DECIZIE nr. 551 din 28 iunie 2012privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 4 iulie 2012  În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) și art. 160 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, precum și ale art. 62 alin. (1) și (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta decizie are ca obiect stabilirea tarifului de utilizare a spectrului datorat anual de titularii licențelor acordate în condițiile legii, a procedurii de individualizare a cuantumului tarifului, precum și de încasare a sumelor datorate cu acest titlu.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:a) licențe - documentele de autorizare prin care sunt conferite drepturile de utilizare a frecvențelor radio, în condițiile legii;b) tarif - suma datorată, conform legii, cu titlu de tarif de utilizare a spectrului și care se încasează anual sau trimestrial, după caz;c) decizie - actul administrativ emis de președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat de titularii licențelor, în temeiul legislației în vigoare, și care constituie titlu de creanță în sensul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) documente de alocare/asignare - licențele de utilizare a frecvențelor radio care conțin alocări de frecvențe radio și condițiile tehnice și operaționale asociate acestora, licențele de emisie, precum și autorizațiile de asignare a frecvențelor radio, care conțin asignări de frecvențe radio și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în baza cărora se calculează sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru;e) înălțime efectivă - diferența calculată pe un azimut dat între înălțimea centrului de radiație al antenei emițătorului (din amplasamentul fix dat) deasupra nivelului mării și media înălțimii terenului deasupra nivelului mării, calculată pe o distanță față de amplasamentul antenei, cuprinsă între 1 și 15 km;f) înălțime efectivă maximă - valoarea maximă care rezultă din valorile înălțimilor efective calculate pe toate azimuturile luate din 10 în 10 grade în jurul antenei;g) putere aparent radiată - produsul dintre puterea de emisie și câștigul antenei pe diferite azimuturi, produs din care se scad pierderile pe traseul dintre borna de ieșire a emițătorului și borna de intrare în antenă;h) putere aparent radiată maximă - valoarea puterii aparent radiate, calculată pentru câștigul maxim al antenei;i) sistem de distribuție MMDS - sistemul prin care se admite o emisie sectorială sau omnidirecțională cu recepție individuală, cu acoperire limitată la maximum 3 localități;j) linie de transmisie MMDS - fasciculul de microunde dintre un emițător și unul sau mai multe receptoare conectate la rețelele de comunicații electronice destinate difuzării/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale (capete de rețea), situate în zona de acoperire a lobului de radiație al antenei de emisie;k) putere de emisie - puterea la borna de ieșire a emițătorului;l) GMDSS - radiocomunicații în cadrul Sistemului mondial pentru caz de sinistru și siguranța navigației pe mare (Global Maritime Distress and Safety System).m) rețea CGC - rețea publică de comunicații electronice formată din stații fixe de bază amplasate la sol pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice mobile prin satelit, ce utilizează benzi de frecvențe atribuite serviciului mobil prin satelit și care reprezintă o componentă terestră complementară unei rețele de comunicații mobile prin satelit; (la 13-12-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) n) stație de bază CGC - o stație de bază din componența unei rețele CGC; (la 13-12-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) o) centroid (al unei localități) - centrul geometric al suprafeței respectivei localități (denumit și centrul geografic al localității). (la 13-12-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )  +  Articolul 3(1) Tariful prevăzut la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) Tariful este stabilit în euro și se achită în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Individualizarea obligației de plată pentru o unitate de măsură se realizează prin rotunjirea la întreg a sumei rezultate din înmulțirea cursului de schimb valutar cu tariful în euro stabilit pentru frecvența de emisie, canalul, blocul de frecvențe, alocarea de multiplex, banda de frecvențe, stația de radiocomunicații, sistemul de comunicații prin sateliți, după caz. (la 01-10-2013, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) (3) Tariful cuprins în anexă este anual.(3^1) Unitatea minimă pentru care se poate emite decizia prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat este luna calendaristică, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în cuprinsul prezentei decizii. (la 13-12-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (4) Tariful stabilit prin prezenta decizie se aplică și în cazul licențelor pentru care cuantumul tarifului a rezultat ca urmare a unei proceduri de negociere competitivă, organizată înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii.  +  Articolul 4Pentru anul 2012, valorile prevăzute în anexă, cu excepția valorilor prevăzute la cap. IX, se diminuează cu 15%.  +  Capitolul II Modalitatea de plată  +  Articolul 5(1) Tariful se încasează anual, cu următoarele excepții:a) tariful prevăzut la cap. I-V, la cap. VI pct. 1 și 3, precum și la cap. VII-VIII din anexă se încasează trimestrial, cu excepția cazurilor în care sunt aplicabile prevederile alin. (2)-(4); (la 13-12-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) b) tariful prevăzut la cap. IX din anexă se încasează strict pe perioadele menționate în cuprinsul acestuia.(2) În situația în care la data de referință valoarea tarifului ce ar fi perceput în baza licenței respective pentru un an întreg, în conformitate cu documentele de alocare/asignare în vigoare la data de referință, nu depășește cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa anual. Data de referință este 1 martie a fiecărui an, pentru licențele în vigoare la această dată, sau ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licenței, în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014. ) (2^1) Pentru licențele a căror valabilitate se încheie în cursul unui an calendaristic, înainte de data de 1 martie, tariful se încasează anual. (la 13-12-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (3) În situația prevăzută la alin. (2), în cazul serviciilor de radiocomunicații mobil maritim (inclusiv pe căile de navigație interioară) și mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate rețelele, cu excepția celor de tip MMDS), precum și în cazul oricăror altor servicii de comunicații prin satelit, raportarea la pragul menționat se face pentru suma totală a tarifelor datorate în baza tuturor licențelor pe care un titular le deține în cadrul aceluiași serviciu de radiocomunicații. În situația în care una sau mai multe licențe sunt acordate unui titular, ulterior datei de 1 martie, pentru prima oară în cadrul unuia dintre serviciile de radiocomunicații menționate, data la care se stabilește raportarea la pragul de 200 euro pentru respectivul serviciu de radiocomunicații este ultima zi lucrătoare a trimestrului în care s-a emis prima dintre licențe.(4) În situația prevăzută la alin. (2) sau (3), în cazul în care, pe parcursul unui an, suma totală va depăși pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului rămâne anuală până la sfârșitul anului respectiv.(5) Dispozițiile alin. (2) sau (3) nu se aplică în situația în care, pe parcursul unui an, suma totală va scădea sub pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului deja stabilită rămânând neschimbată.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), în situația în care împotriva titularului de licență a fost deschisă, anterior datei precizate la alin. (2) sau (3), după caz, procedura generală a insolvenței, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, data la care se stabilește raportarea la pragul de 200 euro este data deschiderii procedurii generale a insolvenței.