HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 3 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Apărării Naționale, inclusiv prin instituțiile din subordine, Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin instituțiile din subordine și din coordonare, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.(2) Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile domeniilor respective.(3) Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. (la 21-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 20 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021 ) (4) Locația centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea autorităților administrației publice centrale și locale, după caz.(5) Fondurile necesare organizării și funcționării centrelor de vaccinare se suportă din bugetele instituțiilor și ministerelor prevăzute la alin. (1), conform activităților în responsabilitate, prevăzute în strategie.(6) În vederea validării datelor introduse pentru programarea activității de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România, Sistemul informatic integrat «Programare-vaccinare-ROVACCINARE», dezvoltat și administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale, se interconectează cu sistemele informatice ale instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în îndeplinirea măsurilor prevăzute în strategia de vaccinare, astfel cum sunt reglementate de prezenta hotărâre, precum și cu sistemele informatice ale unor asociații profesionale din România, cu acordul și în condițiile stabilite de titularul sistemului informatic interconectat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. (la 21-01-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 20 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021 ) (la 17-12-2020, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 17 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 17 decembrie 2020 )  +  Articolul 2^1Prevederile prezentei hotărâri se aplică și cetățenilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și străinilor cu ședere legală pe teritoriul României. (la 21-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 20 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021 )  +  Articolul 2^2În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, Ministerul Apărării Naționale asigură prin centrele de vaccinare proprii, potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie, vaccinarea personalului propriu și a membrilor familiilor acestora, precum și a următoarelor categorii:a) cadrele militare în rezervă și în retragere din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și membrii familiilor acestora;b) persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) personal în activitate din cadrul celorlalte instituții din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și membrii familiilor acestora. (la 21-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 20 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021 )  +  Articolul 3Finanțarea obiectivelor prevăzute în Strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Liliana Romaniuc,
  consilier de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.031.  +  ANEXĂSTRATEGIEde vaccinare împotriva COVID-19 în România