ORDIN nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 13 noiembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Referatului de aprobare nr. 2.724 din 6.11.2020,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 11 noiembrie 2020.Nr. 1.600.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)Angajator ...............................................................Adresă sediu social ...............................................CUI/CIF .................................................................Cont bancar nr. .....................................................Telefon ..................................................................E-mail ...................................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ..........................Anexez prezentei*):*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.1. declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1);2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2);3. tabel cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 3).
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .......................... cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................... nr. ......., județul ......................../ municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o desfășor în localitatea/localitățile ........................................, județul/județele ......................................., este redusă/întreruptă temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a restricțiilor instituite în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin*):*) Se indică actele normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărâri ale comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență......................................................... și se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 3 la cerere.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ................................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat
  contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului în temeiul
  art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea
  sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1)
  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și
  completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
  domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate
  de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări
  prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
  Semnătura ...............................................
  Data ...........................
   +  Anexa nr. 3la cerere
  TABEL
  cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind
  unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
  COVID-19, cu modificările și completările ulterioare
  Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate*^1)Activitate restricționată/Activități restricționate Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate*^2)Perioada aplicării restricției
  1234
   • Organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 • Organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările ulterioare • Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase cu participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate  15.09.2020-8.10.2020 9.10.2020-14.10.2020 9.10.2020-până în prezent
   • Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare • Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private  9.10.2020-până în prezent 15.10.2020-până în prezent 9.11.2020-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 300 de spectatori cu locuri pe scaune, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 18.05.2020-14.10.2020 15.10.2020-până în prezent 15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-până în prezent
   • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact 18.05.2020-14.09.2020
   • Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă nu se poate respecta condiția de ocupare a maximum 50% din capacitatea maximă a spațiului și dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență • Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.09.2020-14.10.2020 1.09.2020-14.10.2020 15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență  15.10.2020-până în prezent 15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane  1.09.2020-14.10.2020
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente 15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 100 de persoane  1.09.2020-14.10.2020
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente  15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 50 de persoane în interior și de peste 100 de persoane în exterior • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 25 de persoane în interior și de peste 50 de persoane în exterior  1.09.2020-14.10.2020 15.10.2020-până în prezent
   • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 și în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare  După data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, precum și cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din respectiva localitate în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, situați într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori, din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență  1.09.2020-14.10.2020 1.09.2020-14.10.2020
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru clienții cazați în unitatea respectivă, precum și preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județele unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-până în prezent15.10.2020-până în prezent15.10.2020-până în prezent 1.09.2020-14.10.20201.09.2020-14.10.202015.10.2020 - până în prezent15.10.2020 - până în prezent15.10.2020 - până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, spații publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, fără asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și fără respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare 9.11.2020 - până în prezent9.11.2020 - până în prezent9.11.2020 - până în prezent9.11.2020 - până în prezent15.10.2020 - până în prezent
   • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici 1.09.2020 - până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri 18.05.2020 - până în prezent
   • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci 1.09.2020 - până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc situați în localitatea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.09.2020-14.10.20201.09.2020-14.10.202015.10.2020 - până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020 - până în prezent15.10.2020 - până în prezent
   • Activitatea desfășurată în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților pentru o perioadă de 14 zile, la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive 15.10.2020 - până în prezent
   • Activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția activității piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară 9.11.2020 - până în prezent
   *^3)................................... *^4)......................................................
  *^1) Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.*^2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.*^3) Se completează activitatea restricționată ca urmare a actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau a hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.*^4) Se completează perioada pe care a fost instituită restricția, conform actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ............................................
  Data .........................
  -----