(7) Cuantumul tarifului care se încasează trimestrial este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicat cu 1/4.(8) Pentru anul 2012, valoarea pragului prevăzut la alin. (2), (4) și (5) se diminuează cu 15%.  +  Articolul 6(1) Plata tarifului, indiferent de perioada pentru care este individualizat, se face în baza deciziei emise de președintele ANCOM. Președintele ANCOM poate delega personalul din subordine să semneze pentru și în numele său deciziile prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat către ANCOM.(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite în luna decembrie a fiecărui an în cazul tarifului care se încasează anual, respectiv în ultima lună a trimestrului în cazul tarifului care se încasează trimestrial.(3) În cazul expirării perioadei de valabilitate sau ca urmare a renunțării titularului de licență la dreptul de utilizare a frecvențelor radio pe parcursul anului, respectiv al trimestrului, decizia se emite până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a constatat expirarea perioadei de valabilitate, respectiv încetarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul încetării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio ori al întreruperii temporare a activității, decizia se emite până la sfârșitul lunii următoare celei în care a încetat dreptul de utilizare a frecvențelor radio ori a fost emisă decizia de revocare a licenței, respectiv a comunicării acesteia, după caz.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care împotriva titularului de licență a fost deschisă procedura generală a insolvenței, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, în trimestrul, respectiv în anul în care a avut loc deschiderea procedurii generale a insolvenței, cuantumul tarifului datorat pentru perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului și luna în care a fost deschisă procedura generală a insolvenței, inclusiv, este individualizat printr-o decizie distinctă care se emite ulterior publicării în Buletinul procedurilor de insolvență a notificării de deschidere a procedurii. Pentru perioada rămasă din trimestrul, respectiv anul în care a avut loc deschiderea procedurii generale a insolvenței, decizia prin care se individualizează cuantumul tarifului se emite în conformitate cu prevederile alin. (2).(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul autorizațiilor de asignare a frecvențelor nou emise în cursul unui trimestru, în baza unei licențe noi sau a unei licențe existente, decizia se poate emite și în cursul trimestrului următor. (la 13-12-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 13-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (7) În cazul licenței prevăzute la art. 17 și al licenței căreia i se aplică tariful prevăzut la cap. IX din anexă, decizia va fi emisă în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii licenței.(8) Decizia va fi transmisă titularului licenței în termen de 7 zile calendaristice de la emitere, fie prin trimitere recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 7(1) Termenul de plată a tarifului prevăzut la art. 6 este data de 20 a lunii următoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării acesteia.(2) Termenul de plată pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii se stabilește potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Prin excepție de la prevederile art. 7, pentru primul an de emisie, titularii licențelor eliberate conform art. 59 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația plății tarifului în condițiile stabilite în art. 62 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 6, decizia va fi emisă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării licenței.  +  Articolul 9(1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor rămase până la sfârșitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare cu valabilitate prelungită, pentru prima lună calendaristică a perioadei de valabilitate extinse.(3) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licenței, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului și până la data expirării licenței, luna expirării nefiind inclusă în acest număr, cu excepția situației prevăzute la alin. (4).(4) În cazul licenței care expiră în ultima zi a ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenței, tariful se datorează inclusiv pentru ultima lună din perioada de valabilitate pentru care au fost acordate drepturile de utilizare. (la 01-10-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )  +  Articolul 10(1) Modificarea condițiilor tehnice din documentele de alocare/asignare determină stabilirea sumelor datorate cu titlu de tarif atât în raport cu prevederile documentelor inițiale, cât și cu cele modificate, cu excepția situațiilor în care modificările efectuate nu sunt de natură a afecta cuantumul acestuia.(2) În situația prevăzută la alin. (1), tariful datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, în baza documentelor inițiale, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului, până în luna în care au fost emise documentele de alocare/asignare modificate, luna emiterii acestor documente fiind inclusă în acest număr, cumulată cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, datorat în baza documentelor modificate, multiplicat cu 1/12 și cu numărul lunilor rămase până la sfârșitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentelor de alocare/asignare modificate nefiind inclusă în acest număr. În cazul modificării documentelor de alocare/asignare de mai multe ori pe parcursul unui an, respectiv al unui trimestru, prevederile prezentului alineat se aplică în mod corespunzător. (la 27-01-2014, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014. ) (3) Abrogat. (la 27-01-2014, Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 64 din 27 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014. )  +  Articolul 11(1) Tariful se reduce cu 100% pentru rețelele de radiocomunicații folosite de serviciile publice de salvamont, în cazul frecvențelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești.(2) Tariful se reduce cu 75% pentru rețelele de radiocomunicații folosite de serviciile de ambulanță și salvamar, în cazul frecvențelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești.(3) Tariful se reduce cu 75% în cazul frecvențelor din serviciul mobil maritim (cu excepția radiocomunicațiilor pe căile de navigație interioară) ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești prin intermediul stațiilor de radiocomunicații amplasate pe țărm.(4) Tariful se reduce cu 75% în cazul frecvențelor din serviciul mobil aeronautic ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești prin intermediul stațiilor de radiocomunicații amplasate la sol.  +  Articolul 12Data efectuării plății se stabilește potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Pentru neplata la termen a tarifului se datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă în termenul prevăzut de lege, titularul nu achită în totalitate tariful, ANCOM dispune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suspendarea sau revocarea licenței, după caz. (la 01-10-2013, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )  +  Articolul 14În situația suspendării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în condițiile legii, tariful este datorat inclusiv pentru perioada cât drepturile de utilizare sunt suspendate.  +  Articolul 14^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 5, în situația depunerii unei cereri corecte și complete pentru emiterea unui acord prealabil în vederea cesionării unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, decizia prin care se individualizează cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent se emite în fiecare lună calendaristică în parte.(2) În situația prevăzută la alin. (1), tariful se calculează de la începutul anului, respectiv trimestrului, până în luna depunerii cererii pentru emiterea acordului prealabil, luna respectivă fiind inclusă. Ulterior, tariful se calculează, succesiv, pentru fiecare lună calendaristică în parte.