ORDIN nr. 63 din 31 martie 2020privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) al Regulamentului (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, ale art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ale art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă programul de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Entitățile responsabile prevăzute în anexa la prezentul ordin, altele decât operatorul de transport și de sistem, transmit operatorului de transport și de sistem, în 5 zile de la data împlinirii termenelor prevăzute în sarcina lor în programul prevăzut în anexă, o informare privind gradul de realizare a sarcinilor respective, care cuprinde justificări în cazul nerealizării sau realizării parțiale a acestora. (2) Operatorul de transport și de sistem transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în ziua a 10-a a fiecărei luni, un raport privind stadiul realizărilor măsurilor din programul prevăzut în anexă.  +  Articolul 3Entitățile responsabile prevăzute în programul din anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 31 martie 2020.Nr. 63.  +  ANEXĂ
  PROGRAM
  de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute
  Nr. crt.Entitatea responsabilăMăsuraTermenul de finalizareObservații
  1.Operatorii de distribuție (OD)Transmiterea spre aprobare a procedurilor revizuite de operatorii de distribuție privind elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență30.04.2020
  2.Delgaz Grid - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Banat - S.A., Distribuție Energie Oltenia - S.A., SDEE Transilvania Nord - S.A., SDEE Muntenia Nord - S.A. și OD neconcesionari din zonele lor de activitate; CNTEE Transelectrica - S.A. (Operatorul de măsurare a energiei pe piața angro - OMEPA)Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari
  3.CNTEE Transelectrica - S.A.Elaborare specificații tehnice pentru modificare soft și pentru înlocuire hardware platforma existentă PE (DAMAS)
  4.SDEE Transilvania Sud - S.A. și OD neconcesionari din zona sa de activitate, OMEPATestare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari31.05.2020
  5.E-Distribuție Dobrogea - S.A., OD neconcesionari, OMEPATestare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: OMV Petrom (PTRM), Liberty Galați (AMGL)30.06.2020
  6.Delgaz Grid - S.A.Reprogramare contoare, modificare sisteme informatice destinate prelucrărilor de date, dezvoltarea interfețelor, redefinirea proceselor și procedurilor interne30.06.2020
  7.E-Distribuție Banat - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.Reprogramare grupuri de măsurare aferente schimburilor OD/CNTEE Transelectrica - S.A. și OD/OD și grupuri de măsurare aferente producătorilor31.07.2020
  8.SDEE Transilvania Sud - S.A.Modificare SGCOS MyIVIC: a) modificarea modulului de interfațare; b) modificarea algoritmilor de procesare a curbelor de sarcină; c) modificarea algoritmului de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat, pe curbe de sarcină; d) modificarea celor două metode ale serviciului web care permite interfațarea cu alte sisteme informatice; e) modificarea interfeței de utilizator; f) modificarea machetei de introducere date, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date; g) modificarea funcțiilor automate ce rulează periodic în sistem pentru procesarea datelor (prelucrare curbe, calcul pierderi, validare date)31.07.2020
  9.E-Distribuție Banat - S.A., EDistribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților racordați la înaltă tensiune și a celor care au contorizare de tip Smart Meter31.08.2020
  10.SDEE Muntenia Nord - S.A.Upgrade SAP la versiunea EHP831.08.2020
  11.CNTEE Transelectrica - S.A.Implementare din punct de vedere tehnic, procedural și contractual: a) modificare interval de decontare (ID) de la 1 oră la 15 minute; b) modificare webform notificări; c) modificare webform disponibilitate; d) modificare webform oferta zilnică (inclusiv trecerea la ofertare pe tip de reglaj/produs); e) modificare algoritm ordine de merit (inclusiv trecerea la selectarea reglajului secundar bazată pe ordine de merit); f) calcule energie angajată; g) calcule energie livrată; h) calcule dezechilibre; i) rapoarte.30.09.2020
  12.OPCOM - S.A. și CNTEE Transelectrica - S.A.Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare, la nivel național, aferente tranzacțiilor cu energie electrică realizate de furnizorii de servicii de echilibrare30.09.2020
  13.OPCOM - S.A.Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind notificările fizice ale schimburilor-bloc aferente tranzacțiilor realizate pe piața intrazilnică și pe piața pentru ziua următoare30.09.2020
  14.Distribuție Energie Oltenia - S.A.Modificări în sistemele informatice privind prelucrarea datelor achiziționate la 15 minute1.10.2020
  15.SDEE Transilvania Nord - S.A. SDEE Transilvania Sud - S.A.Reprogramare contoare pe interval de decontare la 15 minute31.10.2020
  SDEE Muntenia Nord - S.A.30.11.2020
  16.E-Distribuție Banat - S.A., E-Distribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de medie tensiune30.11.2020Pentru grupurile de măsurare care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, dar care nu vor putea fi reprogramate până la 31.12.2020, se va aplica un algoritm de determinare a cantităților la sferturi de oră. Pentru grupurile de măsurare care nu au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină se vor aloca profile de consum la sfert de oră.
