HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 27 noiembrie 2020privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 4 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Prin derogare de la prevederile art. 5, pentru sporul prevăzut în anexa nr. 2 la articolul unic lit. A pct. 9 teza a II-a, acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu se eliberează buletine de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă.2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sporul prevăzut în anexa nr. 2 la articolul unic lit. A pct. 9 teza a II-a, acordat pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu se poate acorda cumulat cu alte sporuri pentru condiții de muncă deosebit de periculoase. În situația în care, pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, ar putea fi acordate sporuri pentru condiții de muncă ce nu se pot cumula, personalul va beneficia de sporul al cărui cuantum este mai mare.3. În anexa nr. 2 la articolul unic litera A, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin. Pe durata stării de alertă și de urgență instituite, în condițiile legii, pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgență, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, mărimea sporului este de la 75% până la 85% din salariul de bază, cu excepția personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță publice pentru care mărimea sporului este de 80%;
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.035.----