ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, potrivit cărora, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 se pot aproba mai mult de două rectificări bugetare;– evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2020;– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației;– necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;– necesitatea suplimentării creditelor de angajament și bugetare rezultată din nevoia de asigurare a sumelor pentru plățile de dobânzi aferente datoriei publice interne;– necesitatea suplimentării fondurilor instrumentului financiar pentru sprijin de urgență (ESI) în vederea prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul CE, pentru a asigura accesul României la vaccinuri;– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;– necesitatea asigurării sumelor necesare decontării medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate cu scop curativ, medicamentelor cu și fără contribuție personal și a serviciilor medicale;– necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale; – necesitatea asigurării sumelor pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectați de secetă;– necesitatea asigurării de fonduri suplimentare pentru finanțarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală;– necesitatea asigurării fondurilor pentru plata diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative rezultate din majorarea valorii de referință sectorială;– necesitatea continuării achitării plăților restante ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituțiilor de subordonare locală, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, în vederea diminuării volumului de arierate, precum și în vederea stingerii unor obligații de plată ale operatorilor economici față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;– prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul neefectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale;– riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;– riscul neasigurării fondurilor necesare prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul CE, pentru a asigura accesul României la vaccinuri;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru plățile de dobânzi aferente datoriei publice interne;– riscul neasigurării sumelor necesare decontării medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate cu scop curativ, medicamentelor cu și fără contribuție personală și a serviciilor medicale;– riscul neasigurării sumelor pentru plata despăgubirilor acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectați de secetă;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor din Programul Național de Dezvoltare Locală;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative rezultate din majorarea valorii de referință sectorială;– riscul neasigurării sumelor pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale;– riscul neachitării plăților restante ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituțiilor de subordonare locală, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, în vederea diminuării volumului de arierate, precum și în vederea stingerii unor obligații de plată ale operatorilor economici față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2020  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 4.359,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 391,6 milioane lei creditele de angajament și cu suma de 1.287,6 milioane lei creditele bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 5.647,0 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 130 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.  +  Articolul 4Se autorizează Curtea de Conturi a României să modifice anexa nr. 3/07/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, în sensul actualizării modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 5Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice în anexa nr. 3/13/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cod proiect 10659 „Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice, în vederea implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a proiectului și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 47.881 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul pentru cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul UE extinse, în cadrul anexei nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să efectueze următoarele modificări la creditele bugetare în anul 2020 după cum urmează:a) la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ creditele bugetare se diminuează cu suma de 2.975 mii lei;b) la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele bugetare se diminuează cu suma de 525 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze creditele bugetare pe anul 2020 la componenta 0101 „Finanțare din FEN postaderare“ cu suma de 5.000 mii lei.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice, în anexa nr. 03/16/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției preliminate aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“ să majoreze la Programul cod 982 „Servicii de informare financiară specializate și baze de date, necesare activității de administrare a datoriei publice“ cu suma de 155 mii lei, credite de angajament și credite bugetare la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, prin diminuarea corespunzătoare a Programului cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa programului“, la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“, creditele bugetare și creditele de angajament la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, prin modificarea corespunzătoare a creditelor bugetare și a creditelor de angajament la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, în sensul actualizării execuției preliminate aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, cu încadrare în valoarea totală a programelor și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ să diminueze cu suma de 86 mii lei paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să diminueze cu suma de 311 mii lei subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ și să suplimenteze cu suma de 130 mii lei subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.(2) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru Administrația Națională a Penitenciarelor la anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ următoarele modificări:a) la subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ din cadrul capitolului 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ să introducă paragraful 48.10.02.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ cu suma de 195 mii lei și paragraful 48.10.02.02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“ cu suma de 3 mii lei;b) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ să introducă subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ cu suma de 39 mii lei.  +  Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 2.783 mii lei;b) să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 138 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se majorează cu suma de 23 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se diminuează cu suma de 6.625 mii lei, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ se diminuează cu suma de 15 mii lei, subcapitolul 33.10.17 „Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare“ se diminuează cu suma de 20 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se diminuează cu suma de 874 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se diminuează cu suma de 3.350 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 814 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 2.190 mii lei;d) să diminueze capitolul 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări“, subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări“, cu suma de 10 mii lei;e) să majoreze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 64 mii lei;f) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 16.993 mii lei;g) să introducă capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, subcapitolul 40.10.