SCHEMĂ din 24 septembrie 2013de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 1 octombrie 2013  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.980 din 24 septembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 610 din 1 octombrie 2013.
  Notă
  Alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 4.465 din 31 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 7 ianuarie 2021, prevede:
  ”(2) Modificările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.”
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de stat regionale, pentru investițiile inițiale realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin prezenta schemă nu se acordă:a) ajutoare destinate activității de export, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;b) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.c) abrogată; (la 14-03-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (3) Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;b) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;c) ajutoarelor pentru sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;d) ajutoarelor pentru sectorul producției agricole primare;e) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;f) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari. (la 14-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (4) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții inițiale realizate în parcurile industriale în cadrul schemei se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. (la 18-08-2014, Alin. (4) al art. 1 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (5) Prezenta schemă se aplică pe întregul teritoriu al României.(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Consiliul Concurenței, informează Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei scheme, în vederea publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 2În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acordul de principiu al autorității administrației publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de stat regional sub forma facilităților fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;b) întreprindere - orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene;c) parc industrial - infrastructura de afaceri constituită conform dispozițiilor Legii nr. 186/2013 sau ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001*4) privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, care deține titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotărâre a Guvernului; Notă
  *4) Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogată prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.
  d) fondatori ai parcului industrial - autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care inițiază constituirea unui parc industrial, conform Legii nr. 186/2013;e) administratorul parcului industrial - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori în scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și de a deține titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, potrivit legii, parcul industrial;f) rezident al parcului industrial - orice întreprindere, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:– în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau– în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;g) plan de investiții - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile și a activelor necorporale aferente investiției care urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, cu indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar de achiziție/construcție și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;h) studiu de fezabilitate - documentația tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, tehnologice, constructive și economice care fundamentează investiția realizată în parcul industrial; această documentație cuprinde inclusiv planul de investiții, definit potrivit lit. g);i) contribuția întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuția întreprinderii la bugetul de stat consolidat și bugetul local, aferentă investiției, realizată prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat și la bugetul local pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;j) demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, «demararea lucrărilor» corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. (la 18-08-2014, Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) k) investiția inițială înseamnă:(i) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;(ii) o achiziție de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi. (la 18-08-2014, Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) l) costuri eligibile - sunt costurile legate de realizarea investiției inițiale, respectiv cheltuielile realizate cu achiziționarea/construcția activelor corporale și necorporale;m) active corporale - active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente; (la 18-08-2014, Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) n) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală; (la 18-08-2014, Lit. n) a art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) o) intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale - reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului și valoarea actualizată a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Rata de actualizare este rata de referință în vigoare la data acordării acestuia, care se stabilește periodic de către Comisia Europeană și care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ajutoarele fiscale plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate pe baza ratelor de referință aplicabile la momentele în care avantajele fiscale devin efective;p) proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane euro, echivalent în lei, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului. (la 18-08-2014, Lit. p) a art. 2 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) q) infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și servicii de internet.r) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol ce are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; (la 18-08-2014, Lit. r) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) s) comercializarea produselor agricole - deținerea ori expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; (la 18-08-2014, Lit. s) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) t) producția agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective; (la 18-08-2014, Lit. t) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 ; (la 18-08-2014, Lit. u) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) v) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei scheme, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei scheme, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE ;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul ori nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0; (la 18-08-2014, Lit. v) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) w) întreprinderi mici și mijlocii - întreprinderile definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 ; (la 18-08-2014, Lit. w) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) x) întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate întreprinderi mici și mijlocii. (la 18-08-2014, Lit. x) a art. 2 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) y) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European; (la 14-03-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 )
   +  Capitolul II Forma ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale  +  Articolul 3(1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordat întreprinderilor eligibile constă în:a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale. (la 14-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (2) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale prevăzut de prezenta schemă sunt:a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a);b) unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia este situat parcul industrial, pentru scutirile și facilitățile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).(3) Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 14-03-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 )  +  Capitolul III Criterii de eligibilitate  +  Articolul 4(1) Beneficiarii eligibili de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, acordat potrivit prezentei scheme, pot fi întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 sau declarat prin hotărâre a Guvernului;b) desfășoară activitate economică;c) intenționează să realizeze o investiție inițială într-un parc industrial;d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)*5); Notă
  *5) Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.
  e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată;f) nu au solicitat/primit alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru costurile eligibile pentru care solicită ajutor de stat în baza prezentei scheme. (la 18-08-2014, Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )
  (2) Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a), proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.
