ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 197 din 18 noiembrie 2020privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020  Având în vedere contextul actual generat de evoluția situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care a fost instituită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin declararea stării de alertă pe teritoriul României prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,ținând cont de prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare manifestarea generalizată a riscului produs de coronavirusul SARS-CoV-2 prin creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri la nivel european și național, raportat la creșterea numărului de zone tip focar la nivel național prin depășirea ratei de incidență de 6 la 1.000 de locuitori în județele Cluj, Timiș, Sălaj, Sibiu,având în vedere dificultățile întâmpinate de unitățile sanitare publice atât în prespital, cât și în spital în gestionarea numărului de cazuri de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, inclusiv cele cu forme foarte grave, care necesită manevre medicale avansate, și lipsa personalului medical în specialitățile: anestezie terapie intensivă (ATI), urgență, epidemiologie, radiologie, boli infecțioase, pneumologie, din spitalele desemnate să trateze cazurile confirmate cu COVID-19, necesare asigurării suportului medical adecvat pacienților, întrucât se înregistrează o creștere constantă a numărului de cazuri de infectări în rândul personalului medical, fapt care duce la dificultăți în asigurarea turelor/gărzilor în unitățile sanitare desemnate ca spitale de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, implicit în asigurarea capacității de tratament al pacienților infectați cu acest coronavirus, pentru că se impune identificarea unor noi soluții viabile care să sprijine sistemul sanitar în asigurarea capacității de răspuns la pandemia de COVID-19, respectiv implicarea medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire, a medicilor cu competențe limitate și a studenților la medicină în tratarea pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, întrucât pregătirea dobândită de medicii rezidenți și cei cu competențe limitate va fi suficientă și benefică în sprijinirea medicilor primari și specialiști implicați în acordarea asistenței medicale pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, luând în considerare că ne aflăm într-o situație extraordinară care impune organizarea și asigurarea capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu,având în vedere că inspectoratele județene pentru situații de urgență au atribuții în domeniul protecției civile, fiind astfel obligate să intervină în asigurarea protecției populației, întrucât studenții facultăților de medicină reprezintă o resursă umană importantă și pot acorda un sprijin eficient și necesar în situația actuală, luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative asupra capacității administrative de gestionare a riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, întrucât aspectele vizate afectează sănătatea și interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență; în caz contrar, nu se poate asigura un răspuns imediat și eficient pentru limitarea consecințelor produse de pandemia de COVID-19 la nivel național. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) și art. 385 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenți, indiferent de anul pregătirii în rezidențiat, și medicii care exercită profesia cu competențe limitate asigură investigații și tratament pentru pacienții suspecți și confirmați cu COVID-19, în baza Protocolului privind investigațiile și tratamentul diferențiat pe stadii ale bolii COVID-19, aprobat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, precum și în baza indicațiilor medicilor specialiști/primari în coordonarea cărora își desfășoară activitatea.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 386 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de alertă, medicii prevăzuți la art. 1 exercită dreptul de liberă practică și pot elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19.  +  Articolul 3Prezentul capitol reglementează unele măsuri privind desfășurarea voluntariatului în sprijinul unităților sanitare și al serviciilor de urgență prespitalicească, denumite în continuare unități beneficiare, de către studenții facultăților de medicină generală din anii 4, 5 și 6, precum și de către studenții din anii 3 și 4 ai facultăților de asistenți medicali, denumiți în continuare studenți voluntari, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii și pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.  +  Articolul 4(1) Voluntariatul în sprijinul unităților beneficiare constă în desfășurarea activităților de îngrijiri generale de sănătate și a altor activități de îngrijire, monitorizare și asistare a pacienților, în coordonarea personalului medical din cadrul unităților beneficiare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, studenții voluntari exercită activitățile de îngrijiri generale de sănătate fără titlul profesional de asistent medical generalist.  +  Articolul 5(1) În scopul identificării studenților prevăzuți la art. 3, instituțiile de învățământ superior care pregătesc personal în domeniul medicinei generale sau al profesiei de asistent medical realizează următoarele activități:a) aduc la cunoștința studenților proprii posibilitatea de a desfășura voluntariat în sprijinul unităților beneficiare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;b) centralizează lista cu datele de contact ale studenților care doresc să desfășoare voluntariat în sprijinul unităților beneficiare; c) transmit listele cu datele de contact ale studenților care doresc să desfășoare voluntariat către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.