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ cu suma de 2.500 mii lei;h) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 48.889 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se diminuează cu suma de 6.331 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 8.942 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se diminuează cu suma de 296 mii lei și subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ se majorează cu suma de 833 mii lei;i) să diminueze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ cu suma de 160 mii lei;j) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se diminuează cu suma de 1.301 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 184 mii lei.(2) Prin derogare de la art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (3) și art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la sfârșitul exercițiului bugetar, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, peste nivelul total al fondurilor aprobate, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“, obiectivul de investiții nou - „Realizare pavilion administrativ în incinta cazărmii 3589 București“ cu credite de angajament în sumă de 27.287 mii lei, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2020.(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“ obiectivul de investiții nou - „Executare rampă deșeuri menajere și selective, spațiu depozitare deșeuri medicale în cazarma 1053 Craiova“, cu credite de angajament în sumă de 437 mii lei și credite bugetare în sumă de 120 mii lei, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2020.(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3), (4), și (13) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament/bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.(6) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020, să efectueze virări de credite de angajament/bugetare la și de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, să introducă modificări în volumul și structura bugetelor din cadrul instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital.(7) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020, să efectueze virări de credite de angajament/bugetare la și de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, să introducă modificări în volumul și structura bugetelor instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital.  +  Articolul 10(1) În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) 1.490.223 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“;b) 200.000 mii lei la alineatul 51.01.78 „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se alocă pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (7) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze, în anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2020“, virări de credite de angajament și credite bugetare inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român“.  +  Articolul 12(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01.10 „Programe SAPARD“, suma de 8.283 mii lei, reprezentând echivalentul a 1.795.105,07 euro, se repartizează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a adresei Comisiei Europene nr. Ares (2016)7129251/22.12.2016 de excludere de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală SAPARD.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale virează suma prevăzută la alin. (1) în contul RO92TREZ700501604X000262 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente programului SAPARD“, deschis la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze în cadrul anexei nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să introducă capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară“, cu suma de 48.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“ cu suma de 72.000 mii lei.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul anexei nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri să introducă capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară“, cu suma de 1.587 mii lei.  +  Articolul 14(1) Cu suma de 130.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“ se majorează, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A. pentru plata obligațiilor către Societatea Electrificare „CFR“ - S.A.(3) Societatea Electrificare „CFR“ - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) exclusiv pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului.(4) Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A. și Societatea Electrificare „CFR“ - S.A. gestionează suma prevăzută la alin. (1) prin conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 2.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 4.368 mii lei;c) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 6.368 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 15.000 mii lei;e) să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 15.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alin. 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“ se pot plăti diferențele salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 și hotărârile judecătorești având drept obiect drepturi de natură salarială, în limita sumelor aprobate cu această destinație de ordonatorul principal de credite.(4) Sumele repartizate de Ministerul Educației și Cercetării prin contractele instituționale pentru plata diferențelor salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 și neutilizate până la finele anului de către instituțiile de învățământ superior de stat se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 16(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, în cadrul titlului 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, de la articolul 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 „Transferuri curente“.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8), (9) și (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“ între titluri, articole și alineate, inclusiv de la subdiviziunile clasificației bugetare care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, și între programe bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(3) Se autorizează Ministerul Sănătății în anexa nr. 3/26/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, să introducă la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 186 mii lei.(4) În bugetul Ministerului Sănătății, în influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) 726.307 mii lei la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b) 303.614 mii lei la alineatul 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.  +  Articolul 17(1) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020“ (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii) la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ să diminueze subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 12.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fișa programului“ la programul 128 „Restaurarea monumentelor istorice“, să diminueze creditele de angajament cu suma de 2.150 mii lei și creditele bugetare cu 5.