SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 8 septembrie 2020Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.
  1. Dispoziții generale1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.1.2. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MFE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).1.3. Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (denumit în continuare parteneriat), este administratorul schemei pentru implementarea măsurilor 1-3, detaliate la pct. 6.1.4. Ajutorul se acordă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.2. Baza legală2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 „Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale“ din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, și prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum și prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19^1, publicată în 29.06.2020. ^1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_ro.pdf2.2. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.2.3. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;– Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, așa cum au fost aprobate de Comisie.3. Definiții3.1. administrator al schemei de ajutor de stat - MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat cu MFE prin AM POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM POC;3.2. beneficiarul ajutorului de stat - IMM/PFA/CMI/ONG (organizație neguvernamentală), cu activitate economică care primește ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă;3.3. persoană fizică autorizată - PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;3.4. cabinet medical individual - CMI - unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;3.5. întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 187/1 din 26.06.2014;3.6. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații: (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;3.7. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, și administratorul schemei în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv administrator al schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC 2014-2020;3.8. contract de finanțare al ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, în calitate de administrator al schemei, pe de o parte, și întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte. 4. Forma ajutorului4.1. Ajutorul de stat se acordă după cum urmează: a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;c) granturi pentru investiții în activități productive, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014.5. Durata și bugetul schemei5.1 - Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2021. (la 30-12-2020, Punctul 5.1. din Punctul 5. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.586/3.678/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1314 din 30 decembrie 2020 ) 5.2 - Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 1.485.281.750 euro, din care 1.265.870.000 euro FEDR și 219.411.750 euro fonduri de la bugetul de stat, împărțit între cele 3 măsuri după cum urmează: – Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat; – Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 907.031.250 euro, din care 765.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat; – Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 euro, din care 415.870.000 euro fonduri europene, 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea București-Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) și între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața. (la 30-12-2020, Punctul 5.2. din Punctul 5. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.586/3.678/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1314 din 30 decembrie 2020 ) 5.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafoanelor de la pct. 6, 7 și 8 este cursul INFOREURO valabil în luna lansării apelului de proiecte. 6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile  +  Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de cost unitar. 6.2. Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt:a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;b) PFA, ONG cu activitate economică în domeniile de activitate cuprinse în anexa nr. 1;c) persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular-anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.6.3. Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și următoarele criterii de eligibilitate specifice:a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 1.02.2020;b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la pct. 6.2 lit. b) și c);c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.6.4. Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice;h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.6.5. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000.  +  Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru6.6. Valoarea ajutorului se stabilește astfel:a) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) b) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro; (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) c) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro. (la 18-09-2020, sintagma: pentru IMM-urile/ONG-urile a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) 6.7. Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice: (la 18-09-2020, sintagma: sunt IMM-urile/ONG-urile care a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.060 din 8 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare; b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii;c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru, potrivit prevederilor legale în vigoare;d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului. 6.8. Beneficiarii pot utiliza măsura 2 pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă de ajutor de stat;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct în vederea reluării activității curente a beneficiarului finanțării;h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat. 6.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500.  +  Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive6.10. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei cuprinse între 50.000 și 200.000 euro. 6.11. Beneficiarii măsurii 3 sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 și criteriile de eligibilitate specifice:a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București-Ilfov de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative etc., care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.6.12. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții care se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE sunt incluse în anexa nr. 4. 