HOTĂRÂRE nr. 963 din 5 noiembrie 2020pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 16 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 lit. r) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Lista serviciilor esențiale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Lista serviciilor esențiale se comunică de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO Comisiei Europene.  +  Articolul 3Lista serviciilor esențiale prevăzută la art. 1 este utilizată atât în timpul procesului de identificare a operatorilor de servicii esențiale, cât și în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate,
  Mihail George Guranda
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 963.  +  ANEXĂ
  LISTA SERVICIILOR ESENȚIALE
  SectorSubsectorTipul de entitateServicii esențialeCSE
  12345
  EnergieElectricitateOperatori economici din domeniul energiei electrice, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 42 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Producerea energiei electrice (indiferent de tehnologia utilizată) utilizând NIS cu impact direct sau indirect asupra disponibilității serviciului esențialA11
  Furnizarea de energie electrică către consumatori (vânzarea de energie electrică către consumatorii finali, revânzarea de energie electrică către furnizori, exploatarea schimbului de energie electrică)A12
  Operarea piețelor centralizate de energie electricăA13
  Operatori de transport și de sistem, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 40 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Transportul energiei electrice (managementul rețelei de transport, măsurarea energiei electrice)A21
  Operarea sistemului electroenergetic (funcționarea în siguranță a sistemului electroenergetic național, echilibrarea balanței producție-consum, gestionarea interconexiunilor de rețea)A22
  Operatori de distribuție, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 39 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDistribuția energiei electrice (managementul rețelei de distribuție, gestionarea conexiunilor de consum, controlul contoarelor de consum, măsurarea energiei electrice)A31
  PetrolOperatori de conducte de transport al petroluluiOperarea conductelor de petrol (gestionarea și supravegherea conductelor) utilizând rețele și sisteme informatice operate direct sau indirectB11
  Operatori ai instalațiilor de producție, de rafinare și de tratare a petrolului, de depozitare și de transportProducția de petrol (managementul instalațiilor de producție)B21
  Rafinarea și tratarea petrolului (managementul rafinăriilor)B22
  Depozitarea petrolului (managementul instalațiilor de depozitare a petrolului)B23
  Transportul petrolului (planificarea transportului, operarea unei flote de nave, camioane)B24
  Gaze naturaleOperatori economici din sectorul gazelor naturale, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 67 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareProducția de gaze naturale (indiferent de tehnologia utilizată) utilizând NIS cu impact direct sau indirect asupra disponibilității serviciului esențialC11
  Operarea piețelor centralizate de gaze naturaleC12
  Operatori de transport și de sistem, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 65 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareTransportul gazelor (managementul rețelei de transport; exploatarea; întreținerea; dezvoltarea sistemului de transport; interconectări cu alte sisteme; asigurarea capacității pe termen lung a sistemului; asigurarea serviciului de aprovizionare cu gaze naturale în condiții de continuitate și siguranță a rețelei de transport)C21
  Operatori de distribuție, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 63 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDistribuția gazelor (managementul rețelei de distribuție, gestionarea conexiunilor de consum, controlul contoarelor de consum)C31
  Operatori de înmagazinare, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 64 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDepozitarea gazelor (managementul instalațiilor de depozitare a gazelor)C41
  Operatori ai terminalelor GNL, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 60 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareLichefierea gazelor (managementul instalațiilor de lichefiere)C51
  Descărcarea și regazificarea gazelor (managementul instalațiilor de descărcare; managementul instalațiilor de regazificare)C52
  Furnizori persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 44 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareFurnizarea de gaze către consumatori (vânzarea de gaze la consumatorii finali, revânzarea de gaze la furnizori, funcționarea schimbului de gaze)C61
  Operatori de instalație de rafinare și de tratare a gazelor naturaleRafinarea gazelor naturale (managementul instalațiilor de rafinare)C71
  Tratarea gazelor naturale (managementul instalațiilor de tratare)C72
  TransportTransport aerianOperatori de control al gestionării traficului care prestează servicii de control al traficului aerian (ATC), astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru)Servicii de control al traficului aerian, comunicații aeronautice, navigație și supraveghereD11
  Transportatori aerieni, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002Transportul de călătoriD21
  Transportul de marfăD22
  Organe de administrare a aeroportului, astfel cum sunt definite la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, inclusiv aeroporturile principale enumerate în secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și entități care operează instalații auxiliare în cadrul aeroporturilorAdministrarea infrastructurii aeroportuareD31
  Procesare și transport încărcătură comercială aeronaveD32