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sume care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente, de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(3) Se autorizează Ministerul Culturii să modifice în anexa nr. 3/27/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la fișa cod 1078 „f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.  +  Articolul 18Se autorizează Serviciul Român de Informații să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri următoarele modificări:a) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze cu suma de 1.955 mii lei subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să diminueze cu suma de 165 mii lei subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ și cu suma de 790 mii lei subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.  +  Articolul 19Se autorizează Serviciul de Informații Externe să efectueze plata sumei de 166.120,33 lei, la care se adaugă TVA, respectiv a sumei de 56.663,13 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând contravaloarea investițiilor finalizate, indisolubil legate de imobilul proprietate publică a statului preluat în administrare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 0696/2019, respectiv valoarea neamortizată a unor dotări accesorii ale aceluiași imobil.  +  Articolul 20Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să plătească până la data de 31 decembrie 2020 drepturile salariale aferente activităților desfășurate în luna decembrie 2020 pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul 21(1) Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 600 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări și servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 400 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 200 mii lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la articolul 51.02 „Transferuri de capital“ la articolul 51.01 „Transferuri curente“.  +  Articolul 22Se autorizează Institutul Cultural Român ca în cadrul anexei nr. 3/44/27, „Fișa programului“, să majoreze la Programul cod 423 „Educație-Învățământ; Acordarea de burse pentru studii în țară și străinătate, de premii și diplome, precum și asigurarea altor forme de sprijin material“, cu suma de 25 mii lei, credite de angajament și credite bugetare la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, prin diminuarea corespunzătoare a Programului cod 587 „Promovarea culturii scrise“, capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“.  +  Articolul 23(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ aferentă anului curent să majoreze creditele de angajament cu suma de 76.004 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 385.895 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în limitele prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, pentru anul 2020, din influența prevăzută la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.03 „Contribuția României la bugetul UE“, se utilizează suma de 60.292 mii lei, reprezentând echivalentul a 12.058.345 euro, de către Ministerul Finanțelor Publice, pentru suplimentarea fondurilor Instrumentului financiar pentru sprijin de urgență (ESI) în vederea prefinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene, pentru a asigura accesul României la vaccinuri, conform notei de debit, Ares (2020) 6518227 din 09.11.2020, transmisă României de către Comisia Europeană.  +  Articolul 25(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor prevăzute la art. 23 lit. a4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare, în cuantum de 160.311 mii lei, se repartizează pe județe potrivit anexei nr. 3.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București prevăzute la art. 23 lit. b2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020, cu completările ulterioare, în cuantum de 15.742 mii lei, se repartizează pe sectoare ale municipiului București, astfel: sectorul 1 suma de 3.287 mii lei, sectorul 2 suma de 2.542 mii lei, sectorul 3 suma de 2.683 mii lei, sectorul 4 suma de 2.285 mii lei, sectorul 5 suma de 1.872 mii lei, sectorul 6 suma de 3.073 mii lei.  +  Articolul 26(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020, cu completările ulterioare, se diminuează cu 130.000 mii lei. În mod corespunzător se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 23 lit. c) și art. 24 lit. a). Suma de 839.339 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 24 lit. a) rămasă nerepartizată, se alocă pe județe și municipiul București, în scopul achitării:a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate in contabilitate la data de 30 septembrie 2020, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) plăților restante și datoriilor aflate în termenul legal de plată, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante și datoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante și datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume certe și exigibile neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.(6) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 4 decembrie 2020 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de următoarele documente:a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/ furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.(7) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (17).(9) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).(10) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (9) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(11) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (9) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).(12) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/ furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 septembrie 2020 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.(13) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(14) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Sumele ce se repartizează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice repartizează sume potrivit alin. (9).(15) În termen de două zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.(16) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (14);b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (15), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate sau a sumelor reprezentând plăți restante inclusiv datorii aflate în termenul legal de plată, pe care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz;d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie/resping pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire/respingere.(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (16) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (15). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (15) lit. a).(18) Unitățile Trezoreriei Statului transmit titularilor de cont copii ale documentelor de plată aferente achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) la adresele comunicate de aceștia și eliberează extrase de cont potrivit prevederilor legale în vigoare. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale și a obligațiilor de plată față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(19) Sumele rămase neutilizate din cele repartizate potrivit prevederilor alin. (3)-(17) se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 22 decembrie 2020 inclusiv, în vederea retragerii acestora și majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.