DECIZIE nr. 385 din 20 noiembrie 2020privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 20 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2“,în temeiul art. 29 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înființează Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.(2) Conducerea Comitetului este asigurată de un președinte, precum și de un vicepreședinte, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, desemnați prin decizie a prim-ministrului.(3) În exercitarea atribuțiilor, președintele Comitetului emite instrucțiuni de implementare și elaborează rapoarte și analize, pe care le înaintează prim-ministrului.(4) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(5) La lucrările Comitetului participă consilierul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului cu atribuții în domeniul sănătății și consilierul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, purtătorul de cuvânt al Guvernului.(6) Membrii Comitetului sunt numiți prin ordin de ministru, în cazul reprezentanților ministerelor și instituțiilor subordonate acestora, respectiv prin acte ale conducătorilor instituțiilor și organizațiilor profesionale reprezentate.(7) Comitetul își desfășoară activitatea în spațiul pus la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale. (la 28-12-2020, Articolul 1 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 422 din 28 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1298 din 28 decembrie 2020 ) (8) Secretariatul General al Guvernului asigură reprezentarea Comitetului în fața instanțelor judecătorești în procesele ce au ca obiect activitatea acestuia. (la 30-12-2021, Articolul 1 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 602 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1250 din 30 decembrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Comitetul are rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, pe următoarele tipuri de responsabilități:– informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și populația generală;– comunicare în situații de criză;– organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;– asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;– identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;– elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.(2) Activitățile Comitetului se organizează pe 3 domenii prioritare:a) comunicare;b) logistică;c) activitate medicală - vaccinarea propriu-zisă și monitorizarea reacțiilor adverse (RAPI).  +  Articolul 3(1) Comitetul elaborează Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, care se prezintă prim-ministrului și se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, respectiv elaborează Planul de acțiune care se înaintează prim-ministrului.(2) La finalul campaniei naționale de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, Comitetul întocmește un raport, care se prezintă prim-ministrului.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică a Comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.(2) Secretariatul Comitetului se organizează la nivelul Ministerului Sănătății, iar structura și atribuțiile acestuia se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin decizie a președintelui Comitetului în prima ședință de lucru.(4) Comitetul se întrunește în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 20 noiembrie 2020.Nr. 385.  +  ANEXĂCOMPONENȚA Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-21. Secretariatul General al Guvernului2. Ministerul Sănătății3. Institutul Național pentru Sănătate Publică4. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale5. Ministerul Apărării Naționale6. Ministerul Afacerilor Interne7. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației8. Agenția Națională pentru Achiziții Publice9. Colegiul Medicilor din România10. Organizații profesionale de profil----