LEGE nr. 286 din 8 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 9 decembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 32, alineatele (1) și (2) se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în luna anterioară se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:a) 15% la bugetul local al județului;b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe ale căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.(2) În cadrul fiecărui județ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, astfel:a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor;b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.2. La articolul 32, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 32, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București au obligația de a afișa pe pagina de internet, trimestrial, stadiul încasărilor și virărilor impozitului pe venit, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.4. La articolul 33 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, și din cota de 14% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al județului, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 8 decembrie 2020.Nr. 286.-----