(20) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6), de corespondenta acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020, precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(21) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine exclusiv ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(22) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(18), în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 27Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor și al comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.  +  Articolul 28Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 29Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ pentru anul 2020, sunt prevăzute credite angajament în sumă de 579 mii lei și credite bugetare în sumă de 177 mii lei2. La articolul 31, litera g) va avea următorul cuprins:g) lucrări de construcții, reparații capitale și recompartimentări la Spitalul Județean Satu Mare: 16.000 mii lei credite de angajament și 11.465 mii lei credite bugetare.  +  Articolul 30Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2020, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 340.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, care va fi utilizată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru achiziționarea, în condițiile legii, a cantităților de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, majorate potrivit propunerii „Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României“ și aprobate prin Hotărârea nr. 12 din data de 18.03.2020, respectiv prin Hotărârea nr. 43 din 27 august 2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.  +  Articolul 31Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2020, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 23, literele a4) și b2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii lei, care se repartizează pe județe pentru finanțarea Programului pentru școli al României potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;..................................................................................................b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii lei, care se repartizează pe sectoare ale municipiului București, pentru finanțarea programului pentru școli al României potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2020, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;2. La anexa nr. 3, nota de subsol *2) se abrogă.3. La anexa nr. 4, nota de subsol *4) se abrogă.  +  Articolul 32Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea sumelor prevăzute prin titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sistemul justiției.  +  Articolul 33(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 34Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/Proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/Proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora și al instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 35(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 36Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr. 2 și anexa nr. 4, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 37Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8)-(10) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.  +  Articolul 38Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 80.216,6 milioane lei.  +  Articolul 39Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2, art. 3 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 238/2019:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de – 9,1%;b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 394.338,1 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 230.028,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale 85.169,6 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 45.503,0 milioane lei, alte bugete componente ale bugetului general consolidat 5.869,8 milioane lei;c) pentru anul 2020, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 96.058,4 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 105.583,7 milioane lei, al soldului bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero;d) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 47% din produsul intern brut.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Nicolae Cristian Stănică
  București, 23 noiembrie 2020.Nr. 201.  +  ANEXA nr. 1  +  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2020
  detaliate pe capitole și subcapitole
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL-4.359.404
  000201I. VENITURI CURENTE-1.311.969
  000301A. VENITURI FISCALE-1.211.958
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL-966.254
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE-1.019.760
  0101IMPOZIT PE PROFIT-781.431
  01Impozit pe profit de la agenții economici-738.826
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale-42.605
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE-238.329
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului31
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice-6.354
  04Impozitul pe reprezentante-84
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor-231.922
  0301IMPOZIT PE VENIT272.573
  02Impozit pe venituri din salarii406.597
  04Impozit pe venituri din dividende-9.969
  05Impozit pe venituri din dobânzi8.871
  06Impozit pe venituri din pensii18.245
  07Impozit pe veniturile din premii-413
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală330
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent-143
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal17.754
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-61.635
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole-11.147
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc7.440
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică124
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică-12
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201612
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă-1.829
  50Impozit pe venituri din alte surse39.730
  51Impozit pe venit aferent declarației unice-141.697
  60Regularizări315
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-272.573
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-272.573
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL53.506
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL53.506
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente54.267
  50Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital-761
  070001A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE-152.122
  0701IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE-152.122
  04Impozit pe construcții1.302
  05Taxa pe active-153.424
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII-98.788
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ380.720
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA130.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)130.000
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII-79.081
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.-75.554
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale-1.140
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan-2.387
  1401ACCIZE-599.035
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE9
  50Alte taxe pe servicii specifice9
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI68.599
  01Taxe pentru jocurile de noroc145.221
  03Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-76.633
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale24
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor11
