ORDIN nr. 2.139 din 14 decembrie 2020privind organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 18 decembrie 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul situațiilor de urgență și al protecției civile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 253/2020,în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul ministerial pentru situații de urgență, denumit în continuare comitet ministerial, în componența prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Situațiile potențiale de convocare a comitetului ministerial sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Comitetul ministerial are în componență un președinte, vicepreședinți, membri și consultanți. Regulamentul privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4În situații de urgență, comitetul ministerial este convocat de către ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor/înlocuitorul legal, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a structurii organizatorice a ministerului/entității/autorității care a transmis la Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, denumit în continuare centru operativ, informații referitoare la situația de urgență.  +  Articolul 5În urma deciziei de convocare a comitetului ministerial, aceasta este transmisă personalului de serviciu din centrul operativ, care va pune în aplicare procedura de convocare a membrilor comitetului.  +  Articolul 6În cazul producerii unei situații de urgență, la solicitarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a comitetului ministerial sau a șefului centrului operativ, entitățile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor vor desemna personal de specialitate care va asigura desfășurarea unui serviciu permanent în cadrul centrului operativ, precum și în Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor entităților din subordinea sau autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pe niveluri de competență, precum și entităților de stat sau private (administratori de aeroporturi sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce privește informarea, monitorizarea și implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situațiilor de urgență.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2017 pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 13 iulie 2017, se abrogă.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 14 decembrie 2020.Nr. 2.139.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Nr. crt.Nivel de reprezentareFuncția în comitetul ministerial
  ACOMPONENTA CENTRALĂ
  1.ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilorpreședinte
  2.secretar de statvicepreședinte
  3.secretar de statvicepreședinte
  4.secretar de statvicepreședinte
  5.secretar de statvicepreședinte
  6.secretar de statvicepreședinte
  7.secretar de statvicepreședinte
  8.secretar generalvicepreședinte
  9.secretar general adjunctvicepreședinte
  10.secretar general adjunctvicepreședinte
  11.secretar general adjunctvicepreședinte
  12.șef serviciu - Serviciul audit public internmembru
  13.director - Direcția comunicare, relația cu sindicatele, patronatele și organizațiile neguvernamentalemembru
  14.șef serviciu - Serviciul relația cu Parlamentulmembru
  15.director - Direcția corp control și anticorupțiemembru
  16.șef serviciu - Serviciul probleme specialemembru
  17.șef serviciu - Serviciul situații de urgențămembru
  18.director general adjunct - Direcția generală management, strategie, politici publice, privatizare și guvernanță corporativămembru
  19.secretar național - Secretariatul Național Tracecamembru
  20.director general - Direcția generală organismul intermediar pentru transportmembru
  21.director - Direcția reglementare, politici, strategii și proiecte în comunicațiimembru
  22.director - Direcția afaceri europene și relații internaționalemembru
  23.director general - Direcția generală transport terestrumembru
  24.director - Direcția transport navalmembru
  25.director - Direcția transport aerianmembru
  26.director - Direcția medicalămembru
  27.director - Direcția reglementări tehnice, autorizații de construire și mediumembru
  28.director - Direcția achiziții publice și administrarea domeniului publicmembru
  29.director - Direcția reprezentare în instanțămembru
  30.director - Direcția avizaremembru
  31.șef serviciu - Serviciul tehnic și administrativmembru
  32.director - Direcția proiecte strategice, monitorizare proiecte și parteneriat public privatmembru
  33.director - Direcția investiții și infrastructurămembru
  34.șef serviciu - Serviciul resurse umanemembru
  35.director - Direcția economică și ajutor de statmembru
  36.șef compartiment - Compartimentul prelucrare date cu caracter personalmembru
  37.șef compartiment - Compartimentul investigații incidente și accidente în transporturile navalemembru
  BCOMPONENTA FEROVIARĂ
  38.președinte - Autoritatea pentru Reformă Feroviarămembru
  39.director general - Autoritatea Feroviară Română - AFERmembru
  40.director general - Societatea METROREX - S.A.membru
  41.director general - Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.membru
  42.director general - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A.membru
  43.director general - Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A.membru
  44.director - Societatea de Administrare Active Feroviare - „S.A.A.F.“ - S.A.membru
  45.director - Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.“ - S.A.membru
  46.director general - Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFERmembru
  47.director general - Societatea „Telecomunicații C.F.R.“ - S.A.membru
  48.director - Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.membru
  49.director - Centrul național de calificare și instruire feroviară - CENAFERmembru
  50.director - Societatea „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR“ - S.A.membru
  51.director - Clubul Sportiv „Rapid“membru
  CCOMPONENTA RUTIERĂ
  52.inspector de stat șef - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutiermembru
  53.director general - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.membru
  54.director general - Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ - R.A.R.membru
  55.director - Compania Națională de Investiții Rutieremembru
  56.director general - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutieremembru
  DCOMPONENTA AVIATICĂ
  57.director general - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ - A.A.C.R.membru