6.13. Cheltuielile eligibile finanțate temporar în cadrul măsurii 3 sunt pentru:a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea prestării de servicii; b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.6.14. Principalele tipuri de cheltuieli sunt: a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv echipamente TIC, utilaje, software, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;c) cheltuieli pentru echipamente, inclusiv echipamente TIC, software, tehnologie, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și specific, articole de inventar pentru active fixe pentru unități de producție/servicii existente și brevete de imobilizări necorporale, mărci de produse, software necesare pentru desfășurarea activității.6.15. Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la pct. 6.14 lit. a) și c). 6.16. Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la pct. 6.13 lit. a) și c).6.17. Beneficiarii care desfășoară activități în domeniul serviciilor de transport pot finanța următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestuia;c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.6.18. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 15.000.6.19. Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanțare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele:a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER), cu excepția PFA și CMI; b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.7. Cumulul ajutoarelor de stat7.1. Beneficiarii măsurilor 1 și 2 capital de lucru pot accesa și măsura 3.7.2. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.7.3. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul/administratorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.8. Domeniu de aplicare8.1. Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează:– măsura 1 - sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și PFA-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1; – măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2;– măsura 3 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 3.8.2. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare: a) activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;b) activități de jocuri de noroc și pariuri. 8.3. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.8.4. Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 120.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.8.5. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.8.6. Plafoanele de ajutor și maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanțat integral din resurse de stat sau finanțat parțial de Uniunea Europeană.8.7. Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 sau în Regulamentul nr. 1.388/2014.8.8. Beneficiarii finali ai măsurii sunt toate IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menționate la pct. 8.1. Cu toate acestea, băncile și alte instituții financiare nu sunt beneficiari finali eligibili.9. Implementarea schemei9.1. Informațiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmează să le lanseze.9.2. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic;b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic;c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat;d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.4, 6.8 și 6.14; nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eșantion, de către parteneriat); privind cofinanțarea și/sau menținerea locurilor de muncă, după caz;e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului^2 privind faptul că:(i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;(ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;^2 Recomandarea Comisiei din 14.07.2020 privind acordarea de sprijin financiar de către stat întreprinderilor din Uniune condiționează absența legăturilor către jurisdicții necooperante.f) dovada cofinanțării pentru măsurile 2 și 3.9.3. Măsurile 1 și 2 sunt selectate automatizat pe baza unei liste de verificare, pe baza criteriilor specifice menționate la pct. 6.2 și 6.3 pentru măsura 1 și la pct. 7.2. pentru măsura 2.9.4. În baza documentației prezentate, se verifică încadrarea solicitărilor în condițiile prezentei scheme și se încheie contractele de finanțare a ajutorului de stat prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în limita bugetului alocat. 10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea10.1. AM POC are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real. 10.2. AM POC, respectiv MFE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.10.4. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.10.5. AM POC are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligația încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.10.6. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.10.7. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.10.8. Până la 31 decembrie 2020, MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 3 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorul schemei. 11.2. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 și 2 se face pe un eșantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.11.3. În situația în care furnizorul de ajutor de stat constată că beneficiarii finali și/sau beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, AM POC solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completările ulterioare. 11.4. În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.12. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Anexa nr. 1 la schema de ajutor de stat
  Domenii de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică
  [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru“
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9313Activități ale bazelor sportive
  9319Activități ale cluburilor sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
   +  Anexa nr. 2 la schema de ajutor de stat
  Lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  50. TRANSPORTURI PE APĂ
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  51. TRANSPORTURI AERIENE
  5110Transporturi aeriene de pasageri
  5121Transporturi aeriene de marfă
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
   +  Anexa nr. 3la schema de ajutor de stat
  Domenii de activitate eligibile în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiții în activități productive“
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1052Fabricarea înghețatei
  1061Fabricarea produselor de morărit
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  1081Fabricarea zahărului
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  11. FABRICAREA BĂUTURILOR
  1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1320Producția de țesături
  1330Finisarea materialelor textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
  1393Fabricarea de covoare și mochete
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  1420Fabricarea articolelor din blană
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
