LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 iulie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localități.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.(2) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unitățile cu capital de stat, cât și de societățile comerciale cu capital privat.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.(3) De facilitatea prevăzută la alin. (1) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale.-----------Art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 30 din 5 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2004.  +  Articolul 1^1(1) Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 1, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.(2) Cardul are valabilitatea de un an și va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.(3) Cardul se reînnoiește anual, cu condiția predării către emitent a celui deținut.----------Art. 1^1 a fost introdus de art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 2Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 3(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ
  -----