LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicatăprivind rezervele de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.  +  Articolul 2Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale şi se administrează de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cat şi la agenţii economici care se obliga ca, în cadrul activităţii lor, să asigure improspatarea şi integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 3Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale.  +  Capitolul 2 Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele de stat  +  Articolul 4Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi aprobat de Guvern.Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat.  +  Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situaţii: a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru; c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depasire de la 21 până la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului.Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.  +  Articolul 6Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export.  +  Capitolul 3 Finanţarea rezervelor de stat  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor necesare acumularii de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumularii unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.  +  Articolul 8Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămân la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura.Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare.În situaţiile când scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa.Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare în cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.În situaţiile prevăzute la art. 1, când datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.Pentru situaţiile de maxima urgenta, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima şedinţa a Guvernului.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 9Diminuarea, sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor de stat încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9, agenţii economici sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse ale rezervelor de stat.Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în alineatul precedent constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 11Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 12Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------------