   +  Articolul 5Investițiile eligibile în cadrul prezentei scheme trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k);b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit prevederilor art. 2 lit. i).  +  Articolul 6Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă de întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre următoarele criterii:a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.  +  Articolul 7(1) Schema se aplică în următoarele regiuni de dezvoltare din România, ce au caracter de zonă asistată potrivit alin. (2) al art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 :a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;h) Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov. (la 18-08-2014, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în echivalent subvenție brută actualizată nu va depăși plafonul ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, plafon aferent regiunii în care se realizează investiția, așa cum este stabilit în Harta națională a ajutoarelor de stat regionale, respectiv:a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), respectiv 35% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. g) și al județului Ilfov, pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020;b) 15% în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2017, respectiv 10% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2020, pentru municipiul București. (la 18-08-2014, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (3) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (2) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. (la 18-08-2014, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (3^1) Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale. Rata de actualizare este rata de referință în vigoare la data acordării acestuia, care se stabilește periodic de către Comisia Europeană pe baza criteriilor obiective și care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet. Ajutoarele fiscale plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate pe baza ratelor de referință aplicabile la momentele în care avantajele fiscale devin efective. (la 18-08-2014, Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (4) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul prezentei scheme pentru "proiecte mari de investiții".(4^1) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, se aplică prevederile alin. (4). (la 18-08-2014, Alin. (4^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (5) Cheltuielile cu activele corporale considerate eligibile pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în cadrul prezentei scheme sunt aferente achiziției de teren, precum și costurilor activelor sub formă de clădiri, utilaje și instalații, suportate de beneficiar, în legătură cu proiectul. Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru achiziționarea unei unități. (la 18-08-2014, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (6) Cheltuielile legate de achiziționarea unui activ în leasing, altele decât terenuri și clădiri, vor fi luate în considerare numai dacă leasingul ia forma leasingului financiar și conține obligația cumpărării activului la expirarea termenului contractului de leasing.(7) Pentru întreprinderile mici și mijlocii, este luat în considerare costul complet al investițiilor în active necorporale prin transfer de tehnologie prin achiziția de brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate. În cazul întreprinderilor mari, aceste costuri sunt eligibile numai în limita a 50% din cheltuielile totale de investiții eligibile ale proiectului.(7^1) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;b) trebuie să fie amortizabile;c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; șid) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. (la 18-08-2014, Alin. (7^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (8) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziționate nu sunt eligibile.  +  Articolul 8(1) Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.(2) Această regulă nu împiedică înlocuirea instalațiilor sau a echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani pentru întreprinderi mari și, respectiv, 3 ani pentru întreprinderi mici și mijlocii, datorată schimbărilor tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză pentru o durată egală cu perioada minimă prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Abrogat. (la 18-08-2014, Art. 9 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )
   +  Capitolul IV Reguli procedurale  +  Articolul 10(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial și rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, potrivit prezentului capitol. La înființarea parcului industrial, acordul de principiu al autorității administrației publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local (la 14-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (2) În vederea obținerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază este constituit parcul industrial următoarele documente:a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Schemă;b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 privind efectul stimulativ;e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;h) extras de carte funciară pentru informare.i) o declarație care să cuprindă confirmarea că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare în parcul industrial, definită potrivit art. 2 lit. y), precum și angajamentul că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani de la finalizarea investiției pentru care solicită ajutorul. (la 14-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (3) Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor al ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informații necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză și verificare.(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.  +  Articolul 11(1) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale țin un registru special al schemei în format electronic, cu evidența cererilor de acord de principiu înregistrate privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.(2) Înregistrarea cererilor de acord de principiu se face pe măsura depunerii acestora.(3) Cererile de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziție.(4) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluționează cererea, după caz:a) cu emiterea acordului privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanțare în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.(5) Cererea de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:a) conține toate informațiile și documentele prevăzute în prezenta schemă;b) conține toate informațiile și documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale;c) nu prezintă neconcordanțe în informațiile furnizate;d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.(6) În cazul în care cererea de acord de principiu nu îndeplinește prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii cu informațiile și/sau documentele necesare.(7) În evaluarea cererii și emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), va avea în vedere respectarea intensităților maxim admise, precum și dovada efectului stimulativ.(8) Acordul de principiu privind acordarea ajutorului de stat face trimitere explicită la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și prevede în mod expres care este valoarea cheltuielilor eligibile, facilitățile de care va beneficia întreprinderea solicitantă, durata acestora, intensitatea aprobată a ajutorului, obligațiile beneficiarului, condițiile de monitorizare a ajutorului, precum și mențiunea că, sub rezerva unor verificări detaliate, proiectul îndeplinește condițiile schemei. (la 18-08-2014, Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (9) Pentru situația prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care însoțește proiectul de hotărâre a consiliului local sau județean privind acordul autorității administrației publice locale privind înființarea parcului industrial.  +  Articolul 11^1(1) Furnizorii vor publica pe un site:a) fișa de informații transmisă la Comisia Europeană prin intermediul sistemului de notificare electronică (SARI) sau un link către acesta;b) textul integral al fiecărei măsuri de ajutor sau un link care oferă acces la textul integral;c) informațiile menționate în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 , în cazul fiecărui ajutor individual care depășește 500.000 euro, valoarea nominală a acestuia fiind menționată ca aparținând unuia dintre următoarele intervale (în milioane euro):(i) 0,5-1;(ii) 1-2;(iii) 2-5;(iv) 5-10;(v) 10-30; și(vi) 30 și peste această valoare.(2) Informațiile menționate la alin. (1) lit. (c) sunt organizate și sunt accesibile într-un mod standardizat, conform descrierii din anexa III, și fac posibilă executarea funcțiilor de căutare și descărcare în mod eficace.(3) Informațiile menționate la alin. (1) se publică în termen de un an de la data la care trebuie depusă declarația fiscală și sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul. (la 18-08-2014, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )  +  Articolul 12(1) Administratorul și rezidenții parcului industrial beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 în baza:a) acordului de principiu, emis potrivit art. 10 sau, după caz, potrivit art. 16 lit. b) ori, după caz, hotărârii consiliului local sau județean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013;b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotărâre a Guvernului.(2) Cele două înscrisuri prevăzute la alin. (1) se anexează anual la declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren și clădiri, depuse, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale din raza administrativ-teritorială unde se află situat parcul industrial.(3) Unitatea administrativ-teritorială publică lunar pe pagina sa de web situații actualizate cu cererile de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înregistrate și soluționate.  +  Articolul 13(1) La calculul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, unitatea administrativ-teritorială are în vedere și valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.(2) Furnizorii de ajutor de stat verifică anual, la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, stadiul realizării/menținerii, după caz, a investiției inițiale, potrivit art. 8 alin. (1).(3) În cazul în care beneficiarul nu realizează investiția sau nu o menține ori nu îndeplinește condițiile privind contribuția la dezvoltare regională (așa cum este prevăzută la art. 2 lit. i), furnizorul de ajutor de stat procedează la recuperarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE*6), cu modificările ulterioare. Notă
  *6) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.
  (4) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
   +  Articolul 14(1) Furnizorii de ajutor de stat păstrează evidențe detaliate ale ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordate în baza prezentei scheme pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul prezentei scheme. Aceste evidențe trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(2) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(3) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligația de a încărca măsura de ajutor de stat regional în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare. (la 14-03-2018, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 ) (4) Furnizorul ajutorului de stat are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informațiile ce vizează ajutoarele de stat regional acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu. (la 14-03-2018, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 14 martie 2018 )  +  Articolul 15(1) Prezenta schemă de ajutor de stat regional se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2021. (la 07-01-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.465 din 31 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 07 ianuarie 2021 ) (2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de 508.876 mii lei, din care suma de 258.876 mii lei este aferentă anului 2021. (la 07-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.465 din 31 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 07 ianuarie 2021 ) (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de stat regional este de 210. (la 18-08-2014, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. ) (4) În cazul în care legislația Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se modifică, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzător.  +  Articolul 16Cu excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) și alin. (2), ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) se pot acorda, în limita maximă a intensității, și pentru o investiție care a demarat înainte de intrarea în vigoare a prezentei scheme, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) investiția se realizează într-un parc industrial al cărui titlu a fost acordat prin ordin;b) investiția a fost demarată în baza acordului de principiu privind eligibilitatea proiectului și a investițiilor;c) pentru investiția în cauză, beneficiarul a fost scutit de la plata impozitului pe teren și a impozitului pe clădiri, anterior intrării în vigoare a prezentei scheme, în baza unor scheme de ajutor de stat sau de minimis asigurându-se astfel, prin intermediul prezentei scheme, continuitate în aplicarea facilităților fiscale acordate pentru investițiile din parcurile industriale;d) sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate ale proiectului și ale beneficiarului, prevăzute în prezenta schemă. (la 18-08-2014, Art. 16 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. )
   +  ANEXĂla schemă
  Model de formular de cerere pentru ajutorul de stat regional pentru
  sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale
  - Informații cu privire la beneficiarul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale: ● denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN); ● declarație conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiției din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; ● declarație care să specifice ajutorul (atât cel de minimis, cât și ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani; ● declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor autorități care acordă ajutoare. - Informații despre proiectul/activitatea care urmează să beneficieze de sprijin: ● descrierea proiectului; ● descrierea efectelor pozitive preconizate pentru zona în cauză (de exemplu, numărul de locuri de muncă create sau menținute, activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare; activitățile de formare, crearea unui grup de întreprinderi); ● temeiul juridic relevant (național, UE sau ambele); ● datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului; ● locul (locurile) de desfășurare a proiectului. - Informații despre finanțarea proiectului: ● investiții și alte costuri legate de acestea; ● costuri eligibile totale; ● valoarea ajutorului necesar executării proiectului/activității; ● intensitatea ajutorului. - Informații despre nevoia de ajutor și impactul preconizat al acestuia: Scurtă explicație a nevoii de ajutor și a impactului acestuia asupra deciziei de realizare a investiției sau de amplasare în parcul industrial; de asemenea, se menționează investițiile sau locațiile alternative în absența ajutorului.
  -----