(3) Modul de calcul stabilit conform alin. (1) și (2) se aplică pe durata întregului proces de cesionare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și încetează în luna emiterii licenței modificate în favoarea cesionarului sau în luna emiterii refuzului autorității cu privire la cedarea drepturilor ori, după caz, în luna expirării acordului prealabil în vederea cesionării drepturilor de utilizare. (la 13-12-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )  +  Articolul 15(1) În situația cesionării licenței, cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea și până în luna emiterii licenței modificate în favoarea cesionarului, aceasta din urmă nefiind inclusă în acest număr. (la 13-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), cuantumul tarifului datorat de către noul titular al licenței este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor rămase până la sfârșitul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licenței modificate în favoarea cesionarului fiind inclusă în acest număr. (la 01-10-2013, Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )  +  Articolul 16(1) În situația în care titularul renunță la documente de alocare/asignare, în conformitate cu prevederile legislației de specialitate, înainte de data expirării perioadei de valabilitate a acestora, precum și în situația retragerii drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menționat anterior, tariful, individualizat în baza respectivelor documente de alocare/asignare sau a licenței revocate, este datorat pentru perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului și luna încetării drepturilor și obligațiilor.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), pentru anul, respectiv trimestrul în care a survenit una dintre acestea, cuantumul tarifului datorat este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor scurse în perioada cuprinsă între începutul anului, respectiv al trimestrului și luna încetării drepturilor și obligațiilor, luna încetării fiind inclusă în acest număr.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul licențelor ce nu respectă condiția prevăzută la art. 9 alin. (4), dacă renunțarea titularului la documentele de alocare/asignare ori retragerea drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menționat anterior are loc în cursul ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenței, luna încetării valabilității drepturilor nu este luată în considerare la calculul tarifului. (la 01-10-2013, Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )  +  Articolul 17Valoarea tarifului în cazul licențelor acordate pentru rețelele de comunicații electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale se calculează conform metodologiei relevante pentru aplicația care face obiectul licenței respective, proporțional cu perioada de valabilitate a licenței. Perioada pentru care se calculează tariful datorat către ANCOM este de o lună necalendaristică pentru fiecare lună începută.  +  Capitolul III Individualizarea tarifului  +  Articolul 18(1) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.1 și 1.2.1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz pentru rețelele de comunicații mobile ce funcționează în benzile de frecvențe radio 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz.(2) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 2,5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 5 aprilie 2014.(3) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.2.2 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate ulterior intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 5 aprilie 2014.(4) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.1.3 și 1.2.3 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, în cazul drepturilor de utilizare acordate începând cu data de 6 aprilie 2014.(5) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex CDMA 450 de 1,25 MHz.(6) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.4 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz.(7) Tariful prevăzut la cap. I pct. 1.5 și 1.6 din anexă se datorează pentru fiecare bloc pereche de 5 MHz, respectiv pentru fiecare bloc nepereche de 5 MHz, după caz.(8) Tariful prevăzut la cap. I pct. 2 din anexă se datorează pentru fiecare canal duplex de 25 kHz alocat.(9) Tariful prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz. (la 01-10-2013, Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) (10) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii:a) abrogată; (la 01-10-2013, Lit. a) a alin. (10) al art. 18 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) b) la pct. 3.1, tariful se aplică fiecărei stații de bază, corespunzător înălțimii efective maxime (Hef max.) și puterii aparent radiate maxime (PAR max.);c) tariful se multiplică cu 5 pentru rețele funcționând în benzile de frecvențe VHF și UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepția titularilor de licențe prevăzuți la art. 11 și a rețelelor prevăzute la lit. d);d) tariful se reduce cu 50% pentru rețelele funcționând în banda de frecvențe 30-87 MHz.(11) Tariful prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 25 kHz. (la 01-10-2013, Alin. (11) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) (12) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii:a) abrogată; (la 01-10-2013, Lit. a) a alin. (12) al art. 18 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) b) tariful se aplică fiecărei stații de bază, corespunzător înălțimii efective maxime (Hef max.) și puterii aparent radiate maxime (PAR max.);c) tariful se multiplică cu 5 pentru rețele funcționând în benzile de frecvență VHF și UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu excepția titularilor de licențe prevăzuți la art. 11 și a rețelelor prevăzute la lit. d);d) tariful se reduce cu 50% pentru rețelele funcționând în banda de frecvențe 30-87 MHz.(13) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. I pct. 5.2 din anexă, tariful se aplică fiecărei stații de bază, corespunzător înălțimii efective maxime (Hef max.) și puterii aparent radiate maxime (PAR max.).(14) Tariful prevăzut la cap. I pct. 6 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex asignat la nivel local, corespunzător cu lărgimea de bandă asignată și cu PAR autorizat în fiecare caz în parte. (la 07-01-2020, Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 1.372 din 16 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )  +  Articolul 19(1) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. II pct. 1 din anexă se vor respecta următoarele criterii:a) tariful se aplică fiecărei stații de radioreleu a legăturii punct-la-punct bilaterale sau unilaterale (inclusiv stațiilor de tip repetor pasiv din componența liniilor de radiorelee), pentru fiecare frecvență de emisie, ținându-se cont de lărgimea de bandă asignată, cu excepția stațiilor de radioreleu din componența liniilor de radiorelee transfrontaliere, care sunt amplasate pe teritoriul altor țări; (la 01-10-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 10 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. ) b) tariful prevăzut la pct. 1.1 și 1.2 se aplică și pentru legături punct la punct între stații fixe ale rețelelor menționate la cap. I pct. 3, 4 și 5 din anexă;c) tariful prevăzut la pct. 1.2 se multiplică cu 5, în cazul stațiilor de radioreleu cu lărgime de bandă asignată mai mare de 25 kHz, care au frecvențe de emisie aflate în una dintre subbenzile: 300-380 MHz, 380-400 MHz, 410-430 MHz și 440-450 MHz.(2) Individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. II pct. 2 din anexă se realizează cu respectarea următoarelor criterii:a) în cazul sistemelor MMDS alcătuite din linii de transmisie MMDS, tariful se aplică fiecărei linii (antenă de emisie) a fiecărei stații de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) pe direcția liniei de transmisie și lărgimii de bandă asignate;b) în cazul sistemelor de distribuție MMDS, tariful se aplică fiecărei stații de bază (inclusiv repetoarelor), corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) și înălțimii efective maxime (Hef max.).