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional-239
  08Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România-85
  10Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit-17
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități317
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE5.206
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE5.206
  07Impozitul specific5.352
  50Alte impozite și taxe-146
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI15.294
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR15.294
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-12.201
  27Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate-126
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice12.587
  46Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale15.034
  290001C. VENITURI NEFISCALE-115.305
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-291.585
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE-467.321
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome-87.850
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României101.577
  05Venituri din concesiuni și închirieri-116.304
  08Venituri din dividende-401.712
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră36.953
  50Alte venituri din proprietate15
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI175.736
  03Alte venituri din dobânzi175.736
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII176.280
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI7.835
  02Taxe consulare-418
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale-39
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare3
  05Taxe și alte venituri în învățământ-2
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară4.279
  08Venituri din prestări de servicii9.196
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului-452
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă18
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare428
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat-9.327
  26Venituri din despăgubiri3.242
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans-267
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități1.174
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE-131
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate-87
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise-44
  3601DIVERSE VENITURI168.576
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-35.840
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri-128
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite-231
  04Venituri din producerea riscurilor asigurate69
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice113
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate45.935
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită104
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare-1.962
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate24
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-9.758
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010-7
  28Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme2
  48Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum-215
  50Alte venituri170.470
  400001III. OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  4101ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  08Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate-533.503
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-2.513.932
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2020
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament388.931
  II. Credite bugetare1.161.895
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.641.949
  II. Credite bugetare2.997.684
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-165.741
  II. Credite bugetare-174.439
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament358.830
  II. Credite bugetare249.880
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament324.777
  II. Credite bugetare324.777
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament74.664
  II. Credite bugetare57.164
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.200.000
  II. Credite bugetare1.200.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament3.075.123
  II. Credite bugetare3.880.275
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament675.968
  II. Credite bugetare566.571
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-971
  II. Credite bugetare-3.946
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-96.231
  II. Credite bugetare-99.202
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-2.809.209
  II. Credite bugetare-2.880.601
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament186.250
  II. Credite bugetare186.250
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-181.511
  II. Credite bugetare-309.045
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.147.062
  II. Credite bugetare-1.729.833
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.281.062
  II. Credite bugetare-1.863.833
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament134.000
  II. Credite bugetare134.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-105.956
  II. Credite bugetare-105.956
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament-101.000
  II. Credite bugetare-101.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-4.956
  II. Credite bugetare-4.956
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament391.639
  II. Credite bugetare1.287.574
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.592.644
  II. Credite bugetare3.036.841
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-153.192
  II. Credite bugetare-161.890
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament320.714
  II. Credite bugetare261.251
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament324.777
  II. Credite bugetare324.777
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament74.664
  II. Credite bugetare57.164
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.200.000
  II. Credite bugetare1.200.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament3.075.123
  II. Credite bugetare3.880.275
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament628.087
  II. Credite bugetare518.690
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-971
  II. Credite bugetare-971
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-96.035
  II. Credite bugetare-99.006
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-2.770.306
  II. Credite bugetare-2.805.698
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament171.294
  II. Credite bugetare171.294
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-181.511
  II. Credite bugetare-309.045
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.095.049
  II. Credite bugetare-1.643.311
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.225.049
  II. Credite bugetare-1.773.311
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament130.000
  II. Credite bugetare130.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-105.956
  II. Credite bugetare-105.956
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament-101.000
  II. Credite bugetare-101.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-4.956
  II. Credite bugetare-4.956
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-2.237.103
  II. Credite bugetare-2.622.499
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-2.028.001
  II. Credite bugetare-2.572.590
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-100.484
  II. Credite bugetare-100.484