  17.E-Distribuție Banat - S.A., E-Distribuție Muntenia - S.A., E-Distribuție Dobrogea - S.A.Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de joasă tensiune care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, altele decât smart meter30.11.2020
  18.SDEE Transilvania Nord - S.A., SDEE Muntenia Nord - S.A.Modificare SGCOS, EDM și schimb de date: a) modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe ID) a curbelor de sarcină primite din sistemele AMR interfațate; b) modificarea interfeței de utilizator care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR: (i) curba de sarcină primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu; (ii) curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisă în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc.); (iii) matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi); (iv) detalii calcul pierderi; c) modificarea machetei de introducere date în SAP SGCOS, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date; d) modificarea modulelor de interfațare cu alte sisteme informatice; e) modificare algoritm de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat pe curbe de sarcină; f) modificare joburi automate ce rulează periodic pentru procesarea datelor.30.11.2020
  19.SDEE Transilvania Sud - S.A.Modificări SAP IS-U: A. Modificări/Dezvoltări funcționalități SAP IS-U: a) modificări gestiune profile; b) modificări settlement (decontare); c) dezvoltări procese de schimb de date; d) modificări interfața SAP IS-U - Portal (ePayment); e) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute; f) modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute; g) migrare (instrumente de migrare). 30.11.2020
  B. Extindere funcționalități EDM pentru gestionarea curbelor de sarcină pe punct de măsură și interval de decontare de 15 minute: a) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură; b) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși; c) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum; d) modificări suplimentare interfață SAP-MyIvic și SAPOpen; e) modificări suplimentare settlement.
  20.SDEE Transilvania Nord - S.A., SDEE Muntenia Nord - S.A.Modificări SAP IS-U: a) modificări gestiune profile; b) modificări settlement (decontare); c) dezvoltări procese de schimb de date; d) modificări interfața SAP IS-U - Portal acces la date de măsurare; e) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură; f) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute; g) modificări tranzacții corecții/monitorizare încărcare pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute; h) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși; i) migrare (instrumente de migrare) profile la 15 minute; j) modificare profile sintetice ale consumatorilor cu grup de măsurare fără CS; k) modificări programe calcul profil rezidual și CPT; l) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum; m) implementare regularizare pe curba de producție.30.11.2020
  21.SDEE Transilvania Nord - S.A., SDEE Transilvania Sud - S.A., SDEE Muntenia Nord - S.A.Upgrade Data Center și Disaster Recovery30.11.2020
  22.Participanții la piața angro/părțile responsabile cu echilibrareaRealizare sistem propriu pentru achiziția de mărimi electrice, prelucrare date, telegestiune. Upgrade soft existent sau achiziție soft nou pentru calculul dezechilibrelor participant la piață de echilibrare/parte responsabilă cu echilibrarea30.11.2020
  23.OD, OMEPATestare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioadă de 3 luni30.10.2020
  24.Participanți la piața angro, OD, CNTEE Transelectrica - S.A., OPCOM - S.A.Teste cu toate părțile implicate15.12.2020
  25.Intrare în efectivitate decontare la 15 minute31.12.2020
  (la 01-09-2020, Câmpul Măsura de la punctul 12 din Anexă a fost modificat de Articolul 8 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )
  ----