ORDIN nr. 5.991 din 11 noiembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1121 din 23 noiembrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 93^1, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 40-43 și 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1121 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală infrastructură și Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 11 noiembrie 2020.Nr. 5.991.  +  ANEXĂMETODOLOGIA-CADRUprivind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar înanul școlar 2021 - 2022