LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 18 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, activitățile aeronautice civile îndeplinite de categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, precum și drepturile și îndatoririle acestora.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist din România care posedă documente nominale individuale de certificare, licență, atestate, autorizări și altele asemenea, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 3Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviația civilă care, după absolvirea unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului, obține licență și calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atribuții la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, și care este remunerat pentru executarea de activități aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 1, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 3Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviația civilă care deține documente de certificare de tip/clasă de aeronavă civilă, emise, validate sau recunoscute în România în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, având atribuții la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, și care este remunerat pentru executarea de activități aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul principal sau filială în România.
   +  Articolul 4În sensul prezentei legi, categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România sunt următoarele:a) piloți - membrii unui echipaj de zbor, calificați pe tip sau clasă de aeronavă civilă, care dețin o licență obținută în urma absolvirii unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului și care le permite să piloteze o aeronavă civilă în operațiuni de zbor. La comanda aeronavei civile pot fi:1. pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină siguranță și își exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;2. copilotul este pilotul secund, altul decât pilotul comandant, membru al echipajului de conducere, care operează la bordul unei aeronave civile pentru care este necesar mai mult de un pilot, conform tipului de aeronavă civilă certificat sau regulilor de operare, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;a^1) piloți instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă; (la 02-05-2016, Lit. a^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016. ) b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți și operatori radionaviganți - membrii unui echipaj de zbor care dețin o licență obținută în urma absolvirii unei forme de învățământ recunoscute și certificate de către instituțiile abilitate ale statului și care execută la bordul unei aeronave civile activități de exploatare tehnică în zbor, ce ajută la conducerea tehnică a aeronavei în operațiuni de zbor*);c) însoțitori de bord - membrii unui echipaj de zbor, calificați pe tip de aeronavă civilă, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută la bordul unei aeronave civile activități cu privire la siguranța pasagerilor și aeronavei, fără a participa la conducerea acesteia;d) parașutiști - personalul aeronautic civil calificat pe tip de parașută, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută salturi cu parașuta și este responsabil de pregătirea operațională, planificarea, comanda și dirijarea salturilor și a zborurilor cu parașuta;e) ingineri de recepție și control aeronave - personalul tehnic calificat pe tip de aeronavă civilă, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activități de control tehnic în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate a unei aeronave civile;f) ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC - personalul tehnic calificat, cu licență, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activități de verificare în zbor a funcționării mijloacelor de comunicații, navigație și supraveghere aflate la sol;g) personal de inspecție în zbor - personalul aeronautic civil navigant, cu licență, care execută activități de inspecție, supraveghere și control în zbor al operațiunilor aeriene, de examinare a personalului aeronautic civil navigant, în scopul supervizării siguranței zborului, certificării agenților aeronautici civili, personalului aeronautic civil navigant și a tehnicii aeronautice, precum și inspecția de siguranță a zborului.  +  Articolul 5Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile care nu are atribuții la bord în timpul zborului, conform calificării și licenței deținute, este considerată pasager și nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.  +  Articolul 6(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă desfășoară activitățile prevăzute la art. 7.(2) Condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă sunt condiții speciale de muncă.  +  Articolul 7(1) Activitățile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist cuprind:a) operațiuni de transport aerian public de pasageri, bagaje, mărfuri și/sau poștă;b) pregătirea și executarea zborurilor cu aeronave civile și a parașutărilor în scopuri civile;c) controlul aeronavei înainte de executarea zborurilor cu aeronave civile și asigurarea tehnică a parașutărilor în scopuri civile;d) planificarea, organizarea și executarea zborurilor tehnice, de recepție și control și a zborurilor de licențiere a tehnicii de zbor aeronautice civile;e) operațiuni de lucru aerian, efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătății publice și protecției mediului;f) pregătirea și executarea zborurilor de acrobație și de antrenament, precum și a zborurilor în cadrul mitingurilor de aviație;g) zboruri de căutare, salvare, cercetare științifică, fotografiere, monitorizare și publicitate;h) zboruri de verificare și calibrare a mijloacelor de protecție a navigației aeriene aflate la sol;i) zboruri de școală și de antrenament;j) zboruri de agrement și turism;k) executarea zborurilor în scopul colectării și analizei informațiilor meteo și a prognozelor meteorologice pentru rutele de zbor, zonele aeroporturilor civile, terenurilor și platformelor de decolare-aterizare folosite de aeronavele civile;l) executarea misiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în dificultate;m) zboruri de urgență, sanitare, de stingere a incendiilor și intervenție la calamități;n) zboruri de supraveghere a conductelor de petrol sau gaze naturale, a liniilor de înaltă tensiune, a traficului rutier și altele asemenea;o) zboruri speciale și zboruri efectuate în alte scopuri, aprobate de Ministerul Transporturilor;p) executarea activităților de instruire, examinare și control al personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea obținerii calificărilor și autorizărilor inițiale și suplimentare, precum și acordării, reînnoirii și revalidării licenței de zbor;q) executarea activităților de control, supraveghere, inspecție și autorizare a operatorilor aerieni și a operațiunilor aeronautice civile de zbor desfășurate de aceștia;r) orice alte activități legate de atestarea și operarea aeronavelor civile, precum și de pregătirea, certificarea și licențierea personalului aeronautic civil profesionist.(2) Activitățile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.  +  Articolul 8Controlul, supravegherea și inspecția activităților aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se execută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
   +  Capitolul II Personalul aeronautic civil navigant profesionist  +  Articolul 9Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se încadrează pe funcții îndeplinite la bordul aeronavei civile, corespunzător pregătirii, licenței și calificărilor deținute, așa cum este prevăzut în prezentul statut și în reglementările aeronautice în vigoare.  +  Articolul 10Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, prin natura atribuțiilor funcționale specifice profesiei, îndeplinește sarcini sau misiuni privind programarea, organizarea, desfășurarea, pregătirea și efectuarea zborului, controlul, inspectarea și supravegherea activităților de zbor, instruirea și examinarea personalului aeronautic civil navigant, exploatarea tehnică la sol și în zbor a aeronavelor civile, folosirea corespunzătoare a echipamentelor aeronavelor civile și a mijloacelor pentru protecția navigației aeriene, precum și analiza situației meteorologice, în vederea executării zborului în deplină siguranță.  +  Articolul 11Pentru a-și îndeplini sarcinile specifice la bordul unei aeronave civile, personalul aeronautic civil navigant profesionist trebuie să posede documente nominale individuale de certificare, licență, atestate și/sau autorizări în termen de valabilitate, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 12Constituirea piloților în echipaj de conducere a unei aeronave civile se face prin ordin de misiune, pe baza manualului de operare în zbor al acesteia, funcțiile îndeplinite la bord fiind cele de pilot comandant și de copilot. În cazul în care manualul de operare în zbor al unei aeronave civile prevede un singur pilot, acesta este și comandantul aeronavei respective.  +  Articolul 13Membrii unui echipaj care execută o misiune de zbor la bordul unei aeronave civile sunt nominalizați de către angajator/operatorul aerian, prin planul de zbor, ținând cont de calificarea deținută de fiecare dintre aceștia pentru categoria, clasa și tipul de aeronavă civilă respectivă, având licența de zbor în termen de valabilitate.  +  Articolul 14Funcția de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, desemnat de către angajator/operatorul aerian pentru fiecare zbor în parte, cu excepția cazurilor când, prin reglementări speciale, se prevede altfel. Calitatea de comandant de aeronavă civilă se exercită din momentul începerii misiunii de zbor și până la terminarea acesteia.  +  Articolul 15(1) În cazul remorcării altei aeronave civile, comandantul aeronavei civile care remorchează este comandantul acestora până la declanșarea lor.(2) Când în echipajul unei aeronave civile se află 2 piloți comandanți, unul dintre ei va fi nominalizat în funcția de comandant al aeronavei, iar celălalt pilot comandant va fi responsabil de pilotarea aeronavei.(3) Dacă în echipajul unei aeronave civile se află un pilot comandant instructor și un pilot comandant, în funcția de comandant al aeronavei va fi desemnat pilotul comandant instructor, iar pilotul comandant va fi responsabil de conducerea aeronavei.  +  Articolul 16Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă se încadrează și promovează pe categorii și pe funcții, conform pregătirii profesionale, calificării deținute și aptitudinilor specifice necesare și dovedite, potrivit competenței profesionale a fiecăruia.  +  Articolul 17Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizații de zbor, sporuri și alte adaosuri, precum și drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiții de cazare, alimentație de întărire și protecție a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viață, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor și alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferențiat, pe categorii de personal, în funcție de: calificările și licențele deținute, activitățile și misiunile executate, condițiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, funcția deținută la bordul aeronavei civile, responsabilitățile acordate și riscul asumat.  +  Capitolul III Pregătirea și certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist  +  Articolul 18Categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist supuse certificării, precum și documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităților aeronautice civile sunt stabilite prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor sau de organizațiile internaționale de aviație civilă la care România este parte.  +  Articolul 19(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă se pregătește în țară sau în străinătate, în școli și institute de specialitate, centre de instruire sau perfecționare și institute de învățământ superior acreditate, autorizate sau recunoscute în acest sens de autoritățile competente, potrivit legii.(2) Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă care a obținut documente nominale de certificare, licență, atestare sau autorizări în străinătate este necesar ca aceste documente să fie recunoscute și acceptate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza reglementărilor internaționale aplicabile în România.  +  Articolul 20Specialitățile, criteriile de selecționare, durata de școlarizare și formele concrete de pregătire sunt stabilite și/sau recunoscute de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor internaționale aplicabile în România.  +  Articolul 21Programele de pregătire sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabilește și procedurile de echivalare și criteriile de certificare a pregătirii, calificării, perfecționării și licențierii acestei categorii de personal, prin cursuri efectuate în țară sau în străinătate, în unități care funcționează pe baza unei autorizări sau echivalări emise de către aceasta.  +  Articolul 22Procedurile de echivalare a studiilor piloților profesioniști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ militare sau civile, se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.  +  Articolul 23Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organul unic care eliberează, revalidează, echivalează, reînnoiește, preschimbă, recunoaște/acceptă, suspendă sau revocă documentele de certificare și licențiere pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist.  +  Articolul 24Calificările personalului aeronautic civil navigant profesionist, din punctul de vedere al licenței de zbor, sunt:a) pilot de transport de linie - ATPL;b) pilot comercial aeronave - CPL și/sau planoare - SPL;c) navigator aerian;d) mecanic navigant;e) operator radionavigant;f) însoțitor de bord;g) parașutist;h) inginer de recepție și control aeronave;i) inginer de recepție și control mijloace PNA-TC.  +  Articolul 25În funcție de calificările de tip, piloții profesioniști pot opera:a) avioane pentru care echipajul minim de conducere este mai mare de un pilot - MPA;b) avioane multimotor - ME;c) avioane cu masa maximă de decolare mai mare de 2.300 kg;d) avioane cu tracțiune cu turbine - JET/T;e) elicoptere.  +  Articolul 26Calificările de clasă ale piloților se stabilesc numai pentru avioane monomotor cu piston SEP(L), cu greutate maximă la decolare de 2.300 kg, certificate pentru a opera cu un singur pilot.  +  Articolul 27Calificările superioare și autorizările care se înscriu în documentul de licență pentru zbor sunt:A. calificări superioare:a) pilot-instructor de zbor;b) pilot de încercare, recepție și control;c) pilot-instructor de antrenament pe rută și/sau instructor de simulator - TRI/SFI;d) instructor pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant, altele decât piloți;e) parașutist-recepție și control și/sau încercător;B. autorizări pentru operațiuni speciale:a) zbor instrumental - IR, care include și minima autorizată;b) lucru agricol;c) aerofotogrametrie;d) remorcaj;e) lansare parașutiști;f) lansare planor cu automosorul;g) zbor cu elicopterul în condiții meteo instrumentale;h) operare elicopter pe mare - off shore operations;i) operare elicopter cu încărcătură suspendată;C. autorizări speciale:a) zboruri de antrenament special;b) zboruri de testare a aeronavelor, motoarelor sau echipamentelor;c) zboruri cu scop nelucrativ;d) zboruri în care nu se transportă pasageri sau mărfuri;D. autorizare de control tehnic-aeronave, pentru piloți și mecanici naviganți, în scopul executării zborurilor tehnice de verificare, ca urmare a efectuării unor programe de întreținere a aeronavelor civile;E. autorizare de examinator, pentru toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist, în scopul conducerii examinărilor practice în zbor.  +  Articolul 28Certificarea licenței de zbor, a calificărilor și autorizărilor personalului aeronautic civil navigant profesionist se face de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin următoarele documente cu termen de valabilitate:a) licență de pilot de transport de linie - ATPL;b) licență de pilot comercial aeronave - CPL și/sau planoare - SPL;c) licență de navigator aerian;d) licență de mecanic navigant;e) licență de operator radionavigant;f) licență de însoțitor de bord;g) licență de parașutist;h) licență de inginer de recepție și control aeronave;i) licență de inginer de recepție și control mijloace PNA-TC;j) certificat de calificare de tip și clasă;k) certificat medical clasa 1 pentru piloți, navigatori și mecanici naviganți;l) certificat medical clasa a 2-a pentru operatori radionaviganți, însoțitori de bord, parașutiști, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC;m) certificat general de operator radiotelefonist;n) certificat pentru calificări superioare și autorizări.  +  Articolul 29Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea exercitării profesiei, este permisă numai după efectuarea pregătirii, examinării și certificării corespunzătoare de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Certificatele personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente nominale individuale, obligatorii pe întreaga durată a desfășurării activității ca personal aeronautic civil navigant profesionist.  +  Articolul 30(1) Conform reglementărilor emise de organizațiile internaționale la care România este parte, documentele nominale individuale de calificare și licență pentru piloți conțin, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) cu majuscule: numele statului și al autorității aeronautice civile;b) cu majuscule accentuate: denumirea documentului nominal de calificare;c) cu cifre arabe: numărul curent al licenței acordate de autoritatea aeronautică civilă;d) cu caractere române: numele integral al deținătorului;e) adresa deținătorului;f) cetățenia deținătorului;g) semnătura deținătorului;h) autoritatea și, acolo unde este necesar, condițiile în care este emisă licența;i) certificarea valabilității licenței și a drepturilor conferite de deținerea respectivei calificări;j) semnătura funcționarului care a emis licența și data emiterii acesteia;k) sigiliul sau ștampila autorității care a emis licența;l) tipuri de calificări;m) specificații referitoare la limitări ale aplicabilității calificării respective, validări, echivalări, restricții și altele asemenea;n) alte detalii necesare.(2) Pentru celelalte categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, elementele înscrise în documentele nominale individuale de certificare și licențiere se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 31(1) Documentele nominale individuale de certificare și licențiere, înregistrările întocmite de angajator privind evidența activității de zbor și carnetul individual de zbor ale personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente care atestă calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist și vor fi luate în considerare la stabilirea vechimii în muncă și încadrării în grupa de muncă.(2) Activitatea desfășurată ca personal aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în grupă specială de muncă.  +  Articolul 32Suspendarea documentelor nominale individuale de certificare și licențiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate aplica, pe o durată de până la 6 luni, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atunci când se constată, în urma unei examinări pe baza reglementărilor aeronautice specifice, lipsuri majore în pregătirea profesională sau abateri de la reglementările aeronautice civile. Pe durata inaptitudinii medicale temporare sau la expirarea termenului de valabilitate a licenței documentele nominale individuale de certificare și licențiere sunt suspendate de drept.  +  Articolul 33Revocarea documentelor nominale individuale de certificare și licențiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate face numai de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru următoarele motive:a) inaptitudine psihofizică definitivă;b) incompetență profesională, dovedită pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice;c) abateri grave de la reglementările aeronautice, cu efecte majore asupra siguranței zborului sau a circulației aeriene, dovedite pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice.  +  Articolul 34Documentele nominale individuale de certificare, licențiere, atestare și autorizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se emit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pe baza reglementărilor specifice de aviație civilă propuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și aprobate de Ministerul Transporturilor, în funcție de necesitățile impuse de evoluția tehnicii aeronautice și a concepției de exploatare la sol și în zbor a aeronavelor civile.  +  Capitolul IV Îndatoririle personalului aeronautic civil navigant profesionist  +  Articolul 35Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România are următoarele îndatoriri:a) să dovedească o înaltă competență și etică profesională;b) să dobândească o temeinică pregătire profesională și să prezinte un interes continuu în perfecționarea cunoștințelor impuse de evoluția tehnicii aeronautice și a concepțiilor noi de exploatare la sol și în zbor a aeronavelor civile;c) să cunoască și să respecte Codul aerian civil și toate reglementările aeronautice specifice în vigoare, astfel încât activitățile aeronautice să se desfășoare cu eficiență și în deplină siguranță a zborului;d) să dea dovadă de disciplină în îndeplinirea sarcinilor și îndatoririlor de serviciu.  +  Articolul 36În timpul pregătirii și desfășurării activității de zbor, personalul aeronautic civil navigant profesionist are următoarele obligații principale:a) să își însușească temeinic cunoștințele și să își formeze deprinderile practice necesare pentru a fi în măsură să asigure un grad ridicat de siguranță a zborului și de calitate a acțiunilor sale, în concordanță cu licența de zbor, calificările și autorizările dobândite și înscrise în documentele nominale individuale de certificare și licențiere;b) să execute prompt și sigur sarcinile ce decurg din funcția pe care o îndeplinește la bordul aeronavei civile;c) să cunoască și să aplice corect legislația aeronautică internă și internațională, reglementările, normele și instrucțiunile specifice activității de zbor din aviația civilă;d) să cunoască tehnica aeronautică din dotare și să respecte procedurile tehnice de exploatare, cerințele de siguranță și de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfășoară;e) să respecte normele specifice de securitate și sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor și pentru situații de urgență și să acționeze pentru prevenirea accidentelor de muncă;f) să se prezinte la examenele medicale periodice și să comunice șefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;g) să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol siguranța transportului aerian, viața personalului, a călătorilor sau securitatea aeronavei civile;h) să aducă la cunoștința conducătorilor ierarhici orice nereguli, abateri sau lipsuri în exploatarea la sol și în zbor a aeronavei civile, echipamentelor și instalațiilor aeroportuare, precum și abaterile de la regulile stabilite pentru buna funcționare a activității de zbor;i) să se prezinte la serviciu la solicitarea organelor competente, în cel mai scurt timp, pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamități, avarii sau grave defecțiuni;j) să contribuie la îmbunătățirea continuă a procesului de instruire, la creșterea eficienței și calității învățământului și pregătirii specifice activității de zbor, pentru formarea unui înalt standard profesional, în limita competențelor acordate;k) să execute toate atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, în temeiul reglementărilor aeronautice specifice în vigoare și prevederilor regulamentelor de ordine interioară pentru locurile specifice de muncă;l) să aplice la locul de muncă regulile stabilite privind normele de pază și securitate în aviația civilă, precum și regulile de acces în zonele cu acces limitat, condiționat sau interzis;m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele companiei/instituției sau echipamentul de lucru stabilit pe timpul executării misiunilor de zbor;n) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau substanțe psihoactive;o) să nu execute misiuni de zbor atunci când se simte obosit sau starea de sănătate nu îi permite să desfășoare activități de zbor în deplină siguranță sau când se află sub influența băuturilor alcoolice;p) să păstreze asupra sa, pe perioada executării misiunilor de zbor, documentele nominale individuale de certificare și licențiere, precum și certificatele medicale valabile.  +  Articolul 37Față de obligațiile generale și cele specifice desfășurării activității de zbor în deplină siguranță, comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea și executarea în siguranță a fiecărei misiuni de zbor, având următoarele drepturi, obligații și răspunderi:A. Să refuze decolarea aeronavei civile, dacă constată:a) nereguli cu privire la starea tehnică a aeronavei, motoarelor, instalațiilor și a aparaturii de bord;b) lipsa documentelor obligatorii ale aeronavei, valide, la bordul acesteia;c) starea psihofizică necorespunzătoare executării misiunii de zbor sau pregătirea necorespunzătoare a membrilor echipajului;d) lipsa alimentării corespunzătoare și suficiente a aeronavei cu carburanți și lubrifianți pentru misiunea de zbor stabilită;e) neîndeplinirea condițiilor cerute de manualul de operare în zbor a aeronavei și a reglementărilor aeronautice specifice cu privire la încărcătură și corecta ei repartizare la bord;f) orice alte nereguli care ar putea să pună în pericol siguranța zborului.B. În timpul misiunii de zbor, răspunde față de entitatea care i-a încredințat aeronava și misiunea, de executarea acesteia în bune condiții, de respectarea strictă a dispozițiilor Codului aerian civil, de comportarea și disciplina echipajului în zbor și la sol, precum și de exploatarea și păstrarea aeronavei civile în bune condiții de zbor.C. În timpul zborului are jurisdicție asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord, iar dispozițiile date de acesta în timpul zborului trebuie executate întocmai de toate persoanele îmbarcate la bordul aeronavei civile.D. În caz de pericol, ia toate măsurile pentru salvarea pasagerilor, echipajului, încărcăturii și aeronavei civile, iar în cazul unui accident de zbor își menține toate îndatoririle, până când autoritatea în drept îl eliberează de atribuțiile ce îi revin în legătură cu misiunea pe care o îndeplinește cu acea aeronavă.E. Să întreprindă toate demersurile necesare la sol, în cazul unei rețineri a aeronavei civile sau în cazul unor măsuri luate cu privire la echipaj, pasageri sau încărcătură.F. În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul aeronavei civile nu poate sub nicio formă să înstrăineze aeronava, părți din aeronavă sau orice alte bunuri din inventarul ei.G. În timpul executării misiunilor de zbor poate delega atribuții membrilor de echipaj, dar nu poate să își delege responsabilitățile. Dacă, din orice cauză, la sol sau în zbor, este împiedicat sau se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, în lipsa desemnării prealabile a altei persoane pentru a-l înlocui, funcția de comandant al aeronavei civile va fi exercitată de către un alt pilot comandant membru al echipajului sau de către copilot.H. În timpul escalelor sau al altor aterizări pe durata misiunii, răspunderea comandantului aeronavei civile cu privire la pasageri și la încărcătură încetează în momentul predării aeronavei persoanelor abilitate în acest sens, după coborârea persoanelor îmbarcate și a întregului echipaj. Responsabilitatea comandantului aeronavei este angajată din nou în momentul reluării în primire a aeronavei civile.  +  Articolul 38În cazul în care, pe baza reglementărilor speciale, în funcția de comandant de aeronavă civilă este desemnată o altă persoană decât pilotul comandant, obligațiile și răspunderile privind executarea misiunii de zbor se împart între aceștia, astfel:a) pilotul comandant răspunde, de la începerea și până la terminarea operațiunii de zbor, de conducerea tehnică și de operarea în siguranță a aeronavei civile, putând lua orice măsuri pentru realizarea siguranței zborului;b) comandantul de aeronavă răspunde de executarea misiunii în bune condiții, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnică și operarea în siguranță a aeronavei civile.  +  Capitolul V Drepturile personalului aeronautic civil navigant profesionist  +  Articolul 39Personalul aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în funcții la bordul aeronavei civile, în conformitate cu calificarea deținută, înscrisă în documentele nominale individuale de certificare și licențiere aflate în termen de valabilitate.  +  Articolul 40Orice persoană care face dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în reglementările aeronautice specifice aplicabile poate solicita certificarea ca personal aeronautic civil navigant.  +  Articolul 41Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate acorda licență, fără restricții, personalului aeronautic civil navigant profesionist până la vârsta maximă de 60 de ani, declarat apt medical de Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială sau de alte instituții medicale abilitate în acest sens de Ministerul Transporturilor și Ministerul Sănătății Publice.  +  Articolul 42Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă beneficiază de următoarele drepturi:a) salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetare, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, licența de zbor, calificările obținute, funcția deținută la bordul aeronavei civile, complexitatea activității desfășurate, responsabilitățile acordate și riscul asumat;b) sporuri specifice activității de zbor, datorate condițiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice și nervoase, stresului, zgomotului intens și de lungă durată, pericolului, nocivităților, radiațiilor și radiațiilor cosmice, substanțelor chimice toxice, accelerațiilor și vibrațiilor, după cum urmează: spor de aviație; spor pentru condiții speciale de muncă; spor pentru condiții deosebite de muncă; spor pentru condiții grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiații și radiații cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de condiții nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înălțime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobație. Aceste sporuri se aplică diferențiat, în funcție de specificul activității de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, și pot fi incluse în salariul de bază sau așa cum va fi convenit în contractele colective și/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul;c) spor de vechime în muncă stabilit conform legii;d) concediu de odihnă suplimentar plătit, cu durata de 12 zile, necesar pentru refacerea capacității de zbor și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o stațiune balneoclimaterică de tratament, asigurat de către angajator, inclusiv transportul;e) indemnizație orară de zbor sau indemnizație pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe funcții îndeplinite la bordul aeronavei și pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societățile comerciale și prin grile de salarizare pentru unitățile bugetare;f) asistență medicală gratuită în țară, conform legislației în vigoare, și în străinătate, prin încheierea de polițe de asigurare de către angajator;g) alimentație de întărire și protecție a organismului, pentru activitatea desfășurată în mediul aerian, la nivel de 5.500 cal./zi;h) diurnă în valută, în cazul deplasării în afara granițelor țării, în scopul executării misiunilor de zbor și/sau misiunilor de zbor de antrenament și control pe simulator;i) uniforme și accesorii gratuite, suportate de către angajator, purtarea acestora fiind obligatorie pe perioada executării misiunii de zbor; însemnele specifice calificării deținute la bordul aeronavei civile sunt:1. pentru pilot comandant, 4 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston și 4 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleți;2. pentru copilot, 3 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston și 3 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleți.  +  Articolul 42^1(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare:a) piloți, piloți instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist; (la 02-05-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 42^1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016. ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 2, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 42^1, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) piloți, piloți instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;
  b) navigatori, mecanici și/sau ingineri de bord naviganți, operatori radionaviganți, ingineri de recepție și control aeronave și ingineri de recepție și control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.