(2) Repartizarea studenților care doresc să desfășoare voluntariat se realizează prin ordin al Comandantului acțiunii, emis pe baza analizei necesităților realizate la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.(3) Ordinul de repartizare se comunică unității beneficiare, inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară, precum și instituției de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.  +  Articolul 6(1) Voluntariatul se desfășoară în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar și inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară și a fișei de voluntariat emise de unitatea beneficiarului.(2) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, activităților de voluntariat prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Contractul de voluntariat prevăzut la art. 6 alin. (1) cuprinde următoarele:a) datele de identificare ale părților contractante;b) datele de identificare ale unității beneficiare, stabilită prin ordinul de repartizare emis de comandantul acțiunii;c) descrierea generică a activităților pe care urmează să le presteze voluntarul în coordonarea personalului medical din cadrul unității beneficiare;d) durata contractului, care nu poate fi mai mică de două luni, cu excepția situației prevăzute la alin. (2); e) drepturile și obligațiile părților;f) condițiile de reziliere a contractului.(2) Contractele de voluntariat încheiate potrivit prezentei ordonanțe de urgență încetează de drept la 30 de zile de la data încetării stării de alertă.(3) Inspectoratul pentru situații de urgență județean/ București-Ilfov informează unitatea beneficiară cu privire la încheierea/încetarea contractului de voluntariat.  +  Articolul 8(1) Fișa de voluntariat prevăzută la art. 6 alin. (1) cuprinde următoarele:a) datele de identificare ale unității beneficiare, ale coordonatorului desemnat de unitatea beneficiară și ale studentului voluntar;b) structura din cadrul unității sanitare beneficiare în care se desfășoară voluntariatul;c) descrierea în detaliu a activităților de îngrijiri generale de sănătate și a altor activități de îngrijire, monitorizare și asistare a pacienților pe care studentul voluntar le va desfășura pe parcursul voluntariatului;d) organizarea programului pentru desfășurarea activității studentului voluntar.(2) Programul pentru desfășurarea activității studentului voluntar este stabilit în ture de 8 ore sau de 12 ore, cu un total de minimum 120 de ore pe lună.(3) Unitățile beneficiare asigură instruirea de bază a studenților voluntari, inclusiv în ceea ce privește măsurile de protecție individuală, și întocmesc fișele de protecție care conțin instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității studenților voluntari, cu respectarea dispozițiilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.(4) Unitatea beneficiară asigură echipamentele de protecție individuală necesare desfășurării activității studenților voluntari.  +  Articolul 9(1) Studenții voluntari care respectă programul prevăzut la art. 8 alin. (2) primesc un premiu lunar de 2.500 lei.(2) Modul de respectare a programului în vederea acordării premiului lunar prevăzut la alin. (1) se verifică de unitățile beneficiare și se comunică inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-Ilfov cu care studentul voluntar a încheiat contractul de voluntariat. (3) Premiul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă indiferent de numărul orelor de activitate de voluntariat desfășurate, dacă pentru studentul voluntar se instituie măsura izolării sau carantinei, în condițiile legii.(4) Pentru studenții voluntari care sunt repartizați la unități beneficiare din alte localități decât cele în care se află instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați sau cele în care au domiciliul sau reședința, la cererea acestora, se asigură:a) cazarea și masa, de către unitatea beneficiară sau de către autoritatea administrației publice de la nivel local sau județean pe raza căreia funcționează unitatea beneficiară;b) un premiu lunar suplimentar în cuantum de 20 de lei pe zi, de către inspectoratul pentru situații de urgență județean/ București-Ilfov care a încheiat contractul de voluntariat cu studentul voluntar;c) transport, la începutul și la terminarea perioadei de voluntariat, cu mijloacele specifice din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și structurilor subordonate acestuia.  +  Articolul 10(1) Premiile lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b) se suportă din bugetul aprobat potrivit legii Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii“.(2) Premiile lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b) sunt venituri neimpozabile pentru care nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru plata premiilor lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (4) lit. b).  +  Articolul 12Perioada în care studenții desfășoară activitățile de voluntariat prevăzute la art. 4 se consideră stagiu de practică în unitățile sanitare.  +  Articolul 13(1) Personalul medico-sanitar cu drept de liberă practică din sistemul de apărare participă direct în campaniile de vaccinare, stabilite la nivel național, conform normelor legale în vigoare.(2) Din echipele de vaccinare, în sprijinul personalului prevăzut la alin. (1), pot face parte și soldații gradați profesioniști sanitari și militarii salvatori - combat life savers (CLS), respectiv operatori salvatori, în limita competențelor obținute, la solicitarea autorităților cu atribuții de coordonare a campaniilor naționale de vaccinare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Ioana Lazăr,
  secretar general
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 197.-----