NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2011 privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 mai 2011    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.231 din 7 aprilie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 3 mai 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Finanțările nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Național și din bugetul Administrației Fondului Cultural Național, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 2(1) Finanțarea nerambursabilă se acordă numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, în cuantum de cel puțin 10% din costul total al programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, denumite în continuare proiecte culturale. (la 01-08-2013, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (2) Sursele de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării sunt în numerar.  +  Articolul 3(1) Acordarea de finanțări nerambursabile se realizează pe bază de selecție de oferte culturale.(2) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare:a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.(3) Limitarea accesului la selecția de oferte intervine doar în cazurile în care solicitantul a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare din Fondul Cultural Național sau nu a respectat obligațiile contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de contractare a finanțărilor nerambursabile și nu a cooperat cu Administrația Fondului Cultural Național pentru a justifica acțiunile întreprinse în acest sens.  +  Articolul 4(1) Conținutul anunțului public privind selecțiile de oferte se aprobă prin decizie a conducătorului Administrației Fondului Cultural Național și va cuprinde informații cu privire la:a) cuantumul total al finanțării pentru fiecare sesiune, în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Administrației Fondului Cultural Național;b) ariile tematice ale proiectelor culturale ce vor fi finanțate în sesiunea respectivă, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare arie tematică;c) termenul-limită pentru depunerea/transmiterea documentațiilor în vederea solicitării finanțării;d) condițiile de participare, inclusiv suma maximă a finanțării/ ofertă culturală;e) informații utile privind depunerea documentației de solicitare a finanțării.(2) Ariile tematice ale programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, în acord cu strategia și prioritățile de finanțare.  +  Articolul 5(1) Selecția ofertelor culturale se desfășoară în două etape.(2) Pentru a participa la selecția de oferte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare. (la 30-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) (3) Documentația de solicitare a finanțării, prevăzută la art. 6, se completează online, prin accesarea adresei www.afcn.ro, până la ora și data-limită prevăzute în anunțul public de organizare a selecției de oferte, dovedită prin data înregistrării acesteia.(4) La cerere, secretariatul, asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, acordă asistență tehnică solicitanților, în vederea finalizării procedurii de înscriere online.(5) În cazuri de forță majoră sau în cazul lipsei suportului tehnic necesar pentru aplicația online, solicitanții pot trimite documentația prevăzută la art. 6 prin poștă sau curier, inclusiv pe suport electronic (data-limită care se ia în considerare este cea a oficiului poștal de expediere).  +  Articolul 6(1) Pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei: www.afcn.ro;b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă și se semnează de către solicitant;c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanții au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, aceștia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;d) declarația pe propria răspundere privind situația economică, juridică și de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național;e) CV-urile membrilor echipei de proiect, semnate și datate de către persoanele în cauză sau însoțite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;f) declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri;g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în format electronic;i) certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;j) actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz, în format electronic;k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat), în format electronic;l) documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se scanează, se atașează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi încărcate în format electronic în aplicația online doar de către solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la Fondul Cultural Național. Solicitanții care au beneficiat de finanțări din Fondul Cultural Național vor încărca în format electronic doar actele adiționale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j), încheiate în intervalul scurs de la data ultimei finanțări nerambursabile acordate.(4) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).(5) Prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național se aprobă modelul formularelor și documentelor solicitate potrivit alin. (1) și utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, care se afișează pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. (la 30-12-2020, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Capitolul II Criterii de acordare a finanțărilor nerambursabile  +  Articolul 7Vor fi supuse evaluării numai ofertele care conțin toate documentele prevăzute la art. 6 și respectă termenele și condițiile de participare stabilite prin anunțul public al selecției. (la 01-08-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Articolul 8(1) Solicitările care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 sunt evaluate pe baza criteriilor și punctajelor cuprinse în Grila de evaluare a proiectelor culturale, stabilită în conformitate cu strategia și prioritățile de finanțare din Fondul Cultural Național, aprobate de Consiliul Administrației.(2) Grila de evaluare este disponibilă simultan cu anunțul public aferent fiecărei selecții de oferte, prin accesarea adresei: www.afcn.ro. (la 01-08-2013, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție  +  Articolul 9(1) Selecția ofertelor culturale se face de comisii de selecție, special constituite pe lângă Administrația Fondului Cultural Național, formate dintr-un număr impar de experți independenți.(2) În cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finanțate proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va organiza câte o comisie de selecție pentru fiecare dintre acestea.  +  Articolul 10(1) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați de Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, dintre candidaturile înregistrate, de către experții în ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă, în aplicația online pusă la dispoziție de Administrația Fondului Cultural Național.(2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), specialiști din domeniile de referință cu o experiență de minimum 3 ani de practică. Profilul candidatului trebuie să conțină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opțiunilor privind declarația de interese, precum și selectarea opțiunii de participare la sesiunea în curs.(3) Fiecare membru al comisiei de selecție va semna la începutul sesiunii o declarație de imparțialitate, potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural sau este angajată a unui operator cultural care are proiecte depuse pentru finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național, precum și persoana care face parte din echipa unui proiect sau are un interes patrimonial direct în legătură cu un proiect depus spre finanțare nu poate deține calitatea de membru al comisiei desemnate pentru aria tematică la care este înscris respectivul proiect.(4) În situația în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al comisiei de selecție constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru și să se abțină de la evaluarea proiectului respectiv.(5) În situația în care secretariatul comisiei constată că un expert evaluator se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3), măsura retragerii calității de membru în respectiva comisie de selecție este propusă Consiliului Administrației, care va decide înlocuirea acestuia cu un membru supleant. În această situație, expertul evaluator constatat ca incompatibil nu va mai putea face parte dintr-o comisie de selecție a Administrației Fondului Cultural Național pentru un interval de minimum doi ani. (la 30-12-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 11(1) Comisiile de selecție sunt formate din minimum 3 membri având calitatea de experți independenți, fiind numiți pentru fiecare sesiune de finanțare. În componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor culturale.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de selecție, membrii acestora sunt remunerați în baza unor contracte civile încheiate, în condițiile legii.(3) Remunerația prevăzută la alin. (2) se stabilește prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național, cu încadrarea în bugetul alocat. (la 30-12-2020, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) (4) Secretariatul fiecărei comisii de selecție este asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, care asigură și convocarea membrilor acestora, conform prevederilor art. 13 alin. (3).(5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție. (la 01-08-2013, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Capitolul IV Prima etapă a procedurii de selecție  +  Articolul 12(1) Documentația prevăzută la art. 6 este verificată de către secretariatul comisiilor de selecție, inclusiv sub aspectul respectării condițiilor de participare și din punct de vedere al eligibilității cheltuielilor prevăzute în formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli.(2) Nu vor participa la etapa de evaluare solicitările de finanțare care nu respectă prevederile art. 7.(3) Lista ofertelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum și lista ofertelor culturale reținute spre evaluare, cuprinzând și sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001 , cu modificările și completările ulterioare, se publică pe adresa www.afcn.ro, la termenul prevăzut în calendarul selecției din cuprinsul anunțului public. (la 01-08-2013, Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Articolul 13(1) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de 3 membri ai comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor art. 8.(2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, cu minimum 250 de caractere, pentru fiecare subcriteriu.(3) Membrii comisiilor de selecție au obligația de a comunica, inclusiv prin curierat rapid, grilele și rapoartele de evaluare întocmite, în original, secretariatului Administrației Fondului Cultural Național, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care are loc la finalul perioadei de evaluare la sediul Administrației Fondului Cultural Național și în cadrul căreia se stabilesc ierarhia ofertelor culturale, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea.(4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate ofertelor culturale, cu excepția celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.(5) În situația în care se constată diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru aceeași ofertă, în cadrul ședinței prevăzute la alin. (3), se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicați.(6) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare comună, diferența între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referință va fi supusă unei noi evaluări, realizată de alți trei evaluatori, selectați prin tragere la sorți dintre cei prezenți. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale.(7) În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate fi prezent la ședința prevăzută la alin. (3) sau la reuniunea de reevaluare comună prevăzută la alin. (5), acesta trebuie să asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare.(8) Modalitatea de desfășurare a ședinței prevăzute la alin. (3) și a reuniunii de reevaluare comună prevăzute la alin. (5) este prevăzută în regulamentul intern al comisiilor de selecție, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național. (la 30-12-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Comisia de selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obținut, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli:a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicația depusă;b) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, care este poziționată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma disponibilă sau de a renunța la finanțare;c) în cazul ofertelor culturale care sunt poziționate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitanții au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferența consemnată după totalizarea finanțărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice și sumele solicitate, sau de a renunța la finanțare. (la 30-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) (2) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării acordate se transmit conducătorului autorității finanțatoare în vederea comunicării publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de selecție.