(3) Abrogat. (la 01-07-2014, Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. ) (4) Abrogat. (la 01-07-2014, Alin. (4) al art. 19 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. )  +  Articolul 19^1(1) Tariful prevăzut la cap. II pct. 3.4.1 din anexă se aplică și în cazul licențelor existente în banda 3400-3600 MHz, acordate pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice de bandă largă care se află într-o perioadă de tranziție, în sensul că asignările de frecvențe existente în rețea sunt acordate atât în baza unui aranjament de canale duplex cu diviziune în frecvență (regim FDD), cât și în baza unui aranjament de canale duplex cu diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor licenței de utilizare a frecvențelor radio.(2) În cazul licențelor existente în banda 3400-3600 MHz, acordate pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice de bandă largă, cu asignări de frecvențe acordate numai în baza unui aranjament de canale duplex cu diviziune în timp (regim TDD), cu respectarea prevederilor licenței de utilizare a frecvențelor radio, cuantumul tarifului pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat se obține prin multiplicarea cu 1/2 a tarifului prevăzut la cap. II pct. 3.4.1 din anexă. (la 14-01-2021, Capitolul III a fost completat de Articolul I din DECIZIA nr. 1.239 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 14 ianuarie 2021 )  +  Articolul 20(1) Tariful prevăzut la cap. III pct. 1 și 2 din anexă se aplică pentru fiecare frecvență asignată corespunzător puterii de emisie (Pem), respectiv puterii aparent radiante (PAR max.) înscrise în licența de emisie.(2) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. III pct. 3 din anexă se vor respecta următoarele criterii:a) tariful se aplică pentru fiecare frecvență asignată corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) și înălțimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licența de emisie;b) tariful pentru stațiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licență de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licența audiovizuală;c) tariful se reduce cu 25% pentru stațiile ce lucrează în polarizare orizontală.(3) Pentru individualizarea cuantumului tarifului prevăzut la cap. III pct. 4 din anexă se vor respecta următoarele criterii:a) tariful se aplică pentru fiecare canal asignat corespunzător puterii aparent radiate maxime (PAR max.) și înălțimii efective maxime (Hef max.) înscrise în licența de emisie;b) tariful pentru stațiile care au timpul de antenă partajat se datorează de fiecare titular de licență de emisie, indiferent de timpul de antenă acordat prin licența audiovizuală.(4) Pentru operatorul de multiplex alocat la nivel național care transmite programele publice de televiziune, titular al licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune și/sau de radiodifuziune, tariful prevăzut la cap. III pct. 5.1, respectiv la pct. 6.1 din anexă, este redus în conformitate cu dispozițiile art. 62^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (5) Tariful prevăzut la cap. III pct. 5 și 6 din anexă se aplică pentru fiecare multiplex, definit în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )  +  Articolul 21(1) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 1 din anexă se aplică și pentru stațiile de navă de pe căile de navigație interioară. (la 01-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (2) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 2, cap. V pct. 2 și la cap. VI pct. 1 din anexă se aplică pentru fiecare stație. (la 01-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (3) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 3 și cap. V pct. 3 din anexă se aplică numai pentru stațiile portabile ce funcționează în banda VHF și care sunt autorizate, în mod excepțional, a fi utilizate exclusiv pe țărm, respectiv exclusiv la sol. (la 01-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (4) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.2 și 1.3 din anexă se aplică doar în cazul terminalelor autorizate individual, ce funcționează sub controlul unui sistem de comunicații prin satelit.(5) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3.1 din anexă se aplică pentru acele terminale individuale mobile prin satelit instalate la bordul navelor sau aeronavelor, declarate de către titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru stații de navă/aeronavă ca fiind utilizate în scop privat (acces la internet, poștă electronică, comunicații în interes personal ale membrilor echipajului sau pasagerilor etc.).(6) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 2 din anexă se aplică pentru fiecare titular de licență de utilizare a frecvențelor radio pentru sisteme G-MPCS (global mobile personal communications by satellite)/S-PCS (satellite personal communications services), inclusiv în cazul în care, la momentul emiterii deciziei, sunt în vigoare mai multe licențe pentru același sistem G-MPCS/S-PCS.(7) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio alocat prin licență. Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio asignat prin autorizație. (la 13-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (7^1) Pentru lărgimi de bandă pereche ale canalului radio alocat/asignat mai mari sau mai mici de 1 MHz pereche, tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 sau 3.2 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche a canalului radio alocat/asignat. (la 13-12-2018, Alineatul (7^1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (7^2) Abrogat. (la 13-12-2018, Alineatul (7^2) din Articolul 21 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (7^3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 din anexă se aplică pentru fiecare rețea CGC. Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se aplică pentru fiecare stație de bază CGC. (la 13-12-2018, Alineatul (7^3) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (8) Tariful prevăzut la cap. VII din anexă se aplică pentru fiecare stație de radiolocație, respectiv pentru fiecare stație de radionavigație, maritimă sau aeronautică. (la 01-01-2019, Alineatul (8) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (8^1) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 1 din anexă se aplică pentru toate serviciile de radiocomunicații, cu excepția serviciului de radiodifuziune. (la 01-10-2015, Alin. (8^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. ) (8^2) Tariful prevăzut la cap. VIII pct. 2-5 din anexă se aplică pentru toate serviciile de radiocomunicații care nu se regăsesc în cap. I-VII din anexă. În cazul serviciilor de radiocomunicații care se regăsesc în anexa deciziei, tariful prevăzut la cap. VIII pct. 2-5 din anexă se aplică pentru orice sisteme sau aplicații de radiocomunicații din cadrul tuturor serviciilor de radiocomunicații, cu excepția serviciilor mobil terestru și radiodifuziune, dacă aceste aplicații ori sisteme nu se regăsesc în cap. II, IV-VII, VIII^1 sau IX din anexă. (la 01-10-2015, Alin. (8^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. ) (8^3) Tariful prevăzut la cap. VIII din anexă se aplică fiecărei stații de radiocomunicații, pentru fiecare frecvență (bandă de frecvențe) de emisie asignată, indiferent de perioada de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio. (la 01-10-2015, Alin. (8^3) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. ) (8^4) Tariful prevăzut la cap. VIII din anexă nu se aplică serviciului de amator. (la 01-10-2015, Alin. (8^4) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. ) (9) Abrogat. (la 01-07-2014, Alin. (9) al art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. ) (10) Abrogat. (la 01-07-2014, Alin. (10) al art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. ) (11) Abrogat. (la 01-07-2014, Alin. (11) al art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. )  +  Articolul 21^1(1) Tariful prevăzut la cap. VIII^1 din anexă se referă la sisteme de comunicații care, din punct de vedere tehnic, nu se încadrează la cap. I, IV sau V din anexă și care funcționează exclusiv la bordul navelor și al aeronavelor.