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament9.702
  II. Credite bugetare-31.462
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.345
  II. Credite bugetare-8.932
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament566.810
  II. Credite bugetare561.810
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-56
  II. Credite bugetare-56
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-2.502.753
  II. Credite bugetare-2.993.591
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament125
  II. Credite bugetare125
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-209.102
  II. Credite bugetare-49.909
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-209.102
  II. Credite bugetare-49.909
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament-18.270
  II. Credite bugetare-18.270
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-18.120
  II. Credite bugetare-18.120
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.985
  II. Credite bugetare1.985
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-852
  II. Credite bugetare-852
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-20.000
  II. Credite bugetare-20.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament747
  II. Credite bugetare747
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-150
  II. Credite bugetare-150
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-150
  II. Credite bugetare-150
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament1.332.730
  II. Credite bugetare1.332.579
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.332.730
  II. Credite bugetare1.332.579
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament56.146
  II. Credite bugetare55.995
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament1.200.000
  II. Credite bugetare1.200.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament76.584
  II. Credite bugetare76.584
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament352.500
  II. Credite bugetare352.500
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament352.500
  II. Credite bugetare352.500
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament25.000
  II. Credite bugetare25.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament327.500
  II. Credite bugetare327.500
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament2.720.144
  II. Credite bugetare2.720.144
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.720.144
  II. Credite bugetare2.720.144
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.720.144
  II. Credite bugetare2.720.144
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament-1.434.598
  II. Credite bugetare-1.807.979
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-111.974
  II. Credite bugetare-117.072
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-103.715
  II. Credite bugetare-103.715
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament12.656
  II. Credite bugetare12.656
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-22.850
  II. Credite bugetare-22.850
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament2.209
  II. Credite bugetare-2.056
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-17
  II. Credite bugetare-17
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-11
  II. Credite bugetare-844
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-246
  II. Credite bugetare-246
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.322.624
  II. Credite bugetare-1.690.907
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.322.624
  II. Credite bugetare-1.690.907
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament-871.567
  II. Credite bugetare-765.360
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-723.351
  II. Credite bugetare-770.799
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament44.746
  II. Credite bugetare44.746
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament30.270
  II. Credite bugetare26.031
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-18.652
  II. Credite bugetare-15.449
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-1.435
  II. Credite bugetare-1.435
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-971
  II. Credite bugetare-971
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-54
  II. Credite bugetare-54
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-791.163
  II. Credite bugetare-839.148
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament22.097
  II. Credite bugetare22.097
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-8.189
  II. Credite bugetare-6.616
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-148.216
  II. Credite bugetare5.439
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-148.216
  II. Credite bugetare5.439
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament93.504
  II. Credite bugetare-30.921
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament85.145
  II. Credite bugetare-30.816
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.201
  II. Credite bugetare-1.201
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.243
  II. Credite bugetare-7.305
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament306.666
  II. Credite bugetare251.475
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-298
  II. Credite bugetare-298
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-5.749
  II. Credite bugetare-1.209
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-44.030
  II. Credite bugetare-44.030
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-168.000
  II. Credite bugetare-228.248
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament8.359
  II. Credite bugetare-105
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament8.359
  II. Credite bugetare-105
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament-680.437
  II. Credite bugetare4.333
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-167.753
  II. Credite bugetare8.762
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.733
  II. Credite bugetare11.733
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament194.000
  II. Credite bugetare190.603
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament42.054
  II. Credite bugetare-32.769
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament556
  II. Credite bugetare556
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-56.096
  II. Credite bugetare-91.361
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-360.000
  II. Credite bugetare-70.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-512.684
  II. Credite bugetare-4.429
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-512.684
  II. Credite bugetare-4.429
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament20.916
  II. Credite bugetare-59.401
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament21.916
  II. Credite bugetare-56.151
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-2.974
  II. Credite bugetare-5.172
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament208
  II. Credite bugetare-4.792
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-22.847
  II. Credite bugetare-33.376
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament11.704
  II. Credite bugetare-30.145
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.050
  II. Credite bugetare-9.999
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament30.988
  II. Credite bugetare30.988
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament5.887
  II. Credite bugetare-3.655
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare-3.250
