ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 18 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020  În considerarea faptului că pe durata stării de alertă instituite în contextul situației actuale de risc epidemiologic continuă măsurile necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere necesitatea asigurării creșterii accesibilității la servicii medicale a persoanelor din zonele rurale, din zonele geografice mai puțin accesibile sau din zonele care înregistrează deficit în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale de specialitate în anumite specialități clinice, respectiv în asigurarea investigațiilor medicale anatomopatologice și radiologice,în vederea gestionării eficiente a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății publice și pentru a surprinde îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației din comunități se impune instituirea urgentă a cadrului legal în ceea ce privește sistemul de telemedicină rurală. Menținerea situației actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2; astfel, pentru a răspunde în continuare nevoilor reale de sănătate ale populației din comunități, dar și pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății, este necesară aprobarea de urgență a cadrului legal general care să dea posibilitatea acordării asistenței medicale prin telemedicină de către toate unitățile sanitare publice și private prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.În considerarea obligației statului de a institui un complex de măsuri de protecție a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile și să poată beneficia de servicii medicale necesare în condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,în considerarea faptului că în comunicările Comisiei Europene către Parlamentul European și Comitetul economic și social european telemedicina înseamnă furnizarea de servicii de asistență medicală bazată pe utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, în situații în care cadrul medical sau două cadre medicale și pacientul se află în locații diferite,ținând cont de faptul că neadoptarea acestei măsuri conduce la imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru aria strategică de intervenție 2: „Servicii de sănătate“, conform Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, și că aceste aspecte pot avea un impact major asupra bugetului de stat,având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice, a unui mecanism în vederea acordării de servicii medicale la distanță,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra gestionării adecvate a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, întrucât elementele menționate anterior vizează un interes public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 30 se introduc unsprezece noi articole, articolele 30^1-30^11, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1(1) Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) pot asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin telemedicină.(2) Telemedicina este totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare.(3) Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane de toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale și de comunicare, mijloace de comunicare la distanță, pentru schimbul de informații valide pentru diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor și accidentelor, cercetarea și evaluarea medicală, precum și pentru asistența continuă a furnizorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății. (4) Mijloace de comunicare la distanță reprezintă orice mijloc care, fără prezența fizică simultană a pacientului și a personalului medical, poate fi utilizat pentru oferirea serviciilor medicale furnizate de la distanță prin intermediul oricăror platforme audio sau video, echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea.(5) Telemedicina presupune transmiterea în siguranță a datelor și informațiilor medicale sub formă de text, sunet, imagine sau în alte formate necesare pentru prevenirea bolilor, diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților.(6) Telemedicina cuprinde următoarele servicii:a) teleconsultația;b) teleexpertiza;c) teleasistența;d) teleradiologia;e) telepatologia;f) telemonitorizarea.  +  Articolul 30^2Teleconsultația este serviciul medical realizat în relație cu pacientul, care discută de la distanță cu medicul, și poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, în vederea stabilirii diagnosticului, tratamentului și/sau a măsurilor necesare pentru prevenirea bolilor și a complicațiilor acestora, toate în interesul promovării sănătății pacientului.  +  Articolul 30^3Teleexpertiza reprezintă serviciul de telemedicină prin care are loc un schimb de opinii medicale între mai mulți medici realizat prin orice mijloace de comunicare la distanță, în vederea confirmării unui diagnostic și/sau a unei conduite terapeutice, pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului, și care nu presupune prezența fizică a acestuia.  +  Articolul 30^4Teleasistența reprezintă serviciul medical constând în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanță, care efectuează un act medical sau chirurgical, precum și serviciul medical efectuat atunci când cadrele medicale care acordă ajutor medical de urgență au nevoie de asistență.  +  Articolul 30^5Teleradiologia, respectiv radiologie și imagistică medicală la distanță, este un serviciu de telemedicină ce presupune transmiterea electronică a imaginilor radiologice cu ajutorul tehnologiilor digitale de captare a imaginii, în scopul interpretării lor de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală și stabilirii unui diagnostic.  +  Articolul 30^6Telepatologia este un serviciu de telemedicină care presupune transmiterea la distanță a datelor și imaginilor microscopice, în scopul interpretării acestora de către specialiștii anatomopatologi și stabilirii unui diagnostic.  +  Articolul 30^7Telemonitorizarea este un serviciu medical ce permite unui medic specialist să monitorizeze și să interpreteze de la distanță datele medicale despre pacient transmise de acesta prin mijloace de comunicare electronică la distanță, necesare pentru urmărirea medicală, ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viață și igieno-dietetic referitoare la îngrijirea acestui pacient, după caz. Înregistrarea și transmiterea datelor medicale pot fi automatizate prin intermediul unor dispozitive medicale omologate care măsoară și transmit informații medicale cu privire la starea pacientului sau efectuate de către pacient, de către medic sau alt personal medical.  +  Articolul 30^8Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) au obligația să garanteze confidențialitatea și securitatea informațiilor legate de starea de sănătate a pacienților pe tot parcursul procedurilor de colectare, prelucrare, utilizare și stocare a datelor personale și să respecte drepturile și libertățile fundamentale referitoare la protecția vieții private și a datelor personale, a datelor medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 30^9(1) Unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) care utilizează telemedicina trebuie să respecte drepturile și obligațiile pacienților prevăzute în Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv informarea pacienților cu privire la mijloacele tehnice de transmisie a datelor și securizarea acestora.(2) Serviciile medicale acordate prin telemedicină trebuie să respecte prevederile Legii nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele cerințe:a) stabilirea identității și calității profesionale a medicilor care acordă aceste servicii;b) informarea pacientului cu privire la serviciile medicale disponibile, scopul și implicațiile actului medical, precum și la mijloacele de realizare a acestuia, inclusiv cu privire la mijloacele tehnice utilizate pentru transmisia de date;c) respectarea dreptului pacientului de a-și exprima consimțământul în mod liber și informat;d) respectarea secretului medical;e) asigurarea condițiilor tehnice de transmisie a datelor și a condițiilor de prelucrare a acestor date de către personalul medical astfel încât să fie garantată confidențialitate acestora;f) securizarea și introducerea în dosarul electronic de sănătate al pacientului a documentelor rezultate în urma acestor servicii;g) asigurarea continuității asistenței medicale.  +  Articolul 30^10Serviciile de telemedicină se acordă de către unitățile sanitare publice și private prevăzute la art. 30 alin. (1), indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 30^11(1) Cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor de telemedicină de către unitățile sanitare publice sunt cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli propriu al acestora și se suportă din veniturile realizate în conformitate cu prevederile art. 140 și 190.(2) Cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor de telemedicină de către unitățile sanitare private se suportă de către acestea potrivit legii.2. La articolul 100, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Fondurile prevăzute la alin. (5) pot fi utilizate și pentru plata cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele care au suferit arsuri grave, atât cele care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și pentru persoanele neasigurate, care întrunesc criteriile de internare în centrele pentru arși, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.3. La articolul 100, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Lista spitalelor, a secțiilor din structura acestora, detalierea cheltuielilor, modalitatea de distribuire a fondurilor prevăzute la alin. (5) și (5^1), modalitatea privind trimiterea pacienților care au suferit arsuri grave la tratament în străinătate, precum și orice alte termene și condiții se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul II(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se reglementează și:a) specialitățile medicale și lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicină;b) condițiile de organizare și funcționare a telemedicinei;c) responsabilitatea stabilirii calității serviciului de telemedicină și a verificării respectării acesteia, în condițiile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;d) modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicină.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 196.-----