(1^1) Tariful prevăzut la cap. VIII^1 din anexă se aplică doar pentru stațiile amplasate la bordul navelor și destinate transmisiilor de voce/date (altele decât cele incluse în cadrul sistemului GMDSS), precum și pentru stațiile amplasate la bordul aeronavelor și destinate transmisiilor de voce/date (altele decât cele privind siguranța și controlul navigației aeronautice). (la 13-12-2018, Articolul 21^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 ) (2) Tariful prevăzut la cap. VIII^1 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio alocat prin licență și se aplică în mod distinct pentru canalele radio alocate la bordul navelor și pentru canalele radio alocate la bordul aeronavelor.(3) Pentru lărgimi de bandă pereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 MHz pereche, tariful prevăzut la cap. VIII^1 pct. 1 sau pct. 3 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche a canalului radio alocat.(4) Pentru lărgimi de bandă nepereche ale canalului radio alocat mai mari sau mai mici de 1 MHz nepereche, tariful prevăzut la cap. VIII^1 pct. 2 sau pct. 4 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz nepereche a lărgimii de bandă nepereche a canalului radio alocat. (la 01-07-2014, Art. 21^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. )  +  Articolul 21^2(1) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice în serviciul mobil prin satelit prin intermediul unei/unor rețele CGC/stații de bază CGC trebuie să opteze pentru modalitatea de tarifare stabilită la cap. VI pct. 3.1.1 sau 3.2 din anexă.(2) Opțiunea asupra modalității de tarifare se realizează de către solicitant cu ocazia depunerii solicitării de emitere a licenței sau la o dată ulterioară emiterii acesteia. În cazul manifestării opțiunii la o dată ulterioară emiterii licenței, noua modalitate de tarifare se aplică începând cu anul următor.(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se percepe în funcție de distanța la care se află amplasamentul stației de bază față de cel mai apropiat centroid dintre centroizii localităților de rangul 0, I sau II.(4) Distanța dintre amplasamentul unei stații de bază și centroidul unei localități se determină astfel:Distanța [km] = raza Pământului [km] x arccos [sin (latitudine amplasament) x sin (latitudine centroid) + cos (latitudine amplasament) x cos (latitudine centroid) x cos (longitudine amplasament – longitudine centroid)],underaza Pământului = 6.371 km, iar coordonatele geografice, latitudine și longitudine, sunt exprimate în radiani.(5) Lista centroizilor pentru localitățile de rangul 0, I și II se află în tabelul de mai jos.Tabel - Lista centroizilor aferenți localităților de rang 0, I și II
  I. Centroidul municipiului București, localitate de rangul 0
  LocalitateLongitudineLatitudine
  București26˚06’08“E44˚26’08“N
  II. Centroizii corespunzători localităților de rangul I
  Nr. crt.JudețLocalitateLongitudineLatitudine
  1BacăuBacău26˚54’35“E46˚33’58“N
  2BihorOradea21˚56’04“E47˚03’11“N
  3BrăilaBrăila27˚58’24“E45˚16’17“N
  4BrașovBrașov25˚35’58“E45˚39’05“N
  5ClujCluj-Napoca23˚36’12“E46˚46’39“N
  6ConstanțaConstanța28˚37’34“E44˚10’31“N
  7DoljCraiova23˚48’06“E44˚19’05“N
  8GalațiGalați28˚02’22“E45˚26’25“N
  9IașiIași27˚34’58“E47˚09’41“N
  10PrahovaPloiești26˚01’10“E44˚56’33“N
  11TimișTimișoara21˚13’41“E45˚45’21“N
  III. Centroizii corespunzători localităților de rangul II, reședințe de județ
  Nr. crt.JudețLocalitateLongitudineLatitudine
  1AlbaAlba Iulia23˚34’19“E46˚04’09“N
  2AradArad21˚18’40“E46˚11’19“N
  3ArgeșPitești24˚52’29“E44˚51’29“N
  4Bistrița-NăsăudBistrița24˚29’31“E47˚07’54“N
  5BotoșaniBotoșani26˚40’11“E47˚44’22“N
  6BuzăuBuzău26˚49’11“E45˚09’00“N
  7CălărașiCălărași27˚20’06“E44˚11’43“N
  8Caraș-SeverinReșița21˚54’04“E45˚17’40“N
  9CovasnaSfântu Gheorghe25˚47’11“E45˚51’51“N
  10DâmbovițaTârgoviște25˚27’25“E44˚55’43“N
  11GiurgiuGiurgiu25˚57’52“E43˚53’24“N
  12GorjTârgu Jiu23˚16’26“E45˚02’08“N
  13HarghitaMiercurea-Ciuc25˚48’20“E46˚21’46“N
  14HunedoaraDeva22˚54’11“E45˚52’45“N
  15IalomițaSlobozia27˚22’27“E44˚33’44“N
  16MaramureșBaia Mare23˚34’53“E47˚39’19“N
  17MehedințiDrobeta-Turnu Severin22˚39’30“E44˚38’02“N
  18MureșTârgu Mureș24˚33’29“E46˚32’24“N
  19NeamțPiatra-Neamț26˚22’06“E46˚56’02“N
  20OltSlatina24˚21’34“E44˚25’48“N
  21SălajZalău23˚03’21“E47˚10’44“N
  22Satu MareSatu Mare22˚52’27“E47˚47’43“N
  23SibiuSibiu24˚09’02“E45˚47’34“N
  24SuceavaSuceava26˚16’46“E47˚40’27“N
  25TeleormanAlexandria25˚19’52“E43˚58’09“N
  26TulceaTulcea28˚47’05“E45˚10’46“N
  27VâlceaRâmnicu Vâlcea24˚22’10“E45˚06’21“N
  28VasluiVaslui27˚43’44“E46˚38’27“N
  29VranceaFocșani27˚10’57“E45˚41’58“N
  IV. Centroizii corespunzători localităților de rangul III, altele decât reședințele de județ
  Nr. crt.JudețLocalitateLongitudineLatitudine
  1AlbaAiud23˚42’59“E46˚18’36“N
  2AlbaBlaj23˚55’22“E46˚10’36“N
  3AlbaSebeș23˚33’56“E45˚57’27“N
  4ArgeșCâmpulung25˚02’58“E45˚16’38“N
  5ArgeșCurtea de Argeș24˚40’35“E45˚08’31“N
  6BacăuOnești26˚45’52“E46˚14’52“N
  7BotoșaniDorohoi26˚23’57“E47˚57’09“N
  8BrașovFăgăraș24˚58’18“E45˚50’26“N
  9BrașovSăcele25˚41’50“E45˚37’02“N
  10BrașovCodlea25˚26’46“E45˚41’57“N
  11BuzăuRâmnicu Sărat27˚03’00“E45˚22’58“N
  12CălărașiOltenița26˚38’25“E44˚05’30“N
  13Caraș-SeverinCaransebeș22˚13’01“E45˚24’41“N
  14ClujTurda23˚47’02“E46˚34’27“N
  15ClujDej23˚52’31“E47˚08’30“N
  16ClujGherla23˚54’35“E47˚01’49“N
  17ClujCâmpia Turzii23˚52’59“E46˚32’37“N
  18ConstanțaMangalia28˚34’43“E43˚49’02“N
  19ConstanțaMedgidia28˚16’15“E44˚14’51“N
  20CovasnaTârgu Secuiesc26˚07’59“E45˚59’57“N
  21DoljCalafat22˚56’01“E43˚59’24“N
  22GalațiTecuci27˚25’36“E45˚51’04“N
  23GorjMotru22˚58’21“E44˚48’10“N
  24HarghitaOdorheiu Secuiesc25˚17’38“E46˚18’22“N
  25HunedoaraHunedoara22˚54’02“E45˚45’08“N
  26HunedoaraPetroșani23˚22’00“E45˚25’08“N
  27HunedoaraBrad22˚47’15“E46˚07’44“N
  28HunedoaraOrăștie23˚11’50“E45˚50’17“N
  29IașiPașcani26˚43’19“E47˚15’11“N
  30IalomițaUrziceni26˚38’25“E44˚43’05“N
  31IalomițaFetești27˚49’53“E44˚22’13“N
  32MaramureșSighetu Marmației23˚53’37“E47˚55’43“N
  33MehedințiOrșova22˚23’46“E44˚43’29“N
  34MureșSighișoara24˚47’28“E46˚13’16“N
  35MureșReghin24˚42’01“E46˚46’46“N
  36MureșTârnăveni24˚17’42“E46˚19’53“N
  37NeamțRoman26˚56’06“E46˚55’46“N
  38OltCaracal24˚20’57“E44˚06’44“N
  39PrahovaCâmpina25˚44’00“E45˚07’33“N
  40Satu MareCarei22˚27’56“E47˚41’07“N
  41SibiuMediaș24˚21’24“E46˚09’42“N
  42SuceavaCâmpulung Moldovenesc25˚33’29“E47˚31’46“N
  43SuceavaFălticeni26˚17’48“E47˚27’38“N
  44SuceavaRădăuți25˚54’50“E47˚51’02“N
  45SuceavaVatra Dornei25˚21’08“E47˚20’50“N
  46TeleormanRoșiori de Vede24˚59’08“E44˚06’48“N
  47TeleormanTurnu Măgurele24˚52’02“E43˚44’46“N
  48TimișLugoj21˚54’20“E45˚41’07“N
  49VâlceaDrăgășani24˚15’30“E44˚39’36“N
  50VasluiBârlad27˚40’08“E46˚13’32“N
  51VasluiHuși28˚03’28“E46˚40’22“N
  52VranceaAdjud27˚10’49“E46˚06’02“N“
  (la 13-12-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Articolul 22Tariful prevăzut la cap. IX din anexă este aplicabil numai persoanelor fizice/juridice străine și fiecărei transmisii ocazionale.  +  Articolul 23(1) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 1 din anexă se aplică fiecărui echipament transportabil de tip SNG (short news gathering) și se cumulează în mod corespunzător pentru a se obține numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG cu respectivul echipament. În cazul transmisiilor ocazionale de tip SNG cu durate atipice, care nu se regăsesc în mod direct în cadrul cap. IX pct. 1 din anexă, tariful se determină prin combinarea tarifelor existente la punctul respectiv, pentru a se obține numărul de zile calendaristice pe parcursul cărora au loc transmisiile ocazionale de tip SNG.(2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu transportabil sau portabil, pentru fiecare frecvență de emisie asignată acestuia și pentru fiecare zi calendaristică pe parcursul căreia au loc transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside broadcasting) prin intermediul respectivului echipament. (la 01-10-2013, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24Tariful datorat în temeiul legislației speciale din domeniul audiovizualului pentru licențele de emisie care nu conțin prevederile necesare individualizării cuantumului acestuia vor fi stabilite prin raportare la elementele cuprinse în autorizațiile tehnice.  +  Articolul 25Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  p. Președintele Autorității Naționale