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.000
  II. Credite bugetare-3.250
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-96.673
  II. Credite bugetare-100.044
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-96.673
  II. Credite bugetare-100.044
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-415
  II. Credite bugetare-415
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-307
  II. Credite bugetare-707
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.318
  II. Credite bugetare1.318
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-95.610
  II. Credite bugetare-98.581
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-1.659
  II. Credite bugetare-1.659
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament-39.632
  II. Credite bugetare1.006.587
  01CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare1.006.587
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare1.006.587
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-39.632
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-39.632
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament-19.438
  II. Credite bugetare-37.795
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-19.838
  II. Credite bugetare-38.195
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-3.500
  II. Credite bugetare-10.000
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-400
  II. Credite bugetare-400
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.237
  II. Credite bugetare-5.534
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-14.701
  II. Credite bugetare-22.261
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament400
  II. Credite bugetare400
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament400
  II. Credite bugetare400
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament-295.682
  II. Credite bugetare-50.829
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-293.812
  II. Credite bugetare-28.959
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-5.335
  II. Credite bugetare-22.835
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-100
  II. Credite bugetare-100
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament154.000
  II. Credite bugetare-6.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-442.353
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-24
  II. Credite bugetare-24
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-1.870
  II. Credite bugetare-21.870
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-1.870
  II. Credite bugetare-21.870
  8201INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  I. Credite de angajament-18.000
  II. Credite bugetare-18.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-18.000
  II. Credite bugetare-18.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-18.000
  II. Credite bugetare-18.000
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I. Credite de angajament1226.073
  II. Credite bugetare1.200.217
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.327.073
  II. Credite bugetare1.311.217
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament633
  II. Credite bugetare633
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-585
  II. Credite bugetare-585
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament80.000
  II. Credite bugetare80.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament35.027
  II. Credite bugetare19.171
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament8.283
  II. Credite bugetare8.283
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.123.715
  II. Credite bugetare1.123.715
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament80.000
  II. Credite bugetare80.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-10.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-10.000
  79OPERATIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-101.000
  II. Credite bugetare-101.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament-101.000
  II. Credite bugetare-101.000
  8401TRANSPORTURI
  I. Credite de angajament356.911
  II. Credite bugetare183.406
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament232.267
  II. Credite bugetare58.762
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-4.133
  II. Credite bugetare-4.183
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament-2.323
  II. Credite bugetare-2.323
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-1
  II. Credite bugetare-1
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament38.554
  II. Credite bugetare3.554
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-95.188
  II. Credite bugetare6.529
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-60.145
  II. Credite bugetare49.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament6.712
  II. Credite bugetare6.712
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament348.791
  II. Credite bugetare-526
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament130.000
  II. Credite bugetare130.000
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament130.000
  II. Credite bugetare130.000
  79OPERATIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.356
  II. Credite bugetare-5.356
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-5.356
  II. Credite bugetare-5.356
  8501COMUNICAȚII
  I. Credite de angajament261
  II. Credite bugetare-1.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.609
  II. Credite bugetare-2.964
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.609
  II. Credite bugetare-2.964
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.870
  II. Credite bugetare1.870
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.870
  II. Credite bugetare1.870
  9901DEFICIT-5.646.978
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-78.969
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-78.969
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  II. Credite bugetare-2.975
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-75.994
  5108AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  II. Credite bugetare-2.975
  01CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare-2.975
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  II. Credite bugetare-2.975
  6108ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-75.994
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-75.994
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-39.994
  II. Credite bugetare-75.994
  5010VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament37.286
  II. Credite bugetare-46.710
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament89.299
  II. Credite bugetare39.812
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-12.549
  II. Credite bugetare-12.549
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament38.116
  II. Credite bugetare-11.371
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament47.881
  II. Credite bugetare47.881
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-196
  II. Credite bugetare-196
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.091
  II. Credite bugetare1.091
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament14.956
  II. Credite bugetare14.956
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-52.013
  II. Credite bugetare-86.522
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-56.013
  II. Credite bugetare-90.522
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  5110AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament-130
  II. Credite bugetare-130
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-130