HOTĂRÂRE nr. 25 din 17 noiembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. g), j), l) și n), art. 11 alin. (10), art. 14 alin. (1) lit. h), alin. (3) lit. d), art. 18 lit. j), art. 51 alin. (5) și (6), art. 93 - 96, art. 103 alin. (1) lit. g), q), r), u), art. 103^1, art. 109 alin. (1), art. 110 și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare și prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,văzând prevederile art. 3 alin. (1) și (2), precum și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2016 privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și ale Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu modificările și completările ulterioare,observând dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 26 și 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/2020,ținând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020^1,^1 Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere observațiile și propunerile formulate de Serviciul de Telecomunicații Speciale și de Institutul Național de Statistică,observând Adresa Biroului Electoral Central nr. 610 din 10.11.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 26.567 din 10.11.2020, precum și observațiile și propunerile formulate de către unii membri ai Biroului Electoral Central,văzând observațiile și propunerile transmise de Expert Forum în data de 3 noiembrie 2020,întrucât Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării este distinct de aplicația de repartizare și atribuire a mandatelor de deputat și senator, ambele funcționând în rețele închise,luând în considerare necesitatea corelării imperativului securității aplicațiilor informatice utilizate pentru centralizarea rezultatelor alegerilor cu cel al transparenței procesului electoral,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 17 noiembrie 2020.Nr. 25.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor dinprocesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și unele măsuri privindfuncționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor,la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților