ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 noiembrie 2020privind măsuri în domeniul registrului comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 13 noiembrie 2020  Având în vedere contextul epidemiologic dinamic actual, care impune, în continuare, măsuri pentru garantarea sănătății publice, cu asigurarea, în același timp, a condițiilor de manifestare a libertății economice, garantate de Constituția României, republicată,pentru desfășurarea activității de înregistrare în registrul comerțului în condiții de siguranță sanitară și cu protecția solicitanților serviciilor publice,având în vedere că cerințele simplificate de întocmire și depunere a documentelor pentru înregistrarea în registrul comerțului, aplicate încă de la instituirea stării de urgență, au făcut posibile înființarea de noi afaceri și asigurarea opozabilității actelor și faptelor prevăzute de lege, astfel încât funcționarea mediului de afaceri să nu fie perturbată de măsurile impuse de autorități pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19,ținând cont de faptul că circumstanțele care au determinat adoptarea acestor reguli procedurale și de organizare administrativă se mențin, fiind în continuare necesare soluții alternative prezenței fizice la sediile oficiilor registrului comerțului și măsuri adaptate de organizare a activității de înregistrare în registrul comerțului, în contextul în care volumul de cereri este similar celui existent în mod obișnuit în această perioadă a anilor anteriori,având în vedere necesitatea simplificării unor formalități de declarare în procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii pentru facilitarea accesului solicitanților la registrul comerțului în contextul special generat de pandemia de COVID-19,ținând cont de faptul că neadoptarea acestor soluții ar putea afecta în mod negativ funcționarea mediului de afaceri, care, dată fiind situația epidemiologică ce nu a înregistrat modificări care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului pentru sănătatea publică, poate întâmpina dificultăți și întârzieri în realizarea demersurilor legate de înregistrarea în registrul comerțului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia. (la 23-07-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021 )  +  Articolul 2(1) Dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă societatea desfășoară activitate în afara sediului social și a sediilor secundare, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3La articolul 17 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (3) și (5) se abrogă. (la 23-07-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021 )  +  Articolul 4La articolul 17^2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^2(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului. (la 23-07-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 206 din 19 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 195.----