LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 (**republicată**) (*actualizată*)privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat(actualizată până la data de 17 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 79/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997.Legea nr. 85/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994.  +  Articolul 1Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrala sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuinţele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuinţele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare echivalente unor lucrări de arta sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, sera, cramă, bar-vinotecă, camera frigorifică sau altele asemenea.De asemenea, sunt exceptate locuinţele de protocol, care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenta locuinţelor de protocol.  +  Articolul 2Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vândute în condiţiile reglementărilor în vigoare, pot fi vândute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică.Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuinţele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plata, în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigura în acest scop. Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3.---------Alin. 2 al art. 2 a revenit la forma avută anterior ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000, prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 4 iulie 2001.Licitaţiile se organizează de consiliile locale.Locuinţele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot cumpăra de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vânzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietara, în condiţiile art. 1.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adauga şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta şi vânzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1% .  +  Articolul 3Spaţiile destinate activităţilor de comerţ şi de prestări de servicii, de mica industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vândute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2.La oferte egale beneficiază de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spaţiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au încheiat convenţii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru închirierea respectivelor spaţii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrări de construcţii sau instalaţii în vederea finalizării acestor spaţii.Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5.Spaţiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, sunt considerate active şi se pot vinde potrivit legii.  +  Articolul 4Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor sau societăţilor cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie.Preţul de vânzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vânzării.  +  Articolul 5Persoanele fizice sau juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra unor construcţii în curs de execuţie sunt obligate să obţină, potrivit legii, autorizaţia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizaţie.  +  Articolul 6Locuinţele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartiţie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoana juridică pot fi vândute prin licitaţie publică organizată de consiliile locale sau agenţii economici care deţin spaţiile respective. La stabilirea preţului de la care începe licitaţia sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 5.Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuinţele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoana juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat.-----------Alin. 2 al art. 6 a revenit la forma avută anterior ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000, prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 4 iulie 2001.Alin. 3. Eliminat----------Alin. 3 al art. 6 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000 de către LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 4 iulie 2001.  +  Articolul 7Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrala sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.De asemenea, vor fi vândute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut regiilor autonome, instituţiilor şi societăţilor cu capital de stat, mixt sau privat, care şi-au încetat existenta după aceasta data sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat.Locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut societăţilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în condiţiile de evaluare, de achitare integrala sau în rate a preţului şi de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţara la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.Art. 1 alin. 2 se aplica în mod corespunzător.Beneficiază de prevederile alin. 1 şi chiriaşii care nu sunt angajaţii unităţilor proprietare.Locuinţele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazării personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesita prezenta, permanenta sau în caz de urgenţă, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vând.Unităţile economice sau bugetare pot să deţină şi să construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor.Locuinţele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vând.  +  Articolul 8Construcţiile prevăzute la art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi vândute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2.  +  Articolul 9Sumele încasate din vânzarea locuinţelor, potrivit art. 6, 7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuinţelor.Diferenţele rămase după rambursarea creditelor prevăzute la alin. 1 şi plata dobânzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finanţarea investiţiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe în curs de execuţie, care vor rămâne şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat.  +  Articolul 10În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie, o data cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinţa şi spaţiul cu alta destinaţie.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, aşa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau prin fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.Pentru persoanele care dobândesc locuinţele în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991*).Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub forma de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existenţei clădirii.Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determina pe cote, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie.--------*) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  +  Articolul 11În cazul vânzării locuinţelor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achită un avans minim de 10% din preţul locuinţei.Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor eşalona pe o perioada de maximum 25 de ani, cu o dobânda anuala de 4% .Nu pot cumpăra locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au alta locuinţa proprietate personală.Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpăra, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinţa.  +  Articolul 12Avansul se încasează de către unităţile vânzătoare o data cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobânzile aferente, se vor achită astfel: a) de către salariaţi, prin reţinerea pe statul de plata la chenzina a doua; b) de către pensionari, prin reţineri din pensie; c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghişeele C.E.C., în contul prevăzut în contract.Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţele construite din fondurile statului se vărsa integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se afla situate locuinţele respective.Alin. 2^1. Eliminat----------Alin. 2^1 al art. 12 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000 de către LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 4 iulie 2001.Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afară bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror raza teritorială se afla construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continua finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai exista locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2.Sumele rezultate din încasarea dobânzii, în cazul locuinţelor construite din fondurile statului, se vărsa la bugetul de stat, după reţinerea, de către unităţile proprietare sau vânzătoare, a cheltuielilor pentru urmărirea şi ţinerea evidentei ratelor, care se vor încadra într-o cota de o pătrime din dobânda prevăzută la art. 11 alin. 2.  +  Articolul 13Pentru ţinerii în vârsta de până la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartiţie, încheiat sau, după caz, emisă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobânda va fi de 2% .  +  Articolul 14De prevederile art. 13 beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 8, art. 9*) şi art. 10 din Legea nr. 42/1990**) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.--------*) Art. 9 din Legea nr. 42/1990, republicată, a fost abrogat prin Legea nr. 209 din 15 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 decembrie 1997.**) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.  +  Articolul 15Prevederile art. 11 se aplica la contractele cu plata în rate a preţului, care se vor încheia cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei legi.În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumpărătorul va plăti o dobânda de 8% pe an asupra acestor rate.În caz de neplata a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.Până la achitarea integrala a preţului, locuinţa dobandită în condiţiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată sau restructurată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 16Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat, în condiţiile legii.----------Art. 16 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 244 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 14 decembrie 2011.  +  Articolul 17Locuinţele şi construcţiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumpărate numai de persoane fizice cu cetăţenie română sau de persoane juridice care au sediul în România.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitaţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6.  +  Articolul 19Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută.Nulitatea poate fi invocată de orice persoana şi pe orice cale.Prefecţii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumpărătorilor se va retine chiria aferentă perioadei de la contractare şi până la restituire. Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi şi nici nu se actualizează.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Nivelul dobânzilor la împrumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 rămâne cel prevăzut în acel act normativ.  +  AnexăPreţurile de vânzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completează după cum urmează:  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                       1 camera 2 camere  Gradul de ──────────────────────────── ────────────────────────  confort Suprafaţa Preţ pe Suprafaţa Preţ pe              utila apartament utila apartament              (mp) (lei) (mp) (lei)  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════   Confort     III 21 48.300 34 77.100  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                       3 camere 4 camere  Gradul de ──────────────────────────── ────────────────────────  confort Suprafaţa Preţ pe Suprafaţa Preţ pe              utila apartament utila apartament              (mp) (lei) (mp) (lei)  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════   Confort     III 45 100.300 56 127.600  ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decât cele din tabel,pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad câte 2.220 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort III.Pentru locuinţele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru mp suprafaţa utila se determina prin aplicarea reducerii de 10% la preţurile corespunzătoare gradului III.NOTA:La locuinţele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplica următorii termeni de corecţie:                                                  Se scade                                                 ──────────    - Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor      aferente pentru:        - cada de baie 3.740 lei/locuinţa        - lavoar 1.445 lei/locuinţa        - W.C. 1.445 lei/locuinţa        - chiuveta de bucătărie 1.445 lei/locuinţa------