HOTĂRÂRE nr. 24 din 17 noiembrie 2020privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. g), j) și l), art. 14 alin. (1) lit. h) și j), alin. (3) lit. d), art. 15, 16, art. 51 alin. (5) și (6), art. 81 alin. (1) și (2), art. 83 alin. (2) și (3), art. 84 alin. (2)-(4) și (13), art. 87, art. 93 alin. (1), (2) și (4), art. 94, 95, 96, art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103^1, 110 și 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 3 alin. (3), art. 8 și art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare observațiile și propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de Statistică și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,ținând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020^1,^1 Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.întrucât buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților implică stabilirea măsurilor operaționale necesare pentru asigurarea resurselor și a logisticii electorale, în temeiul art. 104 alin. (1) și (2), art. 110 alin. (2) și (5), art. 114 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, se aplică în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative:a) Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice:b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016;c) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.  +  Articolul II(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, la stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ pentru secțiile de votare din țară se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“ pentru fiecare secție de votare.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, fiecare secție de votare din țară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției de votare.  +  Articolul II^1Urnele de vot transparente ce vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 vor fi acoperite prin lipirea pe laturile exterioare ale acestora, fără obturarea fantelor, a unor autocolante, folii de plastic, coli de hârtie sau a altor materiale asemenea. (la 27-11-2020, Actul a fost completat de Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 29 din 26 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1152 din 27 noiembrie 2020 )  +  Articolul III(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Autorității Electorale Permanente, organizează, la cerere, sesiuni de instruire-examinare pentru persoanele care doresc să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al secției de votare din străinătate, conform Normelor metodologice.(2) Formațiunile politice prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ai căror reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate doresc să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al secției de votare, transmit lista centralizată a acestora la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro, sub forma unui fișier Excel editabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(3) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, calitatea de membru-operator de calculator se atribuie altor membri ai biroului electoral al secției de votare din străinătate decât președintele și locțiitorul acestuia, în baza aprobării președintelui biroului electoral al secției de votare respective, emisă în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:a) participarea la sesiunea de instruire-examinare prevăzută de Normele metodologice;b) obținerea a cel puțin 7 puncte din 10 la testul de examinare a competențelor prevăzut la art. 14 alin. (2) din Normele metodologice;c) prezentarea dovezii de participare la sesiunea de instruire-examinare prevăzută la lit. a), precum și a promovării testului prevăzut la lit. b), eliberate de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Dovada prevăzută la alin. (3) lit. c) constă în confirmarea transmisă de Serviciul de Telecomunicații Speciale prin mijloace electronice, prin care se atestă participarea la sesiunea de instruire-examinare, respectiv promovarea testului de examinare a competențelor prevăzut la art. 14 alin. (2) din Normele metodologice.(5) Sesiunile de instruire-examinare a competențelor prevăzute de Normele metodologice pentru dobândirea calității de membru-operator de calculator al biroului electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 sunt organizate în sistem online.(6) Atribuirea calității de membru-operator de calculator, conform alin. (3), la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 se consemnează într-un proces-verbal întocmit de președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6) se comunică, de îndată, prin mijloace electronice misiunii diplomatice sau oficiului consular, după caz, prin grija președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate, urmând a fi predat odată cu materialele rezultate din procesul electoral.(8) Lista persoanelor cărora li s-au eliberat dovezile prevăzute la alin. (3) lit. c) se comunică Autorității Electorale Permanente și Ministerului Afacerilor Externe de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(9) Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, la cerere, documente și informații privind operatorii de calculator și membrii-operatori de calculator și gestiunea terminalelor informatice predate acestora.  +  Articolul IVLa alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cetățenii cu drept de vot prevăzuți la art. 17 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, vor completa cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.  +  Articolul V(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe stabilește și comunică Autorității Electorale Permanente numărul timbrelor autocolante, al buletinelor de vot și al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, repartizat pentru fiecare secție de votare din străinătate.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ repartizat unei secții de votare din străinătate va fi cel puțin egal cu numărul cabinelor de vot.(3) Ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ primite de biroul electoral al secției de votare din străinătate, care nu sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un plic sigilat de către președintele acestuia.  +  Articolul VI(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în cadrul operațiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență, în interfața ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice poate apărea unul dintre următoarele mesaje:a) în cazul în care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi „Alegătorul ...................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, a fost înregistrat ca votant prin corespondență.“;b) în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele înscrise în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență, mesajul va fi „Codul de bare nu poate fi scanat.“;c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi „Codul de bare a fost deja scanat.“(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, predă plicul exterior președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență sau președintelui biroului electoral al secției de votare și îi aduce la cunoștință mesajul apărut în interfața ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), președintele biroului electoral va contacta Centrul de preluare a apelurilor, care va regenera codul de bare prin intermediul unei aplicații și îl va comunica apelantului.(4) Secțiunea din interfața ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice destinată scanării codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență va fi disponibilă numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale pentru votul prin corespondență și birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin corespondență.  +  Articolul VIILa alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, listele electorale suplimentare din străinătate în format pdf sunt transmise în Sistemul informatic central prevăzut la art. 5 alin. (2) din Normele metodologice, unde pot fi vizualizate de biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, Biroul Electoral Central, precum și de către orice alte persoane cu drept de acces.  +  Articolul VIII(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară primesc terminalele informatice și datele de autentificare în plic sigilat, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, membrii-operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc terminalele informatice și datele de autentificare în plic sigilat de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pe baza semnării procesului-verbal prevăzut la art. III alin. (6).  +  Articolul IXSe aprobă modelul procesului-verbal prevăzut la art. 82^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul X(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor întocmi procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu modificările și completările ulterioare.(2) La rubricile de la lit. a1 și a3 din procesele-verbale ale căror modele sunt stabilite de anexele nr. 11 și 12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente din străinătate și numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale pentru votul prin corespondență vor fi încărcate în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării în mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice.(3) Formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-6 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor conține pe fiecare pagină un cod QR având formatul CODPV#pag_curenta#pag_total.(4) Pentru generarea codului QR trebuie respectate următoarele reguli:a) nivelul de corecție să fie H;b) codificarea să fie UTF-8.  +  Articolul XISe aprobă lista corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și Camera Deputaților și a mesajelor de atenționare ce vor fi utilizate la verificarea corelațiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și Camera Deputaților prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul XIILa articolul 11 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul XIIIHotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 21 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. 5. Anexele nr. 3-6, 11-13, 21 și 22 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 9-17 la prezenta hotărâre.  +  Articolul XIVNormele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Operatorii de calculator repartizați pe centre de votare îndeplinesc următoarele atribuții:a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcționalității SIMPV, conform dispozițiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizați pe secții de votare pe durata indisponibilității acestora, sub condiția notificării Centrului de suport tehnic de către președintele biroului electoral al secției de votare;c) se prezintă în preziua votării, la ora 18,00, la sediul centrului de votare sau al secției de votare unde au fost repartizați.(2) În ziua votării, operatorii de calculator repartizați pe centre de votare își desfășoară activitatea în sediul centrului de votare sau al secției de votare unde au fost repartizați.(3) Operatorii de calculator repartizați pe centre de votare vor fi pontați pentru participarea la sesiunile de instruire, precum și pentru activitățile desfășurate în preziua și ziua votării.2. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Operatorii de calculator au obligația de a însoți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, numai în cazul în care nu au finalizat operațiunea prevăzută la alin. (1) lit. i).3. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Operatorii de calculator desemnați pe secții de votare vor fi pontați pentru participarea la sesiunile de instruire și la simulări, precum și pentru activitățile desfășurate în secția de votare în preziua și ziua votării.4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară și ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară predau terminalele informatice reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cel mult 5 zile de la data ulterioară zilei votării.5. La articolul 27 alineatul (1), literele e)-g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul ............................................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ...... din localitatea .............................., statul ........................, în data de............ la ora .....»;f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ................................., este arondat la Secția de votare nr. ...... din localitatea ......................, județul ........................»;g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP ........................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»;(...)i) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate sau în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență și care nu a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul ......................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, a fost înscris în listele electorale permanente din străinătate.»;6. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.7. La articolul 27, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. g), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor.8. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) La alegerile parlamentare, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secția de votare din străinătate, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente din străinătate și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare verde va fi «Alegătorul ............................. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ............................, poate vota la această secție de votare.»;b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana cu CNP ............................ nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Persoana ....................................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, nu are drept de vot!»;d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a mai votat în străinătate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ......................, figurează că a votat la Secția de votare nr. ..... din localitatea ..........................., statul ........................, în data de ..................... la ora .....»;e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «ATENȚIE! Alegătorul ............................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secția de votare nr. ......... din localitatea ......................., județul ...., la ora ....»;f) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în listele electorale permanente din străinătate și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, însă figurează în Registrul electoral, mesajul evidențiat pe fond de culoare galbenă va fi «Alegătorul ............................ (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ...................., poate vota la această secție de votare numai dacă prezintă dovada domiciliului sau a reședinței în străinătate.»;g) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV a votat prin corespondență, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Alegătorul …………………. (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP ………………………., figurează că a votat prin corespondență.»;h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»;i) pentru codul numeric personal al persoanei care este omisă din listele electorale permanente și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi «Persoana cu CNP ............................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic și îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT».(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) și g)-i), operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data când s-a prezentat la vot.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot și îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza prezentării dovezii domiciliului sau a reședinței în străinătate, conform art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) și g)-i), membrul-operator de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot și îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(8) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) și g)-i) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste situații se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.9. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conțin numele, codurile numerice personale și semnăturile alegătorilor validați on-line și off-line.10. La articolul 35, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul secțiilor de votare din străinătate, lipsa conexiunii la internet pentru o durată mai mare de 10 minute este notificată telefonic Centrului de preluare a apelurilor de către membrul-operatorul de calculator sau președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate.  +  Articolul XVEntitățile implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de prezenta hotărâre au obligația să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea prelucrărilor.  +  Articolul XVIAnexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-17 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul XVIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 17 noiembrie 2020.Nr. 24.  +  Anexa nr. 1
  Modelul listei persoanelor care vor participa la sesiunile de
  instruire-examinare pentru a îndeplini calitatea de membru-operator
  de calculator al biroului electoral al secției de votare din străinătate
   +  Anexa nr. 2
  Modelul procesului-verbal privind atribuirea calității de
  membru-operator de calculator al biroului electoral al secției de votare din străinătate
   +  Anexa nr. 3
  Modelul procesului-verbal prevăzut de art. 82^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015
  privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
  și funcționarea Autorității Electorale Permanente
   +  Anexa nr. 4
  Lista corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
  votării pentru Senat și Camera Deputaților în secțiile de votare și a mesajelor de atenționare
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 2^1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 3 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 5 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 6 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 11 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 15(Anexa nr. 13 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 16(Anexa nr. 21 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)  +  Anexa nr. 17(Anexa nr. 22 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016)-----