ORDIN nr. 4.072 din 9 decembrie 2020privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1246 din 17 decembrie 2020  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, prevederile Legii nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 897.488 din 7.12.2020,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04»“, la capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 33, instrucțiunile de completare a formularului se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Rândul 34 - se înscriu sumele asimilate cheltuielilor nedeductibile în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Rândul 37 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 38 - se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, și care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 39 - se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie și data la care operațiunea respectivă produce efecte și transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 40 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.Acest rând se completează în cazul operațiunilor de reorganizare și cu următoarele valori:– persoana juridică beneficiară înscrie și valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenți de contribuabilul cedent și transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți pe care continuă să o recupereze, recalculată proporțional cu activele menținute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 42.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.Rândul 42.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condițiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 43.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin și dacă persoana juridică română prezintă documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obțin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reținere la sursă, venituri impuse atât în România, cât și în statul străin, respectiv:1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reținere la sursă și virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, la:– profiturile impozabile obținute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– celelalte venituri obținute în acel stat străin.Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spațiul Economic European își desfășoară activitatea în România printr-un sediu permanent și acel sediu permanent obține venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spațiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât și în statul unde au fost obținute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obținute veniturile, fie direct, fie indirect prin reținerea și virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (4) și (5) din același act normativ.Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42.Rândul 43.2 - suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu diferența dintre suma înscrisă la rd. 42 și suma înscrisă la rd. 43.1.Rândul 43.2.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 43.2.2 - se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 43.3 - se înscriu sumele reprezentând scutiri și reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislației în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea și/sau mecenatul și bursele private, efectuate potrivit legii. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42 din care se scade suma înscrisă la rd. 43.1 și suma înscrisă la rd. 43.2.Rândul 43.3.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 44. - suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma rezultată din aplicarea procentului de 20% la diferența dintre suma înscrisă la rd. 42 și suma înscrisă la rd. 43.Rândul 44.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, precum și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din anul curent.Rândul 44.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, precum și cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 45 - se înscrie suma reprezentând reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculată conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43 și suma înscrisă la rd. 44.Rândul 46 - se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43, suma înscrisă la rd. 44 și suma înscrisă la rd. 45.Rândul 47 - se înscriu sumele care, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit, cum ar fi cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i^1) și lit. i^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43, suma înscrisă la rd. 44, suma înscrisă la rd. 45 și suma înscrisă la rd. 46.Rândul 49 - se înscrie suma reprezentând bonificația aplicată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările și completările ulterioare, declarată trimestrial prin formularul 100, la rândul «Bonificație». În cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, determinat potrivit art. 1 alin. (7) din aceeași ordonanță de urgență, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. Bonificația care se înscrie în acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 48.Rândul 51 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.Rândul 52- se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100, la rândul «Suma de plată». În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie impozitul reținut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.Rândul 54 - se completează numai de către contribuabilii cu an fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și de cei cu an fiscal modificat care intră sub incidența prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Suma care se înscrie la acest rând se determină prin aplicarea procentului aferent bonificației prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările și completările ulterioare, asupra diferenței de impozit pe profit datorată determinată la definitivarea impozitului pe profit anual (rd. 53), conform art. II alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2020.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 9 decembrie 2020.Nr. 4.072.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.386/2016)
  DECLARAȚIE
  privind impozitul pe venit
  [ ] Declarație rectificativăStatul de rezindență: ……..
  [ ] Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 și art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul FiscalTemeiul legal pentru depunerea declarației ……
  [ ] Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare.
  [ ] Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăCod de identificare fiscală a succesorului [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului
  Cod de identificare fiscală [ ] [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ]Cod CAEN [ ] [ ][ ] [ ]
  Denumire
  Județ ……………… Localitate …………… Stradă …………Număr …….. Bloc ….. Scară ….Ap. ……. Cod poștal …… Sector …… Telefon ……… Fax……. E-mail …….
