HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 4 decembrie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 4 decembrie 2020  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 56/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19,având în vedere Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 29.730/2020, precum și Adresa Biroului Electoral Central nr. 924/2020,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 13 noiembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins: 2^1. prin excepție de la interdicția prevăzută la pct. 2 este permisă circulația, fără restricții, a: a) membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, în toate localitățile, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 23,00-7 decembrie 2020, ora 5,00; b) persoanelor, în intervalul 6 decembrie 2020, ora 5,00- 7 decembrie 2020, ora 1,00, la nivel național, cu excepția celor izolate și/sau carantinate, la domiciliu sau la locația declarată, potrivit legii.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru verificarea motivului deplasării în situația prevăzută la alin. (1) pct. 2^1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, sau alt document justificativ privind implicarea în organizarea sau observarea alegerilor.3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2), (3) și (3^1), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În situația prevăzută la alin. (1) pct. 2^1 lit. b) nu este necesară prezentarea documentelor doveditoare ale motivului deplasării, prevăzute la alin. (2) și (3).5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul agriculturii și devoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Vajda Zsombor
  București, 4 decembrie 2020.Nr. 1.038.-----