(3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea vor fi publicate pe site-ul Administrației Fondului Cultural Național, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestor liste de către conducătorul acesteia.  +  Capitolul V A doua etapă a procedurii de evaluare  +  Articolul 15(1) Administrația Fondului Cultural Național va cere solicitanților ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție completarea documentației, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, cu următoarele:a) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie ale exercițiului financiar precedent, înregistrate la direcția generală a finanțelor publice județeană, respectiv la administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București; bilanțul contabil sau, în cazul entităților care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere (cu excepția operatorilor culturali înființați în anul respectiv);b) certificat de atestare fiscală;c) documente din care să rezulte existența altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum sunt:1. declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, semnate în original, însoțite de extrase de cont bancar, după caz;2. contracte de sponsorizare, în copie;3. scrisori de intenție, în copie, după caz;4. alte forme de sprijin financiar din partea unor terți; (la 30-12-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) d) documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului cultural pentru care se solicită finanțare. (la 01-08-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (2) Abrogat. (la 30-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 16(1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile proiectele care îndeplinesc următoarele condiții:– conțin documentele prevăzute la art. 15;– respectă termenul de depunere a documentației prevăzut la art. 15. (la 01-08-2013, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (2) Lista proiectelor care nu îndeplinesc aceste condiții și sunt considerate neeligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile va fi publicată pe site-ul autorității finanțatoare. (la 01-08-2013, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (3) Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate de Administrația Fondului Cultural Național. (la 01-08-2013, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (4) Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare anterior ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.  +  Articolul 17(1) Ca urmare a analizării documentației conform prevederilor art. 16, Administrația Fondului Cultural Național va publică lista finală a solicitanților selecționați pentru acordarea finanțărilor, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare proiect cultural.(2) În cazul în care în urma analizei prevăzute la art. 16 sunt declarate neeligibile pentru acordarea finanțării unul sau mai multe dosare ori se înregistrează declarații de renunțare la finanțarea nerambursabilă, suma rămasă disponibilă se va distribui, cu prioritate, solicitanților prevăzuți la art. 14 alin. (1) lit. c) sau d), după caz. În caz contrar, solicitanții care întrunesc punctajul imediat următor în ordine descrescătoare vor fi contactați pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 15. (la 01-08-2013, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. ) (3) Dispozițiile art. 15 și 16 se aplică în mod corespunzător solicitanților prevăzuți la alin. (2).(4) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanțare se publică pe site-ul Administrației Fondului Cultural Național în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 15 și următoarele.  +  Articolul 18(1) Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei finale.(2) În vederea elaborării contestației pot fi solicitate rapoartele și grilele de evaluare corespunzătoare ofertei culturale întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziție de către secretariatul Administrației Fondului Cultural Național, cu respectarea confidențialității identității evaluatorilor, prin poștă electronică. (la 30-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 ) (3) Contestațiile vor fi soluționate de comisii special constituite în acest scop, formate din experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 10, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.(4) Membrii comisiilor special constituite sunt desemnați de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național. Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de selecție.(5) În componența unei comisii de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisia de selecție aferentă ariei tematice respective.(6) Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatori, coroborate cu informațiile cuprinse în rapoartele și grilele de evaluare întocmite pentru respectivele oferte culturale de către membrii comisiilor de selecție, și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte.(7) Secretariatul fiecărei comisii de soluționare a contestațiilor este asigurat de Administrația Fondului Cultural Național, care asigură și convocarea membrilor acestora.(8) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor, membrii acestora sunt remunerați în baza unor contracte civile, în condițiile legii. Remunerația se stabilește prin decizie a conducătorului Administrației Fondului Cultural Național.(9) Rezultatele finale ale selecției de oferte, după soluționarea contestațiilor depuse, vor fi făcute publice, prin publicarea pe adresa www.afcn.ro (la 01-08-2013, Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.355 din 1 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă pe baza contractului de finanțare încheiat între Administrația Fondului Cultural Național și solicitantul selecționat.(2) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (1), este aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și este afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.(3) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (2), va cuprinde în anexă și formularul pentru raportări finale. (la 30-12-2020, Articolul 19 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 20Controlul asupra desfășurării proiectelor, precum și asupra modului de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile se exercită de reprezentanții autorității finanțatoare, precum și de organele cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 21Abrogat. (la 30-12-2020, Articolul 21 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 30-12-2020, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.461 din 10 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020 )