  15. TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ȘI MAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTELOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI; PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURILOR
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  1520Fabricarea încălțămintei
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1610Tăierea și rindeluirea lemnului
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  17. FABRICAREA HÂRTIEI ȘI PRODUSELOR DIN HÂRTIE
  1711Fabricarea celulozei
  1712Fabricarea hârtiei și cartonului
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723Fabricarea articolelor de papetărie
  1724Fabricarea tapetului
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
  21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A PREPARATELOR FARMACEUTICE
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2229Fabricarea altor produse din material plastic
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2311Fabricarea sticlei plate
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313Fabricarea articolelor din sticlă
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică
  2320Fabricarea de produse refractare
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  2351Fabricarea cimentului
  2352Fabricarea varului și ipsosului
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363Fabricarea betonului
  2364Fabricarea mortarului
  2365Fabricarea produselor din azbociment
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2391Fabricarea de produse abrazive
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561Tratarea și acoperirea metalelor
  2562Operațiuni de mecanică generală
  2571Fabricarea produselor de tăiat
  2572Fabricarea articolelor de feronerie
  2573Fabricarea uneltelor
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  2612Fabricarea altor componente electronice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ȘI SEMIREMORCILOR
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
  3011Construcția de nave și structuri plutitoare
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  3020Fabricarea materialului rulant
  3091Fabricarea de motociclete
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  31. FABRICAREA DE MOBILĂ
  3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  3103Fabricarea de saltele și somiere
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  33. REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
  3311Repararea articolelor fabricate din metal
  3312Repararea mașinilor
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice
  3314Repararea echipamentelor electrice
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  3317Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
  3319Repararea altor echipamente
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  3511Producția de energie electrică
  3512Transportul energiei electrice
  3513Distribuția energiei electrice
  3514Comercializarea energiei electrice
  3521Producția gazelor
  3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
  3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  36. CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  37. COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  38. COLECTAREA, TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR; ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
  4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL
  4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339Alte lucrări de finisare
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
  4519Comerț cu alte autovehicule
  4520Întreținerea și repararea autovehiculelor
  4531Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
  4532Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile
  4540Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  4950Transporturi prin conducte
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  53. ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
  5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
  5320Alte activități poștale și de curier
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  6130Activități de telecomunicații prin satelit
  6190Alte activități de telecomunicații
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  71. ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ
  7111Activități de arhitectură
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7120Activități de testări și analize tehnice
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  73. ACTIVITĂȚI VETERINARE
  7500Activități veterinare
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  81. ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI SERVICII PENTRU CLĂDIRI
  8110Activități de servicii suport combinate
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor
  8122Activități specializate de curățenie
  8129Alte activități de curățenie
  8130Activități de întreținere peisagistică
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  86. ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ
  8610Activități de asistență spitalicească
  8621Activități de asistență medicală generală
  8622Activități de asistență medicală specializată
  8623Activități de asistență stomatologică
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
  87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, CU CAZARE
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8790Alte activități de asistență socială, cu cazare, n.c.a.
  88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂRĂ CAZARE
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  95. REPARAȚII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ GOSPODĂRESC
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9512Repararea echipamentelor de comunicații
  9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
  9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  9601Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare
  9604Activități de întreținere corporală
  9609Alte activități de servicii n.c.a.
   +  Anexa nr. 4la schema de ajutor de stat
  CRITERII DE SELECȚIE
  la finanțare a proiectelor de investiții aferente măsurii 3
  a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncteIndicatori economico-financiari:• RIR: < 5% - 10 puncte • RIR: ≥ 5,01% și < 7,5% - 15 puncte• RIR: ≥ 7,51% - 25 puncteb1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte• peste 35% - 35 puncte• ≥ 25% și < 35% - 30 puncte• ≥ 20% și < 25% - 20 puncte• > 15% și < 20% - 10 puncteb2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte - se calculează după cum urmează:• peste 45% - 35 puncte• ≥ 40% și < 45% - 30 puncte• ≥ 35% și < 40% - 20 puncte• > 30% și <35% - 10 punctec) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte• ≤ 3 - 30 puncte• > 3 și ≤ 4 - 15 puncte• > 4 - 5 puncted) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte• Sold negativ - 10 puncte• Sold pozitiv - 0 puncteNOTĂ: Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.
  -----