  B. Date privind impozitul pe profit
  Nr.crt.DENUMIRE INDICATORISUME -lei-
  1Venituri din exploatare1
  2Cheltuieli de exploatare2
  3Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)3
  4Venituri financiare4
  5Cheltuieli financiare5
  6Rezultat financiar (rd.4-rd.5)6
  7Rezultat brut (rd.3+rd.6)7
  8Elemente similare veniturilor, din care:8
  8.1Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal8.1
  8.2Elemente similare veniturilor din retratări8.2
  8.3Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudențiale8.3
  8.4Elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin.(10) din Codul fiscal8.4
  9Elemente similare cheltuielilor, din care:9
  9.1Elemente similare cheltuielilor din retratări9.1
  10Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7+rd.8-rd.9)10
  11Amortizare fiscală, din care:11
  11.1Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale11.1
  11.2Amortizare fiscali integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale11.2
  11.3Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării in patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului11.3
  12Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic12
  13Rezerva legală deductibilă13
  14Provizioane fiscale, din care:14
  14.1Filtre prudențiale14.1
  15Alte sume deductibile, din care:15
  15.1Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare15.1
  16Total deduceri (rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)16
  17Venituri neimpozabile din dividende, din care:17
  17.1Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română17.1
  17.2Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege17.2
  17.3Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege17.3
  18Venituri din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege18
  19Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în condițiile prevăzute de lege19
  20Alte venituri neimpozabile20
  21Total venituri neimpozabile (rd.17+rd.18+rd.19+rd.20)21
  22Profit/pierdere (rd.10-rd.16-rd.21)22
  23Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amânat23
  24Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate24
  25Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române/străine25
  26Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege26
  27Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii27
  28Cheltuieli cu amortizarea contabilă28
  29Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege29
  30Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal30
  31Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare31
  32Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile32
  33Alte cheltuieli nedeductibile33
  34Sume asimilate cheltuielilor nedeductibile34
  35Total cheltuieli nedeductibile (rd.23 la rd.34)35
  36Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportate, înainte de reportarea pierderii (rd.22+rd.35)36
  37Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare37
  38Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin.(2) din Codul fiscal38
  39Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin.(2) din Codul fiscal39
  40Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți40
  41Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.36+rd.37+rd.38-rd.39-rd.40)41
  42Total impozit pe profit (rd.42.1+rd.42.2), care:42
  42.1Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%42.1
  42.2Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor42.2
  43Total credit fiscal (rd.43.1+rd.43.2+rd.43.3)43
  43.1Credit fiscal extern43.1
  43.2Impozit pe profit scutit din care:43.2
  43.2.1Impozit pe profit scutit potrivit art.22 din Codul fiscal43.2.1
  43.2.2Impozit pe profit scutit potrivit art.22^1 din Codul fiscal43.2.2
  43.3Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care:43.3
  43.3.1Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr.566/200443.3.1
  44Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:44
  44.1- din anul curent44.1
  44.2- reportate din perioada precedentă44.2
  45Reducerea de 5 % a impozitului pe profit conform O.G. nr.23/201745
  46Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale46
  47Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare47
  48Impozit pe profit anual (rd.42-rd.43-rd.44-rd.45-rd.46-rd.47)48
  49Bonificația aplicată conform O.U.G.nr.33/202049
  50Impozit pe profit anual după scăderea bonificației (rd.48-rd.49)50
  51Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular51
  52Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100/impozit reținut la sursă în anul de raportare52
  53Diferența de impozit pe profit datorat rd.50-(rd.51 +rd.52)53
  54Bonificația acordată conform art.ll alin.(8) din O.U.G. nr. 153/2020, pentru contribuabilii cu an fiscal modificat54
  55Diferența de impozit pe profit datorat după scăderea bonificației (rd.53-rd.54)55
  56Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.51+rd.52)-rd.5056
  C. Date de identificare a împuternicitului
  Nume, prenume/Denumire …….Cod de identificare fiscală [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Stradă ………………………… Număr …… Bloc ….. Scară ……. Etaj …… Ap. ……..
  Județ/Sector …………… Localitate ……………………….. Cod poștal ………..
  Telefon ……………… Fax……………….. E-mail ………………….
  Cod bugetar: [ ]Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.Semnătură contribuabil ...............Semnătură împuternicit ..................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
  ------