiile de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, care i-au fost atribuite prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.  +  Articolul 8(1) Președintele convoacă comitetul ministerial, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate, precum și avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative și decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare și informează operativ președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență.(2) Președintele comitetului ministerial/Înlocuitorul legal conduce ședința CMSU potrivit algoritmului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.(3) Președintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecție civilă din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(4) Vicepreședinții îndeplinesc atribuțiile președintelui în lipsa acestuia, precum și pe cele care le revin ca membri ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situației de urgență.(5) Membrii participă la ședințele comitetului ministerial și prezintă informări și puncte de vedere asupra situației gestionate; informează operativ conducătorii instituțiilor și entităților pe care le reprezintă în legătură cu deciziile și hotărârile adoptate în comitetul ministerial și urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competență; mențin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.  +  Articolul 9Coordonarea tehnică și de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional.  +  Articolul 10Consultanții participă la ședințele comitetului ministerial, la solicitarea președintelui CMSU, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de experți și asigură documentația tehnică de specialitate.  +  Articolul 11Secretariatul tehnic al CMSU este asigurat de personalul care efectuează serviciul de permanență în COSU. Acesta îndeplinește atribuțiile precizate în Regulamentul de organizare și funcționare a centrului operativ pentru situații de urgență, aprobat prin ordin al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Capitolul IV Dotarea  +  Articolul 12Spațiul de lucru al comitetului ministerial este echipat și dotat cu mobilier, aparatură și echipamente de comunicații și informatică. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 13(1) Ședințele comitetului ministerial se desfășoară la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în spații special destinate (sala albastră/sala hărților), amenajate și echipate prin grija Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu echipamente de înregistrare audio și video, după caz.(2) În imposibilitatea utilizării locației desemnate, conducerea acțiunilor comitetului ministerial și a centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R.“ sau din altă locație amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(3) Comitetul ministerial are acces la spații și dotări destinate conferințelor și comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activități.(4) Dotările prevăzute pentru spațiile de lucru ale comitetului ministerial și, respectiv, ale centrului operativ, precum și mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, potrivit legii.(5) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor și consultanților comitetului ministerial se asigură de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și entitățile din subordine sau sub autoritate.  +  Articolul 14Finanțarea cheltuielilor materiale, de servicii și a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum și ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și din alte surse interne și externe, constituite potrivit legii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) Comitetul ministerial propune inițierea demersurilor pentru efectuarea de studii și cercetări în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență specifice sectoarelor din competența Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.(2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii și proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialiști formate din cadre didactice, cercetători, experți. Remunerarea acestora și achitarea cheltuielilor necesare funcționării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16În situația producerii evenimentelor pe modurile de transport, relația și comunicarea cu mass-media se fac exclusiv prin Direcția comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentale din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autoritățile sau entitățile implicate.  +  Articolul 17În situațiile în care entitățile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, propunerea fundamentată de convocare a Comitetului ministerial pentru situații de urgență.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  LISTA*)
  consultanților Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  *) Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial pot consulta, după caz, specialiști și din alte structuri de profil.a) Pentru situații de urgență create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncțiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de ghețuri pe Dunăre:– Universitatea „Politehnica“ București;– Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS“ - S.A. București;– Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene - IPTANA - S.A. București;– Institutul de Cercetări și Proiectări Navale - ICEPRONAV - S.A. Galați;– Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate București - ISPCF - S.A. București.b) Pentru situații de urgență create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice și alunecări de teren, ploi torențiale ce pot provoca inundații sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum și stabilitatea socială, economică, ecologică:– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltarea Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“;– Universitatea Tehnică de Construcții București;– Institutul de Geografie al Academiei Române;– Universitatea București;– Autoritatea Națională de Meteorologie și Hidrologie;– Regia Autonomă „Apele Române“;– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - I.N.C.D.F.P. București;– Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic București;– Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN;– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“;– Inspectoratul de Stat în Construcții.c) Pentru poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și pentru cazuri de căutare și salvare:– Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ Constanța;– Universitatea Maritimă Constanța;– institute de cercetări din domeniul petrolier și chimic;– Direcția Hidrografică Maritimă Constanța.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  LISTA
  cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Nr. crt.Mijloace și materialeNr. bucăți
  1.Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu1 set
  2.Aparat radio și TV color1 set
  3.Mijloace de comunicații și informatice:
  telefoane fixe4
  telefoane mobile5
  fax2
  radiotelefoane fixe3
  radiotelefoane portabile5
  modem internet1
  echipamente de înregistrare audio/video1/1
  echipament de videoconferință1
  4.Hărți ale:
  a) României cu riscurile specifice gestionate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor1
  b) județelor și municipiului București1
  c) Europei1
  d) zonei economice exclusive a României1
  5.Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță1
  6.Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i.2
  7.Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice prevenirii și gestionării situațiilor de urgență2 seturi
  8.Planuri, programe și proceduri specifice privind situațiile de urgență1 set
  9.Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare1
   +  Anexa nr. 3la regulament
  ALGORITMUL
  desfășurării ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU)
  1. Verificarea prezenței participanților convocați la ședință în scopul asigurării cvorumului de ședință2. Prezentarea ordinii de zi în scopul completării acesteia, dacă este cazul3. Supunerea la vot a ordinii de zi pentru aprobarea acesteia4. Dezbaterea pe puncte a ordinii de zi5. Citirea proiectului de hotărâre a CMSU6. Supunerea la vot a proiectului de hotărâre a CMSU7. Președintele ședinței CMSU, după aprobarea prin vot a proiectului de hotărâre, dispune redactarea formei finale a hotărârii CMSU, pe care o semnează.8. Transmiterea hotărârii CMSU, prin Centrul operativ pentru situații de urgență (COSU), către membrii CMSU participanți la ședință
  -----