  (2) Vechimea în activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist prevăzută la alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfășurată în grupele I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de muncă.(3) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului. (la 22-05-2015, Art. 42^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )
   +  Articolul 42^2(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 3, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 42^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa la prezenta lege, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.
  (2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) și e) și va fi menționat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia.(3) Pentru fiecare an complet care depășește vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzute la alin. (1), fără a depăși 100% din baza de calcul prevăzută la alin. (1). (la 22-05-2015, Art. 42^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 4, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, la articolul 42^2, alineatul (3) se abrogă.
  Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 71 din 28 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016, pentru piloții instructori de avioane din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă, cuantumul pensiei de serviciu se va calcula sau recalcula luându-se ca bază de calcul 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform legii, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de personalul navigant din cadrul Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Această medie va fi menționată în documentul emis de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., pe răspunderea acesteia, potrivit art. 42^2 alin. (2) din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 42^3Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 42^1 și care la data cererii de pensionare nu mai dețin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevăzut la art. 42^2 alin. (1) se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza prezentei legi, de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi menționată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2). (la 22-05-2015, Art. 42^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 42^4(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice, considerându-se îndeplinite condițiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice.(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul de pensii publice se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 22-05-2015, Art. 42^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 42^5Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată. (la 07-08-2017, Articolul 42^5 din Capitolul V a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 07 august 2017 ) Notă
  Art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 7 august 2017 prevede:
  Articolul IX(1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizația pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizației pentru limită de vârstă.(2) Pensia de serviciu netă/Indemnizația pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de serviciu/indemnizația pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu/indemnizației pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.
  Conform articolului X din același act normativ, prevederile art. VII pct. 3 și ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.
  Conform alineatului (1) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020, prin derogare de la art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.
  Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 61/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 9 februarie 2021.
   +  Articolul 42^6La decesul titularului pensiei de serviciu, soțul/soția și copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul de pensii publice. (la 22-05-2015, Art. 42^6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 42^7De prevederile art. 42^1-42^6 beneficiază, după caz, și următoarele categorii de persoane:a) personalul aeronautic civil navigant profesionist, care își pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;b) persoanele care au realizat o vechime de cel puțin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist și care, la data pensionării, dețin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 42^2 alin. (1) și (2) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipsește din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) și va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;c) persoanele care au realizat o vechime de cel puțin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist și care, la data pensionării, nu mai dețin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art. 42^2 alin. (1) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipsește din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 42^1 alin. (1) și va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei funcții la bord deținute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă; această medie va fi menționată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2). (la 22-05-2015, Art. 42^7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 5, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, articolul 42^7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 42^7De prevederile art. 42^1-42^6 beneficiază și personalul aeronautic civil navigant profesionist, care își pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat.
   +  Articolul 42^8În cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist înainte de vârsta prevăzută la art. 42^1 alin. (1), aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident de aviație, soțul/soția și copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedată, calculată potrivit prevederilor art. 42^7 lit. a), dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia cuvenită în sistemul de pensii publice. (la 22-05-2015, Art. 42^8 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 43 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 44 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 45Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 45 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 46 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 47 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 48 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 49 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 50 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 51 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 52 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 53În cazul pierderii capacității/aptitudinii medicale de zbor, necesară desfășurării activității aeronautice specifice categoriei, ca urmare a unui eveniment de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite în urma exercitării funcției respective, personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază:a) pe timpul recuperării capacității de zbor:1. de asistență medicală, tratamente medicale și medicamentele necesare, în mod gratuit, prin grija angajatorului;2. de toate drepturile salariale prevăzute pentru categoria respectivă de personal aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, acordate de către angajator, până la stabilirea definitivă a situației sale medicale, fără a se putea depăși durata de 2 ani;b) în cazul pierderii definitive a capacității/aptitudinii medicale de zbor, de o compensație bănească acordată lunar până la pensionare, care să acopere diferența dintre media veniturilor realizate în ultimele 3 luni de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist și venitul lunar obținut ca urmare a imposibilității continuării activității de zbor, aceasta fiind suportată de către angajator.  +  Articolul 53^1Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensionează din cauza pierderii totale a capacității de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizație de însoțitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul de pensii publice. (la 22-05-2015, Art. 53^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 53^2Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția, se aplică și pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege. (la 22-05-2015, Art. 53^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 83 din 21 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 23-12-2010, Art. 54 a fost abrogat de lit. i) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010. )  +  Articolul 55(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional și pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau parțială, cât și pentru pierderea capacității/aptitudinii medicale de zbor permanentă sau temporară.(2) Condițiile de asigurare a personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt cele prevăzute de lege și/sau prin contractele colective de muncă.(3) Compensația bănească acordată în urma decesului nu poate fi mai mică decât cea stabilită la nivel internațional pentru pasagerii unei aeronave civile, și anume 100.000 DST.  +  Articolul 56Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază în mod gratuit de toate condițiile și facilitățile pentru perfecționarea și completarea pregătirii profesionale în institute sau forme și programe de învățământ, în țară și în străinătate, în conformitate cu posibilitățile și aptitudinile individuale, pe baza planurilor elaborate în acest scop de instituțiile autorizate sau susținute de către angajator.  +  Articolul 57Pilotul profesionist care a dobândit calitatea de pilot comandant pe un tip de aeronavă civilă și este trecut pe un alt tip de aeronavă civilă din motive neimputabile acestuia, indiferent de funcția pe care a fost trecut, nu poate avea salariul lunar de încadrare mai mic decât salariul lunar de încadrare avut anterior trecerii sau mai mic decât cel actualizat, acordat unui pilot comandant pe aeronava civilă pe care pilotul transferat a avut calitatea de pilot comandant. Dacă tipul respectiv de aeronavă civilă nu mai există în exploatare, se ia în calcul funcția de pilot comandant pe tipul de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a deținut ultima calificare și licență.  +  Articolul 58Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică și/sau psihică, a oricărei presiuni sau acțiuni de intimidare asupra personalului aeronautic civil navigant profesionist care se află în situația unei inaptitudini psihomedicale temporare de zbor, pentru a i se impune executarea unei misiuni de zbor.  +  Articolul 59În scopul evitării acumulării oboselii excesive și afectării siguranței zborului, limitele maxime ale timpului de muncă și limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se stabilesc prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și cu consultarea sindicatelor reprezentative și/sau asociațiilor profesionale, angajatorii fiind obligați să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări.  +  Articolul 60Personalul aeronautic civil navigant profesionist are dreptul de a călători gratuit la bordul aeronavelor civile de transport de pasageri, în limita locurilor disponibile, cu acceptul operatorului aerian.
   +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61(1) Dovada activității de zbor pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se face, pe baza înregistrării și evidenței acesteia, de către angajator.(2) Reglementările specifice care stabilesc, printre altele, forma, conținutul, modul de întocmire și completare, precum și certificarea tuturor documentelor de înregistrare și evidență a activității de zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, inclusiv a carnetului individual de zbor, sunt emise de Ministerul Transporturilor.(3) Dovada privind vechimea în activitate în calitate de personal aeronautic civil navigant profesionist se face cu documentele eliberate, la solicitare, în acest sens de către angajatorii la care și-a desfășurat activitatea persoana în cauză.  +  Articolul 62(1) Dispozițiile prezentului statut se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist care exercită activități aeronautice civile, iar autoritățile de stat civile și militare române sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar deținătorilor documentelor nominale individuale de certificare și licențiere ca personal aeronautic civil navigant, cu licență în termen de valabilitate, aflat în misiune.(2) Actele administrative emise în condițiile prezentei legi pot fi atacate de persoanele vătămate la instanțele de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 63Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 64Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 6, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, Capitolul VI se completează cu articolul 65 și va avea următorul cuprins:
  Articolul 65
  Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
  Notă
  Articolele XV-XVII din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023 prevăd:
  Articolul XVÎn vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituțiile implicate vor actualiza normele metodologice de aplicare a legislației referitoare la pensiile de serviciu.
  Articolul XVI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.(2) Pensia de serviciu netă reprezintă pensia de serviciu stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(4) Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.(5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse acestora prin prezenta lege pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.
  Articolul XVII(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care cumulează două sau mai multe pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru dreptul cel mai avantajos.(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii pot cumula această categorie de pensie cu pensia din sistemul public de pensii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 iulie 2007.Nr. 223. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Punctului 7, Articolul XI din LEGEA nr. 282 din 19 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 20 octombrie 2023, coroborat cu dispozițiile alineatului (1) al articolului XIX, actul se completează cu o anexă și va avea următorul cuprins:
  Anexa
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru personalul aeronautic civil
  navigant profesionist din aviația civilă din România
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
  -----------