  pentru Administrare și Reglementare
  în Comunicații,
  Bogdan-Cristian Iana
  București, 28 iunie 2012.Nr. 551.  +  AnexăTARIFUL DE UTILIZARE A SPECTRULUI  +  Capitolul I Serviciul mobil terestru1. Rețele de comunicații mobile
  1.1.Tarif pentru rețea de comunicații mobile în benzile de frecvențe radio 880-915 MHz/ 925-960 MHz:
  1.1.1.Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz alocat la nivel național 134.000 euro/canal
  1.1.2.Tarif pentru un bloc pereche de 2,5 MHz alocat la nivel național 1.687.500 euro/bloc
  1.1.3.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc
  1.2.Tarif pentru rețea de comunicații mobile în benzile de frecvențe radio 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz:
  1.2.1.Tarif pentru un canal cu lărgimea de bandă de 200 kHz alocat la nivel național 85.000 euro/canal
  1.2.2.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.125.000 euro/bloc
  1.2.3.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 1.400.000 euro/bloc
  1.3.Tarif pentru rețea de telefonie mobilă celulară digitală CDMA 450:
  1.3.1.Tarif pentru un canal alocat la nivel național 650.000 euro/canal
  1.4.Tarif pentru rețea de telefonie mobilă celulară digitală IMT-2000/UMTS:
  1.4.1.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 1.200.000 euro/bloc
  1.4.2.Tarif pentru un bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel național 300.000 euro/bloc
  1.5.Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe radio 790-862 MHz:
  1.5.1.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 2.300.000 euro/bloc
  1.6.Tarif pentru rețea de comunicații mobile în banda de frecvențe radio 2500-2690 MHz:
  1.6.1.Tarif pentru un bloc pereche de 5 MHz alocat la nivel național 900.000 euro/bloc
  1.6.2.Tarif pentru un bloc nepereche de 5 MHz alocat la nivel național 250.000 euro/bloc
  (la 12-07-2012, Pct. 1, cap. I din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 551 din 28 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2012. )
  2. Rețele naționale de radiocomunicații mobile digitale de acces public (PAMR) în banda 410-430 MHz2.1. Rețele PAMR de bandă îngustă
  2.1.1.Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat la nivel național2.200 euro/canal
  2.1.2.Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat la nivel local și zonal:
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 160 ≤ 320 ≤ 640 ≤ 1.280 > 1.280
  0 ≤ 2 44 66 98 146 220 330 494 742 1.112
  1 ≤ 4 56 84 128 190 286 428 644 964 1.446
  2 ≤ 8 74 110 166 248 372 558 836 1.254 1.880
  3 ≤ 16 96 144 214 322 482 724 1.086 1.630 2.446
  4 ≤ 32 124 186 280 418 628 942 1.412 2.120 3.180
  5 ≤ 64 162 242 362 544 816 1.224 1.836 2.756 4.132
  6 > 64 210 314 472 708 1.062 1.592 2.388 3.582 5.372
  2.1.3.Tarif pentru un canal simplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat pentru modul de operare direct (DMO) 22 euro/canal
  2.2. Rețele PAMR de bandă largă
  Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 1,25 MHz alocat la nivel național 650.000 euro/canal
  3. Rețele de radiocomunicații mobile în mod de utilizare simplex
  3.1. Tarif pentru rețea de radiocomunicații mobile cu stație de bază:
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 160 ≤ 320 ≤ 640 ≤ 1.280 > 1.280
  0 ≤ 2 22 33 49 73 110 165 247 371 556
  1 ≤ 4 28 42 64 95 143 214 322 482 723
  2 ≤ 8 37 55 83 124 186 279 418 627 940
  3 ≤ 16 48 72 107 161 241 362 543 815 1.223
  4 ≤ 32 62 93 140 209 314 471 706 1.060 1.590
  5 ≤ 64 81 121 181 272 408 612 918 1.378 2.066
  6 > 64 105 157 236 354 531 796 1.194 1.791 2.686
  3.2. Tarif pentru rețea de radiocomunicații mobile formată din stații mobile și portabile:
  3.2.1.Tarif pentru un canal asignat la nivel local
  0 1 2 3 4
  PAR (W) ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 25
  Tarif (euro) 22 28 37 48 62
  3.2.2.Tarif pentru un canal alocat la nivelul unui județ 62 euro/canal
  4. Rețele de radiocomunicații mobile în mod de utilizare semiduplex sau duplex
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 160 ≤ 320 ≤ 640 ≤ 1.280 > 1.280
  0 ≤ 2 44 66 98 146 220 330 494 742 1.112
  1 ≤ 4 56 84 128 190 286 428 644 964 1.446
  2 ≤ 8 74 110 166 248 372 558 836 1.254 1.880
  3 ≤ 16 96 144 214 322 482 724 1.086 1.630 2.446
  4 ≤ 32 124 186 280 418 628 942 1.412 2.120 3.180
  5 ≤ 64 162 242 362 544 816 1.224 1.836 2.756 4.132
  6 > 64 210 314 472 708 1.062 1.592 2.388 3.582 5.372
  5. Rețele radiopaging
  5.1. Tarif pentru o frecvență alocată la nivel național 750 euro/canal
  5.2. Tarif pentru o frecvență asignată la nivel local sau zonal:
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 160 ≤ 320 ≤ 640 ≤ 1.280 > 1.280
  0 ≤ 2 11 17 25 37 55 83 124 186 278
  1 ≤ 4 14 21 32 48 72 107 161 241 362
  2 ≤ 8 19 28 42 62 93 140 209 314 470
  3 ≤ 16 24 36 54 81 121 181 272 408 612
  4 ≤ 32 31 47 70 105 157 236 353 530 795
  5 ≤ 64 41 61 91 136 204 306 459 689 1.033
  6 > 64 53 79 118 177 266 398 597 896 1.343
  6. Radiomicrofoane și sisteme de monitorizare audio cu căști intraauriculare (IEM) 6.1. Tarif pentru un canal radio aisgnat la nivel local
  Lărgime de bandă[kHz]PAR(max) [W]
  01234
  ≤ 0,5≤ 1≤ 2≤ 4≤ 8
  0≤ 100104136176224296
  1≤ 150156204264336444
  2≤ 200208272352448592
  3≤ 250260340440560740
  4≤ 300312408528672888
  (la 07-01-2020, Capitolul I din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 1.372 din 16 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 07 ianuarie 2020 )
   +  Capitolul II Serviciul fix1. Linii de radioreleu (legături punct la punct)
  1.1. Tarif pentru stații de radioreleu cu frecvențe de emisie sub 470 MHz și cu lărgime de bandă ≤ 12,5 kHz 60 euro/frecvență de emisie
  1.2. Tarif pentru stații de radioreleu cu frecvențe de emisie sub 470 MHz și cu lărgime de bandă > 12,5 kHz 120 euro/frecvență de emisie
  1.3. Tarif pentru stații de radioreleu cu frecvențe de emisie între 470 MHz și 1 GHz 240 euro/frecvență de emisie
  1.4. 1.4. Tarif pentru stații de radioreleu cu frecvențe de emisie cuprinse între 1 GHz și 57 GHz:
  Nr. crt. Bandă de frecvență Lărgime de bandă asignată
  ≤ 3,5 MHz ≤ 7 MHz ≤ 15 MHz ≤ 30 MHz ≤ 56 MHz > 56 MHz
  1. 1 GHz < f < 3 GHz 96 156 228 372 624 996
  2. 3 GHz < f < 12 GHz 72 132 192 276 468 756
  3. 12 GHz < f < 17 GHz 60 120 180 216 396 636
  4. 17 GHz < f < 30 GHz 48 108 168 204 312 504
  5. 30 GHz < f 24 36 84 144 168 312
  1.4.1 Tarif pentru stații de radioreleu cu frecvențe de emisie mai mari de 57 GHz:
  Nr. crt. Bandă frecvențe Lărgime de bandă asignată
  ≤ 50 MHz ≤100 MHz≤ 150 MHz≤ 200 MHz≤ 250 MHz> 250 MHz
  1. 57 GHz < f 24 36 72 108 144 180
  1.5. Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru stații de radioreleu │50% din tariful calculat transportabile, amplasate exclusiv la sol, destinate transmisiilor │conform pct. 1.3 sau 1.4, ocazionale și temporare de radiodifuziune sonoră și/sau de televiziune │după caz
  1.6. Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru stații de radioreleu transportabile, aflate la bordul aeronavelor, destinate transmisiilor ocazionale și temporare de televiziune Multiplicat cu 2 față de tariful calculat conform pct. 1.4
  (la 01-10-2013, Pct. 1, cap. II din anexă a fost modificat de pct. 14 și 15 ale art. I din DECIZIA nr. 639 din 23 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013. )
  2. Rețele de transport al programelor audiovizuale punct la punct sau punct-multipunct tip MMDS
  2.1.Linie de transmisie MMDS
  0 1 2 3 4 5 6 7
  PAR max. (W) ≤ 10 W ≤ 30 W ≤ 50 W ≤ 80 W ≤ 100 W ≤ 150 W ≤ 200 W > 200 W
  Bandă ≤ 45 MHz 60 72 120 156 192 240 252 396