  58.director general - Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - A.I.A.S.membru
  59.director general - Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“membru
  60.director general - Compania Națională „Aeroporturi București“ - S.A.membru
  61.director general - Societatea Națională „Aeroportul Internațional «M. Kogălniceanu» Constanța“ - S.A.membru
  62.director general - Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara «Traian Vuia»“ - S.A.membru
  63.director general - Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.membru
  64.director general - Școala Superioară de Aviație Civilămembru
  65.director general - Aeroclubul Românieimembru
  ECOMPONENTA NAVALĂ
  66.director general - Autoritatea Navală Românămembru
  67.director general - Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A.membru
  68.director general - Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanțamembru
  69.director general - Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ - S.A. Galațimembru
  70.director general - Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A. Giurgiumembru
  71.director general - Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galațimembru
  72.director general - Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVmembru
  73.director general - ARSVOM Constanțamembru
  74.director general – Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timișmembru
  FCOMPONENTA MEDICALĂ
  75.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureștimembru
  76.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureștimembru
  77.manager - Spitalul General Căi Ferate Pașcanimembru
  78.manager - Spitalul General Căi Ferate Simeriamembru
  79.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Oradeamembru
  80.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoaramembru
  81.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Constanțamembru
  82.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napocamembru
  83.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Craiovamembru
  84.manager - Spitalul Clinic Căi Ferate Iașimembru
  85.manager - Spitalul General Căi Ferate Brașovmembru
  86.manager - Spitalul General Căi Ferate Galațimembru
  87.manager - Spitalul General Căi Ferate Ploieștimembru
  88.manager - Spitalul General Căi Ferate Sibiumembru
  89.manager - Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severinmembru
  GCOMPONENTA COMUNICAȚII
  90.director general - Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.membru
  91.director general - Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.membru
  92.director general - Telekom România Comunications - S.A.membru
   +  Anexa nr. 2
  SITUAȚII POTENȚIALE
  pentru convocarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  Comitetul ministerial pentru situații de urgență poate fi convocat în următoarele situații potențiale de urgență:1. Evenimente aviatice:– prăbușirea unor aparate de zbor cu pasageri la bord care a dus la decesul sau vătămarea gravă a acestora;– deteriorarea gravă/distrugerea unor aparate de zbor cu pasageri la bord pe timpul pregătirii pentru decolare/aterizare din cauza unor defecțiuni tehnice, incendii, explozii, avarii, care s-au soldat cu pierderi sau vătămări de vieți omenești.2. Evenimente feroviare:– coliziuni/deraieri de trenuri CF sau metrou, în urma cărora au rezultat victime multiple;– deteriorarea gravă/distrugerea unor vagoane de călători (CF sau metrou), vagoane de marfă CF, locomotive, din cauza unor defecțiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, în urma cărora au rezultat victime și pagube materiale importante;– explozii, deraieri, accidente, incendii în interiorul unui tunel feroviar/metrou, în urma cărora au rezultat pierderi și vătămări de vieți omenești;– deteriorarea/distrugerea infrastructurii de transport feroviar sau a infrastructurii metroului, în urma căreia au rezultat pierderi și vătămări de vieți omenești;– prăbușiri de poduri/viaducte ce susțin calea ferată sau pasarele, surpări de teren, care au ca rezultat rănirea sau decesul unor persoane.3. Evenimente navale:– coliziuni de nave/ambarcațiuni în urma cărora au rezultat victime;– scufundări de nave/ambarcațiuni care pun în pericol viețile pasagerilor;– deteriorări grave/distrugeri de nave în urma unor defecțiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, care pun în pericol viețile omenești.4. Evenimente rutiere:– prăbușiri de poduri/viaducte ce susțin căi rutiere sau pasarele și care au provocat rănirea sau decesul unor persoane;– deteriorarea gravă/distrugerea sau producerea de fisuri de mari dimensiuni ale rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, în urma unor fenomene naturale, ce au condus la producerea de victime și la blocarea traficului rutier în zona supusă dezastrului.5. Alte evenimente:– eșecul utilităților publice - afectarea gravă a sistemelor de comunicații și informatică și a rețelei de televiziune și radiodifuziune (întreruperea transmisiilor radio și tv pentru mai mult de o oră, imposibilitatea asigurării comunicațiilor și serviciilor poștale în anumite zone, pentru anumite perioade mai mari de o zi);– în urma cutremurelor care au produs victime/au pus în pericol viețile omenești și au produs modificări ale structurii de rezistență a clădirilor în care își desfășoară activitatea personalul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau al entităților din subordine sau sub autoritate;– în urma unor incendii, explozii puternice produse la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau al entităților din subordine sau sub autoritate în care s-au produs victime omenești sau au fost puse în pericol viețile omenești ori a avut loc deteriorarea gravă/distrugerea clădirilor respective;– în cazul căderii unor obiecte din atmosferă și din cosmos pe imobilele aparținând Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sau entităților din subordine sau sub autoritate în urma căreia s-au produs victime omenești sau au fost puse în pericol viețile oamenilor ori a avut loc distrugerea sau avarierea clădirilor respective;– în orice alte situații de risc, la solicitarea președintelui (vicepreședinților) comitetului ministerial.NOTE:1. Prin victime multiple se înțelege cel puțin un decedat și mai multe persoane rănite, exceptând cazurile de suicid;2. Deteriorarea gravă presupune afectarea în proporție de maximum 50% a obiectivului respectiv, iar distrugerea, peste 50%.
   +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgențădin cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor