HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 17 decembrie 2020privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1252 din 17 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma 41.300 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, și repartizarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2020.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 17 decembrie 2020.Nr. 1.098.  +  ANEXĂ
  REPARTIZAREA
  sumei de 41.300 mii lei pe unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării
  continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
  Nr. crt.JudețulMunicipiulSuma repartizată mii lei
  1BihorOradea12.300
  2TimișTimișoara9.000
  3București20.000
  TOTAL41.300
  ----