  Bandă ≤ 85 MHz 120 156 240 312 396 480 516 792
  Bandă > 85 MHz 180 240 360 480 600 720 780 1.200
  2.2. Sistem de distribuție MMDS
  Hef max. (m)
  PAR max. (W) 0 1 2 3 4 5
  ≤ 35 ≤ 70 ≤ 140 ≤ 280 ≤ 560 > 560
  ≤ 10 W 60 72 120 156 240 396
  ≤ 30 W 72 96 132 180 264 420
  ≤ 50 W 120 132 156 192 288 432
  ≤ 100 W 156 180 192 240 324 480
  > 100 W 300 312 336 372 468 612
  3. Rețele naționale, județene sau locale de acces fix, nomadic sau mobil pe suport radio
  3.1. Abrogat
  3.2. Tarif pentru rețea publică punct-multipunct cu acces pe radio (inclusiv mobil) în tehnologie DECT, în banda 1.880-1.900 MHz(denumi-tă în continuare banda DECT): suport
  3.2.1.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul municipiului București 12.000 euro/bandă DECT
  3.2.2.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul unui municipiu reședință de județ, situat în unul dintre județele Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Prahova sau Timiș 4.800 euro/bandă DECT
  3.2.3.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul unui municipiu reședință de județ, situat în unul dintre județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare,Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 2.400 euro/bandă DECT
  3.2.4.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul unui municipiu reședință de județ situat în unul dintre județele Botoșani, Călărași, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 1.200 euro/bandă DECT
  3.2.5.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul unui municipiu sau al unui oraș situat în unul dintre județele Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Prahova sau Timiș 480 euro/bandă DECT
  3.2.6.Tarif pentru rețea locală urbană, pentru care banda DECT este alocatăla nivelul unui municipiu sau al unui oraș situat în unul din județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 240 euro/bandă DECT
  3.2.7.Tarif pentru rețea locală urbană pentru care banda DECT este alocată la nivelul unui municipiu sau al unui oraș situat în unul dintre județele Botoșani, Călărași, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 120 euro/bandă DECT
  3.2.8.Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la nivelul unei comune situate în unul dintre județele Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Prahova sau Timiș 48 euro/bandă DECT
  3.2.9.Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la nivelul unei comune situate în unul dintre județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava Vâlcea sau Vrancea 24 euro/bandă DECT
  3.2.10Tarif pentru rețea locală rurală pentru care banda DECT este alocată la nivelul unei comune situate în unul din județele Botoșani, Călărași, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea sau Vaslui 12 euro/bandă DECT
  3.3.Abrogat
  3.4. Tarif pentru rețea publică de comunicații de bandă largă în banda 3.400-3.800 MHz:
  3.4.1.Tarif pentru un bloc de frecvențe pereche de 5 MHz alocat la nivel național în banda 3400-3600 MHz 72.000 euro/bloc
  3.4.2.Tarif pentru un bloc de frecvențe nepereche de 5 MHz alocat la nivel național în banda 3600-3800 MHz 36.000 euro/bloc
  3.5. Tarif pentru rețea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio(FWA)în banda 24,5-26,50 GHz:
  3.5.1.Tarif pentru un canal duplex de 112 MHz alocat la nivel național 108.000 euro/canal
  3.5.2.Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul municipiuluiBucurești 7.000 euro/canal
  3.5.3.Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei localități situate în unul dintre județele Arad, Bihor, Brașov, Cluj Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Prahova sau Timiș 940 euro/canal
  3.5.4.Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei locali-tăți situate în unul dintre județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin,Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea sau Vrancea 600 euro/canal
  3.5.5.Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivelul unei locali-tăți situate în unul dintre județele Botoșani, Călărași, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea și Vaslui 360 euro/canal
  3.6.Abrogat
  (la 01-10-2015, Pct. 3.4 al cap. II din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. ) (la 01-10-2015, Pct. 3.6 al cap. II din anexă a fost abrogat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. )
   +  Capitolul III Serviciul de radiodifuziune sonoră și televiziune1. Tarif pentru stații de radiodifuziune sonoră analogică cu frecvențe de emisie f ≤ 3 MHz
  0 1 2 3 4 5
  PAR (KW) ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 ≤ 600 ≤ 1.200 > 1.200
  Tarif (euro) 25 32 42 54 71 92
  2. Tarif pentru stații de radiodifuziune sonoră analogică pentru banda de frecvențe 3 MHz < f ≤ 30 MHz
  0 1 2 3 4
  Pem (KW) ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40 > 40
  Tarif (euro) 25 32 42 54 71
  3. Tarif pentru stații din serviciul de radiodifuziune sonoră analogică în banda 87,5-108 MHz
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5
  ≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 600 > 600
  0 ≤ 100 120 168 216 276 312 432
  1 ≤ 200 180 264 324 420 564 648
  2 ≤ 500 240 300 420 564 720 1.080
  3 ≤ 1.000 276 360 504 720 936 1.404
  4 ≤ 2.000 336 444 624 816 1.224 1.824
  5 ≤ 5.000 408 552 708 1.056 1.584 2.376
  6 > 5.000 492 600 912 1.368 2.052 3.084
  4. Tarif pentru stații de televiziune analogică
  PAR max. (W) Hef max. (m)
  0 1 2 3 4 5
  ≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 600 > 600
  0 ≤ 100 240 336 432 552 624 864
  1 ≤ 200 360 528 648 840 1.128 1.296
  2 ≤ 500 480 600 840 1.128 1.440 2.160
  3 ≤ 1.000 552 720 1.008 1.440 1.872 2.808
  4 ≤ 2.000 672 888 1.248 1.632 2.448 3.648
  5 ≤ 5.000 816 1.104 1.416 2.112 3.168 4.752
  6 > 5.000 984 1.200 1.824 2.736 4.104 6.168
  5. Tarif pentru stații din serviciul de televiziune digitală terestră
  5.1.Tarif pentru un multiplex alocat la nivel național 150.000 euro
  5.2.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - București 6.000 euro/alocare
  5.3.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001-Constanța, ROU005 - București - capitala, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploiești, ROU014 - Galați, ROU017 - Brașov, ROU021 - Timișoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca și ROU030 - Iași 5.000 euro/alocare
  5.4. Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, ROU008 - Reșița, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroșani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureș, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamț, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistrița, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare și ROU039 - Focșani 4.000 euro/alocare
  5.5.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călărași,ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoșani, ROU035 - Zalău și ROU040 - Comănești 2.100 euro/alocare
  5.6.Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localități reședință de județ din zonele ROU001 - Constanța, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploiești, ROU014 - Galați, ROU017 - Brașov, ROU021 - Timișoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca și ROU030 - Iași 4.000 euro
  5.7.Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localități reședință de județ din zonele ROU007 - Calafat, ROU008 - Reșița, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroșani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureș, ROU027 - Gheorgheni, ROU028-Piatra-Neamț, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistrița, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare și ROU039 - Focșani 3.000 euro
  5.8.Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localități reședință de județ din zonele ROU002 - Călărași, ROU003 - București*), ROU004-Alexandria, ROU015- Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoșani, ROU035 - Zalău și ROU040 - Comănești 1.000 euro
  *) Cu excepția municipiului București (a se vedea tariful de la punctul 5.3 pentru ROU005).
  5.9.Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localități care nu este reședință de județ 500 euro
  6. Tarif pentru stații din serviciul de radiodifuziune digitală terestră
  6.1.Tarif pentru un multiplex alocat la nivel național37.500 euro
  6.2.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - București2.750 euro/alocare
  6.3.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001- Constanța, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploiești, ROU014 - Galați, ROU017 - Brașov, ROU021 - Timișoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca și ROU030 - Iași1.250 euro/alocare
  6.4.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, ROU008 - Reșița, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petroșani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mureș, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamț, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistrița, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare și ROU039 - Focșani1.000 euro/alocare
  6.5.Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călărași, ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botoșani, ROU035 - Zalău și ROU040 - Comănești525 euro/alocare
  (la 13-12-2018, Capitolul III din Anexă a fost completat de Punctul 17, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul IV Serviciul mobil maritim
  1.Tarif pentru stații de navă48 euro/stație
  2.Tarif pentru stații de comunicații sol-navă120 euro/stație
  3.Tarif pentru stații portabile în VHF24 euro/stație
  (la 01-01-2019, Capitolul IV din Anexă a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul V Serviciul mobil aeronautic
  1.Tarif pentru stații de aeronavă48 euro/stație
  2.Tarif pentru stații de comunicații sol-aeronavă120 euro/stație
  3.Tarif pentru stații portabile în VHF24 euro/stație
  (la 01-01-2019, Capitolul V din Anexă a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul VIServiciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul spațial)
  1. Tarif pentru stații de comunicații prin satelit amplasate pe Pământ:
  1.1.Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul fix prin satelit60 euro/stație
  1.2.Tarif pentru terminale individuale fixe în serviciul mobil terestru prin satelit 36 euro/stație
  1.3.Tarif pentru terminale individuale mobile în serviciul mobil terestruprin satelit 42 euro/stație
  1.3.1.Tarif pentru terminale individuale mobile, instalate la bordul navelor sau aeronavelor, funcționând în serviciul mobil prin satelit 42 euro/stație
  1.4.Tarif pentru stații fixe coordonatoare de rețea în serviciul fix prinsatelit (comunicații de voce și/sau date, transport de programe audiovizuale către satelit etc.) 1.440 euro/ stație
  1.5.Tarif pentru stații fixe coordonatoare de rețea în serviciul mobil prin satelit (comunicații de voce și/sau date etc.) 1.800 euro/ stație
  1.6.Tarif pentru stații transportabile pentru transmisii temporare de radiodifuziune sonoră ori televiziune sau pentru transmisii temporare de date 360 euro/stație
  1.7.Tarif pentru stații mobile de tip ESV ( Earth Station on board Vessels), operând în benzi atribuite cu statut primar serviciului fix prin satelit, amplasate la bordul navelor și destinate transmisiilor de date (altele decât cele incluse în cadrul sistemului GMDSS)60 euro/stație
  1.8.Tarif pentru stații mobile de tip AES (Aircraft Earth Station), operând în benzi atribuite cu statut primar serviciului fix prin satelit, amplasate la bordul aeronavelor și destinate transmisiilor de date (altele decât cele privind siguranța și controlul navigației aeronautice)60 euro/stație
  2.Tarif pentru sisteme globale de comunicații mobile personale prin satelit (G-MPCS/S-PCS):
  2.1.Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecvență sub 1 GHz 360 euro/sistemG-MPCS/S-PCS
  2.2.Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecvență între 1 GHz și 1,9 GHz 1.200 euro/ sistem G-MPCS/S-PCS
  2.3.Tarif pentru sistem G-MPCS/S-PCS care utilizează, pentru sensul ascendent al legăturilor de acces (abonat spre satelit), benzi de frecvență peste 1,9 GHz 3.600 euro/ sistem G-MPCS/S-PCS
  3.Tarif pentru rețele CGC/stații de bază CGC
  3.1.Tarif pentru rețea CGC la nivel național
  3.1.1.Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național240.000 euro/MHz, bandă pereche
  3.2.Tarif pentru stații de bază CGC ce utilizează o bandă pereche de 1 MHz
  3.2.1.Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 12 km față de centroidul corespunzător unei localități de rangul 03.624 euro/MHz, bandă pereche
  3.2.2.Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 6 km față de centroidul corespunzător unei localități de rangul I732 euro/MHz,bandă pereche
  3.2.3.Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 3 km față de centroidul corespunzător unei localități de rangul II, reședință de județ408 euro/MHz, bandă pereche
  3.2.4.Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 2 km față de centroidul corespunzător unei localități de rangul II, alta decât reședința de județ300 euro/MHz, bandă pereche
  3.2.5.Tariful pentru o stație radio dispusă la mai mult de 12 km față de centroidul localității de rangul 0, de 6 km față de centroizii localităților de rangul I, de 3 km față de centroizii localităților de rangul II, reședințe de județ, și de 2 km față de centroizii localităților de rangul II, altele decât reședințele de județ228 euro/MHz, bandă pereche
  ----------Pct. 1.1, 1.2 și 1.3 ale cap. VI din anexa au fost modificate de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015.Pct. 1.6, 1.7 și 1.8 ale cap. VI din anexa au fost modificate de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. (la 13-12-2018, Capitolul VI din Anexă a fost modificat de Punctele 20 și 21, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul VΙΙ Radiodeterminare
  1.Tarif pentru stații de radiolocație108 euro/stație
  2.Tarif pentru stații de radionavigație72 euro/stație
  (la 01-01-2019, Capitolul VII din Anexă a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul VIIIAlte servicii, sisteme și aplicații de radiocomunicații
  1.Tarif pentru stații de radiocomunicații funcționând în benzi de frecvențe până la 30 MHz inclusiv 48 euro/frecvență (bandă de frecvență)
  2.Tarif pentru stații de radiocomunicații funcționând în benzi de frecvențe cuprinse între 30 MHz și 1 GHz 96 euro/frecvență (bandă de frecvență)
  3.Tarif pentru stații de radiocomunicații funcționând în benzi de frecvențe cuprinse între 1 GHz inclusiv și 57 GHz și având lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz 72 euro/frecvență (bandă de frecvență)
  4.Tarif pentru stații de radiocomunicații funcționând în benzi de frecvențe cuprinse între 1 GHz inclusiv și 57 GHz și având lărgime de bandă mai mare de 7 MHz 108 euro/frecvență (bandă de frecvență)
  5.Tarif pentru stații de radiocomunicații funcționând în benzi de frecvențe peste 57 GHz inclusiv 84 euro/frecvență (bandă de frecvență)"
  (la 01-10-2015, Cap. VIII din anexă a fost modificat de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 687 din 2 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 7 septembrie 2015. )
   +  Capitolul VIII^1 Sisteme de radiocomunicații mobile funcționând exclusiv la bordul navelor și al aeronavelor, pentru uzul pasagerilor
  1.Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe sub 1 GHz96 euro/MHz, bandă pereche
  2.Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe sub 1 GHz48 euro/MHz, bandă nepereche
  3.Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe peste 1 GHz48 euro/MHz, bandă pereche
  4.Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe peste 1 GHz24 euro/MHz, bandă nepereche
  (la 13-12-2018, Capitolul VIII^1 din Anexă a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
   +  Capitolul IXTransmisii ocazionale în diferite servicii de radiocomunicații
  1.Serviciile fix și mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG)
  1.1.Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână):
  1.1.1.Tarif pentru prima zi de transmisie320 euro/zi
  1.1.2.Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie consecutivă230 euro/zi
  1.2.Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 30 de zile calendaristice consecutive (o lună)
  1.2.1.Tarif pentru prima săptămână de transmisie1.500 euro/săptămână
  1.2.2.Tarif pentru a II-a și a III-a săptămână de transmisie consecutivă890 euro/săptămână
  1.3.Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 30 de zile calendaristice consecutive (o lună) 3.380 euro/lună
  1.4.Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 90 de zile calendaristice consecutive (3 luni) 7.920 euro/3 luni
  2.Serviciul fix (transmisii ocazionale de tip ENG-OB)
  2.1.Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleutransportabile, destinate transmisiilor ocazionale și temporare de radiodifuziune sonoră și/sau de televiziune:
  2.1.1.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz 15 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.1.2.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 25 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.1.3.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz 35 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.1.4.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz 10 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.1.5.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 20 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.1.6.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz 30 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.2.Tarif pentru frecvențe de emisie asignate pentru echipamente de radioreleuportabile (instalate pe camere de luat vederi fără fir), destinate transmisiilor ocazionale și temporare de radiodifuziune sonoră și/sau de televiziune:
  2.2.1.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz 8 euro/frecvență de emisie/zi de transmisie
  2.2.2.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 13 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.2.3.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 1 GHz și 3 GHz și cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz 18 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.2.4.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă mai mică de sau egală cu 7 MHz 5 euro/frecvență de emisie/zi de transmisie
  2.2.5.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă cuprinsă între 7 MHz și 15 MHz 10 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  2.2.6.Tarif pentru echipamente de radioreleu având frecvențe de emisie între 3 GHz și 12 GHz și cu lărgime de bandă mai mare de sau egală cu 15 MHz 15 euro/frecvențăde emisie/zi de transmisie
  (la 01-07-2014, Punctul 1, cap. IX din anexă a fost modificat de pct. 13 al art. I din DECIZIA nr. 852 din 5 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014. ) (la 13-12-2018, Capitolul IX din Anexă a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din DECIZIA nr. 1.062 din 4 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
  ------