  Exploatarea instalațiilor de siguranță și securitate aeroportuarăD33
  Operatori mentenanță aeronaveÎntreținere și reparații aeronaveD41
  Agenți aeronautici civiliRaportarea evenimentelor care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranța aviațieiD51
  Transport feroviarAdministratori de infrastructuri, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioareControlul și gestionarea traficului feroviar (supravegherea și reglementarea traficului; semnalizarea; planificarea traficului; gestionarea traseului trenurilor)E11
  Întreprinderi feroviare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioareTransportul de mărfuri și materiale periculoase (exploatarea materialului rulant)E21
  Transportul de călători (exploatarea materialului rulant; informarea și recepția pasagerilor; gestionarea fluxurilor de călători)E22
  Transportul de călători cu metroul, tramvaiul, metroul ușorE23
  Întreținerea infrastructurii feroviareE24
  Întreținerea materialului rulant (locomotive, vagoane etc.)E25
  Transport pe apăCompanii de transport de mărfuri și pasageri pe ape interioare, maritime și de coastă, astfel cum sunt definite pentru transportul maritim în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare, fără a include navele individuale operate de companiile respectiveTransportul de pasageri (informarea și recepția pasagerilor; îmbarcarea, debarcarea și gestionarea fluxurilor de călători)F11
  Transportul de mărfuriF12
  Transportul de mărfuri periculoase (rezervare; înregistrare și expediere mărfuri; planificarea rutelor)F13
  Organe de gestionare a porturilor, astfel cum sunt definite la art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securității portuare, inclusiv instalațiile portuare ale acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004, și entitățile care operează lucrări și echipamente în cadrul porturilorTraficul naval portuar (pilotare; remorcare; ancorare; realimentare; salvare; depoluare)F21
  Asigurarea securității portuareF22
  Administrarea și exploatarea infrastructurii portuareF23
  Servicii de marfă (încărcare; descărcare; depozitare; pază și gestionarea containerelor)F24
  Intervenție în cazuri de urgență (incendiu; poluare; căutare și salvare)F25
  Operatori de servicii de trafic naval, astfel cum sunt definiți la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioareServiciul de management al traficului maritim și/sau fluvialF31
  Transport rutierAutorități rutiere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, responsabile pentru controlul gestionării traficuluiGestionarea drumurilor naționale (întreținere; semnalizare; gestionarea infrastructurii; controlul traficului și reglementare)G11
  Operarea și gestionarea infrastructurii rutiereG12
  Operatori de sisteme de transport inteligente, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012Controlul traficului rutierG21
  Gestionarea fluxului de pasageri/călători (inclusiv informații despre aceștia)G22
  Gestionarea serviciilor de transport sanitar, asistat/neasistatG23
  Gestionarea transportului de mărfuriG24
  Gestionarea transportului de mărfuri periculoaseG25
  Sectorul bancarInstituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012Administrarea conturilor, inclusiv a celor legate de activitatea de atragere de depozite și de acordare de crediteH11
  Servicii de platăH12
  Servicii de investițiiH13
  Infrastructuri ale pieței financiareOperatori de locuri de tranzacționare, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 24 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UEExploatarea platformelor de tranzacționare pentru instrumentele financiareI11
  Titluri valori mobiliare emiseI12
  Contrapartide centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacțiiServiciul central de compensare/decontare pentru tranzacțiile de pe piața financiarăI21
  Sectorul sănătățiiInstituții de asistență medicală (inclusiv spitale și clinici private)Furnizori de servicii medicale, astfel cum sunt definiți în Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, cu modificările ulterioareServicii medicale de prevenție, diagnostic, tratament și/sau îngrijiri de sănătateJ11
  Depozitare și/sau distribuire de medicamenteJ12
  Producția de medicamenteJ13
  Laboratoare de analize și diagnosticJ14
  Servicii de spitalizare (inclusiv ambulatoriu)J15
  Servicii de primiri urgențeJ16
  Furnizare de dispozitive medicale cu impact asupra viețiiJ17
  Servicii publice de acordare de asistență medicală de urgențăJ18
  Administrarea sistemului național de asigurări sociale de sănătate și a datelor specifice furnizorilor de servicii medicaleJ19
  Furnizarea și distribuirea de apă potabilăFurnizori și distribuitori de apă destinată consumului uman, astfel cum sunt definiți la art. 2 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, excluzând distribuitorii pentru care distribuția de apă destinată consumului uman reprezintă doar o parte din activitatea lor generală de distribuire a altor produse de bază și produse care nu sunt considerate servicii esențialeManagementul bazinului hidrograficK11
  Captarea apei bruteK12
  Tratarea apei bruteK13
  Transportul și distribuția apei potabileK14
  Colectarea și tratarea apei uzateK15
  Furnizarea de apă potabilă îmbuteliată (preluare, îmbuteliere, logistică și controlul calității apei)K16
  Infrastructură digitalăIXPServicii de colaborare pentru schimbul de trafic internetL11
  DNSOperațiuni rezolvări recursive server DNSL21
  Operațiuni autorizare server DNSL22
  Operațiuni primare server DNSL23
  TLDGestionare registre nume de domenii (.ro)L31
  Înregistrare nume domenii de nivel superior (TLD)L32
  Alocare nume domenii de nivel superior (.ro)L33
  Servicii de găzduire TLD (.ro)L34
  ----